Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 1.decembrīNr.11

Protokols Nr.26, 22.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem ieņēmumiem par Ls 101475 (klasifikācijas kods 12.1.1.0.).

 2. Novirzīt 2004.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā Ls 101475, tai skaitā:

  2.1. BOPU „Jūrmalas kapi” avārijas koku nozāģēšanai Slokas kapsētā Ls 2224 (07.100.1454);

  2.2. Jūrmalas 1.ģimnāzijai metodiskā centra darbības nodrošināšanai Ls 2685, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1451 Ls 620;

  04.211.1511 Ls 100;

  04.211.1512 Ls 330;

  04.211.1610 Ls 50;

  04.211.4110 Ls 380;

  04.211.4160 Ls 1205;

  2.3. Jūrmalas peldēšanas skolai uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1177, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.422.1170 Ls 62;

  04.422.1200 Ls 15;

  04.422.1523 Ls 1100;

  2.4. SIA „Jūrmalas gaisma” gaisa vadu elektrolīniju rekonstrukcijai Ls 13900 (klasifikācijas kods 07.400.4700);

  2.5. Jūrmalas pilsētas muzejam apkures izdevumu segšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.220.1521);

  2.6. Ziemassvētku pabalstu izmaksai pašvaldības budžeta iestāžu darbiniekiem Ls 62138 saskaņā ar 1.pielikumu;

  2.7. Jūrmalas izglītības pārvaldei savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Ls 10600 (klasifikācijas kods 14.321.3800);

  2.8. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1752, tai skaitā:

  2.8.1. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmes organizēšanai Jūrmalā Ls 692, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1479 Ls 100;

  01.100.1482 Ls 352;

  01.100.1442 Ls 240;

  2.8.2. SIA „AAS ”Piejūra”” kapitāldaļu iegādes apmaksai un uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1060 (klasifikācijas kods 07.320.3400);

  2.9. Jūrmalas pilsētas Alternatīvajai skolai telpu nomas izdevumu segšanai Ls 5999 (klasifikācijas kods 04.211.1471).

 3. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no maksas pakalpojumiem par Ls 5310, tai skaitā:

  3.1. Sākumskolai „Taurenītis” ieņēmumus no citiem iepriekš neklasificētiem maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.9.0.) par Ls 800, novirzot tos ēdināšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1563);

  3.2. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus no pārējiem maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.6.0.) par Ls 4010, novirzot tos izdevumu, kas saistīti ar tūrisma bukletu izgatavošanu, segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  01.100.1447 Ls 350;

  01.100.1482 Ls 2148;

  01.100.1492 Ls 612;

  01.100.1590 Ls 900;

  3.3. Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus no pārējiem maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.6.0.) par Ls 200, novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.220.1479 Ls 100;

  08.220.1528 Ls 100;

  3.4. Lielupes vidusskolai ieņēmumus no telpu īres par Ls 300 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem: 04.211.1445Ls 15;

  04.211.1479 Ls 40;

  04.211.1521 Ls 250;

  04.211.1523 Ls -250;

  04.211.1551 Ls 100;

  04.211.1552 Ls 145.

 4. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžetā, tai skaitā:

  4.1. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu;

  4.2. samazināt 2004.gadā Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 396245, novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, tai skaitā:

  4.2.1. sociālās mājas celtniecībai Nometņu 2a par Ls 312000 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  4.2.2. Jūrmalas pilsētas domes konferenču zāles kapitālajai rekonstrukcijai par Ls 39245 (klasifikācijas kods 01.100.4700);

  4.2.3. Aspazijas mājas rekonstrukcijai par Ls 45000 (klasifikācijas kods 08.220.4700).

  4.3. veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas domei maksas pakalpojumu ieņēmumu daļā, samazinot ieņēmumus no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.6.0.) par Ls 11242, palielinot ieņēmumus par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.3.0.) par Ls 6880 un ieņēmumus par telpu nomu un īri (klasifikācijas kods 9.5.4.0.) par Ls 4362;

