Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 4.oktobrīNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Ilmārs Ančāns, Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1050 – 1053), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1030 – 1035), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1000 – 1015), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks

Eduards Grietiņš

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs

Alvils Rudzītis

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas nodaļas vadītāja vietniece

Zoja Gorenko

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Uldis Ciekurs, Gunta Ušpele, Rita Kņūtiņa, Ailita Kārkliņa, Guna Voitkāne, Sandra Brauere, Anna Jauce

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina domes sēdes darba kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas iela 67, 69a, 69b un Salas ielā 2;

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, 56a, 58, 58a, 60/62 un Kapsētas ielā 1;

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mērsragu ielu;

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37;

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 27a

Balsošanas rezultāti par augstāk minētajām izmaiņām darba kārtībā, „par” – 13 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, J.Kuzins, A.Tampe, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma apstiprināt darba kārtību ar augstāk minētajām izmaiņām.

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 17.08.2005. lēmumā Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju

2.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 27.04.2005. lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

3.

Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 18.03.2006. nolikumā Nr.4 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums”

5.

Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā

6.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

7.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.349 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu”

8.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības pr.35

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rucavas ielā 6

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 30

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rendas ielā 5

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 6A

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 4

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ģertrūdes pr.2

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7

17.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artilērijas ielā 2

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.13

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Plūdu ielā 2

20.

Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Tīklu ielā 10

21.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 40a un adreses piešķiršanu

22.

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 26 un Tirgoņu ielā 2617

23.

Par zemesgabala sadales Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 atteikšanu

24.

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kolkas ielā 2

25.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1

26.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2

27.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55b

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37

32.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

33.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu galīgās redakcijas apstiprināšanu

34.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

35.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

37.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

39.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas iela 67, 69a, 69b un Salas ielā 2

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, 56a, 58, 58a, 60/62 un Kapsētas ielā 1

41.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mērsragu ielu

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37

43.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3

44.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu

45.

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. pārdošanu

46.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Irbju ielā 33

47.

Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu – garāžu būvniecības stadijā Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a k-10

48.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Latgales ielā 12

49.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2

50.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 27a

51.

Par patvaļīgi uzstādītā kioska Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a demontāžu

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 17.08.2005. lēmumā Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju (lēmums Nr.867)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 17.08.2005. lēmumā Nr.297 „Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 27.04.2005. lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.868)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – 2 (Z.Starks, I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 27.04.2005. lēmumā Nr.36 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

3. Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.869)

Ziņo:

V.Ramāne

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā, vai visi kandidāti atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā?

V.Ramāne atbild, ka visi kandidāti par savu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām ir parakstījušies.

J.Kuzins – uzskata, ka 1.3.punktā minētais kandidāts ir partijas funkcionārs, uzņēmumu reģistrā šis cilvēks ir kā partijas funkcionārs.

V.Ramāne skaidro, ka neviens kandidātus nepārbauda pēc uzņēmumu reģistra, savu atbilstību amatam tie apliecina ar savu parakstu.

M.Mežapuķe ierosina balsot par katru punktu atsevišķi.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta 1.1.punktu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt lēmuma projekta 1.1.punktu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta 1.2.punktu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma apstiprināt lēmuma projekta 1.2.punktu.

Balsošanas rezultāti par lēmuma projekta 1.3.punktu („par” – 3 (R.Munkevics, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 9 (Z.Starks, A.Tampe, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs)), nolēma neapstiprināt lēmuma projekta 1.3.punktu.

Ņemot vērā vārdisko balsojumu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi ar augstāk minētajām izmaiņām.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 18.03.2006. nolikumā Nr.4 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņo:

S.Renemanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 18.03.2006. nolikumā Nr.4 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums”.

5. Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.870)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.871)

Ziņo:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā, kāda šobrīd ir situācija būvvaldes plānošanas nodaļā?

V.Zvejniece – ir izsludināts konkurss uz brīvajām štata vietām, taču šobrīd vēl neviens uz tām nav pieteicies.

