Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 17.martāNr.2

protokols Nr.6, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. No ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā 2004.gadā novirzīt Ls 83486, t.sk:
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 68420, t.sk:

  1.1.1. datorprogrammu iegādei Ls 30862, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.4300 Ls 30685;

  01.100.1462 Ls 177;

  1.1.2. slidotavu Slokā un Lielupē apgaismojuma sakārtošanai Ls 706 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

  1.1.3. pilsētas robežzīmju ideju meta konkursa organizēšanai Ls 1000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1170 Ls 888;

  01.100.1200 Ls 112;

  1.1.4. bērnu rotaļlaukuma ierīkošanai Kauguros Ls 10000 (klasifikācijas kods 07.100.4180);

  1.1.5. būvvaldes telpu remontam Ls 13365 (klasifikācijas kods 01.100.1451);

  1.1.6. skeitlaukuma sakārtošanai un jaunas rampas izveidei Ls 9992, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  07.100.1451 Ls 1000;

  07.100.4180 Ls 8992;

  1.1.7. apgaismošanas ierīkošanai Turaidas ielā posmā no Aizkraukles ielas līdz Ikšķiles ielai Ls 2495 (klasifikācijas kods 07.400.7000);

  1.2. Labklājības pārvaldei bērnu uzturēšanas izdevumu apmaksai BO SIA “Žubīte” Ls 15066 (klasifikācijas kods 06.150.3400).

 3. No domes rezerves fonda 2004.gadā novirzīt Ls 16120, t.sk.:
 4. 2.1. komandējumu izdevumiem Jūrmalas izglītības iestāžu darbiniekiem un skolēniem Ls 6485 saskaņā ar 1.pielikumu;

  2.2. Jūrmalas pilsētas domei būvvaldes telpu remontam Ls 9635 (klasifikācijas kods 01.100.1451).

 5. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos saskaņā ar 2.pielikumu.
 6. Samazināt 2004.gadā iestāžu sniegto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 1629, t.sk.:
 7. 4.1. Bibliotēku apvienībai par Ls 467, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot pabalstu izmaksām darbiniekiem (klasifikācijas kods 08.210.1150);

  4.2. Jūrmalas Skolu valdei par Ls 877, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.1414 Ls 234;

  04.423.1445 Ls 193;

  04.423.1453 Ls 160;

  04.423.1528 Ls 70;

  04.423.1553 Ls 220;

  4.3. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 285, novirzot līgumdarbu apmaksai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.220.1170 Ls 230;

  08.230.1200 Ls 55.

 8. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 9883 (klasifikācijas kods 08.120.7000), novirzot tos Jūrmalas peldēšanas skolai tribīņu izbūvei Slokas stadionā (klasifikācijas kods 08.120.7000).
 9. Samazināt 2004.gada speciālā budžeta pārējo ieņēmumu un izdevumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 957, t.sk.:
 10. 6.1. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 402, novirzot tos Kultūrkapitāla fonda projekta realizācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170 Ls 322;

  1200 Ls 78;

  1512 Ls 2;

  6.2. Jūrmalas skolu valdei par Ls 555, novirzot tos remontmateriālu iegādei (klasifikācijas kods 04.211.1551).

 11. Veikt izmaiņas 2004.gada pašvaldības speciālā budžeta pārējo ieņēmumu un izdevumu tāmē Jūrmalas skolu valdei, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 12. 04.110.1511 Ls -25;

  1512 Ls +25.

 13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 “Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.83-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātajā speciālā budžeta privatizācijas fonda tāmē:
 14. 14.500.1441 Ls +1500;

  1447 Ls +319;

  1482 Ls -3049;

  1499 Ls +1230.

 15. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.37-r, Nr.68-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 1082, t.sk.:
 16. 9.1. Jūrmalas pilsētas Skolu valdei Ls 515 komandējumu izdevumiem (klasifikācijas kods 04.422.1330);

  9.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 567 slidotavas uzliešanai Slokā (klasifikācijas kods 07.100.1482).

 17. Pamatojoties uz iepirkumu procedūras rezultātiem par Dzintaru koncertzāles renovāciju, veikt 2004.gadā izmaiņas no pašvaldības pamatbudžeta piešķirtajos asignējumos Jūrmalas pilsētas domei, samazinot izdevumus par Ls 41000 Slokas sporta kompleksa tribīņu izbūvei (klasifikācijas kods 08.120.7000) un palielinot izdevumus par Ls 41000 Dzintaru koncertzāles renovācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 18. 08.270.4700 Ls 8740;

  08.270.7000 Ls 32260.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 17.marta noteikumu Nr.2

1.pielikums

Komandējuma izdevumi izglītības iestādēs 2004.gadā

Nr.

Iestādes nosaukums

Valdības klasifikācijas kods

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Summa LVL

1

1.ģimnāzija

04.211.

1330

746

1310

44

Kopā:

790

2

Kauguru vidusskola

04.211.

1330

200

1310

72

Kopā:

272

3

Pumpuru vidusskola

04.211.

