Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 78.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 211.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 16.februāra 105.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29. aprīļa 333.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 29. oktobra 838.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 1. februāra 114.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju
2007.gada 22. novembrīNr.1042

protokols Nr.22, 56. punkts

Par zemes lietošanas mērķu maiņu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir izmainīts teritorijas zonējums vairākiem zemesgabaliem, tāpēc šiem zemesgabaliem kadastra reģistrā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtības vajadzībām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 25.5.punktu Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir ierosinājusi lietošanas mērķu maiņu, jo stājies spēkā jauns teritorijas plānojums vai apstiprināti grozījumi jau esošajā.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.pielikuma 4., 8. un 25.5.punktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam šādiem nekustamajiem īpašumiem:

Nr.

Adrese

Kadastra numurs

Platība,

kv.m

Teritorijas zonējums saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu

Spēkā esošais lietošanas mērķis

Jaunais lietošanas mērķis

1. Atcelts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 333.lēmumu

Rubeņu iela 90

1300 017 4203

8939

„Priežu parka” rajons ar apbūvi

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

2.

Virsaišu iela 10A

1300 017 2410

1000

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

3.

Bražciems 0302

1300 006 0302

7511

Darījumu iestāžu teritorija

1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

4.

Priedaine 2406

1300 005 2406

56894

„Dabas pamatnes” teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

0501 – 22 758 kv.m – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa;

0301 – 34136 kv.m – publiskie ūdeņi

5.

Sloka 7121

1300 021 7121

5062

Jauktas ražošanas teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

1001 – 1012 kv.m – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;

0801 – 2025 kv.m – komercdarbības objektu apbūve;

0702 – 2025 kv.m – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

6.

Slokas iela 115

1300 015 3302

16401

„Dabas pamatnes” teritorija – 8154 kv.m;

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija – 8247 kv.m

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

0501 – 8154 kv.m - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa;

0702 – 8247 kv.m – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

7.

Ezeru iela 40

1300 014 9105

3616

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

8.

Jāņa Pliekšāna

iela 102

1300 009 8602

5198

Darījumu iestāžu teritorija

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

9.

Jāņa Pliekšāna

iela 103

1300 009 8609

8167

Mazstāvu dzīvojamā teritorija

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

10.

Varkaļu iela 1

1300 009 8610

20756

Mazstāvu dzīvojamā teritorija

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

11.

Turaidas iela 114

1300 009 8702

25077

Darījumu iestāžu teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

12.

Buļļuciems 2007

1300 002 2007

2567

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija;

Teritorija, kurā nepieciešama inženiertehniskā sagatavošana

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0702 – 1780 kv.m - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve;

0801 – 787 kv.m – komercdarbības objektu apbūve

13. Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 78.lēmumu

Mellužu

prospekts 8

1300 014 2217

1063

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

14.

Mazā Kāpu iela 1

1300 014 2261

594

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

15.

Lienes iela 39

1300 009 4608

647

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

16.

Mežotnes iela 2

1300 004 5720

1465

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

17.

Valtera prospekts 61

1300 015 1703

5303

„Priežu parka” rajons ar apbūvi

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

18.

Akāciju iela 1A

1300 021 4709

2719

Jauktas ražošanas teritorija

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

1002 – noliktavu apbūve

19.Atcelts ar Domes 2009.gada 29. oktobra 838.lēmumu

Asaru prospekts 21

1300 016 1504

7082

Sabiedrisko iestāžu teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

20.Atcelts ar Domes 2009.gada 29. oktobra 838.lēmumu

Asaru

prospekts 23/25

1300 016 1501

32341

Sabiedrisko iestāžu teritorija

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

21.

Bražciems 0209

1300 006 0209

6441

Darījumu iestāžu teritorija

1202 – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

22.

Bražciems 0702

1300 006 0702

14550

Darījumu iestāžu teritorija

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

23.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 31. janvāra 114.lēmumu

Bulduri 004 – 4

1300 007 4908

862

„Dabas pamatnes” teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas

24.

Drosmes iela 5

1300 010 3305

723

Tehniskās apbūves teritorija

1106 – daudzstāvu autostāvvietu apbūve

1104 – transportlīdzekļu garāžu apbūve

25.

Dzimtenes iela 1

1300 016 0601

2045

Darījumu iestāžu teritorija – 1255 kv.m;

„Dabas pamatnes” teritorija – 790 kv.m

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0801–1255 kv.m -komercdarbības objektu apbūve; 0501 – 790 kv.m –dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

26. Svītrots ar domes 2012.gada 16. februāra 105.lēmumu

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

980

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

27.

Kļavu iela 13

1300 010 1308

1163

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0903 - valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

28.Izmaiņa ar Domes 2008.gada 31. janvāra 114.lēmumu

Lienes iela 14

1300 009 5303

422

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

29.

Majori 1407

1300 009 1407

919

Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas

1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas

0801 – komercdarbības objektu apbūve

30.Atcelts ar Domes 2009.gada 29. oktobra 838.lēmumu

Pulkveža Brieža iela 24

1300 012 3222

3708

„Priežu parka” rajons ar apbūvi

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

0801 – komercdarbības objektu apbūve

31.

Pūpolu iela 1911

1300 010 1911

1696

„Dabas pamatnes” teritorija

1101 –1203 kv.m - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;

0908 – 493 kv.m -pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

1101 – 1203 kv.m –zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;

0501 – 493 kv.m -dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

32.

Raiņa iela 110

1300 020 1503

4730

Darījumu iestāžu teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0908 – 4306 kv.m -pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;

0801 – 424 kv.m komercdarbības objektu apbūve

33.

Tallinas iela 34

1300 020 3802

3358

Daudzstāvu dzīvojamā teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa;

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudz-dzīvokļu māju apbūve

0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

34.

Turaidas iela 1

1300 009 1901

17956

Sabiedrisko iestāžu teritorija

0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve

0908 – 17737 kv.m -pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;

0801 – 219 kv.m komercdarbības objektu apbūve

35.

Vārnukrogs „Jahtu remonta bāze”

1300 001 1001

8493

Darījumu iestāžu teritorija

1004 - zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve

0801 – komercdarbības objektu apbūve

36. Svītrots ar domes 2016.gada 21.aprīļa 211.lēmumu

Vikingu iela 12

1300 004 7901

2004

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

0801 – komercdarbības objektu apbūve

37.

Vikingu iela 40

1300 003 1103

18053

Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0801 – komercdarbības objektu apbūve

38.

Vilhelma Purvīša iela 3A

1300 026 3508

1482

Savrupmāju dzīvojamā teritorija

0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF