Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 3.novembrīNr.10

Protokols Nr.23, 21.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos par Ls 223200, t.sk.:

  1.1. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 304500, t.sk.:

  1.1.1. no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parāda maksājumiem par Ls 110000 (klasifikācijas kods 4.1.1.2.);

  1.1.2. no pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā par Ls 170000 (klasifikācijas kods 9.4.2.6.);

  1.1.3. no atpūtnieku un tūristu nodevas par Ls 9500 (klasifikācijas kods 9.4.2.3.);

  1.1.4. no pārējiem ieņēmumiem par Ls 15000 (klasifikācijas kods 12.1.0.0.).

  1.2. Samazināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 81300, t.sk.:

  1.2.1. no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada maksājumiem par Ls 80000 (klasifikācijas kods 4.1.1.2.);

  1.2.2. no pludmales iznomāšanas ieņēmumiem par Ls 1300 (klasifikācijas kods 9.6.5.0.).

 2. Novirzīt 2004.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 223200, t.sk.:

  2.1. Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 1500, tai skaitā:

  2.1.1. sociālās apdrošināšanas iemaksu segšanai jauniešu – bezdarbnieku darba vietas nodrošināšanai saistībā ar līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru Ls 101 (klasifikācijas kods 04.211.1200);

  2.1.2. tautastērpu atjaunošanai sakarā ar IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā 2005.gadā Ls 1399 (klasifikācijas kods 04.211.1561);

  2.2. Slokas pamatskolai sociālās apdrošināšanas iemaksu segšanai jauniešu – bezdarbnieku darba vietas nodrošināšanai saistībā ar līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru Ls 214 (klasifikācijas kods 04.211.1200);

  2.3. Jūrmalas Bibliotēku apvienībai kopētāja iegādei Ls 900 (klasifikācijas kods 08.210.4180);

  2.4. PBU „Jūrmalas Ātrā palīdzība” sakarā ar darbu pasākuma „Jaunais vilnis” nodrošināšanai Ls 767, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  03.120.1110Ls 165;

  03.120.1140Ls 83;

  03.120.1200Ls 60;

  03.120.1479Ls 459;

  2.5. Mākslas skolai projekta „Es dzīvoju pie jūras” realizācijai Ls 400 (klasifikācijas kods 04.421.1590);

  2.6. SIA „Bulduru slimnīca” sterilizācijas iekārtu daļējai apmaksai Ls 20000 (klasifikācijas kods 05.110.4180);

  2.7. Labklājības pārvaldei Ls 17700, tai skaitā:

  2.7.1. datortehnikas iegādei Ls 8100 (klasifikācijas kods 06.251.4110);

  2.7.2. automašīnas iegādei Ls 9600 (klasifikācijas kods 06.251.4150);

  2.8. Majoru kultūras namam uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 600, tai skaitā

  08.230.1511Ls 100;

  08.230.1523Ls 300;

  08.230.1552Ls 200;

  2.9. SIA „Dzintaru koncertzāle” Ls 41500, tai skaitā:

  2.9.1. koncertflīģeļa iegādes izdevumu daļējai segšanai Ls 35500 (klasifikācijas kods 08.270.4180);

  2.9.2. zāles pašizmaksas izdevumu segšanai 2005.gada koncertsezonā Jūrmalas pilsētas domes atbalstītajiem pasākumiem Ls 6000 (klasifikācijas kods 08.270.3400);

  2.10. Jūrmalas pilsētas domei Ls 76300, tai skaitā:

  2.10.1. kopējamo aparātu iegādei Ls 2100 (klasifikācijas kods 01.100.4180);

  2.10.2. zemesgabala Tērbatas ielā 1 iegūšanai pašvaldības īpašumā Ls 11000 (klasifikācijas kods 13.600.6000);

  2.10.3. autotransporta caurlaižu iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošināšanai Ls 15000, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  03.110.1140Ls 12088;

  03.110.1200Ls 2912;

  2.10.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalības maksu segšanai Ls 1500 (klasifikācijas kods 01.100.3600);

  2.10.5. datorprogrammu licenču iegādei Ls 15500 (klasifikācijas kods 01.100.4300);

  2.10.6. Kauguru poliklīnikas ieejas mezgla rekonstrukcijai Ls 1200 (klasifikācijas kods 05.210.4700);

  2.10.7. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekts” pamatkapitāla iemaksām Ls 30000 (klasifikācijas kods 13.600.3400);

  2.11. Izglītības pārvaldei Ls 2656, tai skaitā:

  2.11.1. uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 248, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.1512Ls 142;

  04.010.4180Ls 106;

  2.11.2. izdevumu segšanai sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nomas līguma grozījumiem Ls 500 (klasifikācijas kods 04.110.1471);

  2.11.3. tautastērpu atjaunošanai sakarā ar IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā 2005.gadā Ls 1908, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.110.1561Ls 624;

  04.211.1561Ls 1284;

  2.12. Pašvaldības policijai Ls 10273,t sk.:

  2.12.1. dienesta automašīnas iegādei Ls 3200 (klasifikācijas kods 03.130.4150);

  2.12.2. autotransporta caurlaižu iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošināšanai Ls 7073, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  03.130.1140Ls 5700;

  03.110.1200Ls 1373;

  2.13. Slokas Evaņģēliski luteriskajai draudzei dievnama kapitālajam remontam Ls 4000 (klasifikācijas kods 08.400.4700);

  2.14. Majoru pamatskolai tautastērpu atjaunošanai sakarā ar IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā 2005.gadā Ls 275 (klasifikācijas kods 04.211.1561);

  2.15. Sākumskolai „Atvase” tautastērpu atjaunošanai sakarā ar IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā 2005.gadā Ls 626 (klasifikācijas kods 04.211.1561);

  2.16. Vakara vidusskolai kopētāja iegādei Ls 1200 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  2.17. pašvaldības pamatbudžetam CSDD atskaitījumu nodrošināšanai par iekasētajām soda naudām Ls 3100 (klasifikācijas kods 14.500.1482);

  2.18. sociālās ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 14609 saskaņā ar 2.pielikumu;

  2.19. Domes rezerves fondam Ls 26580 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

 3. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksājumiem no valsts budžeta par Ls 146 302,tai skaitā:

  3.1. plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei (klasifikācijas kods 18.2.2.3.) par Ls 7500, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Jūrmalas pilsētas domei, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  07.099.4300Ls 3000;

  07.099.7000Ls 4500;

  3.2. no mērķdotācijas izglītības pasākumiem par Ls 10443 (klasifikācijas kods 18.2.2.1.);

  3.3. no mērķdotācijas pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības u.c. pedagogu darba samaksai par Ls 113392 (klasifikācijas kods 18.2.2.6.);

  3.4. no mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai par Ls 8040 (klasifikācijas kods 18.2.2.7.);

  3.5. no dotācijas no valsts budžeta iestādēm pašvaldībās par Ls 6927 (klasifikācijas kods 18.2.4.1.).

  Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt saskaņā ar 1.pielikumu.

 4. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no maksas pakalpojumiem par Ls 3170, tai skaitā:

  4.1. Majoru pamatskolai ieņēmumus no telpu īres par Ls 2000 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1411Ls 200;

  04.211.1441Ls 27;

  04.211.1442Ls 100;

  04.211.1443Ls 43;

  04.211.1445Ls 50;

  04.211.1454Ls 400;

  04.211.1512Ls 700;

  04.211.1552Ls 480;

  4.2. Pumpuru vidusskolai ieņēmumus no telpu īres par Ls 659 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1411Ls 400;

  04.211.1511Ls 259;

  4.3. Lielupes vidusskolai ieņēmumus no telpu īres par Ls 511 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1523Ls 137;

  04.211.1528Ls 18;

  04.211.1445Ls 130;

  04.211.1453Ls 98;

  04.211.1454Ls 13;

  04.211.1590Ls 115.

 5. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksājumiem no citiem budžetiem (klasifikācijas kods 18.4.0.0) par Ls 1814, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

  5.1. Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 420 jauniešu – bezdarbnieku darba prakses nodrošināšanai, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110Ls 320;

  04.211.1140Ls 100;

  5.2. Slokas pamatskolai Ls 1056 jauniešu – bezdarbnieku darba prakses nodrošināšanai, tai skaitā pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110Ls 618;

  04.211.1140Ls 234;

  04.211.1512Ls 42;

  04.211.4160Ls 62;

  04.211.4110Ls 100;

  5.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 338 invalīdu – bezdarbnieku nodarbināšanas pasākuma īstenošanai (klasifikācijas kods 01.100.1170).

 6. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžetā, tai skaitā:

  6.1. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 3.pielikumu;

  6.2. Samazināt 2004.gadā Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības pamatbudžeta asignējumus sabiedrības integrācijas programmas realizācijai par Ls 3475, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot projektu realizācijai sabiedrības integrācijas programmas ietvaros:

  6.2.1. Jūrmalas mākslas skolai projekta „Mākslas akcija „Ziemassvētku egle Horna dārzā” realizēšanai Ls 280, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.421.1482Ls 80;

  04.421.1590Ls 200;

  6.2.2. Jūrmalas bibliotēku apvienībai projekta „Solis pretim” realizēšanai Ls 745, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1443Ls 300;

  08.210.1512Ls 125;

  08.210.1590Ls 100;

  08.210.4180Ls 220;

  6.2.3. Labklājības pārvaldei projekta „Sociālās mājās un sociālajos dzīvokļos dzīvojošo ģimeņu 143 bērnu etniski sociālā integrācija sabiedrībā” realizēšanai Ls 1900, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  06.251.1170Ls 300;

  06.251.1200Ls 72;

  06.251.1442Ls 324;

  06.251.1479Ls 496;

  06.251.1482Ls 356;

  06.251.1511Ls 60;

  06.251.1512Ls 137;

  06.251.1590Ls 155;

  6.2.4. Kauguru kultūras namam projekta „Kopā būt” realizēšanai Ls 300, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170Ls 161;

  08.251.1200Ls 39;

  08.251.1511Ls 45;

  08.251.1590Ls 55;

  6.2.5. Jūrmalas teātrim projekta „Teātrī nav robežu” realizēšanai Ls 250, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479Ls 54;

  08.251.1482Ls 196.

  6.3. Ņemot vērā BOPU “Bērnu nams “Sprīdītis”” pārveidošanu par pašvaldības budžeta iestādi, samazināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei dotāciju izmaksām iestādēm un organizācijām par Ls 14235 (klasifikācijas kods 06.150.3400), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis”. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei tāmi precizēt pēc reorganizācijas pabeigšanas.

 7. Samazināt 2004.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2005.gada. 1.janvāri Lielupes vidusskolai par Ls 351, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1523).

 8. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējo ieņēmumu atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri Izglītības pārvaldei par Ls 1333, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.110.1511Ls 33;

  1552Ls 480;

  04.211.1552Ls 684;

  04.423.1511Ls 136.

 9. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 900, novirzot tos projekta „Fotogrāfiju, dokumentu un iespieddarbu krātuves modernizācija” realizācijai (klasifikācijas kods 08.251.4180).

 10. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 8238, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot:

  10.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 238 autotransporta pakalpojumu apmaksai (klasifikācijas kods 06.250.1479);

  10.2. Jūrmalas teātrim Ls 8000 Ziemassvētku koncertprogrammas „Ziedosim Latvijas bērnu slimnīcām” organizēšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1441Ls 200;

  1479Ls 7800.

 11. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 4.pielikumu.

 12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.497-r, Nr.501-r, Nr.503-r, Nr.513-r, Nr.533-r veiktās izmaiņas apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, tai skaitā:

  Jūrmalas pilsētas domei

  01.100.1441 Ls -67;

  1482 Ls +67;

  13.010.1442 Ls +500;

  1482 Ls -500;

  14.500.1482 Ls -1500;

  1499 Ls +1500;


  Kauguru vidusskolai

  04.211.1459 Ls -46;

  1482 Ls +46;


  Bulduru kultūras namam

  08.251.1449 Ls -481;

  1482 Ls +481;

  08.230.1449 Ls -8;

  1482 Ls +8.

 13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.556-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 480 Jūrmalas pilsētas domei kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un pilsētas pozitīva tēla veidošanai (klasifikācijas kods 08.251.1590).

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra noteikumiem Nr.10

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielinājuma atšifrējums

Valdības

klasif.

kods

Iestādes nosaukums

Ekonom.

klasif.

kods

Summa

Ls

04-211

Slokas pamatskola

1110

7 295

 

 

1140

729

 

 

1200

1 933

 

Kopā:

 

9 957

04-211

Majoru pamatskola

1110

4 553

 

 

1140

455

 

 

1200

1 206

 

Kopā:

 

6 214

04-211

Majoru pamatskola

1110

682

 

(Piecgadīgo, sešgadīgo apmācība)

1140

68

 

 

1200

180

 

Kopā:

 

930

04-211

Alternatīvā skola

1110

2 647

 

 

1140

265

 

 

1200

701

 

Kopā:

 

3 613

04 - 211

Alternatīvā skola

1110

107

 

(Piecgadīgo, sešgadīgo apmācība)

1140

11

 

 

1200

28

 

Kopā:

 

146

04-211

Vaivaru pamatskola

1110

3 850

 

 

1140

385

 

 

1200

1 020

 

 

 

5 255

04-211

Vaivaru pamatskola

 

 

 

(Piecgadīgo, sešgadīgo apmācība)

1110

-1 495

 

 

1140

-150

 

 

1200

-395

 

Kopā:

 

-2 040

04-211

1.ģimnāzija

1110

12 024

 

 

1140

1 202

 

 

1200

3 186

 

Kopā:

 

16 412

04-211

Kauguru vidusskola

1110

6 259

 

 

1140

896

 

 

1200

1 723

 

Kopā:

 

8 878

04-211

Pumpuru vidusskola

1110

8 223

 

 

1140

822

 

 

1200

2 179

 

Kopā:

 

11 224

04-211

Pumpuru vidusskola

1110

524

 

(Piecgadīgo, sešgadīgo apmācība)

1140

52

 

 

1200

139

 

Kopā:

 

715

04-211

Jaundubultu vidusskola

1110

3 836

 

 

1140

515

 

 

1200

1 048

 

Kopā:

 

5 399

04-211

Lielupes vidusskola

1110

6 626

 

 

1140

663

 

 

1200

1 756

 

Kopā:

 

9 045

04-211

Mežmalas vidusskola

1110

8 462

 

 

1140

410

 

 

1200

2 137

 

Kopā:

 

11 009

04-211

Sākumskola „Atvase”

1110

3 976

 

 

1140

398

 

 

1200

1 054

 

Kopā:

 

5 428

04-211

Sākumskola ”Taurenītis”

1110

1 901

 

 

1140

190

 

 

1200

504

 

Kopā:

 

2 595

04-211

Sākumskola ”Taurenītis”

1110

414

 

(Piecgadīgo, sešgadīgo apmācība)

1140

41

 

 

1200

109

 

Kopā:

 

564

04-211

Vakara vidusskola

1110

2 125

 

 

1140

495

 

 

1200

631

 

Kopā:

 

3 251

04-423

Mākslas skola

1110

579

 

 

1140

58

 

 

1200

153

 

Kopā:

 

790

04-421

Mākslas skola

1110

-106

 

(Piecgadīgo, sešgadīgo apmācība)

1140

-11

 

 

1200

-28

 

Kopā:

 

-145

04-423

Valodu centrs

1110

916

 

 

1140

92

 

 

1200

242

 

Kopā:

 

1 250

04-423

Zaigas-Ivanovas tenisa skola

1110

105

 

 

1140

11

 

 

1200

28

 

Kopā:

 

144

04-422

Peldēšanas skola

1110

1 950

 

 

1140

195

 

 

1200

516

 

Kopā:

 

2 661

Kopā:

103 295

Izglītības pārvalde

tai skaitā:

35 507

04-110

Pirmsskolas iestādes

1110

4 236

 

 

1140

423

 

 

1200

1 121

 

Kopā:

 

5 780

04-211

Vispārizglītojošās skola

1110

5 564

 

 

1140

311

 

 

1200

1 414

 