  4.4. samazināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus BOP SIA „Slokas slimnīca” kapitālajam remontam par Ls 7332 (klasifikācijas kods 05.110.4700), novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei kapitālā remonta izdevumu segšanai Slokas slimnīcā (klasifikācijas kods 05.110.4700);

  4.5. samazināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānotos kredītus par Ls 726750, tai skaitā:

  4.5.1. Majoru pamatskolas A korpusa renovācijai par Ls 76750, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 76750 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  4.5.2. pirmsskolas iestādes celtniecībai par Ls 200000, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 200000 (klasifikācijas kods 04.110.7000);

  4.5.3. ūdenssaimniecības projekta realizācijai par Ls 250000, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 250000 (klasifikācijas kods 07.200.7000);

  4.5.4. sporta zāles Nometņu 2a renovācijai par Ls 200000, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  4.6. samazināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei Kauguru poliklīnikas ieejas mezgla rekonstrukcijai par Ls 1200 (klasifikācijas kods 05.210.4700), novirzot tos BOP SIA „Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” poliklīnikas ieejas mezgla rekonstrukcijai (klasifikācijas kods 05.210.4700);

  4.7. samazināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus SIA „Jūrmalas namsaimnieks” ēkas Saldus ielā 3 kapitālajam remontam par Ls 4500 (klasifikācijas kods 07.100.4700), novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

 5. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta ieņēmumu no ziedojumiem un dāvinājumiem atlikumu uz 2005.gada 1.janvāri sākumskolai „Atvase” par Ls 181 , ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1512 Ls 98;

  1551 Ls 123;

  1552 Ls 70;

  1570 Ls -110.

 6. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no mērķdotācijas pasažieru pārvadājumiem par Ls 5816, novirzot tos SIA „ATF Jūrmala SV” (klasifikācijas kods 12.100.3400).

 7. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 5296, tai skaitā:

  7.1. Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram par Ls 3796, novirzot tos uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  13.400.1110 Ls 765;

  1140 Ls 991;

  1150 Ls 495;

  1200 Ls 965;

  1310 Ls -146;

  1411 Ls -65;

  1414 Ls 146;

  1444 Ls 150;

  1445 Ls -85;

  1455 Ls 280;

  1528 Ls 300;

  7.2. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 1500, novirzot tos projekta „Klēts jumta renovācija” realizācijai (klasifikācijas kods 08.251.4700).

 8. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 1800, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei Ziemassvētku eglei Dubultos, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.270.1482Ls 997;

  1523Ls 803.

 9. Palielināt 2004.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 500, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas muzejam uzturēšanas izdevumu segšanai, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170Ls 100;

  1482Ls 200;

  1512Ls 100;

  1590Ls 100.

 10. Samazināt 2004.gadā Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātos speciālā budžeta privatizācijas fonda ieņēmumus par Ls 13440 (klasifikācijas kods 07.100.7000), novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem .

 11. Samazināt 2004.gada speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 300, tai skaitā:

  11.1. Lielupes vidusskolai par Ls 200, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1453Ls -74;

  1570Ls -126;

  11.2. Jūrmalas vakara vidusskolai par Ls 100, tai skaitā pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1453Ls -41;

  1570Ls -59.

 12. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 3.pielikumu.

 13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.609-r veiktās izmaiņas apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei:

  04.010.1523Ls -49;

  04.010.1445Ls +49.

 14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2004.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumos Nr.577-r, Nr.581-r, Nr.598-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 1623, tai skaitā:

  14.1. Vaivaru pamatskolai vienreizējā materiālā pabalsta izmaksai

  04.211.1150.1 Ls +80;

  14.2. Jūrmalas pilsētas muzejam prezentācijas izdevumiem

  08.251.1590 Ls +550;

  14.3. Kauguru kultūras namam elektroenerģijas apmaksai

  08.230.1523.1 Ls +536;

  14.4. Jūrmalas teātrim sanitārā mezgla remontam Ls 152, tai skaitā:

  08.270.1170 Ls +58;

  08.270.1200 Ls +14;

  08.270.1553 Ls +80;

  14.5. Bulduru kultūras namam direktores komandējumam uz Jakobštati–Pietarsāri

  08.230.1330.1 Ls +305.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.novembra
noteikumu Nr.11 1.pielikums

Ziemassvētku pabalstu izmaksu saraksts Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs

Kredītrīkotājs

Mērķis

Klasifikācijas kods

Summa Ls

Jūrmalas 1.ģimnāzija

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

2400

Jaundubultu vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

2010

Kauguru vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

3270

Lielupes vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

2100

Mežmalas vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

2820

Pumpuru vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

3210

Vakara vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

720

Alternatīvā skola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

1560

Majoru pamatskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

1800

Sākumskola ”Atvase”

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

1410

Slokas pamatskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

1800

Vaivaru pamatskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

990

Sākumskola ”Taurenītis”

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

1290

Mākslas skola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.423.1150

1170

Valodu centrs

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.423.1150

270

Jūrmalas peldēšanas skola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.422.1150

810

Tenisa skola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.422.1150

120

Jūrmalas mūzikas vidusskola

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.423.1150

2100

Jūrmalas izglītības pārvalde

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.010.1150

690

 

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.500.1150

360

 

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.211.1150

4860

 

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.110.1150

10860

 

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.423.1150

1440

 

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.422.1150

1380

 

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

04.213.1150

1290

Bāriņtiesa

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

06.320.1150

330

Bulduru kultūras nams

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

08.230.1150

315

Kauguru kultūras nams

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

08.230.1150

705

Jūrmalas pilsētas bibliotēku apvienība

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

08.210.1150

1875

Majoru kultūras nams

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

08.230.1150

630

Jūrmalas pilsētas teātris

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

08.270.1150

338

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

03.130.1150

1710

Jūrmalas pilsētas muzejs

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

08.220.1150

765

BOPSIA ”Saulstari”

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

06.240.1150

3390

BOPU ”Sprīdītis”

Ziemassvētku pabalstu izmaksai

06.210.1150

1350

Kopā:

62138Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.novembra
noteikumu Nr.11 2.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Sākumskola „Atvase”

04.211.1454

04.211.1512

04.211.1521

-106

-13

-214

04.211.1469

04.211.1486

04.211.1482

04.211.1511

04.211.1590

04.211.4180

+30

+16

+30

+13

+30

+214

04.211.1453

04.211.1479

04.211.1485

04.211.1511

04.211.1555

04.211.1570

-60

-50

-7

-20

-16

-6

04.211.1310

04.211.1529

04.211.1551

04.211.1552

+32

+42

+48

+37

       

SO Zaļais ordenis pasaku māja „Undīne”

08.270.1415

08.270.1459

08.270.1529

-110

-82

-78

08.270.1552

08.270.1570

08.270.1620

+30

+215

+25

               

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1454

04.211.1469

04.211.1521

04.211.1330

-100

-101

-1500

-285

04.211.1413

04.211.1415

04.211.1486

04.211.1523

04.211.1552

04.211.1555

04.211.4180

+15

+65

+13

+300

+498

+100

+995

               

Vaivaru pamatskola

04.211.1330

04.211.1420

04.211.1454

04.211.1462

04.211.1471

04.211.1482

04.211.1555

04.211.4160

04.211.1521

04.211.1200

04.211.1110

-2

-44

-3

-20

-48

-2

-57

-72

-32

-130

-50

04.211.1310

04.211.1441

04.211.1453

04.211.1469

04.211.1479

04.211.1552

04.211.1512

04.211.1140

+2

+89

+53

+19

+1

+13

+103

+180

               

Bulduru kultūras nams

08.251.1479

08.251.1411

08.230.1486

08.230.1459

-1

-50

-32

-20

08.251.1449

08.251.1590

08.230.1555

08.230.1449

+1

+50

+51

+1

               

