Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 28.aprīlīNr.3

protokols Nr.9, 15.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Palielināt 2004.gadā pamatbudžeta ieņēmumus no zemes nomas par Ls 62817 (klasifikācijas kods 9.6.1.0.).
 2. No ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pamatbudžetā 2004.gadā novirzīt Ls 62817, t.sk:
 3. 2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 39007, t.sk:

  2.1.1. Digitāli interaktīvās kvalitātes vadības sistēmas izveidošanai un ieviešanai Ls 5820 (klasifikācijas kods 01.100.1447);

  2.1.2. Datortehnikas un programmatūras iegādei Ls 12000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 01.100.4110 Ls 3700;

  01.100.4300 Ls 8300;

  2.1.3. nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ceriņu ielā 18 izsoles nodrošināšanas izdevumiem Ls 1346, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls 1085;

  01.100.1200 Ls 261;

  2.1.4. Folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” norises nodrošināšanai Jūrmalā Ls 1006 (klasifikācijas kods 08.251.1479);

  2.1.5. Jūrmalas sporta komandu dalībai Latvijas Olimpiādē Ventspilī Ls 4601, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.120.1482 Ls 3174;

  08.120.1479 Ls 1427;

  2.1.6. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skrundas ielā 1 iegādei Ls 2022 (klasifikācijas kods 13.600.4500);

  2.1.7. Sociālās mājas Jūrmalā, Nometņu ielā 2a celtniecības sagatavošanas darbiem Ls 12212 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai datortehnikas iegādei Ls 1048, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 06.320.4110 Ls 535;

  06.320.4300 Ls 513;

  2.3. Peldēšanas skolai pārvietojamo tribīņu iegādei Ls 105 (klasifikācijas kods 08.120.7000);

  2.4. Slokas pamatskolai sacensību nodrošināšanai Ls 977, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 04.211.1110 Ls 657;

  04.211.1170 Ls 320;

  2.5. Jūrmalas Skolu valdei Ls 1175, t.sk.:

  2.5.1. pabalstu izmaksai Ls 297, t. sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1140 Ls 147;

  04.211.1150 Ls 150;

  2.5.2. Burāšanas skolas audzēkņu dalībai sacensībās Ls 878 (klasifikācijas kods 04.422.1330);

  2.6. Kauguru vidusskolai ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Ls 1500 (klasifikācijas kods 04.211.1454);

  2.7. Pumpuru vidusskolai ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Ls 248 (klasifikācijas kods 04.211.1454);

  2.8. Lielupes vidusskolai ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Ls 1795 (klasifikācijas kods 04.211.1454);

  2.9. Mežmalas vidusskolai ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Ls 2221 (klasifikācijas kods 04.211.1454);

  2.10. BO Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks” sociālo dzīvokļu remontdarbiem Jūrmalā, Tallinas ielā 44-36 un Raiņa ielā 73-33 Ls 1668 (klasifikācijas kods 07.100.4700);

  2.11. Labklājības pārvaldei Ls 5503, t.sk.:

  2.11.1. BOP SIA “Bērnu nams “Sprīdītis”” direktores darba algas paaugstināšanai Ls 1536 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  2.11.2. telpu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nomas maksas nomaksai Ls 3129 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  2.11.3. rehabilitatora darba samaksai Ls 838, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.251.1170 Ls 675;

  06.251.1200 Ls 163;

  2.12. SO “Vecās tehnikas klubs “MG”” projekta “Retro Jūrmala 2004” realizācijai Ls 2000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479 Ls 500;

  08.251.1563 Ls 1500;

  2.13. SO “Pasaku māja “Undīne” projekta “Ugunslaiks” realizācijai Ls 450 (klasifikācijas kods 08.270.1441);

  2.14. SO “Ķīris” projekta “Ķemeru svētki” realizācijai Ls 800, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem: 08.251.1170 Ls 234;

  08.251.1200 Ls 26;

  08.251.1441 Ls 30;

  08.251.1479 Ls 266;

  08.251.1482 Ls 20;

  08.251.1511 Ls 33;

  08.251.1512 Ls 50;

  08.251.1523 Ls 30;

  08.251.1528 Ls 50;

  08.251.1540 Ls 7;

  08.251.1590 Ls 54;

  2.15. Vaivaru pamatskolai Ls 4320, t.sk.:

  2.15.1. invalīda bezdarbnieka darba vietas subsidēšanai Ls 235 (klasifikācijas kods 04.211.1200);

  2.15.2. telpu nomas maksas nomaksai Ls 4085 (klasifikācijas kods 04.211.1471).

 4. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 10000, t.sk.:
 5. 3.1. Bibliotēku apvienībai par Ls 2000 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1150 Ls 1000;

  08.210.4180 Ls 1000;

  3.2. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram par Ls 8000 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.423.1110 Ls 900;

  04.423.1140 Ls 800;

  04.423.1200 Ls 217;

  04.423.1330 Ls 1130;

  04.423.1413 Ls 100;

  04.423.1415 Ls 50;

  04.423.1441 Ls 100;

  04.423.1442 Ls 200;

  04.423.1444 Ls 50;

  04.423.1445 Ls 500;

  04.423.1447 Ls 100;

  04.423.1452 Ls 100;

  04.423.1453 Ls 450;

  04.423.1454 Ls 200;

  04.423.1455 Ls 30;

  04.423.1459 Ls 100;

  04.423.1462 Ls 100;

  04.423.1469 Ls 200;

  04.423.1482 Ls 100;

  04.423.1484 Ls 100;

  04.423.1511 Ls 200;

  04.423.1512 Ls 250;

  04.423.1528 Ls 83;

  04.423.1529 Ls 100;

  04.423.1551 Ls 900;

  04.423.1552 Ls 200;

  04.423.1553 Ls 100;

  04.423.1554 Ls 240;

  04.423.1555 Ls 300;

  04.423.1559 Ls 100.

 6. Samazināt 2004.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri par Ls 1853, t.sk.:
 7. 4.1. sākumskolai “Atvase” par Ls 453, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1140 Ls 160;

  04.211.1310 Ls 20;

  04.211.1442 Ls 128;

  04.211.1449 Ls 10;

  04.211.1551 Ls 70;

  04.211.1555 Ls 50;

  04.211.1570 Ls 15;

  4.2. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram par Ls 1400, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.423.1561 Ls 100;

  04.423.1570 Ls 200;

  04.423.1590 Ls 800;

  04.423.4160 Ls 300.

 8. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta izdevumos:
 9. 5.1. Samazināt asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei kultūras projektu realizācijai par Ls 15000 (klasifikācijas kods 08.251.1485), novirzot tos saskaņā ar 1.pielikumu.

  5.2. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu.

 10. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no maksājumiem no citiem budžetiem (klasifikācijas kods 18.4.0.0.) par Ls 1900, novirzot tos invalīdu bezdarbnieku darba vietu subsidēšanai:
 11. 6.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 440 (klasifikācijas kods 01.100.1170);

  6.2. Vaivaru pamatskolai Ls 1460, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1170 Ls 1035;

  04.211.1451 Ls 326;

  04.211.4160 Ls 99.

 12. Palielināt 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus par Ls 600, t.sk.:
 13. 7.1. Jūrmalas teātrim par Ls 450 no Valsts Kultūrkapitāla fonda izrādes “Brēmenes muzikanti” iestudēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.270.1170 Ls 350;

  1590 Ls 100;

  7.2. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 150 projekta “Akcija “Muzeju pavasaris – 2004” realizācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479 Ls 25;

  1552 Ls 15;

  1590 Ls 110.

 14. Samazināt 2004.gada speciālā budžeta pārējo ieņēmumu un izdevumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri Jūrmalas skolu valdei par Ls 5758, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pēc klasifikācijas kodiem:
 15. 04.110.1413 Ls +54;

  1451 Ls +588;

  1551 Ls +1338;

  1552 Ls -365;

  1561 Ls +800;

  1562 Ls +293;

  4160 Ls +1300;

  4180 Ls +1270;

  04.213.1455 Ls +380;

  1553 Ls +100.

 16. Veikt izmaiņas 2004.gada pašvaldības speciālā budžeta apstiprinātajās tāmēs:
 17. 9.1. Jūrmalas pilsētas domei apstādījumu atjaunošanas līdzekļos, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 07.320.1140 Ls +699;

  1170 Ls -699;

  9.2. Jūrmalas pilsētas domei dabas resursu nodokļa tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 07.320.1445 Ls -1840;

  1479 Ls +150;

  1482 Ls +600;

  1484 Ls +50;

  1512 Ls +1000;

  1552 Ls +40;

  4700 Ls -3190;

  7000 Ls +3190.

  9.3. Vaivaru pamatskolai pārējo ieņēmumu tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1330 Ls -800;

  1590 Ls +300;

  4160 Ls +500.

 18. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 “Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.122-r, 139-r, 150-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātajās tāmēs:
 19. pamatbudžeta tāmē:

  04.211.1451 Ls +5000;

  1485 Ls -5000;

  07.100.1445 Ls -145;

  1590 Ls +145;

  speciālā budžeta dabas resursu nodokļa tāmē:

  07.320.1482 Ls -53;

  1551 Ls +53.

 20. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.90-r, 107-r, 140-r, 164-r, 161-r, 178-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 3061, t.sk.:
 21. 11.1. Jūrmalas skolu valdei Ls 422, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  11.1.1. telefona ievilkšanai nepilngadīgo uzraudzības nodaļai Ls 133 (klasifikācijas kods 04.010.1411);

  11.1.2. arodbiedrības biedru apdrošināšanai Ls 289, t.sk pēc klasifikācijas kodiem: 04.010.1420 Ls 24;

  110.1420 Ls 164;

  211.1420 Ls 47;

  213.1420 Ls 12;

  422.1420 Ls 14;

  423.1420 Ls 28;

  11.2. BO Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas naimsaimnieks” Ls 449 ēku un telpu uzturēšanai (klasifikācijas kods 07.100.1454);

  11.3. Jūrmalas teātrim direktores Guntas Mīlenbergas prēmēšanai sakarā ar 50 gadu jubileju Ls 372, t.sk.pēc klasifikācijas kodiem:

  08.270.1140 Ls 300;

  1200 Ls 72;

  11.4. Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 172, t.sk.:

  11.4.1. arodbiedrības biedru apdrošināšanai Ls 25 (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.4.2. komandējumu izdevumiem Ls 147 (klasifikācijas kods 04.211.1330);

  11.5. Kauguru vidusskolai Ls 44 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.6. Jaundubultu vidusskolai Ls 14 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.7. Lielupes viduskolai Ls 31 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.8. Mežmalas vidusskolai Ls 31 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.9. Majoru pamatskolai Ls 22 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.10. Vakara vidusskolai Ls 12 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.11. Alternatīvajai skolai Ls 29 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.12. Sākumskolai “Atvase” Ls 22 arodbiedrības biedru apdrošināšanai (klasifikācijas kods 04.211.1420);

  11.13. Jūrmalas pilsētas domei Ls 752, t.sk.:

  11.13.1. pieminekļa “Mākonis” uzstādīšanai Ls 665 (klasifikācijas kods 07.100.4180);

  11.13.2. tēlnieces Elitas Pureniņas prēmēšanai Ls 87, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls 70;

  01.100.1200 Ls 17;

  11.14. Labklājības pārvaldei sociālās sfēras darbinieku komandējuma izdevumiem Ls 689, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.251.1330 Ls 290;

  06.150.3400 Ls 399.

 22. Veikt izmaiņas 2004.gadā apstiprinātajā finansējuma tāmē BOP SIA “Bērnu nams “Sprīdītis”” pēc klasifikācijas kodiem:
 23. 06.210.1310 Ls +174;

  06.210.1415 Ls +100;

  06.210.1485 Ls -100;

  06.210.1499 Ls -174;

  06.210.1563 Ls -2000;

  06.210.1565 Ls +2000.

 24. No Domes rezerves fonda 2004.gadā novirzīt Jūrmalas pilsētas domei jauniešu pārejas mājas kapitālajam remontam Ls 25000 (klasifikācijas kods 06.240.4700).

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.3

1.pielikums

Kultūras projektu konkursā uzvarējušo projektu tāmes 2004.gadā

Kredītrīkotājs

Projekts

Klasifikācijas kods

Summa

Ls

1. Kauguru kultūras nams

Jūras dziesmu festivāls

08.251.1482

300

08.251.1479

1700

Kopā:

2000

2. SO „Bērnu baleta kultūras biedrība „Arabeska””

IV starptautiskais bērnu horeogrāfiskais festivāls „Arabeska 2004”

08.251.1479

08.251.1441

1300

200

Kopā:

1500

3. Pumpuru vidusskola

Dziesmu un deju svētki

08.251.1479

156

08.251.1523

5

08.251.1441

59

08.251.1590

30

Kopā:

250

4. Bibliotēku apvienība

Saklausīt kurmja dungošanu

08.251.1511

90

08.251.1590

50

Kopā:

140

5. Majoru kultūras nams

Vasara Horna dārzā

08.251.1479

700

08.251.1170

1200

08.251.1590

100

Kopā:

2000

6. Jūrmalas Mākslas skola

Bērnu egle Horna dārzā

08.251.1590

230

7. SO „Latvijas koncertaģentūra „Mūza””

8 koncertu organizēšana

08.251.1170

08.251.1200

1720

414

08.251.1441

337

08.251.1453

129

Kopā:

2600

8. Bulduru kultūras nams

1. Mākslas maratons Jūrmalā

08.251.1170

30

08.251.1200

7

08.251.1590

363

Kopā:

400

2. Māksla vieno tautas

08.251.1442

1310

08.251.1411

100

08.251.1590

180

08.251.1479

120

08.251.1170

240

08.251.1200

50

Kopā:

2000

9. Jūrmalas teātris

Tu esi pamanīts

08.251.1479

3000

10. Jūrmalas pilsētas dome

1. SOURCES 2 starptautiskais scenāriju rakstīšanas seminārs

08.251.1479

08.251.1511

400

100

Realizētājs –Latvijas Nacionālais Kinematogrāfijas centrs

08.251.1441

100

Kopā:

600

2. Fotoizstāde „Jūrmalas sekvences”

08.251.1528

08.251.1590

20

260

Kopā:

280


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.3

2.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

01.100.1482

01.100.1482

01.100.3600

13.200.1330

07.100.1454

13.010.1447

13.010.1482

08.120.4700

08.120.1482

08.120.1451

07.100.1482

14.500.1482

-200

-150

-3184

-3801

-5000

-5140

-300

-5520

-800

-350

-631

-500

01.100.1455

01.100.1310

01.100.1482

13.200.1170

13.200.1200

13.200.1442

07.100.1590

07.100.1512

13.010.1441

13.010.1442

13.010.1471

13.010.1479

13.010.1511

13.010.1590

13.010.1330

08.120.4180

04.211.4700

07.100.4180

14.500.1413

200

150

3184

645

156

3000

3000

2000

1200

200

300

240

200

3000

300

33

6637

+631

+500

Labklājības pārvalde

06.251.1511

05.700.1170

05.700.1200

-380

-1920

-463

06.251.1512

06.251.1590

05.700.3400

200

180

2383

Lielupes vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1485

-188

-139

-46

04.211.1150

04.211.1479

04.211.1590

327

11

35

04.211.1110

04.211.1200

-320

-109

04.211.1150

429

Slokas pamatskola

04.211.1485

04.211.4160

04.211.4110

04.211.1570

-529

-252

-398

-230

04.211.1482

04.211.1170

04.211.1561

04.211.4180

155

374

230

650

04.211.1411

-240

04.211.1469

240

Jūrmalas peldēšanas skola

04.422.4110

-427

04.422.4300

427

04.422.1566

04.422.1562

04.422.1449

04.422.1553

04.422.1441

-100

-72

-100

-100

-50

04.422.1461

04.422.1590

04.422.1555

60

170

192

Jūrmalas skolu valde

04.010.1523

04.010.4110

04.010.4160

04.211.1453

04.211.1540

04.422.1523

-171

-424

-62

-170

-5

-1707

04.010.1512

04.010.4180

04.211.1441

04.211.1512

04.211.4110

04.211.4140

04.010.1454

04.010.4180

04.211.1170

04.423.1482

240

417

8

100

62

5

678

349

140

540

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

04.423.1486

-30

04.423.1590

30

Sākumskola ”Atvase”

04.211.1479

04.211.1485

04.211.1511

-1

-386

-350

04.211.1441

04.211.1482

04.211.1551

04.211.1555

04.211.1590

40

60

287

250

100

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1479

08.210.1524

-210

-213

08.210.1471

08.210.1525

210

213

Vaivaru pamatskola

04.211.1469

04.211.1485

04.211.1511

-55

-192

-100

04.211.1441

04.211.1451

04.211.1555

97

150

100

Jūrmalas mūzikas vidusskola

08.251.1485

-6850

08.251.1170

08.251.1200

08.251.1453

08.251.1482

5990

106

554

200