Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 27. novembrīNr.39

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Deputāti:

 Inese Aizstrauta (nepiedalās no plkst.1005-1012), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1005-1012 un no plkst.1055-1059), Igors Dreija (nepiedalās no plkst. 1124-1130 un no plkst.1210 līdz sēdes beigām), Žanna Kupčika, Jānis Kuzins (nepiedalās no plkst.1005-1007 un no plkst.1306 līdz sēdes beigām), Vladimirs Maksimovs, Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1005-1013), Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1123-1125 un no plkst.1210-1212), Andrejs Kondratjuks

Nepiedalās deputāti: Juris Griķis

Administratīvās pārvaldes vadītājas vietniece

Mārīte Birzniece

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvniecības un apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Gailīte

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Rita Kņūtiņa, Māris Demme, Linda Rimša, Alvils Rudzītis, Anna Deičmane, Jānis Kārkliņš, Aleksandrs Burņins, Baiba Birka, Gunta Mīlenberga, Ināra Kundziņa, Indra Brinkmane, Mareks Gulbis, Jānis Skuja, Dzintars Krūmiņš, Maija Putniņa, Jūlija Pasnaka

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

 

 

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

Ģ.Trencis ierosina no domes sēdes darba kārtības noņemt jautājumu:

·              Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu „Turaidas un Aizkraukles ielas satiksmes drošības uzlabošana”

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 9 (Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe) „pret” – nav, „atturas”– 1 (I.Dreija), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”

2.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

3.   

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

4.   

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

5.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

6.   

Grozījumi 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.625 „Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore”

7.   

Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums

8.   

Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15

9.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 74B

11.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7

12.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (korpuss 4)

13.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (korpuss 1)

14.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23

15.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 8

16.  

Par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku kompleksam (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

17.  

Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Drosmes ielā 5

18.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 1)

19.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 2)

20.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 2)

21.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 4)

22.  

Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Ķemeru ielā 64

23.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 1)

24.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 3)

25.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 1)

26.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vikingu ielā 10

27.  

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 un adreses piešķiršanu

28.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Jūras ielā 61

29.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Meistaru ielā 6

30.  

Grozījumi 1998.gada 10.decembra lēmumā Nr.1245 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas protokola Nr.18 apstiprināšanu”

31.  

Grozījumi 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.855 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 kadastra nr.1300 001 1318 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai

32.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A

33.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135

34.  

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2

35.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.238 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.723 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra lēmuma Nr.127 „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A  un Bārtas ielā 8nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2enodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.330 „ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanas un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā” un par detālplānojuma pirmās redakcijas pludmales labiekārtošanas un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

46.  

Par grozījumiem 2007.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78”un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

47.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu

48.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

49.  

Par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 galīgās redakcijas apstiprināšanu

50.  

Par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

51.  

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

52.  

Par piesaistāmajām zemes platībām pie ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 49

53.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Durbes ielā 2

54.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 52

55.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 83

56.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ķeguma ielā 7

57.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lienes ielā 43

58.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Omnibusa ielā 13

59.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30

60.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Promenādes ielā 4A

61.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Raiņa ielā 101

62.  

Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44

63.  

Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2

64.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra lēmumā Nr.853 „ Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 nomas līguma pagarināšanu ar BO DKS „Dārziņu apvienība Slocene”

65.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Sloka 4712 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pārdošanu

 

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju” (lēmums Nr.1001)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, A.Kondratjuks, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija) „pret” – nav, „atturas”– nav, Ģ.Trencis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 „Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju”.

 

Ienāk R.Munkevics, I.Aizstrauta, J.Kuzins un I.Ančāns

2.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.93)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

D.Urbanovičs lūdz atbalstīt pārkārtojumu Pumpuru vidusskolai – Ls 651 datora iegādei, līdzekļu piešķiršanu sākumskolas „Taurenītis” hiperaktīvas tāfeles – projektora iegādei un ārstēšanas pabalstiem, pārkārtojumus „Sprīdītim” medicīnisko grāmatiņu iegādei, prēmijām un naudas balvām.

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu no lēmuma projekta izņemt sadaļu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoru un vēlētos saņemt informāciju cik samazināsies apkures cenas, sakarā ar to, ka ir kritušās naftas cenas.