Jūrmalas kapi

07.100.1486

07.100.1554

07.100.1455

-136

-325

-64

07.100.1528

07.100.1420

+461

+64

               

SO „Vecās tehnikas klubs MG”

08.251.1471

-150

08.251.1590

+150

               

Bāriņtiesa

06.320.1441

06.320.1443

06.320.1445

06.320.1555

06.320.4180

06.320.1452

06.320.1453

06.320.1511

06.320.1590

-30

-36

-38

-1

-4

-8

-7

-21

-30

06.320.1414

06.320.1528

06.320.1523

06.320.1553

06.320.1413

+30

+79

+15

+21

+30

               

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.1454

07.100.1590

13.010.1413

13.010.1441

13.010.1444

13.010.1445

13.010.1511

13.200.1310

13.200.1445

13.200.1479

13.200.1482

13.200.1512

07.100.1482

08.600.1482

08.600.4180

01.100.1452

08.120.7000

04.010.4700

04.213.1451

06.251.7000

08.230.4700

12.100.1512

14.500.1413

14.500.1479

14.500.1484

01.100.1461

01.100.1469

08.251.1310

14.500.1482

08.300.1482

12.100.1170

-431

-1092

-32

-217

-67

-255

-7

-144

-144

-22

-37

-626

-950

-404

-396

-1500

-67230

-3460

-4780

-760

-585

-1745

-434

-1000

-135

-3824

-990

-50

-7801

-7100

-7700

07.100.4180

13.010.1482

13.010.1330

13.010.1447

13.200.1330

13.200.1442

13.200.3600

07.100.1590

08.600.4700

01.100.1554

08.270.4700

08.270.7000

04.211.4700

04.211.1451

04.213.4700

06.240.4700

07.100.1482

12.100.4700

12.100.1459

12.100.1482

12.100.1590

07.100.4180

08.220.4700

14.500.1444

14.500.1499

14.500.1482

01.100.4110

08.251.1330

08.251.1479

08.251.1482

08.251.1590

08.300.1441

08.300.1443

12.100.1140

+1523

+259

+170

+149

+235

+273

+465

+950

+800

+1500

+875

+880

+1345

+3295

+3600

+5680

+1150

+6732

+1000

+1745

+3524

+3734

+45000

+45

+500

+1024

+4814

+50

+2188

+2043

+3570

+6600

+500

+7700

               

Kauguru kultūras nams

08.230.1459

08.230.4110

08.230.1461

08.251.1447

08.251.1561

-12

-27

-2

-527

-55

08.230.1486

08.230.1552

08.230.1469

08.251.1479

08.251.1482

08.251.1590

+12

+27

+2

+431

+78

+73

08.230.1485

-100

08.230.1493

+100

Mežmalas vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1414

04.211.1420

04.211.1455

04.211.1459

04.211.1482

04.211.1485

04.211.1499

04.211.1523

04.211.1529

04.211.1553

04.211.4110

04.211.4160

-654

-656

-315

-200

-12

-760

-14

-400

-8

-300

-350

-29

-8

-595

04.211.1150

04.211.1411

04.211.1445

04.211.1453

04.211.1486

04.211.1551

04.211.1555

04.211.1570

04.211.1590

04.211.4180

+1310

+120

+101

+55

+32

+600

+300

+500

+100

+1183

04.211.1452

-100

04.211.1554

+100

04.211.1110

04.211.1200

-2037

-1325

04.211.1150

+3362

Jaundubultu vidusskola

04.211.1110

04.211.1140

04.211.1200

04.211.1413

04.211.1420

04.211.1449

04.211.1454

04.211.1459

04.211.1479

04.211.1523

04.211.1529

-230

-100

-250

-18

-200

-195

-45

-453

-59

-347

-286

04.211.1150

04.211.1330

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1486

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1540

04.211.1551

04.211.1552

04.211.1553

04.211.1561

04.211.1570

04.211.1590

+580

+36

+42

+71

+69

+150

+606

+50

+88

+121

+237

+70

+13

+50

       