Z.Starks jautā, kādēļ V.Zvejniece nav saskaņojusi ne lēmuma projektu, ne parakstījusies uz būvvaldes iesnieguma?

V.Zvejniece atbild, ka šajā laikā atradusies atvaļinājumā.

R.Munkevics aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Aizstrauta), „atturas” – 2 (D.Urbanovičs, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.349 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu” (lēmums Nr.872)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

I.Ančāns jautā Uģim Osim cik % pilsētas māju tiks veikta pāreja uz divu cauruļu sistēmu par līdzekļiem, ko Jūrmalas siltums vēlas ņemt kredītā?

U.Osis skaidro, ka par šiem līdzekļiem tiks pabeigta 1999.gadā izstrādātā siltumapgādes koncepcija, likvidējot pēdējos centrālos siltumpunktus, un principā visa pilsēta tiks nodrošināta ar divu cauruļu siltumapgādes sistēmu.

D.Urbanovičs lūdz U.Osi komentēt laikrakstā „Jūrmalas ziņas” publicētajā intervijā izteiktos apgalvojumus, ka Jūrmalas siltumtīklu uzņēmums ir atpalicis. Jautā, kā var būt atsevišķās mājās dažāda maksa par siltumu par m2? Kas tiks darīts uzņēmuma restrukturizācijas rezultātā?

U.Osis atbild, ka uzskata, ka Jūrmalas siltumtīklu uzņēmums bija atpalicis, jo šis bija gandrīz vienīgais uzņēmums Latvijā, kas vēl nebija pārgājis uz divu cauruļu siltumapgādes sistēmu. Kamēr nebūs pabeigta divu cauruļu siltumapgādes sistēmas un individuālo siltumskaitītāju uzstādīšana, nebūs iespējams, noteikt siltuma patēriņu katrai mājai konkrēti. Ar restrukturizāciju uzņēmumā ir domāta kolektīva motivēšana.

D.Urbanovičs uzskata, ka nebūtu bijis tik daudz jautājumi, ja šobrīd Jūrmalas siltumu nevadītu jauns direktors. Atbalstīs šo lēmuma projektu.

Z.Starks atbalstīs šo lēmuma projektu, taču tā kā visi Jūrmalas siltuma izdevumi ietekmē siltumapgādes tarifus un līdz ar to arī iedzīvotājus, aicina uzņēmuma vadību būt savos tēriņos pieticīgākiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.349 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu”.

8. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.46)

Ziņo:

V.Zvejniece lūdz papildināt lēmuma projekta 5.punktu ar vārdiem „2004.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8”.

Izsakās:

D.Urbanovičs uzskata, ka šis lēmums nav dabas aizsardzība, bet gan klaja vienu biznesmeņu interešu aizstāvēšana un nepatikas izrādīšana citiem biznesmeņiem, tādēļ atturēsies balsojumā.

I.Ančāns – uzskata, ka šis lēmums tiešām ir politisks, taču arī šīs 7 lēmuma projektā minētās adreses ir panākums.

I.Aizstrauta uzskata, ka šajā lēmuma projektā trūkst vēl daudz citu adrešu, tādēļ nebalsos.

R.Munkevics – šis lēmums ir jāpieņem 2 nedēļu laikā no vēstules saņemšanas brīža no ministrijas. Ir divas iespējas, vai nu šo lēmumu pieņemt, vai pārsūdzēt Satversmes tiesā. Aicina deputātus balsot un atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso I.Aizstrauta, D.Urbanovičs), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 12.07.2007. saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Pārtraukums no plkst.11.30 – 12.00

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības pr.35 (lēmums Nr.873)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rucavas ielā 6 (lēmums Nr.874)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 30 (lēmums Nr.875)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rendas ielā 5 (lēmums Nr.876)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 6A (lēmums Nr.877)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 4 (lēmums Nr.878)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ģertrūdes pr.2 (lēmums Nr.879)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7 (lēmums Nr.880)

17. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artilērijas ielā 2 (lēmums Nr.881)

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.13 (lēmums Nr.882)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Plūdu ielā 2 (lēmums Nr.883)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), balsošanas laikā izgājis I.Ančāns), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības pr.35.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rucavas ielā 6.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 30.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rendas ielā 5.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 6A.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 4.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ģertrūdes pr.2.

8. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzimtenes ielā 7.

9. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Artilērijas ielā 2.

10. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.13.

11. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Plūdu ielā 2.

20. Par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Tīklu ielā 10

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics – ir saņemta vēstule no garāžu kooperatīva „Rotors”. Noņem šo jautājumu no izskatīšanas līdz brīdim, kad tiks noskaidroti vēstulē minētie fakti.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

21. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 40a un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.884)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Aizstrauta, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 40a un adreses piešķiršanu.

22. Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 26 un Tirgoņu ielā 2617 (lēmums Nr.885)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Jūras ielā 26 un Tirgoņu ielā 2617.

23. Par zemesgabala sadales Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 atteikšanu (lēmums Nr.886)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales Jūrmalā, Mellužu prospektā 52 atteikšanu.

24. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kolkas ielā 2 (lēmums Nr.887)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kolkas ielā 2.

25. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1 (lēmums Nr.888)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 1.

26. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2 (lēmums Nr.889)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rudzu ielā 2.

27. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55b

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt šo ieceri, jo uzskata, ka, ja Lielupes krastā varēs būvēt 12 stāvu ēkas, drīz Jūrmalas panorāma pārvērtīsies un būs grūti turpmāk runāt par krasta perspektīvo attīstību.

I.Ančāns ir pret šo lēmuma projektu.

D.Urbanovičs uzskata, ka, ja pieņem šādu lēmumu darba uzdevums ir jāpapildina ar punktu, kas paredzētu transporta plūsmas prognozēšanu.

R.Munkevics atturēsies balsojumā. Detālplānojums ir jāuzsāk, taču ar šādu apbūves ieceri tas nebūtu pareizi. Vienlaikus jāizstrādā lielākai teritorijai, iekļaujot blakus esošos zemesgabalus kuriem ar attīstības plāna grozījumiem mainīts zonējums uz dzudzstāvu apbūvi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, J.Kuzins), „pret” – nav, „atturas” – 9 (V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs, Z.Starks, A.Kalnciems)), nolēma lēmumu noraidīt.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 (lēmums Nr.890)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 (lēmums Nr.891)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 (lēmums Nr.892)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37 (lēmums Nr.893)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 37.

32. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina darba uzdevumā noteikt, ka ēkām jābūt koka un ar maksimālo augstumu 2 stāvi.

R.Munkevics – Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka detālplānojums ir jānodod sabiedriskajai apspriešanai. Apstiprinot galīgo redakciju domei ir tiesības apstiprināšanu noraidīt un nodot detālplānojumu pārstrādāšanai. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 4 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems)), nolēma noraidīt lēmuma projektu.

33. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu galīgās redakcijas apstiprināšanu

34. Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece pie oriģinālā lēmuma projekta ir izpilddirektora piezīme, ka saskaņā ar apbūves noteikumiem valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā atļautais stāvu skaits ir 2,5 stāvi, taču detālplānojuma uzdevumā tika paredzēti 3 stāvi, ņemot vērā, ka iepriekšējos apbūves noteikumos bija punkts, kurā bija teikts: „ja detālplānojumā nav noteikts savādāk”.

Izsakās:

R.Munkevics jautā, kā šobrīd vajadzētu rīkoties, samazināt rādītājus, vai šos lēmumu projektus nodot pārstrādei?

V.Zvejniece – ņemot vērā, ka par šo detālplānojumu ir saņemti visu institūciju atzinumi, uzskata, ka to varētu apstiprināt tādā redakcijā, kādā tas ir iesniegts izsniegšanai domes sēdē.