Balsošanas rezultātā par D.Urbanoviča priekšlikumu („par” – 12 (V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”– 2 (I.Dreija,  R.Munkevics), D.Urbanoviča priekšlikums tiek pieņemts.

 

Balsošanas rezultātā par M.Mežapuķes priekšlikumu („par” – 10 (A.Kondratjuks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”– 4 (I.Dreija, R.Munkevics V.Maksimovs, Ž.Kupčika), M.Mežapuķes priekšlikums tiek pieņemts.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 1 (R.Munkevics)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

3.          Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.1002)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Dreija, V.Maksimovs, Ž.Kupčika, A.Kondratjuks, R.Munkevics, A.Tampe, Ģ.Trencis, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, M.Mežapuķe, I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā.

 

4.          Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.1003)

Ziņo:

M.Gulbis

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu padomes sastāvā iekļaut Māri Dzenīti.

D.Urbanovičs izsaka priekšlikumu veikt izmaiņas padomes nolikumā un noteikt padomi 19 uzņēmēju sastāvā.

I.Ančāns ierosina neiekļaut padomes sastāvā Valdi Garozu, iekļaut Māri Dzenīti un neatbalsta D.Urbanoviča priekšlikumu.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu padomes sastāvā iekļaut Andreju Berķi, Māri Dzenīti un Daci Markvarti.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu iekļaut padomes sastāvā Ivaru Šūpulnieku.

D.Urbanovičs aicina konstruktīvāk izvērtēt kandidātu sarakstu.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu noņemt jautājumu no izskatīšanas un izskatīt to uzņēmēju konsultatīvajā padomē.

Balsošanas rezultātā par Valda Garozas izslēgšanu no uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva („par” – 1 (I.Ančāns) „pret” – nav, „atturas”– 13 (R.Munkevics, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, I.Dreija I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe)), Valda Garozas kandidatūra netiek izslēgta no uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva.

 

Balsošanas rezultātā par Ivara Šūpulnieka iekļaušanu uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā („par” – 4 (I.Ančāns, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija) „pret” – nav, „atturas”– 9 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kondratjuks, M.Mežapuķe, A.Tampe), Ž.Kupčika nebalso), Ivars Šūpulnieks netiek iekļauts uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā.

 

Balsošanas rezultātā par Māra Dzenīša iekļaušanu uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā („par” – 5 (I.Ančāns, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Dreija, Ž.Kupčika) „pret” – nav, „atturas”– 8 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), A.Kondratjuks nebalso), Māris Dzenītis netiek iekļauts uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā.

 

Balsošanas rezultātā par D.Urbanoviča priekšlikumu veikt izmaiņas padomes nolikumā un noteikt padomi 19 uzņēmēju sastāvā („par” – 9 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”– 3 (V.Maksimovs, I.Dreija, Ž.Kupčika) , R.Munkevics nebalso), veikt izmaiņas padomes nolikumā un noteikt padomi 19 uzņēmēju sastāvā.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar augstāk minētām izmaiņām („par” – 9 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe) „pret” – nav, „atturas”– 3 (I.Dreija, Ž.Kupčika, I.Ančāns), V.Maksimovs un R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi ar augstāk minētām izmaiņām.

 

5.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.1004)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ž.Kupčika, I.Ančāns, V.Maksimovs, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

I.Ančāns iziet

6.          Grozījumi 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.625 „Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore” (lēmums Nr.1005)

Ziņo:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma grozījumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt grozījumus 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.625 „Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar SIA „Baltimore”.

 

7.          Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums (nolikums Nr.25)

Ziņo:

E.Blūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikumu.

 

8.          Atzinums par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15 (lēmums Nr.1006)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par atzinuma projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas”– 2 ( Ž.Kupčika, R.Munkevics), I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt atzinumu par meža zemes transformāciju zemesgabalam Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 15.

 

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4 (lēmums Nr.1007)

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 74B (lēmums Nr.1008)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem(„par” – 13 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 74B.

