Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2007.gada 8. novembrīNr.21

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.10 00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1610 - 1612), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1610 - 1614), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1420 - 1430), Juris Griķis, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1500 - 1510), Žanna Kupčika (nepiedalās no plkst.1635 - 1640), Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1430 - 1435), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1655 - 1700), Ģirts Trencis

Nepiedalās: Juris Hlevickis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Labiekārtošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Sanita Graudiņa

Sēdē uzaicināti:

Uldis Ciekurs, Gunta Jubele, Valentīna Kļimova, Māris Demme, Jānis Kārkliņš, Ģirts Brambergs, Sarmīte Brence, Ruanete Meža, Anna Deičmane, Dzintars Lācis, Rita Kņūtiņa, Gunta Ušpele, Guna Voitkāne, Jānis Drulle, Linda Rimša

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics noņem no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

· Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0,408 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome saistošajos noteikumos „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā”, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176;

· Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu;

· Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu;

· Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas siltums” kapitāla daļu nodošanu privatizācijai;

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas namsaimnieks” kapitāla daļu nodošanu privatizācijai;

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 nodošanu privatizācijai;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 66;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 14;

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.20 „Ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”.

Aicina deputātus nobalsot par sekojošu papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā:

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Saldus ielā 22 lit.13;

· Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a.

Jautā deputātiem, vai nav vēl kādi priekšlikumi izmaiņām darba kārtībā?

I.Aizstrauta – jautā, priekšsēdētājam, vai viņš ir iepazinies ar ministrijas vēstuli, kurā ir minēts, ka izsludinot atkārtotās domes sēdes darba kārtību, viņš nav bijis tiesīgs vienpersoniski noņemt jautājumus no izskatīšanas? Lai no atkārtotas domes sēdes darba kārtības varētu noņemt jautājumus par to ir jānobalso vismaz divām trešdaļām klātesošo deputātu.

R.Munkevics – uzskata, ka, tā kā deputāti iepriekšējā sēdē vēlējās lai šos jautājumus noņem, tos arī noņēma un novirzīja izskatīšanai komitejās.

I.Aizstrauta lūdz juridiskās pārvaldes skaidrojumu.

E.Rakiša atbild, ka, vadot domes sēdi, ir jāievēro likums par pašvaldībām un domes nolikums. Nolikumā deputāti priekšsēdētājam ir deleģējuši tiesības noņemt jautājumus no izskatīšanas un tātad viņam šādas tiesības ir.

I.Aizstrauta lūdz R.Munkevicu ievērot likumu un likt izmaiņas darba kārtībā uz balsojumu. Iesniedz R.Munkevicam 2007.gada 5.novembrī notikušajā sanāksmē ar iedzīvotājiem savāktos parakstus pret „Jūrmalas namsaimnieka” un „Jūrmalas siltuma” privatizāciju.

D.Urbanovičs - nav korekti teikt, ka saskaņā ar nolikumu priekšsēdētājam ir tiesības noņemt jautājumu no izskatīšanas, uzskata, ka šajā sadaļā domes nolikums ir nelikumīgs, jo tas nedrīkst būt pretrunā ar likumu par pašvaldībām. Uzskata, ka priekšsēdētājam nav tiesību vienpersoniski noņemt jautājumus. Ierosina balsot par dienas kārtību un tad, ja divas trešdaļas klātesošo deputātu piekritīs izmaiņām darba kārtībā, strādāt pēc priekšsēdētāja ierosinātās darba kārtības.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par papildus jautājumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Saldus ielā 22 lit.13 un par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a iekļaušanu darba kārtībā:

Balsošanas rezultāti par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā „par” – 14, „pret” – nav, „atturas” – nav, nolēma iekļaut domes sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Saldus ielā 22 lit.13;

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a.

D.Urbanovičs ierosina balsot par izmaiņām iepriekš izsludinātajā dienas kārtībā.

R.Munkevics uzskata, ka par izmaiņām nav jābalso, jo viņš ir pildījis deputātu iepriekšējā sēdē izteikto gribu noņemt jautājumus no darba kārtības.

I.Ančāns ierosina R.Munkevicam izsludināt pārtraukumu un konsultēties ar juridisko pārvaldi par šo jautājumu.

R.Munkevics aicina deputātus sākt darbu saskaņā ar izsludināto darba kārtību un pāriet pie pirmā darba kārtības jautājuma izskatīšanas.