R.Munkevics aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 4 (I.Dreija, V.Maksimovs, J.Kuzins, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta)), nolēma noraidīt lēmumu projektus.

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 galīgās redakcijas apstiprināšanu

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe vai tika izlabots, tas ko deputāti prasīja iepriekšējā domes sēdē?

V.Zvejniece - nebija nekādu labojumu, iepriekšējā domes sēdē bija pretenzijas pret to, ka domes lēmuma projektam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, bet tie ir pievienoti saistošo noteikumu projektam.

Z.Starks jautā, kādi ir plānotie apbūves rādītāji?

V.Zvejniece atbild, ka detālplānojuma izstrādes procesā apbūves priekšlikums mainījās no mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas uz atpūtas iestādi ar 38% apbūves blīvumu, 2 stāvi, līdz jumta korei 12m.

R.Munkevics aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 4 (V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 9 (Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, Ž.Kupčika)), nolēma noraidīt lēmumu projektus.

37. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.894)

38. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns jautā V.Zvejniecei, vai šī celtne ir plānota celt uz vecajiem pamatiem, vai tā būs jauna būve?

V.Zvejniece šī būs pilnīgi jauna būve.

I.Ančāns jautā, uz kāda pamata kāpās tiek būvēta jauna celtne?

V.Zvejniece pamatojums šādas jaunas celtnes būvniecībai ir 1995.gada teritorijas plānojums.

Z.Starks aicina deputātus neatbalstīt, jo uzskata, ka jau vēsturiski šis objekts ir ticis iebūvēts pludmalē. Skatoties no ainaviskā viedokļa pilsēta atļaujot būvēt šo objektu nebūs ieguvēja. Ja atļaus šajā vietā pludmalē būvēt šādu ēku arī citi investori vēlēsies būvēt pludmalē. Aicina deputātus nebojāt pludmali un nebalsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 9 (I.Dreija, A.Kalnciems, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Z.Starks, I.Ančāns, Ž.Kupčika, I.Aizstrauta)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

39. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas iela 67, 69a, 69b un Salas ielā 2 (lēmums Nr.895)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas iela 67, 69a, 69b un Salas ielā 2.

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, 56a, 58, 58a, 60/62 un Kapsētas ielā 1 (lēmums Nr.896)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, 56a, 58, 58a, 60/62 un Kapsētas ielā 1.

41. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe uzskata, ka domei vajadzētu izvērtēt, ko viņa šajā zemesgabalā vēlas redzēt. Neatbalsta šo lēmuma projektu un aicina arī citus deputātus to neatbalstīt, jo nav paskaidrota būvniecības iecere.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 2 (R.Munkevics, D.Urbanovičs), „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas” – 9 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma lēmuma projektu noraidīt.

42. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 (lēmums Nr.897)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Mežapuķe), nebalso A.Kalnciems), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37.

43. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 (lēmums Nr.898)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso A.Kalnciems, D.Urbanovičs), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3.

44. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.899)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu.

45. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. pārdošanu (lēmums Nr.900)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav, nebalso I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 100 4134/10000 d.d. pārdošanu.

46. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Irbju ielā 33 (lēmums Nr.901)

47. Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu – garāžu būvniecības stadijā Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a k-10 (lēmums Nr.902)

48. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Latgales ielā 12 (lēmums Nr.903)

49. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 (lēmums Nr.904)

50. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 27a (lēmums Nr.905)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 117.punktu par iesniegtajiem lēmumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Irbju ielā 33.

2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu – garāžu būvniecības stadijā Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a k-10.

3. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Latgales ielā 12.

4. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2.

5. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalnu ielā 27a.

51. Par patvaļīgi uzstādītā kioska Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a demontāžu (lēmums Nr.906)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, J.Kuzins, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgi uzstādītā kioska Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a demontāžu.

Sēde slēgta plkst. 13.30

Nākamā domes sēde 2007.gada 25.oktobrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 9.oktobrī