04.211.1110

04.211.1140

04.211.1200

-601

-456

-523

04.211.1150

+1580

Slokas pamatskola

04.211.1411

04.211.4180

04.211.1414

04.211.1459

-557

-9

-96

-130

04.211.1453

04.211.1454

04.211.1511

04.211.1443

04.211.1445

04.211.4180

04.211.1512

04.211.1570

04.211.1590

04.211.4110

+112

+175

+105

+35

+11

+139

+50

+100

+9

+56

               

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1411

04.211.1415

04.211.1449

04.211.1551

04.211.1630

-257

-82

-10

-25

-70

-70

-41

04.211.1140

04.211.1310

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1453

04.211.1454

04.211.1552

04.211.1553

04.211.1555

+339

+6

+68

+9

+33

+12

+41

+12

+35

       

04.211.1110

-5083

04.211.1140

04.211.1150

04.211.1200

+3780

+170

+1133

Lielupes vidusskola

04.211.1110

04.211.1200

04.211.1310

04.211.1420

04.211.1454

04.211.1455

04.211.1459

04.211.1484

04.211.1485

04.211.1529

04.211.1551

04.211.1620

04.211.1630

-994

-540

-24

-94

-226

-14

-235

-2

-330

-200

-20

-2

-41

04.211.1140

04.211.1150

04.211.1443

04.211.1521

04.211.4110

04.211.4160

04.211.4180

+114

+1420

+54

+556

+234

+80

+264

       

04.211.1110

04.211.1200

-5019

-71

04.211.1140

+5090

Jūrmalas mākslas skola

04.421.1110

04.421.1140

04.421.1200

04.423.1310

04.421.1420

04.421.1441

04.421.1454

04.421.1469

04.421.1486

04.421.4110

-213

-9

-150

-10

-100

-58

-50

-100

-45

-91

04.421.1150

04.421.1443

04.421.1471

04.421.1479

04.421.4180

+372

+110

+208

+45

+91

04.421.1110

04.421.1200

04.421.1414

04.421.1561

04.421.1562

-280

-65

-90

-100

-50

04.421.1150

04.421.1411

04.421.1552

+345

+90

+150

04.421.1200 04.423.1200

04.423.1110

04.423.1140

04.423.1200

-360

-340

-106

-11

-28

04.421.1150

04.423.1150

04.421.1110

04.421.1140

04.421.1200

+360

+340

+106

+11

+28

SIA „Jūrmalas gaisma”