1330

292

1310

51

Kopā:

343

4

Jaundubultu vidusskola

04.211.

1330

300

1310

25

Kopā:

325

5

Lielupes vidusskola

04.211.

1330

150

1310

39

Kopā:

189

6

Mežmalas vidusskola

04.211.

1310

52

7

Slokas pamatskola

04.211.

1330

250

1310

40

Kopā:

290

8

Majoru pamatskola

04.211.

1330

200

1310

39

Kopā:

239

9

Alternatīvā skola

04.211.

1330

300

1310

10

Kopā:

310

10

Sākumskola "Atvase"

04.211.

1310

28

11

Sākumskola "Taurenītis"

04.211.

1330

285

1310

16

Kopā:

301

12

Vaivaru pamatskola

04.211.

1330

100

1310

14

Kopā:

114

13

Vakara vidusskola

04.211.

1310

17

14

Mākslas skola

04.423.

1310

46

15

Skolu valde, t.sk.

04.010.

1330

2550

1310

100

Kopā:

2650

04.110.

1310

85

04.211.

1310

54

04.422.

1330

285

1310

37

Kopā:

322

04.423.

1310

58

Skolu valde kopā:

3169

PAVISAM KOPĀ:

6485


Jūrmalas pilsētas domes

2004.gada 17.marta noteikumu Nr.2

2.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas

kods

“ – “

Klasifikācijas

kods

“ + “

Klasifikācijas

kods

“ – “

Klasifikācijas

kods

“ + “

Klasifikācijas

kods

“ – “

Klasifikācijas

kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

01.100.1461

07.100.1454

03.110.4180

07.100.1454

08.251.1482

13.200.1310

13.200.1330

13.200.1442

14.500.1482

08.120.7000

-1860

-3300

-1534

-1509

-17000

-2000

-1000

-500

-360

-208160

01.100.1200

01.100.1170

07.100.4180

03.110.1482

07.100.4180

07.100.1523

08.251.1441

08.251.1479

08.251.1590

08.251.1561

08.251.1442

13.200.1170

13.200.1200

13.200.1482

14.500.1484

06.240.7000

08.120.4700

08.120.1482

08.120.4180

08.120.1451

+360

+1500

+3300

+1534

+1478

+31

+700

+9370

+5630

+600

+700

+403

+97

+3000

+360

+200000

+5520

+800

+1490

+350

01.100.1482

-120

01.100.1484

+120

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1110

04.211.1485

-200

-529

04.211.1150

04.211.1170

04.211.1200

04.211.1590

+200

+386

+93

+50

04.211.1110

-300

04.211.1150

+300

Jūrmalas

pilsētas muzejs

08.220.1447

-9394

08.220.1170

08.220.1200

08.220.1479

+7405

+1784

+205

Mežmalas vidusskola

04.211.1485

-306

04.211.1170

+306

Jaundubultu vidusskola

04.211.1485

04.211.1454

-343

-37

04.211.1170

04.211.1200

+306

+74

Alternatīvā skola

04.211.1453

04.211.1482

04.211.1610

04.211.4180

-50

-12

-204

-500

04.211.1512

04.211.1555

04.211.1493

04.211.1620

+500

+50

+12

+204

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1525

08.210.1528

-213

-98

08.210.1310

08.210.1452

08.210.1459

08.210.1529

08.210.4110

+58

+40

+69

+94

+50

08.210.1462

08.210.4180

-30

-550

08.210.1415

08.210.4110

+30

+550

Jūrmalas skolu valde

04.211.1554

04.211.4160

04.211.1485

04.422.1330

04.010.1521

04.010.1552

04.423.1443

04.423.1553

04.423.4160

-24

-380

-489

-11

-3500

-600

-10

-50

-650

04.211.1499

04.211.4180

04.211.1170

04.422.1484

04.423.1521

04.010.1590

04.423.1469

04.423.1552

04.423.4110

+24

+380

+489

+11

+3500

+600

+14

+46

+650

04.423.1140

04.423.1512

04.423.4180

-4541

-120

-836

04.423.1170

04.423.1411

04.423.1414

04.423.1441

04.423.1443

04.423.1455

04.423.1469

04.423.1479

04.423.1511

04.423.1513

04.423.1551

04.423.1552

04.423.1555

04.423.4300

+4541

+20

+100

+66

+50

+120

+60

+30

+100

+40

+50

+100

+100

+120

04.213.1451

04.213.1452

04.213.1552

04.213.4160

04.423.1110

-400

-600

-364

-800

-924

04.213.1443

04.213.1499

04.213.1522

04.213.1553

04.213.1554

04.213.1555

04.213.1590

04.423.1170

+60

+54

+1000

+100

+800

+100

+50

+924

Slokas pamatskola

04.211.1485

04.211.1610

04.211.4160

-20

-500

-785

04.211.1482

04.211.1620

04.211.4110

+20

+500

+785

Labklājības pārvalde

06.251.4180

-721

06.251.4110

06.251.1462

+450

+271