I.Ančāns atgriezās

11. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7 (lēmums Nr.1009)

12.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (korpuss 4) (lēmums Nr.1010)

13.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (korpuss 1) (lēmums Nr.1011)

14.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23 (lēmums Nr.1012)

15.            Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (lēmums Nr.1013)

16.            Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Drosmes ielā 5 (lēmumsNr.1014)

17.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 1) (lēmums Nr.1015)

18.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 2) (lēmums Nr.1016)

19.            Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 2) (lēmums Nr.1017)

20.            Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 4) (lēmums Nr.1018)

21.            Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Ķemeru ielā 64 (lēmums Nr.1019)

22.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 1) (lēmums Nr.1020)

23.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 3) (lēmums Nr.1021)

24.            Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 1) (lēmums Nr.1022)

25.            Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vikingu ielā 10 (lēmums Nr.1023)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem(„par” – 13 (I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Ančāns nebalso), nolēma pieņemt lēmumus:

1.    Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 7.

2.    Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 12 (korpuss 4).

3.    Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 21 (korpuss 1).

4.    Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 23.

5.    Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Buļļupes ielā 8.

6.    Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Drosmes ielā 5.

7.    Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 1).

8.    Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kantora ielā 1 (korpuss 2).

9.    Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 3 (korpuss 2).

10.        Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 5 (korpuss 4).

11.        Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Ķemeru ielā 64.

12.        Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 1).

13.        Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 13 (korpuss 3).

14.        Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 (korpuss 1).

15.        Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Vikingu ielā 10.

 

26.            Par adreses noteikšanu daudzfunkcionālu viesnīcu un biroju ēku kompleksam (pamati) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 19

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

D.Urbanovičs izsakās, ka jautājums ir tikai par adreses noteikšanu šim īpašumam un pašvaldībai ir jāievēro likums.

I.Aizstrauta ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. Izsakās, ka nav pietiekošs juridisks skaidrojums un vēlas saņemt Tieslietu ministrijas skaidrojumu par šo jautājumu, kā arī vēlas saņemt Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas skaidrojumus. Šodien nebalsos par šo lēmuma projektu, jo nav pietiekošs juridisks skaidrojums. Pirms šī jautājuma izskatīšanas vēlētos arī redzēt Valsts kontroles auditu par zemes nomas līgumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 5 (I.Dreija, A.Kondratjuks, D.Urbanovičs, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe,) „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas”– 5 (A.Kalnciems, Z.Starks, I.Aizstrauta, J.Kuzins, A.Tampe), Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics nebalso), lēmums ir noraidīts.

A.Kalnciems iziet.

27.            Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.1024)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, I.Dreija, Ž.Kupčika, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– 1 (D.Urbanovičs), V.Maksimovs nebalso, A.Kalnciems izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 un adreses piešķiršanu.

I.Dreija iziet.

28.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Jūras ielā 61 (lēmums Nr.1025)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, R.Munkevics, V.Maksimovs) „pret” – nav, „atturas”– 1 (D.Urbanovičs), A.Kalnciems, I.Dreija izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Jūras ielā 61.

A.Kalnciems atgriezās.

29.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Meistaru ielā 6 (lēmums Nr.1026)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, R.Munkevics, V.Maksimovs, D.Urbanovičs) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām Jūrmalā, Meistaru ielā 6.

 

30.            Grozījumi 1998.gada 10.decembra lēmumā Nr.1245 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas protokola Nr.18 apstiprināšanu” (lēmums Nr.1027)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma grozījumu projektu („par” – 10 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, R.Munkevics, D.Urbanovičs) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas”– 2 (V.Maksimovs, A.Tampe), I.Dreija izgājis), nolēma pieņemt grozījumus  1998.gada 10.decembra lēmumā Nr.1245 „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas protokola Nr.18 apstiprināšanu”.

I.Dreija atgriezās.

31.            Grozījumi 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.855 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 kadastra nr.1300 001 1318 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.1028)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma grozījumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, I.Aizstrauta, I.Dreija, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Kalnciems, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs) „pret” – nav, „atturas”– 1 (R.Munkevics), nolēma pieņemt grozījumus 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.855 „Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 18 kadastra nr.1300 001 1318 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

I.Dreija aiziet.

Pārtraukums 11.30 – 12.00

 

32.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A (lēmums Nr.1029)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs) „pret” – nav, „atturas”– 1 (R.Munkevics), A.Kalnciems, I.Aizstrauta izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A.

A.Kalnciems atgriezās.

33.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 (lēmums Nr.1030)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135.

 

34.            Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 (lēmums Nr.1031)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2.

