Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 29.oktobrīNr.838

protokols Nr.25, 45. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra
lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” ir noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 38 nekustamajiem īpašumiem atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ar Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 22.jūlija spriedumu lietā Nr.A42641208 ir atcelts Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 19. un 20.punkts (daļā par lietošanas mērķa maiņu zemesgabaliem Asaru prospekts 21, Asaru prospekts 23/25, Jūrmalā) ar tā pieņemšanas brīdi un uzdots Jūrmalas pilsētas domei novērst uzsāktās izpildes sekas, izmainot lietošanas mērķi un veicot nepieciešamās darbības lietošanas mērķa reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā.

Ar Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 22.jūlija spriedumu lietā Nr.A42641008, A3399-09/7 ir atcelts Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu” 30.punkts (daļā par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā) ar tā pieņemšanas brīdi un uzdots Jūrmalas pilsētas domei novērst uzsāktās izpildes sekas, izmainot lietošanas mērķi un veicot nepieciešamās darbības lietošanas mērķa reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 22.jūlija spriedumiem lietā Nr.A42641208 un lietā Nr.A42641008, A3399-09/7, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķu maiņu”, atzīstot par spēku zaudējušiem lēmuma 19.punktu, 20.punktu un 30.punktu no to pieņemšanas brīža.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Atvērt spēkā esošo redakciju Nr.1042