Kopā:

 

7 289

04-213

Speciālā izglītības skola

1110

1 997

 

 

1140

515

 

 

1170

400

 

 

1200

905

 

 

1414

70

 

 

1452

100

 

 

1453

1 000

 

 

1455

41

 

 

1482

100

 

 

1511

50

 

 

1512

400

 

 

1522

800

 

 

1528

350

 

 

1551

415

 

 

1552

300

 

 

1554

500

 

 

1561

200

 

 

1568

200

 

 

1570

300

 

 

1590

50

 

 

1610

200

 

 

4110

550

 

 

4180

1 000

 

Kopā:

 

10 443

04-422

Sporta izglītības programmas

1110

3 226

 

 

1140

322

 

 

1200

854

 

Kopā:

 

4 402

04-423

Interešu izglītība

1110

3 256

 

 

1140

326

 

 

1170

-1 003

 

 

1200

621

 

Kopā:

 

3 200

04-630

Psiholoģiskās palīdzības centrs

1110

1 235

 

 

1140

198

 

 

1200

345

 

Kopā:

 

1 778

04-010

Izglītības pārvalde

1170

2 107

 

 

1200

508

 

Kopā:

 

2 615

Pavisam kopā:

138 8022.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra noteikumiem Nr.10

Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu sociālās ēdināšanas nodrošināšanas atšifrējums

Kredītrīkotājs

Mērķis

Klasifikācijas Kods

Summa

Ls

Jūrmalas 1.ģimnāzija

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

359

Slokas pamatskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

2 565

Izglītības pārvalde

Sociālās ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

2 990

Majoru pamatskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

1 299

Alternatīvā skola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

450

Vaivaru pamatskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

1 226

Kauguru vidusskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

546

Pumpuru vidusskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

284

Jaundubultu vidusskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

264

Lielupes vidusskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

1 264

Mežmalas vidusskola

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

1 265

Sākumskola „Atvase”

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

1 579

Sākumskola „Taurenītis”

Sociālā ēdināšanas nodrošināšana

06.150.1563

518

Pavisam kopā:

14 6093.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra noteikumiem Nr.10

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Jūrmalas pilsētas dome

03.110.1479

03.110.1453

01.100.1110

01.100.1200

01.100.1447

01.100.1452

01.100.1521

01.100.1554

01.100.4160

14.500.1482

13.200.1590

13.010.1482

08.120.1471

08.120.1479

08.120.1482

08.120.1540

08.120.1552

08.251.1479

08.251.1441

08.251.1511

08.251.1590

07.100.7000

12.100.7000

12.100.7000

04.110.4700

04.010.4700

07.100.4700

07.100.1451

07.100.1454

08.270.1451

07.100.1512

-181

-1549

-54300

-18295

-5000

-400

-2000

-1000

-6000

-10975

-1000

-1345

-143

-535

-3978

-270

-250

-1211

-38

-39

-1162

-7000

-61

-13

-650

-957

-4540

-3950

-5000

-25

-200

03.110.1459

03.110.1486

03.110.1511

01.100.1140

01.100.1150

01.100.1170

01.100.1414

01.100.1445

01.100.1453

01.100.1459

01.100.1512

01.100.1523

01.100.1551

01.100.1590

01.100.4180

13.200.1442

13.010.1471

13.010.1479

13.010.1443

13.010.1170

08.120.1441

08.120.1442

08.120.1511

08.120.1590

08.251.1310

08.251.1445

08.251.1482

03.120.7000

04.211.4700

04.211.1451

04.110.1451

07.100.1482

08.210.1451

08.220.1451

12.100.1459

12.100.1482

12.100.1447

07.100.4180

12.100.7000

+150

+80

+1500

+50600

+16500

+12700

+3000

+3500

+400

+220

+1000

+1000

+50

+1000

+8000

+1000

+16

+29

+200

+1100

+290

+976

+140

+3770

+50

+400

+2000

+1000

+1300

+2000

+650

+150

+376

+20

+6000

+3500

+5000

+200

+2200

01.100.1411

-5664

01.100.1140

01.100.1200

01.100.1442

01.100.1511

+4000

+966

+500

+198

04.211.1485

06.240.1485

-4950

-1000

04.211.3100

06.240.3100

+4950

+1000

Vaivaru pamatskola

04.211.1521

04.211.1511

04.211.1454

04.211.4110

04.211.4160

-217

-16

-80

-4

-121

04.211.1453

04.211.1512

04.211.1570

04.211.1486

04.211.1523

04.211.4300

+20

+28

+48

+17

+200

+125

               

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1330

04.211.1454

04.211.1462

04.211.1529

04.211.1552

04.211.4160

-383

-659

-555

-163

-100

-8

04.211.1310

04.211.1413

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1451

04.211.1469

04.211.1479

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1551

04.211.1555

04.211.1570

+30

+10

+30

+109

+55

+365

+270

+218

+171

+100

+190

+320

               

Labklājības pārvalde

06.251.1454

05.700.1452

06.150.3400

-80

-18

-446

06.251.1486

05.700.1455

06.251.1330

+80

+18

+446

               

Slokas pamatskola

04.211.1453

04.211.4160

04.211.1445

04.211.1469

04.211.1511

-453

-38

-120

-109

-10

04.211.4110

04.211.1555

04.211.1552

+348

+153

+229

               

Lielupes vidusskola

04.211.1512

04.211.1553

-768

-409

04.211.4160

04.211.1552

+768

+409

               

Jūrmalas mūzikas skola

04.421.4180

-711

04.421.4110

04.421.4300

+593

+118

04.421.1415

-450

04.421.1461

+450

       

Bāriņtiesa

06.320.1415

06.320.1441

06.320.1452

06.320.1555

-100

-65

-80

-20

06.320.1590

06.320.1445

06.320.1528

06.320.1552

+100

+65

+80

+20

               

Pašvaldības policija

03.130.1471

-25

03.130.1484

+25

               

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1447

08.220.1511

08.251.1449

-41500

-66

-35

08.220.1170

08.220.1443

08.220.1482

08.220.1528

08.220.4200

08.220.7000

08.251.1445

+600

+36

+700

+30

+200

+40000

+35

               

Peldēšanas skola

04.422.1110

04.422.4300

08.120.1529

08.120.4180

08.120.1482

-2160

-427

-750

-150

-46

04.422.1150

04.422.4180

08.120.1528

08.120.1523

08.120.1479

+2160

+427

+46

+150

+750

04.422.1445

04.422.1330

04.422.1540

04.422.4110

04.422.1553

04.422.1559

04.422.1469

04.422.1461

04.422.1630

04.422.1553

04.422.1511

04.422.1513

-200

-100

-80

-1100

-60

-28

-26

-60

-56

-74

-100

-46

04.422.1530

04.422.1551

04.422.1512

04.422.1441

04.422.1590

04.422.4180

04.422.1414

04.422.1479

+800

+200

+200

+160

+100

+200

+50

+220

       

Izglītības pārvalde

04.010.4110

04.010.1523

04.110.4180

04.110.1459

04.422.1455

04.422.1471

04.422.1479

04.422.1486

04.422.1523

04.423.1441

04.423.1453

04.423.1471

04.423.1479

04.423.1528

04.423.1540

04.423.1563

04.211.4180

-171

-27

-243

-533

-42

-730

-1270

-112

-552

-124

-50

-225

-730

-100

-15

-415

-150

04.010.1512

04.010.4180

04.010.1555

04.110.1562

04.110.1529

04.422.1170

04.422.1200

04.422.1452

04.422.1454

04.422.1499

04.422.1540

04.422.1552

04.422.1554

04.422.4300

04.422.4180

04.423.1511

04.423.1570

04.423.1590

04.211.1562

+47

+124

+27

+243

+533

+467

+113

+125

+375

+24

+120

+112

+190

+260

+920

+225

+150

+1284

+150

               


4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 3.novembra noteikumiem Nr.10

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

institūcijas nosaukums

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas skolu valde

04.110.1512

-140

04.110.1411

+140

       

Sabiedrisko pakalpojumu regulators

13.400.1140

-150

13.400.1150

+150

       

Vaivaru pamatskola

04.211.1471

-265

04.211.1479

+265