 

35.            Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.238 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.1032)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems) „pret” – nav, „atturas”– 1 (R.Munkevics), I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.marta lēmuma Nr.238 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

36.            Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.723 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.1033)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems) „pret” – nav, „atturas”– 2 (I.Ančāns, R.Munkevics), I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.723 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 3” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

37.            Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra lēmuma Nr.127 „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.1034)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra lēmuma Nr.127 „Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

38.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1035)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

39.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1036)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

40.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1037)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – 1 (M.Mežapuķe), „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

41.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1038)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, I.Aizstrauta izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

I.Aizstrauta atgriezās.

42.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1039)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– 1 (I.Aizstrauta)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

43.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1040)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

44.            Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1041)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

45.            Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.330 „ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanas un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā” un par detālplānojuma pirmās redakcijas pludmales labiekārtošanas un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.1042)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics ierosina uzsākt detālplānojumu mola izbūvei.

Ģ.Trencis izsakās, ka ir jāsāk dokumentu sagatavošana detālplānojuma uzsākšanai mola izbūvei.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.330 „ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu pludmales labiekārtošanas un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā” un par detālplānojuma pirmās redakcijas pludmales labiekārtošanas un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

46.            Par grozījumiem 2007.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78”un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.1043)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma grozījumu projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.49 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78”un par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

 

47.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1044)

48.            Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.94)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

49.            Par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.1045)

50.            Par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.95)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma grozījumu vēsturiskajam zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

51.            Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.1046)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

 

52.            Par piesaistāmajām zemes platībām pie ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 49 (lēmums Nr.1047)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, J.Kuzins, M.Mežapuķe, A.Tampe, A.Kalnciems) „pret” – nav, „atturas”– 5 (Ž.Kupčika, V.Maksimovs, R.Munkevics, D.Urbanovičs, I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par piesaistāmajām zemes platībām pie ēkām Jūrmalā, Dzintaru prospektā 49.

J.Kuzins aiziet.

53.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Durbes ielā 2 (lēmums Nr.1048)

54.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 52 (lēmums Nr.1049)

55.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 83 (lēmums Nr.1050)

56.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ķeguma ielā 7 (lēmums Nr.1051)

57.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lienes ielā 43 (lēmums Nr.1052)

58.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Omnibusa ielā 13 (lēmums Nr.1053)

59.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30 (lēmums Nr.1054)

60.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Promenādes ielā 4A (lēmums Nr.1055)

61.            Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Raiņa ielā 101 (lēmums Nr.1056)

Ziņo:

A.Deičmane ierosina lēmumu projektus papildināt ar 2.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā: „Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas”.

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina šādus lēmumu projektus turpmāk izskatīt arī finanšu komitejas sēdēs.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar papildinājumu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumus par:

1.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Durbes ielā 2.

2.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jomas ielā 52.

3.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 83.

4.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Ķeguma ielā 7.

5.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Lienes ielā 43.

6.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Omnibusa ielā 13.

7.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30.

8.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Promenādes ielā 4A.

9.          Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Raiņa ielā 101.

 

62.            Par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44 (lēmums Nr.1057)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu garāžai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 44.

 

63.            Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2 (lēmums Nr.1058)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Ludzas ielā 2.

 

64.            Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra lēmumā Nr.853 „ Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 nomas līguma pagarināšanu ar BO DKS „Dārziņu apvienība Slocene” (lēmums Nr.1059)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma grozījumu projektu („par” – 11 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav, M.Mežapuķe nebalso), nolēma pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra lēmumā Nr.853 „ Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 nomas līguma pagarināšanu ar BO DKS „Dārziņu apvienība Slocene”.

 

65.            Par zemesgabala Jūrmalā, Sloka 4712 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pārdošanu (lēmums Nr.1060)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Aizstrauta, I.Ančāns, Z.Starks, A.Kondratjuks, Ģ.Trencis, M.Mežapuķe, A.Tampe, Ž.Kupčika, V.Maksimovs, D.Urbanovičs, A.Kalnciems, R.Munkevics) „pret” – nav, „atturas”– nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Sloka 4712 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pārdošanu.

 

Sēde slēgta plkst. 13.15

Nākošā sēde 2008.gada 11.decembrī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

A.Pjatova

2008.gada 3.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF