Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 18.septembrīNr.82

Protokols Nr.33, 4.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 1. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:

  1.1. veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 10., 11., 13., 15., 17. un 21.pielikumu;

  1.2. samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 280210 Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:

  1.2.1. programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums) mērķim „Sporta laukuma remonts pie skolām un bērnudārziem” par Ls 32646 (klasifikācijas kods 09.210.5250);

  1.2.2. programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums) mērķim „Grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem, Dūņu ceļš 2” par Ls 13094 (klasifikācijas kods 10.120.2241);

  1.2.3. programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums) mērķim „Pašvaldības palīdzība dzīvojamā fonda remonts” par Ls 8000 (klasifikācijas kods 10.600.2241);

  1.2.4. programmai „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums) mērķim „Nakts patversmes projektēšana Ķeguma ielā 7” par Ls 10906 (klasifikācijas kods 10.200.5240);

  1.2.5. programmai „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums) mērķim „Rīgas ielas posma no Pērkona līdz Miera ielai rekonstrukcija” par Ls 202888 (klasifikācijas kods 04.510.5250);

  1.2.6. programmai „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums) mērķim „Bērnudārza „Rūķītis” jaunas ēkas celtniecība Piebalgas ielā 2” par Ls 12676 (klasifikācijas kods 09.100.5240);

  1.3. palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 353 034, t.sk.:

  1.3.1. SIA „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla palielināšanai – siltumtīklu posma pārlikšanas darbiem Skolas ielā 5 par Ls 32646 (klasifikācijas kods 06.300.5240);

  1.3.2. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” sociālās mājas kapitālajam remontam Slokas iela 57a par Ls 32000 (klasifikācijas kods 06.600.5250);

  1.3.3. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 167496, t.sk.:

  1.3.3.1. maršruta „Jūrmala – Starptautiskā lidosta „Rīga” zaudējumu kompensēšanai par Ls 34638 (klasifikācijas kods 04.510.2279);

  1.3.3.2. zaudējumu segšanai nerentablajos pasažieru pārvadājumos par Ls 132858 (klasifikācijas kods 04.510.2279);

  1.3.4. Labklājības pārvaldei par Ls 41880, t.sk.:

  1.3.4.1. programmai „Pabalsts kurināmā iegādei ar atlaidēm” par Ls 7752 (klasifikācijas kods 10.400.6299);

  1.3.4.2. programmai „Apkures pabalsts apkures sezonai” par 21895 (klasifikācijas kods 10.600.6251);

  1.3.4.3. programmai „Pabalsts jaundzimušā aprūpei” par Ls 8500 (klasifikācijas kods 10.400.6234);

  1.3.4.4. ECAD pētījuma finansēšanai par Ls 3733 (klasifikācijas kods 10.910.2232);

  1.3.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai veselības pabalsta izmaksām darbiniekiem Ls°6188, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.312.1221 Ls 4697;

  03.312.1210 Ls 1491;

  1.3.6. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” kapitālā remonta veikšanai Saldus ielā 3 par Ls 72824 (klasifikācijas kods 06.600.5250);

  1.4. samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus SIA „Jūrmalas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai – kapitālā remonta veikšanai Saldus ielā 3 par Ls 72824 (klasifikācijas kods 06.600.5250).

 2. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem par Ls 1585 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas sākumskolai „Atvase” sporta inventāra iegādei (klasifikācijas kods 09.210.2312).

 3. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transfertiem par Ls 485 (klasifikācijas kods 18.7.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas sākumskolai „Atvase” sporta inventāra iegādei (klasifikācijas kods 09.210.5239).

 4. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem par Ls 1434 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei sporta inventāra iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2312 Ls 1014;

  09.510.2361 Ls 420.

 5. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transfertiem par Ls 3200 (klasifikācijas kods 18.7.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei sporta inventāra iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.5231 Ls 2900;

  09.510.5239 Ls 300.

 6. Palielināt 2008.gadā ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 16289, t.sk.;

  6.1. Zaigas Jansones - Ivanovas tenisa skolai ieņēmumus par maksas pakalpojumiem par Ls 700 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem treneru darbu apmaksai, kuri aizvieto atvaļinājumā esošos trenerus (klasifikācijas kods 09.510.1147);

  6.2. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei ieņēmumus maksas pakalpojumiem par nomu Ls 15589 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2222 Ls 150;

  09.210.2223 Ls 400;

  09.210.2242 Ls 580;

  09.210.2244 Ls 200;

  09.210.2311 Ls 572;

  09.210.2312 Ls 1050;

  09.210.2321 Ls 700;

  09.210.2322 Ls 200;

  09.210.2352 Ls 676;

  09.210.2354 Ls 320;

  09.210.2363 Ls 7056;

  09.210.2512 Ls 678;

  09.210.5239 Ls 3007.

 7. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3. un 9.pielikumu.

 8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1/14/410, Nr. 1.1-14/449, Nr.1.1-14/432 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 3878 apjomā, t.sk.:

  8.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1278, t.sk.;

  08.120.7712 Ls 85 - Programma „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.”, mērķim „FK Kauguri-PBLC dalībai starptautiskajā futbola turnīrā TAMMEKA CUP 2008 Igaunijā. (16.pielikums);

  08.120.2279 Ls 515 - Programma „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.”, mērķim „FK Kauguri-PBLC dalībai starptautiskajā futbola turnīrā TAMMEKA CUP 2008 Igaunijā. (16.pielikums);

  04.510.2279 Ls 678.

  8.2. Jūrmalas mūzikas vidusskolai Ls 2600, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  09.510.2122 Ls 2600.

 9. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/415, Nr. 1.1-14/420, Nr.1.1-14/421, Nr.1.1-14/431, Nr.1.1-14/432, Nr.1.1-14/450 veiktās izmaiņas kredītrīkotāju tāmēs.

  9.1. Jūrmalas pilsētas domei –apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.5250 Ls -61875 Programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”;

  09.100.5250 Ls 36649 Programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim ‘Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”;

  09.510.5250 Ls 25226 Programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”;

  08.110.5240 Ls -17033 Programmai „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums), mērķim „Dzintaru mežaparka rekonstrukcija”;

  08.110.5239 Ls 17033 Programmai „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums), mērķim „Dzintaru mežaparka rekonstrukcija”;

  04.510.5250 Ls -2011 Programmai „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „Ielu asfalta seguma remonti”;

  04.510.5250 Ls 2011 Programmai „kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „Tiltu remonti”;

  09.210.2241 Ls -2360 Programmai „kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „Lielupes vidusskola”;

  09.210.2241 Ls 1180 Programmai „kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „Sākumskola „Zvaniņš””;

  09.100.2241 Ls 1180 Programmai „kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums), mērķim „P.i.i. „Saulīte””;

  08.300.2231 Ls -6008 Programmai „Semināri” (17.pielikums), mērķim „Sabiedrisko attiecību veidošana”;

  08.300.2279 Ls -5000 Programmai „Citi pakalpojumi” (17.pielikums), mērķim „Jūrmalas iedzīvotāju sabiedriskās domas pētījums par Jūrmalu”;

  08.300.2279 Ls -1500 Programmai „Citi pakalpojumi” (17.pielikums), mērķim „Sabiedriskās integrācijas programmas realizācijas turpināšana”;

  08.300.2231 Ls 12508 Programmai „Citi pakalpojumi” (17.pielikums), mērķim „Dzintaru mežaparka atklāšana”;

  08.620.2264 Ls -2478 Programmai „Gadskārtu svētki un paražas” (18.pielikums), mērķis „Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšana un domes organizētie jaungada pasākumi”;

  08.620.2279 Ls 2478 Programmai „Domes līdzfinansējums kultūras un izklaides pasākumiem” (18.pielikums), mērķis „Rock legion konkursa – koncerta organizēšana Dzintaru koncertzālē”.

  9.2. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai - apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2351 Ls -697;

  09.210.2241 Ls 697;

  9.3. Jūrmalas bibliotēku apvienībai – apstiprinātajā maksas pakalpojumu tāme, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  08.210.1170 Ls -175;

  08.210.1210 Ls 175.

  9.4. Pumpuru vidusskolai - apstiprinātajā pamatbudžeta tāme, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2352 Ls -220;

  09.210.2233 Ls 80;

  09.210.2361 Ls 140;

  09.210.5239 Ls -1262;

  09.210.5238 Ls 1262;

  09.210.2351 Ls -345;

  09.210.2233 Ls 93;

  09.210.2234 Ls 51;

  09.210.2231 Ls 201.

  9.5. Vaivaru pamatskolai - apstiprinātajā pamatbudžeta tāme, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2231 Ls -96;

  09.210.2341 Ls -96;

  09.210.2235 Ls 192.

  9.6. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai - apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē no maksājumiem no valsts budžeta, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.1210 Ls -150;

  09.210.1228 Ls 150.

  9.7. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai - apstiprinātajā pamatbudžeta tāme, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  03.312.2219 Ls -220;

  03.312.2239 Ls 15;

  03.312.2245 Ls 105;

  03.312.2390 Ls 100.

  9.8. Dome Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei - apstiprinātajā pamatbudžeta tāme, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  09.100.2263 Ls -7094;

  09.100.2351 Ls -1092;

  09.100.2261 Ls 7094;

  09.100.2241 Ls 1092;

  09.810.1221 Ls -150;

  09.810.1228 Ls 150;

  09.810.2243 Ls -300;

  09.810.2259 Ls 300;

  09.810.2244 Ls -186;

  09.810.2241 Ls 186.

  9.9. Sākumskolai „Taurenītis” - apstiprinātajā maksas pakalpojumu tāme, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

  09.210.2212 Ls -100;

  09.210.2213 Ls -100;

  09.210.2355 Ls 200.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.82

(protokols Nr.33, 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas dome

04.730.2239

922

Programma „Pārējie pakalpojumi” mērķis „Tūrisma informatīvo ceļa zīmju finansējums”(17.pielikums)

04.730.2219

922

Programma „Pārējie pakalpojumi” mērķis „Jūrmalas informācija, pasākumu bukletu ievietošana laikrakstos un žurnālos un izplatīšana, kā arī caur Latvijas pastu”(17.pielikums) – papildus izmaksas SIA „Rietumu pasts” par kūrorta ziņu izplatīšanu Latvijas pastkastītēs

04.730.7712

1089

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Piel. 10)

Mērķis: Igaunija, dalība tūrisma gadatirgū „Tourest 2008”

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi uz dalību šajā gadatirgū

04.730.2122

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Piel. 10)

Mērķis: Helsinki, dalība tūrisma gadatirgū (17.-20.01.08.)

Paskaidrojums: Ar komandējumu saistīto izdevumu segšana

04.730.2122

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Piel. 10)

Mērķis: Maskava, dalība tūrisma gadatirgū

Paskaidrojums: Ar komandējumu saistīto izdevumu segšana

04.730.2231

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Rīga, dalība tūrisma gadatirgū „Balttour 2008” (08.02.-10.02.08.)(Pielikums Nr.10)

Paskaidrojums: Ar stenda organizēšanu saistīto izdevumu segšanai

04.730.7712

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Rīga, dalība tūrisma gadatirgū „Balttour 2008” (08.02.-10.02.08.)(Pielikums Nr.10)

Paskaidrojums: Ar stenda organizēšanu saistīto izdevumu segšanai

04.730.2390

14

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Piel. 10)

Mērķis: Igaunija, dalība tūrisma gadatirgū „Tourest 2008”

Paskaidrojums: Ar stenda organizēšanu saistīto izdevumu segšanai

04.730.2231

1071

Programma: Pārēji pakalpojumi (Piel. 10)

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā norisei

04.730.2390

14

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Rīga, dalība tūrisma gadatirgū „Balttour 2008” (08.02.-10.02.08.)

Paskaidrojums: Ieekonomēts līdzekļi

04.730.2231

1668

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā norisei

04.730.7712

498

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Vācija, dalība tūrisma gadatirgū (Leipcigā, Štutgartē, Minhenē, Hamburgā)

Paskaidrojums: Baltijas tūrisma informācijas centrs ir atcēlis Latvijas dalību tūrisma gadatirgū Leipcigā š.g. novembrī, līdz ar to ir ieekonomēti līdzekļi

04.730.2122

616

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Pielikums 10)

Mērķis: Vācija, dalība tūrisma gadatirgū (Leipcigā, Štutgartē, Minhenē, Hamburgā)

Paskaidrojums: Baltijas tūrisma informācijas centrs ir atcēlis Latvijas dalību tūrisma gadatirgū Leipcigā

04.730.2121

80

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (Pielikums 10)

Mērķis: Vācija, dalība tūrisma gadatirgū (Leipcigā, Štutgartē, Minhenē, Hamburgā)

Paskaidrojums: Baltijas tūrisma informācijas centrs ir atcēlis Latvijas dalību tūrisma gadatirgū Leipcigā

04.730.2122

300

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Sanktpēterburgu

Paskaidrojums: Jūrmalā notika Sanktpēterburgas dienas, kuru ietvaros notika tikšanās arī ar Admiralitātes rajonu, kuras laikā tika pārrunāta divpusējā sadarbība, līdz ar to, vizīte šogad tiek atcelta

04.730.2121

160

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Sanktpēterburgu

Paskaidrojums: Vizīte šogad tiek atcelta

04.730.2122

300

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Kazaņu

Paskaidrojums: Kazaņas pārstāvji piedalīsies Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2231

1712

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.2121

100

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Kazaņu

Paskaidrojums: Kazaņas pārstāvji piedalīsies Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2122

12

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Palangu, Pērnavu

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi vizītē uz Pērnavu

04.730.2122

700

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Kabūru

Paskaidrojums: Kabūras pārstāvji piedalīsies Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2121

600

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Kabūru

Paskaidrojums: Kabūras pārstāvji piedalīsies Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2122

401

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Teračīnu, Anādiju

Paskaidrojums: Teračīnas un Anādijas pārstāvji piedalīsies Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2231

1301

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.2121

240

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizītes uz Teračīnu, Anādiju

Paskaidrojums: Teračīnas un Anādijas pārstāvji piedalīsies Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2122

500

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizīte uz Maskavu

Paskaidrojums: Maskavas pārstāvji aicināti piedalīties Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.2121

160

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizīte uz Maskavu

Paskaidrojums: Maskavas pārstāvji aicināti piedalīties Jūrmalā rīkotajā sadraudzības pilsētu konferencē š.g. septembrī, līdz ar to tās ietvaros tiks pārrunāta divpusējā sadarbība

04.730.7712

12

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz dalības maksās tūrisma darba semināros

04.730.2390

12

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Aprīkojuma iegāde darbam tūrisma darba seminārā

04.730.2122

250

Programma: Vizītes

Mērķis: Vīzu pakalpojumi

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz vīzu izgatavošanu

04.730.2231

250

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.7712

100

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz dalības maksās tūrisma darba semināros

04.730.2122

100

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Komandējuma izmaksu segšanai tūrisma darba semināros Kaļiņingradā (Krievijā), Oulū un Tamperē(Somijā)

04.730.7712

288

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz dalības maksās tūrisma darba semināros

04.730.2121

288

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Komandējuma izmaksu segšanai tūrisma darba semināros Kaļiņingradā (Krievijā), Oulū un Tamperē(Somijā)

04.730.7712

1801

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz dalības maksās tūrisma darba semināros

04.730.2231

1801

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.7712

458

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz dalības maksās tūrisma darba semināros

04.730.7712

458

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība ESPA (Eiropas kūrortu asociācija) kongresos

Paskaidrojums: Izdevumu segšanai par dalību ikgadējā kongresā, kas norisinājās Šveicē

04.730.7712

46

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz dalības maksās tūrisma darba semināros

04.730.2122

1

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība ESPA (Eiropas kūrortu asociācija) kongresos

Paskaidrojums: Lai segtu ar komandējumu saistītos izdevumus

04.730.2121

45

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība ESPA (Eiropas kūrortu asociācija) kongresos

Paskaidrojums: Lai segtu ar komandējumu saistītos izdevumus

04.730.2390

853

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, fin, swe, de, lt, ee)

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz papildus tirāžu izgatavošanu

04.730.2390

853

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Paskaidrojums: Izdevumu tirāžas segšanai, summa palielinājās jo pirmie iepirkuma uzvarētāji atteicās izgatavot un bija jāņem nākamā tipogrāfija, kuras izdevumi bija lielāki

04.730.2390

22

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Informatīvs speciālizlaidums zviedru valodā uz „Tallink” prāmjiem

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz tirāžas izgatavošanu

04.730.2390

22

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Paskaidrojums: Izdevumu tirāžas segšanai, summa palielinājās jo pirmie iepirkuma uzvarētāji atteicās izgatavot un bija jāņem nākamā tipogrāfija, kuras izdevumi bija lielāki

04.730.2390

30

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Info pasākumu bukleti

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz tirāžas izgatavošanu

04.730.2390

30

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Paskaidrojums: Izdevumu tirāžas segšanai, summa palielinājās jo pirmie iepirkuma uzvarētāji atteicās izgatavot un bija jāņem nākamā tipogrāfija, kuras izdevumi bija lielāki

04.730.2390

350

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Afišas + ielūgumi (Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas)

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz tirāžas izgatavošanu

04.730.2390

350

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Paskaidrojums: Izdevumu tirāžas segšanai, summa palielinājās jo pirmie iepirkuma uzvarētāji atteicās izgatavot un bija jāņem nākamā tipogrāfija, kuras izdevumi bija lielāki

04.730.2239

191

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: CD-R fotogrāfiju ierakstīšana, Jūrmalas videoklipa ierakstīšana tūrisma profesionāļiem un plašs saziņas līdzekļiem

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz CD-R izgatavošanu un ierakstu veikšanu

04.730.2390

191

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Paskaidrojums: Izdevumu tirāžas segšanai, summa palielinājās jo pirmie iepirkuma uzvarētāji atteicās izgatavot un bija jāņem nākamā tipogrāfija, kuras izdevumi bija lielāki

04.730.2232

1932

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Pētījumi tūrisma jomā (par tūrisma mikrozonām, apmeklētāju ietilpību un mikrozonu attīstību, par Jūrmalas apmeklētāju apmierinātību ar atpūtu)

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz pētījumu veikšanu

04.730.2390

2920

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Buklets „Jūrmalas kūrorta ziņas” pavasara, rudens izdevumu izdošana

Paskaidrojums: Izdevumu tirāžas segšanai, summa palielinājās jo pirmie iepirkuma uzvarētāji atteicās izgatavot un bija jāņem nākamā tipogrāfija, kuras izdevumi bija lielāki

04.730.5239

988

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas tūrisma karte pie Jūrmalas TIC un TIP (2x4m), Jūrmalas TIS izkārtnes – pilona izgatavošana un uzstādīšana

04.730.5239

710

Programma: Pārējiem pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas tūrisma karte pie Jūrmalas TIC un TIP (2x4m), Jūrmalas TIS izkārtnes – pilona izgatavošana un uzstādīšana

04.730.2390

710

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Jūrmalas arhitektūras brošūra

Paskaidrojums: Papildus tirāžu izdošana, arī angļu un krievu valodās

04.730.2232

391

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Latvijas kūrortu konferences rīkošana

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

04.730.2231

793

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.5239

302

Programma: Pārējiem pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas pilsētas tūrisma karte pie Jūrmalas TIC un TIP (2x4m), Jūrmalas TIS izkārtnes – pilona izgatavošana un uzstādīšana

04.730.2311

100

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: Orakāli un līmplēves Jūrmalas stendiem tūrisma gadatirgos

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

06.600.5250

16185

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”.

Piezīmes: neprecīzi ieplānots EKK, kā arī plānots līdzekļu atlikums

06.600.5239

5130

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (11.pielikums).

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”.

Piezīmes: līdzekļi nepieciešami bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma iegādei iekšpagalmam Putnu ielā 2

06.600.2241

10000

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts”.

Piezīmes: neprecīzi ieplānots EKK

06.600.2244

2000

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”.

Piezīmes: līdzekļi nepieciešami koku nozāģēšanai un teritoriju sakopšanai iekšpagalmos

06.600.5240

19055

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts”.

Piezīmes: Ls 10000 neprecīzi ieplānots EKK, Ls 9055 iztrūkstošie līdzekļi saimniecības ēkas jaunbūvei Plūdu ielā 2

08.110.5240

8727

Programma: „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums).

Mērķis: „Dzintaru mežaparka rekonstrukcija”.

Piezīmes: nepieciešams precizēt EKK, jo līdzekļi paredzēti informācijas stendu norāžu izgatavošanai

08.110.2312

8727

Programma: „Kapitālā celtniecība” (6.pielikums).

Mērķis: „Dzintaru mežaparka rekonstrukcija”.

Piezīmes: nepieciešams precizēt EKK, jo līdzekļi paredzēti informācijas stendu norāžu izgatavošanai

08.240.2241

3120

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Dzintaru koncertzāles akmens sienas remonts”.

Piezīmes: neprecīzi ieplānots EKK

08.230.5250

1964

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Kultūras, izklaides, sporta iestāžu remonts”

Piezīmes: Ls 1775 nepieciešami Dzintaru koncertzāles garāžas gala sienas remontam un Ls 189 Bulduru kultūras nama jumta un fasādes krāsu pases izgatavošanai

08.220.5234

3389

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Aspazijas pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana”.

Piezīmes: pāri palikušie līdzekļi pēc pieminekļa izgatavošanas un uzstādīšanas līguma noslēgšanas

08.230.2241

4545

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Kultūras, izklaides, sporta iestāžu remonts”

Piezīmes: Ls 823 nepieciešami Slokas sporta kompleksa notekreņu hermetizācijas darbu veikšanai. Ls 3500 nepieciešami jumta remonta un kosmētisko remonta darbu veikšanai Jūrmalas teātra ēkā Muižas ielā 7 pēc 08.09.09. lietavām. Ls 222 līdzekļi neparedzētu remonta darbu veikšanai līdz gada beigām

09.210.5250

17795

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Sporta laukumu remonts pie skolām un bērnudārziem”.

Piezīmes: neprecīzi ieplānots EKK

06.200.2232

15000

Programma: „Līgumdarbu apmaksa detālo plānojumu izstrādei” (13.pielikums).

Piezīmes: detālā plānojuma izstrādei zemesgabalos pie Jaundubultu vidusskolas (sporta laukuma ierīkošanai)

09.210.2241

2795

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums).

Mērķis: „Sporta laukumu remonta pie skolām un bērnudārziem”

Piezīmes: līdzekļi nepieciešami sabojātā sporta laukuma remontam pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas

09.210.5250

16250

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Lielupes vidusskola”

Piezīmes: līdzekļu ekonomija pēc plānoto gaismas ķermeņu nomaiņas un jumta remonta darbu veikšanas

09.510.2241

4100

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Mūzikas vidusskola”

Piezīmes: līdzekļi nepieciešami Mūzikas vidusskolas ēkas fasādes remonta darbu veikšanai

09.210.5250

12590

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas”

Piezīmes: līdzekļu ekonomija pēc plānoto gaismas ķermeņu nomaiņas un jumta un tualešu remonta darbu veikšanas

09.510.5250

54300

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Jūrmalas jauno dabas draugu centrs”.

Piezīmes: nepieciešami līdzekļi iekštelpu remonta darbu veikšanai Dzimtenes ielā 15 lit.3 Ls 42500 apmērā un siltumapgādes uzstādīšanai Ls 11800 apmērā

09.210.5250

38910

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UAS) un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (UIS) uzstādīšana izglītības iestādēs”

Piezīmes: līdzekļu atlikums pēc būvdarbu līgumu noslēgšanas

09.100.5250

9350

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „P.i.i. Mārīte”

Piezīmes: nepieciešami līdzekļi neparedzētu, bet steidzamu tualešu remonta darbu veikšanai. Pretējā gadījumā var notikt avārija

10.600.2241

1177

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Pašvaldības palīdzība dzīvojamā fonda remontam”

Piezīmes: Līdz šim brīdim ir bijuši tikai 2 iesniegumi pēc pašvaldības palīdzības dzīvojamā fonda remontam

10.600.5250

1177

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Sociālo māju remonts”

Piezīmes: līdzekļi nepieciešami pagrabstāvu 7 logu nomaiņai Slokas ielā 63/3

LV57PARX0002484572002

01.110.2212

200

Telefona abonēšanas maksa, vietējo un tālsarunu apmaksa

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

01.110.2239

200

Citi pakalpojumi, saistīti ar administrācijas vajadzībām

Paskaidrojums: Nepieciešami līdzekļi, lai segtu izmaksas par ūdeni „Venden”

01.110.2214

3000

Mobilā telefona abonēšanas maksas, sarunu apmaksa

Paskaidrojums: Jauns līgums ar pazeminātiem tarifiem

01.110.2242

3000

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

Paskaidrojums: Nepieciešami papildus līdzekļi transporta uzturēšanai un remontam

01.110.2323

1000

Elektroiekārtu remonta un uzturēšanas materiāli

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

01.110.2243

1000

Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

Paskaidrojums: nepieciešami papildus līdzekļi remontam

01.110.5238

5000

Printeri u.c. datortehnika tiks iegādāta no informātiķu budžeta

01.110.2244

5000

Ēku un telpu uzturēšana (uzkopšana, paklāju maiņa, apsardze u.c.)

Paskaidrojums: Noslēgti līgumi ar EPS, EVOR M

01.110.2249

200

Līdzekļu ekonomija, jo līdz gada beigām netiks izmantoti ieplānotie līdzekļi par pārējiem pakalpojumiem, saistīti ar iestāžu uzturēšanu

01.110.2264

200

Pārējā īre un noma

Paskaidrojums: Nepieciešami papildus līdzekļi „Venden” aparātu nomai

LV84PARX0002484572001

01.110.5250

2286

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: „Domes administratīvo ēku remonts”

Piezīmes: 2008.gadā plānotā domes aukstumapgādes sistēmas ierīkošanas iepirkums beidzies bez rezultāta

01.110.2279

2286

Piezīmes: līdzekļi nepieciešami Jūrmalas pilsētas domes dalības maksai Arhitektūras veicināšanas fonda rīkotajā ceļojošajā izstādē „Process. Arhitektūras konkursi Latvijā”

01.320.2275

11776

Programma: Sadarbības mehānismu ar privāto sektoru pilnveidošanai, to skaitā Valsts un Privātās Partnerības projektu attīstībai, koncesiju un nomas noteikumu izstrādei

(Pielikums Nr.7)

01.320.2232

11776

Programma: Juridiskas konsultācijas un atzinumi kapitāldaļu pārvaldīšanas jautājumos

(Pielikums Nr.7)

01.320.2231

17

Programma: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem

(Pielikums Nr.7). Nekorekti ieplānots EKK.

01.320.2390

17

Programma: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem

(Pielikums Nr.7)

05.100.2244

4268

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Jomas ielas kopšana

05.100.2244

71941

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Trūkstošais finansējums ielu un ietvju mehanizētai un nemehanizētai tīrīšanai

05.100.2244

14298

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Parku un apstādījumu kopšana, zaļo zonu gar ielu malām un pašvaldībai piederošu īpašumu pļaušana pilsētas daļā no Priedaines līdz Vaivariem

05.100.2244

804

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, izeju uz jūru tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)

05.100.2244

3238

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Sakopšanas darbi pilsētas organizētos kultūras pasākumos (Jaunais vilnis, Jomas ielas svētki u.c.)

05.100.2244

767

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Lielupes tauvas joslas sakopšana

05.100.2244

623

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Pilsētas sabiedrisko tualešu tīrīšana

05.100.2244

1220

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Pilsētas sabiedrisko tualešu tīrīšana Jomas iela 35

05.100.2244

2375

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Konteinertipa tualešu uzstādīšana pludmalē

05.100.2244

4323

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Vētras seku likvidēšana Jūrmalas pilsētas pludmales teritorijā

05.100.2244

1280

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Slocenes upes tauvas joslas sakopšana

05.100.2244

25000

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Pašvaldībai piederošo īpašumu kopšana

05.100.2224

8000

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Atkritumu kaudžu un pielūžņojumu izvešana tai skaitā Spodrības mēneša akcija

06.600.2244

1000

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums) Mirušu cilvēku ķermeņu aizvešana pēc policijas izsaukuma decembrī

06.600.2244

84

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums) Viengadīgo puķu stādu kopšana piramīdās un viengadīgo puķu stādījumos

06.600.2243

1650

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums) Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu apsaimniekošana

06.600.2390

210

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums) Viengadīgo puķu stādi

06.600.2312

1741

Programma „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums) Atkritumu urnu iegāde un uzstādīšana pilsētas parkos

08.110.2312

117

Programma „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums) Solu un atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana kāpu zonā un izejās uz jūru

08.110.2243

401

Programma „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums) Iekšpagalmos uzstādīto bērnu rotaļu laukumu remonts

08.110.2243

92

Programma „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums) Parka solu remonts un koka virsmas lakošana soliem Jomas ielā un Horna dārzā

08.110.2261

450

Programma „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums) Ģērbtuvju uzglabāšana ziemas sezonā

05.100.2244

2292

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Vētras seku likvidēšana Jūrmalas pilsētas pludmales

05.100.2244

2292

Programma „Vides aizsardzība” (11.pielikums) Trūkstošais finansējums pludmales kopšanai - dežūrām

04.220.2244

20000

Programma: Atvasāju nopļaušana mežos. Ekonomija.

(Pielikums Nr.8)

04.220.2244

20000

Programma: Nokaltušo un avārijas koku nociršana ielu sarkano līniju joslās un pašvaldības īpašumos

(Pielikums Nr.8)

06.600.2279

943

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Pieminekļa „Pienene” uzstādīšana.

Nekorekti ieplānots ekonomiskās klasifikācijas kods

06.600.5239

943

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Pieminekļa „Pienene” uzstādīšana

06.600.2279

1075

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Lieldienu noformējums.

Mērķis: Jaunu svētku noformējuma elementu izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un transporta izdevumi (Ls 569)

Mērķis: Jaunu konstrukciju daļu izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un transporta izdevumi (Ls 400)

Mērķis: Jaunu telpisku dekoratīvu elementu izgatavošana, to montāža un demontāža (Ls 106). Ekonomija.

06.600.2279

105

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Lieldienu noformējums.

Mērķis: Agrāk izgatavoto telpisko dekoratīvo elementu atjaunošana, montāža un demontāža (Vides mākslas akcija " Lieldienu olas" )

06.600.2279

410

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Līgo svētku noformējums

Mērķis: Jaunas konstrukcijas (zārdu) izgatavošana, montāža un demontāža (Ls 410). Ekonomija

06.600.2279

409

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Līgo svētku noformējums

Mērķis: Astoņu dekoratīvo lielizmēra vainagu izgatavošana, konstrukciju noformēšana (Ls 242).

Mērķis: Agrāk izgatavoto dekoratīvo zārdu konstrukciju atjaunošana, montāža un demontāža, uzglabāšana (Ls 167)

06.600.2279

971

Pielikums Nr.14 (Svētku noformējums)

Programma: Ziemassvētku noformējums

Mērķis: Pilsētas dekoratīvais svētku apgaismojums (Ls 971)

08.300.2235

1000

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Konsultācijas pašvaldības darbiniekiem par kontaktu uzturēšanu ar iedzīvotājiem, sabiedrisko apspriežu organizēšanu

08.300.2279

2000

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi

08.300.2232

7000

Pielikums Nr.17

Programma: Semināri

Mērķis: Komunikācijas pilnveidošana – konsultācijas

08.300.2239

531

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi

08.300.2231

3000

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Preses konferenču sarīkošana pēc domes sēdēm

08.300.2231

4814

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi

08.300.2279

4800

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Jūrmalas iedzīvotāju sabiedriskās domas pētījums. Latvijas sabiedriskās domas pētījums par Jūrmalu.

08.300.5234

6564

Pielikums Nr.17

Programma: Filmas par Jūrmalu uzņemšana

08.300.2279

2500

Pielikums Nr.17

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Rīcības plāna 2007./2008 izstrāde

08.300.2239

7304

Pielikums Nr.17

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbība ar nacionālajiem preses izdevumiem

01.320.2279

5935

Pielikums Nr.17

Programma: Sabiedrisko attiecību pakalpojumi Jūrmalas pilsētas attīstības plāna skaidrošanai

08.300.2239

8776

Pielikums Nr.17

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbība ar nacionālo TV, radio

01.320.2279

8000

Pielikums Nr.17

Programma: Konsultācijas ārējo komunikāciju jomā

08.300.2239

7000

Pielikums Nr.17

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbība ar reģionālo TV

01.320.2279

7000

Pielikums Nr.17

Programma: Īpašas konsultācijas nepieciešamības gadījumā

08.300.2231

2246

Pielikums Nr.17

Programma: Semināri

Mērķis: Sabiedrisko attiecību veidošana

08.620.2231

400

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana (18.pielikums)

Mērķis: Karavīru un politisko represēto organizāciju izdevumi

08.620.2279

90

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana (18.pielikums)

Mērķis: Karavīru un politisko represēto organizāciju izdevumi

Paskaidrojums: Kodu precizēšana

08.620.2233

310

Programma: Valsts svētki un atceres dienu pasākumi, patriotiskā audzināšana (18.pielikums)

Mērķis: Karavīru un politisko represēto organizāciju izdevumi

Paskaidrojums: Kodu precizēšana

08.620.2231

31

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā

08.620.2279

31

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā

Paskaidrojums: nepieciešama nauda noformējumam

08.620.2231

582

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Jomas ielas svētki

08.620.2279

582

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Jomas ielas svētki

Paskaidrojums: „Rain Project” apmaksai (+472)

Autoratlīdzības apmaksai (+110)

08.620.2279

300

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: 24. Vispārējo Dziesmu svētku un 16. Deju svētku koncertu biļešu iegāde

08.620.2279

392

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā (18.pielikums)

Mērķis: Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Jaunais Vilnis”

Paskaidrojums: „Jūrmalas ātrā palīdzība” līguma apmaksai

08.620.2231

92

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums)

Mērķis: Lieldienu svinības „Lielās dienas Jūrmalā”

08.620.2231

18

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums)

Mērķis: Lieldienu svinības „Lielās dienas Jūrmalā”

08.620.2390

18

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums)

Mērķis: Lieldienu svinības „Lielās dienas Jūrmalā”

Paskaidrojums: Nepieciešama papildus nauda afišām

08.620.2264

383

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums)

Mērķis: Meteņu spēles

08.620.2390

383

Programma: Gadskārtu svētki un paražas (18.pielikums)

Mērķis: Meteņu spēles

08.620.2231

118

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Tautas mākslas kolektīvu skates

08.620.2390

118

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Tautas mākslas kolektīvu skates

08.620.2231

50

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Tālākizglītības semināri jūrmalas kultūras darbiniekiem

08.620.2390

50

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: Tālākizglītības semināri jūrmalas kultūras darbiniekiem

Paskaidrojums: Dāvanu kartes iegāde

08.620.2279

500

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki

08.620.2390

500

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki

Paskaidrojums: Dekoratīvo šalles un lakatu iegādei

08.620.2279

100

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki

08.620.2390

100

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates (18.pielikums)

Mērķis: XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki

Paskaidrojums: Medikamentu iegādei

08.620.2231

200

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Prezentācijas izdevumi

08.620.2390

200

Programma: Citi (18.pielikums)

Mērķis: Prezentācijas izdevumi

Paskaidrojums: Dāvanu kartes iegādei

08.120.2231

1310

Programma: Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (Pielikums 16)

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ

08.120.2390

1310

Programma: Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ

08.120.2231

135

Programma: Invalīdu sports (Pielikums 16)

Mērķis: Jātnieku sporta sac.cilv. ar funkc. traucējumiem " Pakaviņš"

08.120.2390

135

Programma: Invalīdu sports (16.pielikums)

Mērķis: Jātnieku sporta sacensības cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem " Pakaviņš"

Paskaidrojums: Nauda balvām

08.120.2239

50

Programma: Pludmales volejbols (Pielikums16)

Mērķis: Kauguri Beach 2008

08.120.2390

50

Programma: Pludmales volejbols (16.pielikums)

Mērķis: Kauguri Beach 2008

08.120.2279

845

Programma: Ūdensslēpošana (Pielikums 16)

Mērķis: Sacensības slēpošanā " Jūrmalas kauss"

08.120.2231

200

Programma: Pludmales volejbols (16.pielikums)

Mērķis: Kauguri Beach 2008

08.120.2264

245

Programma: Ūdensslēpošana (16.pielikums)

Mērķis: Sacensības slēpošanā " Jūrmalas kauss"

Paskaidrojums: Kodu precizēšana

08.120.2390

400

Programma: Ūdensslēpošana (16.pielikums)

Mērķis: Sacensības slēpošanā " Jūrmalas kauss"

Paskaidrojums: Kodu precizēšana

08.120.2231

500

Programma: Ūdensslēpošana (Pielikums 16)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas čempionāts

08.120.2390

500

Programma: Ūdensslēpošana (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas čempionāts

Paskaidrojums: Nepieciešama nauda balvām

08.120.2231

640

Programma: Bokss/kikbokss (Pielikums 16)

Mērķis: Jūrmalas kauss 2008

08.120.2279

2000

Programma: Bokss/kikbokss (16.pielikums)

Mērķis: Jūrmalas kauss boksā un TAI boksā 2008

Paskaidrojums: Kodu precizēšana, līdzfinansējuma kods

08.120.2390

360

Programma: Bokss/kikbokss (Pielikums 16)

Mērķis: Jūrmalas kauss 2008

08.120.2231

640

Programma: Bokss/kikbokss (Pielikums 16)

Mērķis: Jūrmalas kauss TAI boksā 2008

08.120.2390

360

Programma: Bokss/kikbokss (Pielikums 16)

Mērķis: Jūrmalas kauss TAI boksā 2008

08.120.2231

2000

Programma: Citi (Pielikums 16)

Mērķis: Deivisa kausa izcīņa tenisā

08.120.2279

2000

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (16.pielikums)

Mērķis: Jauniešu futbola klubs „Kauguri”

Paskaidrojums: Nepieciešama papildus nauda

08.120.2264

150

Programma: Mākslas vingrošana (Pielikums 16)

Mērķis: Starptautiskais festivāls „Mazā-lielā grācija”

08.120.2279

2300

Programma: Mākslas vingrošana (16.pielikums)

Mērķis: Starptautiskais festivāls „Mazā-lielā grācija”

Paskaidrojums: Koda precizēšana, līdzfinansējuma kods

08.120.2231

1550

Programma: Mākslas vingrošana (Pielikums 16)

Mērķis: Starptautiskais festivāls „Mazā-lielā grācija”

08.120.2390

300

Programma: Mākslas vingrošana (Pielikums 16)

Mērķis: Starptautiskais festivāls „Mazā-lielā grācija”

08.120.2239

200

Programma: Mākslas vingrošana (Pielikums 16)

Mērķis: Starptautiskais festivāls „Mazā-lielā grācija”

08.120.2311

100

Programma: Mākslas vingrošana (Pielikums 16)

Mērķis: Starptautiskais festivāls „Mazā-lielā grācija”

08.120.2269

900

Programma: Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (Pielikums 16)

Mērķis: Eiropas jaunatnes basketbola līgas 2.posma sacensības

08.120.2231

450

Programma: Basketbols (16.pielikums)

Mērķis: Latvijas čempionāts LBL

Paskaidrojums: Nepieciešama papildus nauda

08.120.2390

150

Programma: Basketbols (16.pielikums)

Mērķis: Latvijas čempionāts LBL

Paskaidrojums: Nepieciešama papildus nauda

08.120.2264

300

Programma: Basketbols (16.pielikums)

Mērķis: Latvijas čempionāts LBL

Paskaidrojums: Nepieciešama papildus nauda

Sākumskola „Taurenītis”

09.600.2363

2730

Līdzekļu ekonomija ēdināšanas izdevumiem

10.400.2363

2730

Pēc vecāku pieprasījumu un saskaņā ar domes lēmumu Nr.122 (05.03.03.) „Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs”, ir nepieciešami līdzekļi pārtikas produktu iegādei bērnu ēdināšanai skolas daudzbērnu ģimenēm: 84 dienas x Ls 1.30x25bērni

Labklājības pārvalde

10.400.6237

3624

Programma „Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžu ģimenei” (21.pielikums) – no 2008.gada aprīļa ir samazinājušies izdevumi audžu ģimenēm (aprīlis – 1 ģimenei; jūlijs – 1 ģimenei; augusts – 1 ģimenei (2 bērni))

10.200.6299

4200

Programmai „Pabalsts kurināmā iegādēm ar atlaidēm” – pabalstu prasītāju loks pensionāru vidū ir audzis (21.pielikums)

10.400.6237

1368

Programma „Pabalsts aizbildņiem, kuriem aprūpē ir 2 un vairāk bērnu” – pēc pabalsta vēl nav griezušās visas personas, kurām šis pabalsts ir nepieciešams (21.pielikums)

10.400.6299

1448

Programmai „Pabalsts kurināmā iegādēm ar atlaidēm” – pabalstu prasītāju loks ģimenēm ar bērniem ir pieaudzis (21.pielikums)

10.700.3246

300

Programma „Mazgāšanās pakalpojumi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem” – šāds pakalpojums 2008.gadā nav izmantots (21.pielikums)

10.200.6299

2300

Programmai „Veselības aprūpes pabalsts” - pabalstu prasītāju loks pensionāru vidū ir audzis (21.pielikums)

10.600.6251

75985

Programma „Aukstā ūdens abonēšanas maksas un 30% īres maksas atlaide maznodrošinātajiem iedzīvotājiem” – finansējums tiek pārkārtots programmām „Apkures pabalsts apkures sezonā” un „Sociālie dzīvokļi un mājas” (21.pielikums)

10.400.6299

2300

Programmai „Veselības aprūpes pabalsts” - pabalstu prasītāju loks pensionāru vidū ir audzis (21.pielikums)

10.700.6299

1670

Programma „Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (pilngadniekiem) vidusskolas mācību laikā” (21.pielikums)

10.120.3246

1887

Programmai „Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem” (21.pielikums)

10.700.6299

1483

Programma „Aizgādnībā esošām personām”- pēc pabalsta vēl nav griezušās visas personas, kurām šis pabalsts ir nepieciešams (21.pielikums)

10.600.6251

75985

Programmai „Apkures pabalsts apkures sezonā” finansējums tika novirzīts uz programmu „Aukstā ūdens abonēšanas maksas un 30% īres maksas atlaide maznodrošinātajiem iedzīvotājiem” (21.pielikums)

10.700.6299

3296

Programma „Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai” (21.pielikums)

10.600.6251

2105

Programmai „Sociālie dzīvokļi un mājas” – nepieciešams papildus finansējums sakarā ar tarifu celšanos (21.pielikums)

10.700.3246

5765

Programma „Slokas slimnīcas sociālās veselības aprūpes nodaļai” – nav izpildītas iespējamās gultas dienas (21.pielikums)

10.700.6299

1055

Programmai „Bērnu nama audzēkņiem un aizbildnībā esošiem bērniem pilngadību sasniedzot” (21.pielikums)

10.200.3246

2111

Programma „Slokas slimnīcas sociālās aprūpes nodaļai” - nav izpildītas iespējamās gultas dienas (21.pielikums)

10.700.6299

700

Programmai „Stihiskas nelaimes vai avārijas gadījumā dzīvokļa remontam” – iesniegts pieprasījums Ls 700 apmērā

07.410.2354

210

Transporta līdzekļu remonta materiāli – remonta materiāli tiek iekļauti remontdarbu izmaksās (15.pielikums)

10.700.6299

1024

Programmai „pabalsts aprūpes mājas nodrošināšanai” – paplašinājies klientu loks šim pabalstam

10.910.2244

700

Rēķins par telefona un interneta instalēšanas darbiem Ls 162,23; rēķins par apkures sistēmas remontdarbiem Ls 538,22

10.910.2121

105

Labklājības pārvaldes vadītājas komandējums uz Zviedriju (dienas nauda) Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.septembra rīkojums nr.58 r-kā

10.910.2121

100

Jūrmalas pilsētas domes delegācijas pavadīšana 15.-18.oktobrim Veselīgo pilsētu konferencē Zagrebā.

10.910.2122

260

Labklājības pārvaldes vadītājas komandējums uz Zviedriju (viesnīcas izmaksas) Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.septembra rīkojums nr.58 r-kā,

10.910.2122

700

Jūrmalas pilsētas domes delegācijas pavadīšana 15.-18.oktobrim Veselīgo pilsētu konferencē Zagrebā

07.410.2242

283

Autostāvvietas izmaksas palielinājušās SIA ’’Dubultu poliklīnika’’ ( vēstule Nr.13/14 (01.08.2008.))

10.910.2390

450

Labklājības pārvaldes 10 gadadienas atzīmēšanai

07.410.2242

210

Transporta līdzekļu remontdarbu izmaksās tiek iekļautas arī remonta materiālu izmaksas novirzīts no koda 2354

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1227

2050

Līdzekļu pārdale no veselības apdrošināšanai paredzētā finansējuma

08.210.1148

2050

Naudas balva (41 darbinieki x Ls 50)

Bulduru kultūras nams

08.230.1227

250

Līdzekļu pārdale no veselības apdrošināšanai paredzētā finansējuma

08.230.1148

250

Naudas balva (5 darbinieki x Ls 50)

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1227

800

Līdzekļu pārdale no veselības apdrošināšanai paredzētā finansējuma

08.220.1148

800

Naudas balva (16 darbinieki x Ls 50)

Jūrmalas teātris

08.240.1227

300

Līdzekļu pārdale no veselības apdrošināšanai paredzētā finansējuma

08.240.1148

300

Naudas balva (6 darbinieki x Ls 50)

Kauguru kultūras nams

08.230.1227

1250

Līdzekļu pārdale no veselības apdrošināšanai paredzētā finansējuma

08.230.1148

1250

Naudas balva (25 darbinieki x Ls 50)

Majoru kultūras nams

08.230.1227

500

Līdzekļu pārdale no veselības apdrošināšanai paredzētā finansējuma

08.230.1148

500

Naudas balva (10 darbinieki x Ls 50)

08.230.2231

137

Līdzekļu pārdale no administratīviem izdevumiem, jo līdz gada beigām nekas netiks plānots

08.230.2235

65

Dalības maksām semināros

08.230.2239

72

Preses izdevumu pasūtīšanai

08.230.2243

200

Līdzekļu pārdale no inventāra remontiem plānotajiem izdevumiem

08.230.2311

200

Biroja preču iegādei

08.230.2224

54

Līdzekļu ekonomija atkritumu izvešanas izdevumiem

08.230.2519

54

Līdzekļi nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parāda dzēšanai

08.230.1119

200

Līdzekļu pārdale no darba samaksas

08.230.1221

200

Slimības lapu apmaksām

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

(valsts līdzekļi)

10.200.1210

591

No aģentūrai piešķirtajiem līdzekļiem nedrīkst maksāt sociālo nodokli

10.200.2312

174

Inventāra iegādei – galda lampa, datorgalds, dokumentu turētājs, paliknis kājām

10.200.5238

237

Monitora iegādei

10.200.5239

180

Biroja krēsla iegādei

PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

03.120.2121

1830

Sakarā ar glābšanas dienesta darbinieku nepiedalīšanos sacensībās Vācija – līdzekļu ekonomija no ārvalstu komandējumu dienas naudām

03.120.1149

2675

Darbinieku prēmēšanai par kvalitatīvu darbu vasarā

03.120.2122

1490

Sakarā ar glābšanas dienesta darbinieku nepiedalīšanos sacensībās Vācija – līdzekļu ekonomija no pārējiem komandējumu izdevumiem

03.120.1210

645

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.82

(protokols Nr.33, 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

09.510.2212

100

Līdzekļu ekonomija fiksētā telefona sarunām

09.510.1210

170

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas to treneru darba algas, kuri aizvieto atvaļinājumā esošos trenerus

09.510.2261

70

Līdzekļu ekonomija kortu īrei

Jūrmalas pilsētas dome

04.730.2239

1000

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: http://www.jurmala.lv/ reklāmas banera izgatavošana un ievietošana Latvijas un ārvalstu tūrisma portālos

Paskaidrojums: Ieekonomēti līdzekļi

04.730.2231

1000

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu

dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.2390

79

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, fin, swe, de, lt,ee)

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz papildus tirāžu izdošanu

04.730.2231

79

Programma: Pārēji pakalpojumi

Mērķis: Sadraudzības pilsētu tikšanās Jūrmalā, Francijas pavasara dienas, Portugāļu

dienas, Maskavas dienas, sadraudzības pilsētu konferences rīkošana (Pielikums Nr. 10)

Paskaidrojums: Izmaksu segšanai par pasākumiem, kuri rīkoti Sanktpēterburgas dienu Jūrmalā ietvaros

04.730.2390

37

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, fin, swe, de, lt,ee)

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz papildus tirāžu izdošanu

04.730.2390

37

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Jūrmalas buklets (plēšamā karte, objekti, naktsmītnes) eng, de, lv, ru

Paskaidrojums: Papildus izmaksas papildus tirāžu izgatavošanā

04.730.2390

82

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Tūrisma buklets Jūrmala (lv, ru, eng, de, fin, swe, de, lt,ee)

Paskaidrojums: Ieekonomēts uz papildus tirāžu izdošanu

04.730.2239

82

Programma: Informatīvie materiāli par Jūrmalu

Mērķis: Riga In your pocket + Jūrmalas sadaļa (eng)

Paskaidrojums: Gada laikā pieauga cenas uz reklāmām izdevumā, līdz ar to ir nepieciešams segt papildus izmaksas

Majoru kultūras nams

08.230.2239

235

Līdzekļu pārdale no reklāmas izdevumiem

08.230.2262

235

Transporta izdevumiem, jo šis pakalpojums sadārdzinājies3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.82

(protokols Nr.33, 4.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju AUTOCEĻU FONDA tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

AUTOCEĻU FONDS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=1804

(VFK.EKK)

=1804

Jūrmalas pilsētas dome

04.510.5250

1804

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts”

Mērķis: „Satiksmes drošības uzlabošana”

Satiksmes drošības uzlabošanai tiek uzstādītas barjeras, līdz ar to jākoriģē EKK (3.pielikums, 9.pielikums)

04.510.2312

1804

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts”

Mērķis: „Barjeru uzstādīšana”

Satiksmes drošības uzlabošanai tiek uzstādītas barjeras, līdz ar to jākoriģē EKK (3.pielikums, 9.pielikums)


Grozītie saistošie noteikumi Nr.79