Z.Starks – ir cita situācija, šī sēde ir atkārtota domes sēde un likumā par pašvaldībām ir teikts, ka atkārtotas domes sēdes darba kārtību var papildināt, taču no tās nevar izņemt jautājumus, ja tam nepiekrīt divas trešdaļas klātesošo domes deputātu.

R.Munkevics izsludina pārtraukumu.

Pārtraukums no plkst.10.45 – 11.20

R.Munkevics – nevēlas nesaprašanos un domstarpības procedūras dēļ, un uzskata, ka jautājumi būtu jāskata pēc būtības. Aicina deputātus turpināt darbu saskaņā ar 25.oktobra domes sēdes izsludināto darba kārtību papildinot to ar jautājumiem, kas papildus ir pievienoti 8.novembra izsludinātajā darba kārtībā un diviem augstāk minētajiem jautājumiem par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem.

Darba kārtība.

1.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

3.

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

4.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome saistošajos noteikumos „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā”, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176

5.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”

6.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

7.

Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.561 „Par Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem”, 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.93 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā”, 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā”

9.

Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceri

10.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 63

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.23

12.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rojas ielā 3

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 25

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 7

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 13a

16.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 19

17.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 8921

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Mežsargu ielā 13

19.

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 103

20.

Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Mežotnes ielā 2

21.

Par Jūrmalas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu

22.

Par adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Bebru ielā 4

23.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Poruka pr.69

24.

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai Jūrmalā, Muižas ielā 21a

25.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Robežu ielā 6

26.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lienes ielā 10

27.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 0511

28.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Mellužu pr.24 un adreses piešķiršanu

29.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Grāvju ielā 22 un adreses piešķiršanu

30.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Irbju ielā 39 un adreses apstiprināšanu

31.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Miera ielā 14 un adreses apstiprināšanu

32.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Viņķu ielā 26 un adreses piešķiršanu

33.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Kalnu ielā 6 un adreses piešķiršanu

34.

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmala, Dāvju iela 90 un adreses piešķiršanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.marta lēmuma Nr.276 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 74 un adreses piešķiršanu” atcelšanu

36.

Par zemesgabala apvienošanu Jūrmala, Vikingu ielā 84 un Vikingu 84A

37.

Par zemesgabala apvienošanu Jūrmalā, Edinburgas pr.7; 7A un 9.

38.

Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmala, Dzelzceļa ielā 16 un Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 18

39.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gda 3.maija lēmumā Nr.432 „Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 42 un Kalēju ielā 44”

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.636 „Par zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Smilšu ielā 30 un Tirgoņu ielā 25 un adreses piešķiršanu”

41.

Par atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Teātra ielā 1

42.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera pr.29

43.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2

44.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Fabrikas ielā 11

45.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44

46.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100

47.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B

48.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1183 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Lorupes ielā 3” atcelšanu

49.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.823 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 8914, Dzintari 8912, Dzintari 8910, Dzintari 8911, Dzintari 8905, Dzintari 8916”

50.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmumā Nr.7 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903”

51.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

52.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru pr.14 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

53.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru pr.9 un Dzintaru pr.11 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

54.

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumiem zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu ielā 1a pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

55.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

56.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

57.

Par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

58.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

59.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

60.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu

61.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

62.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu

63.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

64.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

65.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

66.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 2 galīgās redakcijas apstiprināšanu

67.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 2 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

68.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vēju ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

69.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vēju ielā 5 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

70.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

71.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru pr.1 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

72.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18a galīgās redakcijas apstiprināšanu

73.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18a grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

74.

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības pr.26a un Brīvības pr.28a galīgās redakcijas apstiprināšanu

75.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības pr.26a un Brīvības pr.28a grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

76.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu galīgās redakcijas apstiprināšanu

77.

Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

78.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 galīgās redakcijas apstiprināšanu

79.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

80.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, Slokas ielā 101 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101 nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atdzinumu saņemšanai

81.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 9 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

82.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, Grāvju ielā 38 un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalamJūrmalā, Grāvju ielā 38 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

83.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, Mārupes ielā 2A un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 2A nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atdzinumu saņemšanai

84.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, Engures ielā 9B un pieguļošai Engures ielas teritorijai

85.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.586 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošajai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” atcelšanu un par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40

86.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.95 „Par detālplānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu Birzes ielu un pludmali”, darba uzdevuma precizēšanu par 2003.gada 24.novembra lēmuma Nr.853 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.95”Par detālplānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali”” atcelšanu un detālplānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

87.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.554 „Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu uzsākšanu Jūrmalā, z/g Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un pieguļošai kāpu teritorijai un darba uzdevuma precizēšanu”

88.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.marta lēmumā Nr.157 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 29” un par detālplānojuma projekta nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai

89.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā pr.7 nomas līguma noslēgšanu

90.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.764 „Par zemesgabala Jūrmalā, Mežotnes ielā 4 pārdošanu izsolē”

91.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 sadales projekta apstiprināšanu

92.

Par atkārtotas zemesgabala Jūrmala, Bražciems 1304 izsoles organizēšanu

93.

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Stacijas ielā 21 0.408 d.d. privatizācijas noteikumu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

94.

Par 0.0210 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

95.

Par 0.07082 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

96.

Par 0.08171 d.d. no atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu

97.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Slokas iela 3313” iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

98.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 8920” tauvas joslas iznomāšanas ierosinājuma noraidīšanu

99.

Par izlīguma projektu starp Jūrmalas pilsētas domi un sadarbību ar ierobežotu atbildību „Baltikums Nams”

100.

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

101.

Par Majoru pamatskolas sporta laukuma nodošanu apsaimniekošanā

102.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas siltums” kapitāla daļu nodošanu privatizācijai

103.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrības SIA „Jūrmalas namsaimnieks” kapitāla daļu nodošanu privatizācijai

104.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” kapitāla daļas

105.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” kapitāla daļas

106.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” kapitāla daļas

107.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” kapitāla daļas

108.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļas

109.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Slokas slimnīca” kapitāla daļas

110.

Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldībai piederošās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” kapitāla daļas

111.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Strēlnieku pr.38 nodošanu privatizācijai

112.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Grāvju ielā 66

113.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ozolu ielā 14

114.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rubeņu ielā 102a

115.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Saldus ielā 22 lit.13

116.

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a

117.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 18/20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar P.L.

118.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu

119.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju

120.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.20 „Ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”

121.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

122.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 8

123.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Majori 2513

124.

Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Dīķu ielā 30b

125.

Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu privatizācijas vajadzībām

126.

Par adreses noteikšanu telpu grupai Jūrmalā, Dubultu pr.11

127.

Par īpašumā nodotās zemesgabala daļas noteikšanu Jūrmalā, Vidus pr.57

128.

Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2007.gada 22.jūnija lēmumu Nr.119 „Par adreses maiņu un zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Mežmalas ielā 43”

129.

Par dzīvokļu jautājumiem

130.

Par dzīvojamo telpu īres līgumiem

131.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

132.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

133.

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu S.Z.

134.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumā Nr.651 „Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu J.K.”

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.907)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

3. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.908)

Ziņo:

A.Tukāne lūdz veikt labojumus un svītrot no lēmuma projekta 2., 3., 11. un 20.punktus, sakarā ar to, ka personas ir veikušas visus nepieciešamos maksājumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu ar augstāk minētajām izmaiņām („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma par zemi un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

4. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome saistošajos noteikumos „Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā”, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

Ģ.Trencis jautā, kādēļ nav iekļauti visi finanšu komitejā izteiktie deputātu priekšlikumi?

A.Tukāne - priekšlikumi daļēji ir ņemti vērā.

D.Urbanovičs jautā, kādēļ caurlaižu cenas nav diferencētas pa gadalaikiem?

G.Truksnis – finanšu komitejā tika runāts par to, ka cenas pieaugums no Ls 1 uz Ls 3 ir pārāk straujš, tādēļ tika ņemts vērā priekšlikums diennakts iebraukšanas caurlaides cenu paaugstināt uz Ls 2. Taču cenu diferencēšana ir sarežģītāks process un ņemot vērā, ka tūristu pieplūduma starpība vasaras un ziemas mēnešos nav īpaši liela, iebraukšanas caurlaižu izsniegšanas automātu pārregulēšana neatmaksātos.

J.Drulle uzskata, ka iebraukšanas caurlaižu cenu nevajadzētu celt, jo tādejādi tiek regulēts arī atpūtnieku pieplūdums pilsētā un tas nav īpaši labi pilsētas mazajiem uzņēmējiem.

I.Ančāns uzskata, ka šāda cenu paaugstināšana ir pamatota, jo iebraukšanas caurlaides cena nav manīta jau daudzus gadus neskatoties uz to, ka visur citur cenas pieaug.

D.Urbanovičs uzskata, ka ja pilsētas mērķis uzliekot iebraukšanas maksu ir transporta plūsmas regulācija, ir nepieciešama cenu diferensācija starp ziemas un vasaras sezonu.

J.Kuzins uzskata, ka ziemas mēnešos iebraukšana pilsētā varētu būt bez maksas. Ierosina lēmuma projekta 3.1.punktu papildināt un noteikt, ka šāda cena caurlaidei tiek noteikta tikai vasaras sezonā.

A.Tampe ir daudz pamatotu iebildumu pret šādu cenu pieaugumu. Uzskata, ka ar šo lēmumu dome regulē uzņēmējdarbības vidi. Tā kā ziemas mēneši pilsētas uzņēmējiem jau tā ir grūti, uzskata, ka cenu diferencēšana būtu pareizs solis. Pie šī lēmuma projekta būtu rūpīgāk jāpiestrādā un tikai tad jāvirza izskatīšanai domes sēdē.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu šodien jautājumu neizskatīt un izdiskutēt to transporta komitejā.

I.Aizstrauta - šodien šo lēmumu noraidīt un pievērst lielāku uzmanību sagatavotajiem jautājumiem.

J.Griķis ierosina šo jautājumu novirzīt izskatīšanai vides un attīstības jautājumu komitejā.

R.Munkevics – neko šajā jautājumā nedarīt nebūtu pareizi, uzskata, ka būtu jāsalīdzina dažādi varianti ar cenu diferencēšanu. Aicina deputātus balsot par šī jautājuma novirzīšanu izskatīšanai apvienoto komiteju sēdē. Finanšu pārvaldei sagatavot dažādus variantus diferencētam caurlaižu cenu pieaugumam – gan ar diferencēšanu pa ziemas un vasaras mēnešiem, gan diferencēšanu pa diennakts stundām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai apvienoto komiteju sēdē.

Pārtraukums no plkst.12.00 – 13.15

5. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs jautā cik līdzekļu ir paredzēts dienesta viesnīcu un cik sociālo māju remontiem?

M.Demme atbild, kopā sociālo un dienesta māju remontam ir paredzēti Ls 165 000, no kuriem dienesta viesnīcu remontam ir paredzēti Ls 138 114, taču arī sociālajās mājās ir veikti remonti, nomainītas krāsnis.

I.Ančāns jautā, kad varēs apskatīt atremontētos dzīvokļus?

R.Munkevics uzdod G.Truksnim organizēt izremontēto pašvaldības dzīvokļu apskatīšanu.

I.Ančāns ierosina no šī gada budžeta paredzēt līdzekļus gatava projekta iegādei Slokas pamatskolas sporta zāles būvniecībai.

D.Urbanovičs uzskata, ka visu sociālo un dienesta mājām paredzēto naudas summu būtu jānovirza tikai sociālo māju remontiem, jo situācija tajās ir briesmīga. Varēs šo lēmuma projektu atbalstīt tikai tad, ja tiks ņemts vērā šis viņa priekšlikums.

M.Demme – darbi pie dienesta viesnīcas remonta Slokas ielā 63/3 jau ir uzsākti.

I.Ančāns uzskata, ka sociālo māju remontiem ir jābūt kā prioritātei.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” – 8 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, A.Tampe,), „pret” – 2 (I.Ančāns, I.Aizstrauta), „atturas” – 4 (D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, Z.Starks, A.Kalnciems)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņo:

S.Brence lūdz svītrot no lēmuma projekta vārdus „bērnu nodaļa” un „Raiņa ielā 3”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu ar labojumiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”.

7. Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei (saistošie noteikumiNr.50)

Ziņo:

V.Kļimova

Izsakās:

I.Ančāns uzskata, ka deklarētam Jūrmalas pilsētā ir jābūt tikai vienam no vecākiem.

R.Munkevics aicina balsot par saistošo noteikumu projektu ar I.Ančāna ierosināto labojumu, saistošo noteikumu 4.1.punktā nosakot, ka lai saņemtu pabalstu, deklarētajai dzīvesvietai Jūrmalas pilsētā jābūt bērnam un vienam no vecākiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu ar labojumiem („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.561 „Par Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem”, 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.93 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā”, 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā” (lēmums Nr.909)

Ziņo:

J.Kārkliņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Dreija, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Griķis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.561 „Par Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem”, 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.93 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā”, 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā”.

9. Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceri

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Izsakās:

G.Princis (Rīgas domes attīstības departamenta pārstāvis) – informē deputātus par projekta norises gaitu un atbild uz jautājumiem.

R.Munkevics šo lēmumu konceptuāli varētu atbalstīt, taču tikai tad, ja projekts neskar Jūrmalas teritoriju.

A.Vāvere (Priedaines iedzīvotājs) – Priedaines iedzīvotāji ir pret šo projektu, jo uzskata, ka tas degradēs Jūrmalas pilsētu, turklāt piedāvātais projekta 2.variants, nav tāds pats kā 4. variants. Uzskata, ka domes lēmumā vajadzētu iekļaut 4.variantu.

I.Prūsis(iedzīvotājs)– uzskata, ka uzsākot projektu ir pārkāpti Ministru kabineta noteikumi un uzsākšanas procedūra veikta nepareizi.

D.Urbanovičs uzskata, ka nav pietiekami argumentu lai atbalstītu šo projektu. Sākotnēji R.Munkevicam noslēgt līgumus ar Rīgas domi par teritorijas Vārnukrogā īpašumtiesību sakārtošanu un par sadarbību ar Satiksmes ministriju.

I.Aizstrauta ierosina lēmumu pieņemt zināšanai un turpināt darbu pie variantu tālākas izpētes.

R.Munkevics ierosina jautājumu novirzīt izskatīšanai vides un attīstības jautājumu komitejā. Aicina deputātus balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 10 (A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 4 (I.Aizstrauta, I.Dreija, D.Urbanovičs, J.Griķis)), nolēma novirzīt jautājumu izskatīšanai vides un attīstības jautājumu komitejā.

Pārtraukums no plkst.15.30 – 16.00

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 63 (lēmums Nr.910)

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas pr.23 (lēmums Nr.911)

12. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rojas ielā 3 (lēmums Nr.912)

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 25 (lēmums Nr.913)

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 7 (lēmums Nr.914)

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 13a (lēmums Nr.915)

16. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 19 (lēmums Nr.916)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 63.

2. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 23.

3. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rojas ielā 3.

4. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 25.

5. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kalēju ielā 7.

6. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dreiliņu ielā 13a.

7. Pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gulbju ielā 19.

17. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 8921 (lēmums Nr.917)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Kalnciems, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Dzintari 8921.

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Mežsargu ielā 13 (lēmums Nr.918)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Dreija, J.Griķis, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Z.Starks, I.Ančāns, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ģ.Trencis, D.Urbanovičs)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Mežsargu ielā 13.

19. Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 103

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Aizstrauta jautā ar kādu mērķi šis zemesgabals tika iznomāts?

V.Zvejniece atbild, ka mērķi bija vairāki no kuriem viens bija mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība.

Z.Starks jautā, kas ir zemes īpašnieks?

V.Zvejniece - zemes īpašnieks ir pašvaldība.

Z.Starks jautā, vai nevajadzētu lauzt nomas līgumu ar nomnieku ņemot vērā, ka nomas līguma noteikumi ir nopietni pārkāpti?

I.Dreija uzskata, ka lēmuma projekts būtu jānoņem no izskatīšanas, lūdz likt šo priekšlikumu uz balsošanu.

G.Grūba saskaņā ar ģenerālpilnvaru no deviņiem Jāņa Pliekšāna un Turaidas ielas iedzīvotājiem, kas ir pret šo projektu, lūdz domes priekšsēdētājam vārdu. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu šī teritorija joprojām ir dabas pamatne.

Ģ.Trencis ierosina noņemt no izskatīšanas un izvērtēt iespēju lauzt līgumu ar SIA „Betekss”.

I.Aizstrauta lūdz veikt dienesta izmeklēšanu sakarā ar šim objektam izsniegto rakšanas atļauju.

R.Munkevics lūdz deputātus balsot par šī lēmuma noņemšanu no izskatīšanas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu

(„par” – 10 (I.Dreija, J.Griķis, Ž.Kupčika, J.Kuzins, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, R.Munkevics, Ģ.Trencis, I.Ančāns, A.Tampe,), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Z.Starks, I.Aizstrauta)), lēmuma projekts tika noņemts no izskatīšanas.

Tiek pasludināts sēdes pārtraukums līdz 2007.gada 12.novembrim plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2007.gada 15.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF

Sēdes turpinājuma protokols Nr.21