07.400.1150

07.400.1170

07.400.1200

07.400.1420

07.400.1443

07.400.1449

07.400.1453

07.400.1454

07.400.1482

07.400.1486

07.400.1493

07.400.1499

07.400.1528

07.400.1540

-640

-205

-1000

-19

-28

-115

-480

-36

-2690

-14

-5

-385

-2969

-116

07.400.1110

07.400.1140

07.400.1455

07.400.1471

07.400.1452

07.400.1523

+1387

+1823

+88

+1880

+380

+3144

Majoru pamatskola

04.211.1200

04.211.1310

04.211.1445

04.211.1459

04.211.1485

04.211.1486

04.211.1529

-400

-34

-2

-300

-426

-100

-200

04.211.1140

04.211.1330

04.211.1451

04.211.1523

04.211.1552

+400

+34

+426

+500

+102

Valodu centrs

04.423.1441

04.423.1459

04.423.1522

04.423.1523

04.423.1529

04.423.4110

-6

-135

-60

-30

-40

-300

04.423.1511

04.423.1552

04.423.1570

04.423.1590

+60

+50

+260

+201

04.423.1415

04.423.1441

04.423.1442

04.423.1443

04.423.1444

04.423.1451

04.423.1452

04.423.1454

04.423.1459

04.423.1462

04.423.1469

04.423.1482

04.423.1484

04.423.1529

04.423.1552

04.423.1553

04.423.1555

04.423.1559

04.423.1561

04.423.4160

-50

-100

-45

-56

-50

-1000

-600

-141

-100

-100

-300

-99

-90

-50

-200

-56

-150

-100

-100

-300

04.423.1110

04.423.1200

04.423.1330

04.423.1411

04.423.1413

04.423.1414

04.423.1486

04.423.1512

04.423.1528

04.423.1551

04.423.1570

04.423.1590

+200

+48

+1800

+150

+50

+100

+20

+80

+120

+250

+220

+649

Bibliotēku apvienība

08.210.1413

08.210.1414

08.210.1443

08.210.1445

08.210.1455

08.210.1471

08.210.1485

08.210.1486

08.210.1521

08.210.1522

08.210.1523

08.210.1529

-10

-10

-300

-74

-80

-17

-100

-68

-600

-1140

-50

-160

08.210.1330

08.210.1411

08.210.1415

08.210.1441

08.210.1452

08.210.1453

08.210.1454

08.210.1479

08.210.1482

08.210.1512

08.210.1524

08.210.1553

08.210.1554

08.210.1620

08.210.4110

08.210.4180

+185

+50

+355

+59

+23

+30

+51

+10

+90

+80

+50

+300

+36

+300

+400

+590

Izglītības pārvalde

04.010.1310

04.010.1330

04.010.1411

04.010.1441

04.010.1442

04.010.1471

04.010.1499

04.010.1523

04.010.1529

04.010.4110

04.110.1110

04.110.1310

04.110.1420

04.110.1443

04.110.1445

04.110.1449

04.110.1453

04.110.1454

04.110.1459

04.110.1479

04.110.1482

04.110.1493

04.110.1523

04.110.1529

04.110.4160

04.110.4180

04.211.1414

04.211.1420

04.211.1449

04.211.1452

04.211.1454

04.211.1459

04.211.1469

04.211.1479

04.211.1529

04.211.1553

04.211.1620

04.422.1459

-93

-278

-300

-75

-80

-170

-43

-178

-60

-7

-125

-65

-300

-6

-68

-91

-200

-410

-3000

-12

-12

-183

-4700

-990

-148

-444

-480

-200

-35

-60

-100

-2200

-675

-3

-1500

-100

-22

-1250

04.010.1443

04.010.1453

04.010.1482

04.010.1486

04.010.1512

04.010.1513

04.010.1555

04.010.1590

04.110.1150

04.110.1411

04.110.1499

04.110.1512

04.110.1525

04.110.1540

04.110.1551

04.110.1552

04.110.1562

04.110.1570

04.211.1411

04.211.1415

04.211.1443

04.211.1453

04.211.1482

04.211.1486

04.211.1499

04.211.1512

04.211.1523

04.211.1551

04.211.1552

04.211.1570

04.211.4110

04.211.4180

04.422.1415

04.422.1443

04.422.1528

04.422.1570

04.422.1590

+122

+200

+100

+25

+100

+37

+200

+500

+125

+130

+11

+328

+896

+25

+83

+5556

+2500

+1100

+384

+25

+20

+195

+23

+30

+60

+580

+700

+300

+475

+28

+293

+2262

+36

+104

+110

+900

+100

04.423.1512

04.423.1551

04.423.4300

-122

-100

-120

04.423.4180

+342

04.110.1110

04.213.1310

04.213.1445

04.213.1449

04.213.1453

04.213.1469

04.213.1523

04.213.1529

04.213.1551

04.213.1562

04.213.1567

04.213.1583

-29

-50

-29

-50

-1000

-100

-150

-50

-200

-29

-105

-64

04.110.1150

04.213.1411

04.213.1452

04.213.1454

04.213.1455

04.213.1499

04.213.1528

04.213.1554

04.213.1561

04.213.1570

+29

+149

+100

+485

+8

+18

+350

+500

+200

+17

Izglītības pārvalde

04.423.1170

04.423.1200

04.423.1310

04.423.1454

04.423.1459

04.423.1479

04.423.1482

04.630.1469

04.630.1511

04.630.1610

04.630.4160

04.630.4180

04.010.1521

04.110.1110

04.110.1140

04.110.1200

-75

-18

-34

-150

-100

-200

-146

-60

-20

-13

-30

-83

-1000

-900

-100

-241

04.423.1453

04.423.1524

04.423.1570

04.423.1590

04.630.4110

04.423.1521

04.211.1110

04.211.1140

04.211.1200

04.423.1110

04.423.1200

+50

+200

+100

+373

+206

+1000

+660

+100

+183

+240

+58

Pašvaldības policija

03.130.1413

03.130.1420

03.130.1445

03.130.1453

03.130.1455

03.130.1459

03.130.1469

03.130.1479

03.130.1484

03.130.1471

03.130.1521

03.130.1523

03.130.1529

03.130.1555

03.130.1581

-465

-3

-19

-51

-49

-11

-79

-345

-14

-685

-100

-80

-25

-19

-375

03.130.1482

03.130.1554

03.130.1452

03.130.1583

03.130.1590

03.130.4180

+538

+139

+359

+685

+100

+499

Labklājības pārvalde

06.251.1445

06.251.1455

06.251.1486

06.251.1521

06.155.3400

05.700.1170

05.700.1200

05.700.1420

05.700.1455

-44

-55

-14

-5

-1247

-400

-123

-15

-18

06.251.1411

06.251.1414

06.251.1415

06.251.1449

06.251.1454

06.251.1528

06.251.1523

05.700.1452

05.700.3400

+541

+55

+1

+500

+173

+5

+90

+33

+523

Majoru kultūras nams

08.230.1200

08.230.1411

08.230.1414

08.230.1529

08.230.1553

-897

-210

-60

-234

-140

08.230.1140

08.230.1441

08.230.1443

08.230.1454

08.230.1486

08.230.1511

08.230.1590

+897

+179

+4

+21

+19

+121

+300

08.230.1200

08.230.1449

08.230.1459

08.230.1479

08.251.1449

08.251.1479

-261

-120

-60

-200

-30

-44

08.230.1482

08.230.4180

08.251.1170

+51

+90

+574

Alternatīvā skola

04.211.1441

04.211.1443

04.211.1455

04.211.1482

04.211.1485

04.211.1486

04.211.1521

04.211.1523

04.211.1524

04.211.1529

-5

-3

-60

-64

-112

-5

-352

-500

-24

-100

04.211.1413

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1525

04.211.1552

04.211.1553

04.211.1554

04.211.1570

04.211.4180

+24

+150

+350

+24

+250

+27

+60

+90

+250

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.7000

08.220.1110

-9000

-2690

08.220.1512

08.220.4160

08.220.4180

08.220.1140

+1000

+5000

+3000

+2690

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1521

04.211.1554

-1755

-100

04.211.1451

04.211.4150

+135

+1720

Kauguru vidusskola

04.211.1110

04.211.1330

04.211.1411

04.211.1414

04.211.1420

04.211.1443

04.211.1445

04.211.1454

04.211.1459

04.211.1529

04.211.1555

04.211.4110

-740

-200

-75

-130

-431

-3

-42

-254

-595

-994

-80

-83

04.211.1140

04.211.1486

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1551

04.211.1570

04.211.1590

04.211.4180

+740

+23

+60

+985

+150

+741

+536

+392

04.211.1441

04.211.1449

-36

-344

04.211.1551

+380Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.novembra
noteikumu Nr.11 3.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

institūcijas nosaukums

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.4150

Dabas resursu nodoklis

-282

07.320.4180

Dabas resursu nodoklis

+282

07.100.1454

-1610

07.100.1590

+823

             

07.100.4180

+787

Kauguru vidusskola

       

04.211.1470

-74

04.211.1310

+74