Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2007.gada 4. oktobrīNr.46

Protokols Nr.19, 8.punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19
„Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu,
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar 2002.gada 22.maija Teritorijas plānošanas likuma
7.'pantu un Latvijas Republikas reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas 2007.gada 17.septembra rīkojumu
Nr.2-02/296 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes
2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19
„Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
apturēšanu daļā”, likumu „Par pašvaldībām” 49.panta 2.daļu

  1. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 (kadastra Nr.1300 006 0701) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu – „Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamā teritorija”, un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Dabas pamatnes” teritorija.

  2. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Vaivari 1310 (kadastra Nr.1300 017 1310) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu zemesgabala daļai – „Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”, un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Dabas pamatnes” teritorija.

  3. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguru iela 3 (kadastra Nr.1300 017 1304) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu zemesgabala daļai – „Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamā teritorija” un „Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā” un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.1 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros saistošās daļas apstiprināšanu” noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Jauktas, atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā” un „Dabas pamatnes” teritorija.

  4. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Avoti 52F (kadastra Nr.1300 019 1114) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu – „Kūrorta teritorija”, un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Dabas pamatnes” teritorija.

  5. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 (kadastra Nr.1300 004 5719) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu – „Darījumu iestāžu teritorija”, un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” un 2004.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8 noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Sabiedrisko iestāžu” teritorija.

  6. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43 (kadastra Nr.1300 010 1909) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu – „Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamā teritorija”, un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”.

  7. Atzīt par spēku zaudējušu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2a (kadastra Nr.1300 009 1101) ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto zonējumu – „Jauktas darījumu atpūtas un dzīvojamā teritorija”, un noteikt, ka zemesgabalam ir spēkā ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana – „Jauktas atpūtas un dzīvojamās teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā”.

  8. Apstiprināt precizētās teritorijas plānojuma kartes ”Teritorijas zonējums” un „”Dabas pamatne” saskaņā ar pielikumu.

  9. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Jūrmalas Ziņas” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

  10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2