Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2008.gada 27.novembrīNr.93

Protokols Nr.39, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2008.gadā no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 9712 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei prēmiju un naudas balvu izmaksai Ls 9712, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.910.1210 Ls 712;

10.910.1148 Ls 9000.

2. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1., 2., 3.pielikumu, attiecīgi veicot izmaiņas apstiprinātā budžeta 8., 12., 13., 14.,15., 16., 17., 21. pielikumā.

3. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Labklājības pārvaldei programmai „Veselības aprūpes projekti” par Ls 3907 (klasifikācijas kods 07.620.6299) un attiecīgi precizēt apstiprinātā budžeta 15.pielikumu.

4. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai par Ls 3907, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1150 Ls 1512;

10.200.1210 Ls 364;

10.200.2312 Ls 1090;

10.200.5239 Ls 941.

5. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ieņēmumiem izglītības funkciju nodrošināšanai par Ls 15000 (klasifikācijas kods 19.2.1.0.), samazinot pašvaldības asignējumus Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei savstarpējo norēķinu veikšanai par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par Ls 15000 (klasifikācijas kods 01.830.7211).

6. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2008.gadā no Eiropas Savienības finansēto palīdzības programmu īstenošanas par Ls 635 (klasifikācijas kods 21.1.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 635 novirzot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai Comenius projekta „Daudzpusīgas identitātes izvēle izglītībā” īstenošanai Ls 635 (klasifikācijas kods 09.210.1149).

7. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem pašvaldībām par Ls 409 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

7.1. Lielupes vidusskolai vasaras brīvlaikā nodarbināto skolēnu darba vietu apmaksai Ls 372, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 320;

09.210.1149 Ls 52.

7.2. Izglītības pārvaldei naudas balvas izmaksai „Tiesnešu konkursa” uzvarētājiem Ls 37 (klasifikācijas kods 09.510.1148).

8. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 4800, t.sk.:

8.1. Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus par projektu realizāciju par Ls 2000 (klasifikācijas kods 21.3.9.5.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Jūrmalas pilsētas muzeja interneta mājas lapas izveide” Ls 2000 (klasifikācijas 08.220.2213);

8.2. Zaigas Jansones–Ivanovas Tenisa skolai ieņēmumus no citiem maksas pakalpojumiem par Ls 1500 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem tenisa laukumu nomas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 09.510.2261);

8.3. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ieņēmumus no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs par Ls 1300 (klasifikācijas kods 21.3.9.1.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1210 Ls 1124;

10.200.2221 Ls 6400;

10.200.2249 Ls 200;

10.200.1142 Ls -325;

10.200.1150 Ls -349;

10.200.1221 Ls -450;

10.200.2121 Ls -200;

10.200.2221 Ls -1200;

10.200.2222 Ls -1300;

10.200.2279 Ls -1000;

10.200.2512 Ls -1000;

10.200.2513 Ls -400;

10.200.2514 Ls -200.

9. Samazināt 2008.gadā maksas pakalpojumu atlikumu uz 2009.gada 1.janvāri par Ls 1027, t.sk.:

9.1. Lielupes vidusskolai par Ls 773, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 773, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2264 Ls 24;

09.210.2312 Ls 149;

09.210.2370 Ls 150;

09.210.2390 Ls 250;

09.210.2212 Ls 150;

09.210.2213 Ls 50.

9.2. Jūrmalas pilsētas Mūzikas vidusskolai par Ls 254, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apkures izdevumu segšanai Ls 254 (klasifikācijas kods 09.510.2221).

10. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2008.gadā novirzīt Jūrmalas pilsētas domei Ls 84630, t.sk.:

10.1. atalgojuma izmaksai Ls 41910, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.1112 Ls 250;

01.110.1147 Ls 4350;

01.110.1150 Ls 9000;

01.110.1221 Ls 28310;

10.2. programmas „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.” aktivitātes „Ūdens motosporta kluba „Jūrmala” atbalsts” īstenošanai Ls 20000 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

10.3. programmas „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.” aktivitāšu „„Jūrmalas sports” dalība un treniņu izdevumi basketbola sekcijā LBL” un „„Jūrmalas sports” dalība un treniņu izdevumi handbola sekcijā” īstenošanai Ls 7200 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

10.4. programmas „Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g.” aktivitātes „Florbola kluba „Jūrmala” atbalsts” īstenošanai Ls 9000 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

10.5. programmas „Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi” aktivitātes „Austrumcīņas” pasākuma „Jūrmalas austrumcīņu spartakiāde 2008” līdzfinansēšanai Ls 2020 (klasifikācijas kods 08.120.2279), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 16.pielikumu;

10.6. Kauguru kultūras namam pasākuma „Jūrmalas gada cilvēks” apbalvošanas ceremonijas organizēšanai Ls 4500 (klasifikācijas kods 2231), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 19.pielikumu.

11. Samazināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānoto ilgtermiņa aizņēmumu bērnudārza „Katrīna” ēkas renovācijai Salaspils ielā 4 par Ls 800 000 (klasifikācijas kods F40320010), samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei bērnudārza „Katrīna” ēkas renovācijai Salaspils ielā 4 (klasifikācijas kods 09.100.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

12. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžetā plānotos ilgtermiņa aizņēmumus par aizņēmumu bērnudārza „Katrīna” ēkas rekonstrukcijai par Ls 340000 (klasifikācijas kods F40320010), palielinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei bērnudārza „Katrīna” ēkas rekonstrukcijai Ls 340000 (klasifikācijas kods 09.100.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

13. Apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.87 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu”” veikto pašvaldības pamatbudžeta asignējumu samazinājumu kredītrīkotājiem pa klasifikācijas kodiem, t.sk.:

13.1. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ls 20000 (klasifikācijas kods 10.400.6299);

13.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai Ls 2000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2232 Ls 27;

03.110.2235 Ls 26;

03.110.2245 Ls 2;

03.110.2264 Ls 141;

03.110.2322 Ls 1773;

03.110.2381 Ls 2;

03.110.5121 Ls 3;

03.110.5231 Ls 5;

03.110.5239 Ls 21.

13.3. Jūrmalas pilsētas domei programmai „Gadskārtu svētki un paražas” (18.pielikums) mērķim „Pilsētas Ziemassvētku egles atklāšanas un domes organizētie Jaungada pasākumi” Ls 3000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2264 Ls 2000;

08.620.2279 Ls 1000.

14. Palielināt 2008.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no procentu depozītiem par Ls 32990 (klasifikācijas kods 8.6.1.2.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei atalgojuma izmaksām, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.1148 Ls 25665;

01.110.1210 Ls 7325.

15. Palielināt 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem par Ls 4500, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem;

15.1. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 4000 zemūdens kultūrvēsturisko vērtību izpētei un atrasto vērtību konservācijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.240.1150 Ls 483;

08.240.1210 Ls 117;

08.240.2262 Ls 500;

08.240.2312 Ls 340;

08.240.2351 Ls 1410;

08.240.5238 Ls 550;

08.240.5239 Ls 600.

15.2. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei Ls 300 sākumskolai „Ābelīte” jaunu grāmatu iegādei (klasifikācijas kods 09.210.2420).

15.3. Bulduru kultūras namam Ls 200 Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai veltītā fotokonkursa un fotoizstādes „Jūrmalas reportāža-2008. Pilsēta. Cilvēki. Notikumi.” Uzvarētāju naudas balvu izmaksai (klasifikācijas kods 08.620.1148).

16. Samazināt 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus no sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodevas par Ls 4909.

17. Veikt izmaiņas 2008.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 5., 6. un 9.pielikumu.

18. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2008.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/522, Nr.1.1.-14/553 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 3851 apjomā, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

18.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 2896, t.sk.:

18.1.1. Svetlanas Ustinovičas ģimenes izmitināšanai kūrortviesnīcā „Daina” Ls 1176 (klasifikācijas kods 06.100.2279);

18.1.2. Naudas prēmijai Jūrmalas dambretistam Guntim Valneram par Eiropas čempiona titula iegūšanu Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.120.1148)

18.1.3. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, kas ir valsts vienaudži, sveikšanai Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas pasākuma ietvaros Ls 720 (klasifikācijas kods 08.620.1149);

18.2. Bulduru kultūras namam – darba algas fonda palielinājumam sakarā ar izmaiņām darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā Ls 955, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119 Ls 770;

08.230.1210 Ls 185.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.93

(protokols Nr.39, 2.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju pamatbudžeta tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Pamatbudžets

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Jūrmalas pilsētas dome

123389

123389

06.600.2279

500

Programma: Ziemassvētku noformējums,

Mērķis :Pilsētas dekoratīvais svētku apgaismojums

14.pielikums (Svētku noformējums)

06.600.5239

500

Programma: Svētku apgaismojums uz Raiņa ielas (Metu konkursa uzvarētāja naudas balva)

14.pielikums (Svētku noformējums)

06.200.2232

21295

Pielikums Nr.13 (Teritoriālā plānošana)

Programma: Līgumdarbu apmaksa detālo plānojumu izstrādei

06.200.5110

20930

Pielikums Nr.13 (Teritoriālā plānošana)

Programma: Attīstības plāns un apbūves noteikumi

Paskaidrojums: Līgums Nr.1.1-16.4.3/1137 starp JPD un SIA " Grupa 93" par Jūrmalas teritorijas plānojuma dokumentāciju (trūkstošais finansējums avansa apmaksai)

06.200.1150

294

Pielikums Nr.13 (Teritoriālā plānošana)

Programma: Līgumi ar speciālistiem

Paskaidrojums: Līgums Nr.1.1-16/1004 starp JPD un Inesi Silamaķi par Biotopu apsekošanu detālplānojuma izstrādes teritorijā Jaunķemeru glābšanas stacijai Brīzes ielā 1

06.200.1210

71

Pielikums Nr.13 (Teritoriālā plānošana)

Programma: Līgumi ar speciālistiem

Paskaidrojums: valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas

08.300.2239

1106

Pielikums Nr.17 (Sabiedriskās attiecības)

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbība ar reģionālo TV

08.300.2239

1106

Pielikums Nr.17 (Sabiedriskās attiecības)

Programma: Periodikas pasūtīšana

04.220.2244

80

(Pielikums Nr.8)

Programma: Nokaltušo un avārijas koku nociršana ielu sarkano līniju joslās un pašvaldības īpašumos

04.220.2244

79

(Pielikums Nr.8)

Programma: Celmu izfrēzēšana ielu sarkano līniju joslās un pašvaldības īpašumos

04.220.2244

1

(Pielikums Nr.8)

Programma: Mežu un ielu apstādījumu atjaunošana

08.120.2233

250

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (pielikums Nr.16)

Mērķis: BMX

08.120.2231

2710

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (pielikums Nr.16)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas " Sporta laureāts"

Paskaidrojums: sportistu ēdināšana saskaņā ar līgumu

08.120.2279

250

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (pielikums Nr.16)

Mērķis: BMX

08.120.2231

2104

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi(pielikums Nr.16)

Mērķis: Pašvaldību darbinieku VASARAS sporta spēles (8.08.08. - 10.08.08)

08.120.2279

100

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (pielikums Nr.16)

Mērķis: Galda tenisa klubs " Sloka"

08.120.2279

1000

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi (pielikums Nr.16)

Mērķis: Jūrmalas pilsētas " Sporta laureāts"

Paskaidrojums: ansambļa " Jūriņas" izklaides pakalpojumi

08.120.2231

1600

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (pielikums Nr.16)

Mērķis: Jūrmalas sports 2. līmeņa spēles

08.120.2231

510

Programma: II Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2008.g. (pielikums Nr.16)

Mērķis: Jūrmalas sporta veterānu atbalstam

08.120.2390

2104

Programma: I Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi(pielikums Nr.16)

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ

08.120.2279

1000

Programma: Autosports (pielikums Nr.16)

Mērķis: Plymouth - Dakar Challenge auto reids

Paskaidrojums: Sacensības nenotiks

05.400.2244

4964

(Pielikums Nr.12)

Programma: Lielupes grīvas pļavu apsaimniekošana atbilstoši dabas aizsardzības plāna pasākumiem

04.220.1149

4000

Koku ciršanas komisijas locekļu un domes darbinieku prēmēšana

05.400.5240

1681

(Pielikums Nr.12)

Programma: Dabas parka " Ragakāpa" taku izbūve un ar apsaimniekošanu saistītu pasākumu realizēšana

04.220.1210

964

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

05.400.2390

1681

(Pielikums Nr.12)

Programma: Dabas parka " Ragakāpa" taku izbūve un ar apsaimniekošanu saistītu pasākumu realizēšana

01.110.2232

1850

Dalības maksa (Latvijā). Nekorekti ieplānots EKK

01.110.2279

1958

Latvijas lielo pilsētu asociācijai IV ceturkšņa dalības maksas apmaksas iztrūkstošie līdzekļi

01.110.7711

108

Dalības maksas (starptautiska)

01.110.5250

6180

Programma „Kapitālais un kārtējais remonts” (6.pielikums)

Mērķis: Domes administratīvo ēku remonts”

Piezīmes: 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums, sakarā ar to, ka neveiks domes aukstumapgādes ierīkošanu

01.110.1149

4980

Pārējām piemaksām

01.110.1210

1200

VSAOI

01.110.7711

1392

Starptautiskās dalības maksas

01.320.5110

15128

Jūrmalas attīstības plānošanas darbi

01.320.2232

1811

Mūžizglītības attīstības plānošanai Jūrmalas pilsētas teritorijā

01.320.5250

1728

Sociālās mājas Valkas ielā 3 energoefektivitātes paaugstināšana

01.330.2239

6000

Domes sludinājumu apmaksa

03.110.2224

60

Caurlaižu posteņu atkritumu apsaimniekošana

03.110.2244

370

Caurlaižu posteņu apsaimniekošana

03.110.2269

250

Noma

03.110.5239

80

Naudas maiņas aparāta iegāde

05.400.2232

999

Sadzīves trokšņu mērījumi un kartēšana posmā no Dubultiem līdz Vaivariem

05.600.2231

1000

Semināra organizēšana skolām par vides aizsardzības tēmām

05.600.2390

92

Diena bez auto – Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros

06.200.2232

10000

Līgumdarbu apmaksa detālo plānojumu izstrādei

06.600.2263

7400

Zemes noma no īpašnieka

06.600.2279

1600

Īpašumu vērtēšana

06.600.2279

7000

Inventarizācijas lietu, kadastra izziņu u.c. dokumentu pasūtīšana VZD objektiem, kas ierakstāmi Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

09.210.5250

9000

Izglītības iestāžu remonts

LV57PARX0002484572002

01.110.2251

3201

Datoru un datortīklu programmatūras apkalpošanas izdevumi

01.110.2211

1

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksa

Paskaidrojums: Nepieciešami papildus finansēšanas līdzekļi pēc izdevumu precizēšanas

01.110.5121

3200

Izdevumi datorprogrammu iegādei un cita intelektuālā īpašuma iegādei

Paskaidrojums: Kodu precizēšana

01.110.2121

500

Dienas nauda ārvalstu komandējumiem

01.110.2122

500

Pārējie komandējumu izdevumi

01.110.2111

150

Iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu dienas nauda

01.110.2112

550

Iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu pārējie izdevumi

01.110.1112

1300

Komisiju un administrācijas darbinieku mēneša amatalga

01.110.2121

4000

Ārvalstu komandējumu un dienesta braucienu dienas nauda

01.110.1210

74810

Darba devēja VSAOI

01.110.2235

7500

Semināru, kursu, kongresu un konferenču apmaksa

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

3199

3199

09.210.2275

275

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

09.210.2351

275

Saskaņā ar 22.10.2008. SIA Jūrmalas siltums aktu, nepieciešams mainīt un iegādāties apkures cirkulācijas sūkni

09.210.1227

825

Līdzekļu pārdale no apdrošināšanas polisēm paredzētajiem līdzekļiem

09.210.2234

825

Medicīnas grāmatiņām un arodapskatēm

09.210.2222

2099

Līdzekļu ekonomija no ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.210.2221

1099

Apkures cenu sadārdzinājums

09.210.2223

1000

Elektroenerģija sadārdzinājums

PSIA „Jūrmalas kapi”

200

200

06.600.2250

200

Sakarā EKK maiņu, līdzekļu sadalījums informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem

06.600.2251

200

Sakarā ar EKK maiņu, līdzekļu pārdale uz informācijas sistēmas uzturēšanu

Majoru pamatskola

492

492

09.210.2279

40

Līdzekļu ekonomija no darba aizsardzības pasākumiem

09.210.2223

360

Papildus līdzekļi elektroenerģijas apmaksai

09.210.2351

200

Līdzekļu ekonomija no remontmateriālu iegādēm

09.210.1119

132

Darbinieku amatalgām

09.210.2353

120

Līdzekļu ekonomija no elektroiekārtu remonta un uzturēšanas materiāliem, jo remonti 2008.gadā netika veikti

09.210.1221

132

Līdzekļu ekonomija no slimības lapu apmaksām, kas tika iedalīti no EKK 1119

Pumpuru vidusskola

7385

7385

09.210.5130

100

Līdzekļu ekonomija pārējiem nemateriālajiem ieguldījumiem

09.210.1148

1322

Piemaksu ekonomija novirzīta prēmiju izmaksām

09.210.1141

195

Līdzekļu ekonomija piemaksām par nakts darbu

09.210.2214

106

Remonta laikā pārrauto Lattelecom tīkla vadu dēļ, pieauga sarunu izmaksas LMT tīklā

09.210.1149

1127

Līdzekļu ekonomija piemaksām

09.210.2224

80

Papildus izdevumi par atkritumu izvešanu „Liesmā”

09.210.2122

300

Līdzekļu ekonomija ārvalstu komandējumu izdevumiem

09.210.2233

216

Parāds piegādātājiem par autotransporta izmantošanu, pārvedot mēbeles uz „Liesmu”

09.210.2212

410

Līdzekļu ekonomija sarunām Lattelecom tīklā

09.210.2239

197

Parāds piegādātājiem par tipogrāfijas pakalpojumiem (kalendāri ar skolas logo)

09.210.2261

45

Līdzekļu ekonomija telpu nomas izmaksām

09.210.2243

296

Parāds par drošības sistēmas remontu

09.210.2279

328

Līdzekļu ekonomija pārējiem pakalpojumiem

09.210.2312

1783

Par ietaupītajiem līdzekļiem plānots iegādāties klasēm jaunus divvietīgus solus, zemos plauktus, sienas skapjus

09.210.2351

4800

Līdzekļu ekonomija remontmateriālu iegādēm

09.210.5238

651

Par ietaupītajiem līdzekļiem plānots iegādāties jaunu portatīvo datoru administrācijas vajadzībām

09.210.2353

69

Līdzekļu ekonomija elektroiekārtu remontmateriālu izdevumiem

09.210.5239

2734

Ietaupītie līdzekļi tiks ieguldīti bibliotēkas bīdāmo plauktu sistēmas ierīkošanai

09.210.2361

11

Līdzekļu ekonomija no mīkstā inventāra iegādes

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

4752

4752

09.510.1149

2080

Līdzekļu ekonomija pedagogu piemaksām

09.510.1148

3050

Naudas balva

09.510.1119

850

Līdzekļu ekonomija darba algām

09.510.1221

120

Līdzekļu ekonomija slimības naudām

08.290.1119

148

Līdzekļu ekonomija darba algām

08.290.1148

148

Naudas balva

09.510.2219

70

Pārējo sakaru pakalpojumu ekonomija

09.510.2223

170

Papildus līdzekļi izdevumiem par patērēto elektroenerģiju, sakarā ar jaunas mācību programma ieviešanu

09.510.2222

130

Ekonomija no ūdens un kanalizācijas izmaksām

09.510.2221

1186

Izdevumi par patērēto apkuri

09.510.2235

151

Kursu un semināru ekonomija

09.510.2239

394

Tipogrāfijas un periodiskās literatūras ekonomija

09.510.2311

400

Biroja preču ekonomija

09.510.2259

5

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu ekonomija

09.510.2355

26

Datortehnikas uzturēšanas materiālu ekonomija

09.510.2351

180

Remontmateriālu ekonomija

08.290.2235

150

Līdzekļu ekonomija no kursu un semināru līdzekļiem

08.290.2312

198

Skapja iegādei nošu uzglabāšanai

08.290.2311

48

Līdzekļu ekonomija no biroja preču iegādēm

Sākumskola „Atvase”

2150

2150

09.210.1149

1800

Līdzekļu ekonomija piemaksās

09.210.1148

2150

Tehniskajiem darbiniekiem naudas balvas

09.210.1221

350

Līdzekļu ekonomija slimības naudām

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

5938

5938

09.210.2244

400

Sakarā ar EKK maiņu, arhīva pakalpojumi ir EKK 2239

09.210.2239

400

Arhīva sakārtošanas izdevumi par 2003.-2006.g.

09.210.1149

3050

Pašvaldības piemaksas pedagogiem (instrukcija Nr.3 no 13.03.08.)

09.210.1119

3700

Nepietiekamas finanšu rezerves darbinieku darba samaksai, jo atvaļinājumu naudas tika izmaksātas pedagogiem no pašvaldības pamatbudžeta finansējuma

09.210.1210

450

VSAOI

09.210.1148

450

Prēmijas un naudas balvas tehniskajiem darbiniekiem

09.210.1221

650

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

09.210.2223

1100

Papildus līdzekļi elektroenerģijas apmaksai par 2008.gada oktobri un novembri

09.210.2221

1100

Līdzekļu ekonomija izdevumiem par apkuri

09.210.2234

150

Arodslimības obligātās medicīniskās apskates 5 skolotājām x Ls 30 (MK noteikumi Nr.527 no 08.06.04.)

09.210.2275

288

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

09.210.2243

138

Papildus līdzekļi kasešu un kārtridžu uzpildei kopētājiem

Jūrmalas bāriņtiesa

1396

1396

03.312.2221

65

Saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem un skaitītāja radījumu, līdzekļu ekonomija apkures izdevumiem

03.312.2214

170

Izmaksas par mobilajām sarunām pieaugušas par 30%, jo darba specifika liek operatīvi reaģēt un risināt radušās situācijas, kad tiek saņemti izsaukumi no policijas, kā arī no citām iestādēm vai privātpersonām par situāciju ģimenē

03.312.2224

55

Līdzekļu ekonomija par atkritumu izvešanu

03.312.2212

154

Papildus līdzekļi fiksētā telefona sarunu apmaksām, jo ir bijušas vairākas tālsarunas uz Itāliju (3 zvani par adopciju), Franciju (4 zvani par adopciju), Īriju (8 zvani uz vēstniecību), Angliju (3 zvani), vairākas sarunas ar klientiem Lietuvā un Norvēģijā

03.312.2355

50

Līdzekļu ekonomija no datortehnikas remonta un uzturēšanas izdevumiem

03.312.2322

185

Papildus līdzekļi degvielas izdevumiem, jo vairāki tāli braucieni:

Jēkabpils tiesu 2 reizes, Ludzas pilsētas tiesu 2 reizes, Madonas pilsētas tiesu 3 reizes, Rēzeknes rajona tiesu 2 reizes, Talsu pilsētas tiesu 2 reizes, Zemgales apgabaltiesu Jelgavā 5 reizes, kā arī apsekotas audžu ģimenes Tukuma rajonā, Preiļos, Rēzeknes rajonā

03.312.2259

51

Līdzekļu ekonomija no informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem

03.312.2311

137

Sakarā ar lielo darba apjomu, nepieciešams iegadāties papīru un dokumentu kabatiņas

03.312.2235

103

Šogad nenotiks darba aizsardzības kursi – līdzekļu ekonomija

03.312.1148

750

Vienreizējai naudas balvai darbiniekiem

03.312.2222

185

Saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem, līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem

03.312.2244

97

Logu mazgāšanu Dubultu prospektā 1apmaksāja dome, līdz ar to līdzekļu ekonomija telpu uzturēšanas izdevumiem

03.312.2519

40

Tā kā tehniskā apskate automašīnai jāiziet janvārī, tad līdzekļu ekonomija par automašīnas nodevu

03.312.1210

750

Līdzekļu ekonomija , jo pensionāriem zemāka likme VSAOI

Jūrmalas teātris

1424

1424

08.240.5239

107

Līdzekļu pārdale no pārējiem pamatlīdzekļiem, saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem

08.240.5130

107

Pārējie nemateriālie ieguldījumi – faktiski iztērētā summa uz 01.11.08.

08.240.1119

900

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar darbinieku bezalgas atvaļinājumiem, slimošanu un štatu komplektācijas problēmām

08.240.1148

900

Darbinieku materiālās stimulēšanas līdzekļi

08.240.2213

106

Izdevumi interneta pakalpojumu sniedzējiem

NEATBALSTĀMI LS 97 (PALIEK LS 9)

08.240.2231

9

Preses abonēšana 2009.gadam – trūkstošie līdzekļi abonenta noformēšanai visam gadam

08.240.2264

133

Līdzekļu ekonomija inventāra īrei, jo trūkstošais aprīkojums ir iegādāts pēc budžeta grozījumiem

NEATBALSTĀMS

08.240.5238

408

Datortehnikas iegāde. Līdzekļi tiek pārdalīti printera iegādei (ar krāsaino druku)

NEATBALSTĀMS

08.240.5239

178

Pārējo pamatlīdzekļu nauda tiek pārdalīta datortehnikas iegādei (printerim) NEATBALSTĀMS

Vaivaru pamatskola

1411

1411

09.210.1210

57

Līdzekļu ekonomija, jo pensionāriem ir zemāka nodokļa likme

09.210.1221

57

Līdzekļi nepieciešami faktiski iesniegto slimību lapu apmaksai

09.210.2221

1346

Līdzekļu ekonomija, jo zemākas izmaksas kā plānots gada 1.pusē un sakarā ar silto oktobri un novembri

09.210.2223

550

Līdzekļi nepieciešami elektrības apmaksai pēc faktiskā patēriņa (nenomaksāts rēķins par oktobri)

09.210.2241

8

Summa pārāk maza, lai to varētu izmantot paredzētajiem mērķiem

09.210.2244

20

Līdzekļi nepieciešami ikgadējai ugunsdzēšamo aparātu apkopei

09.210.2249

100

Rēķins par veļas mazgāšanu oktobrī, novembrī

09.210.2262

353

Līdzekļi nepieciešami, lai nomaksātu mīkstā inventāra īri par projektu „Mākslas loma integrācijas veicināšanai multikulturālā sabiedrībā”, sakarā ar to, ka 2008.gadā 80% finansējums, atlikušai 2009.g.

09.210.2269

92

Līdzekļi nepieciešami, lai nomaksātu transporta izdevumus par projektu „Mākslas loma integrācijas veicināšanai multikulturālā sabiedrībā”, sakarā ar to, ka 2008.gadā 80% finansējums, atlikušai 2009.g.

09.210.2279

39

Līdzekļi nepieciešami, lai nomaksātu izdevumus par foto pakalpojumiem, transporta biļetēm par projektu „Mākslas loma integrācijas veicināšanai multikulturālā sabiedrībā”, sakarā ar to, ka 2008.gadā 80% finansējums, atlikušai 2009.g.

09.210.2352

100

Līdzekļi nepieciešami sakarā ar saimniecības materiālu faktisko izlietojumu (nav apmaksāts rēķins par novembri, decembri)

09.210.2370

100

Nepieciešams iegādāties mācību materiālus, lai nodrošinātu nodarbības āra apstākļos

Bulduru kultūras nams

622

622

08.230.2244

300

Netika veikta signalizācijas restaurācija

08.230.2221

300

Palielinājusies maksa par apkuri

08.230.2351

122

Remontdarbu līdzekļi netika izmantoti

08.230.2352

122

Papildus līdzekļi saimniecības preču iegādei

08.230.2243

100

Iekārtu tehniskās apkalpošanas pakalpojumi netika izmantoti

NEATBALSTĀMS

08.230.2311

100

Papildus līdzekļi kancelejas precēm

NEATBALSTĀMS

08.230.2259

100

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi netika izmantoti

NEATBALSTĀMS

08.230.2355

100

Kārtridžu iegādei

NEATBALSTĀMS

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

4035

4035

09.210.1227

95

Apdrošināšanas polisēm paredzētie līdzekļi

09.210.2234

95

Par obligātajām medicīniskajām apskatēm

(9 darbinieki x Ls 10.50)

09.210.2262

100

Transporta nomas izdevumu ekonomija

NEATBALSTĀMS

09.210.2312

100

Papīra iznīcinātāja iegādei

NEATBALSTĀMS

09.210.1149

3840

Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas

09.210.1148

3840

Prēmijas un naudas balvas darbiniekiem

Slokas pamatskola

8238

8238

09.210.2275

250

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

NEATBALSTĀMS (paliek Ls 50)

09.210.2355

200

Datora atmiņas iegādei 8gb.xLs 25

NEATBALSTĀMS

09.210.2261

4628

Līdzekļu ekonomija telpu īrei saistībā ar pārvākšanos uz īrētām telpām skolas renovācijas laikā

09.210.2243

50

Klavieres skaņošanai

09.210.5239

3360

Sakarā ar telpu maiņu, līdzekļu pārdale plānoto mēbeļu iegādei

NEATBALSTĀMS

09.210.2262

4328

Par automašīnas nomu

09.210.2224

300

Būvgružu izvešana 6 konteineri pa 8 kubikmetriem

09.210.5238

3360

Printera iegādei Ls 160; datori 8gb. X Ls 400

NEATBALSTĀMS

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

101

101

09.210.2212

53

Līdzekļu ekonomija fiksētām sarunām

09.210.2213

101

Palielinājušies izdevumi par interneta pakalpojumiem, sakarā ar pieslēgumu sākumskolai Lēdurgas ielā 27 un interneta jaudas palielināšanai skolā Raiņa ielā 118

09.210.2214

48

Līdzekļu ekonomija mobilajām sarunām

Jūrmalas peldēšanas skola

600

600

09.510.2222

600

Līdzekļu ekonomija par ūdeni un kanalizāciju

09.510.2223

600

Elektroenerģijas apmaksai

Jūrmalas bibliotēku apvienība

883

883

08.210.2235

4

Līdzekļu ekonomija no kursu un semināru izdevumiem

08.210.2223

145

Papildus līdzekļi elektrības apmaksai, jo pieslēgtas papildus ierīces

08.210.2243

6

Līdzekļu ekonomija iekārtu remontu izdevumiem

08.210.2311

170

Papildus biroja preču iegādei (papīrs A4)

08.210.2251

2

Līdzekļu ekonomija informācijas sistēmas uzturēšanas izdevumiem

08.210.2352

168

Papildus saimniecības materiālu iegādei (tualete papīrs, dvieļi, atkritumu maisi)

08.210.2519

2

Līdzekļu ekonomija pēc nodevas nomaksas

08.210.1221

400

Sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

08.210.4222

30

Atlikums no līzinga maksājumiem

08.210.2111

34

Ekonomija dienas naudas izmaksām, jo nenotika publisko un zinātnisko bibliotēku direktoru vasaras konference

08.210.2112

65

Ekonomija dienesta braucienu izmaksām, jo nenotika publisko un zinātnisko bibliotēku direktoru vasaras konference

08.210.2212

200

Ekonomija fiksētā telefona sarunām

08.210.2214

40

Ekonomija mobilā telefona sarunām

08.210.2222

80

Ekonomija ūdens patēriņam

08.210.2224

20

Ekonomija atkritumu izvešanai

08.210.1119

400

Ekonomija uz darbinieku darba nespējas lapu rēķina

Jūrmalas Alternatīva skola

437

437

09.210.2232

36

Līdzekļu ekonomija skolas akreditācijas līdzekļiem

09.210.2223

437

Papildus līdzekļi elektroenerģijas apmaksai

09.210.2234

250

Līdzekļu ekonomija darba devēja veselības izdevumiem

09.210.2244

17

Līdzekļu ekonomija, jo skolas remonta laikā netika mainīti paklāji

09.210.2275

134

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

15636

15636

10.400.2363

5898

Precizēti līdzekļi ēdināšanas izdevumiem, jo skolēni slimo

09.810.2239

5898

Vispārizglītojošās skolās, sākumskolās un pirmsskolu izglītības iestādēs dzeramā ūdens „Venden” iegādei

Dabas draugu centrs

09.510.5239

116

Bija plānots iegādāties pārvietojamos stendus, bet tos pārtrauca ražot, tādēļ pārplānojot iegādes, neizdevās precīzi izmantot iedalītos līdzekļus

09.510.2312

296

Dabas draugu centrā ir ļoti novecojušas mēbeles, trūkst krēslu, drēbju pakaramo un statīvu ziediem

09.510.2243

130

Inventāra remonts izmaksāja lētāk nekā plānots, jaunais kopētājs strādā ekonomiskāk, mazāk jāpilda

09.510.2353

50

Kopētājam nav nepieciešamības mainīt eļļas rulli

Sporta skola

09.510.2235

61

Līdzekļu ekonomija, sakarā ar to, ka LBS 2008.gadā notika 2 kursi-ekonomija bez maksas

09.510.2245

80

2008.gadā obligātās apdrošināšanas polises cena uz a/m „VW Touran” ir paaugstināta un sastāda Ls 167,65, bet ieplānots bija Ls 90

09.510.2236

29

Līdzekļu ekonomija, jo netika veikta eiro konvertācija, lai nomaksātu dalības maksu par piedalīšanos starptautiskajās sacensībās

09.510.2311

10

Papildus līdzekļi nepieciešami kancelejas preču iegādei, jo finansējums ir izsmelts un vajadzīgs biroja papīrs

P.i.i. „Pienenīte”

09.100.2262

92

Ar 2008.gada 1.martu transporta līdzekļa noma ogļu piegādei tika iekļauta ogļu cenā, tādēļ nauda tika izlietota

09.100.2312

292

Nepieciešams iegādāties: atskaņotāju bērnu muzikālajām nodarbībām un svētkiem Ls 92; lampu saimniecības noliktavā Ls 13; tējkannu virtuvē Ls 35; sienas pulksteņi grupu telpām un zālei Ls 12; datorkrēslu Ls 52; gludekli Ls 18; nelielu apaļo galdiņu grupas telpai Ls 50; nelielus virtuves svarus pārtikas produktu svēršanai Ls 20

09.100.2235

13

Plānotie kursi bija lētāki, tāpēc līdzekļu ekonomija

09.100.2241

117

Firma remontdarbus veica par zemāku cenu nekā bija plānots

09.100.2353

50

Līdzekļu ekonomija, jo firma „Grotekss” novērtēja vienu datoru un tam pievienoto printeri kā remontēt neiespējamu

09.100.5239

20

Līdzekļu ekonomija, jo pamatlīdzekļi tika iegādāti lētāk kā plānots

Futbola skola

09.510.1119

4475

Līdzekļu ekonomija darbinieku darba samaksai, jo ar direktoru un darbiniekiem nebija noslēgts darba līgums

NEATBALSTĀMS LS 765 (paliek Ls 3710)

09.510.2279

370

Sakarā ar uzaicinājumu 2 audzēkņiem apmeklēt Čehijas Republikas futbola akadēmiju 2 aviobiļetes x Ls 185

NEATBALSTĀMS

09.510.2121

210

Sakarā ar uzaicinājumu trenerim apmeklēt Čehijas Republikas futbola akadēmiju dienas nauda 7 dienas x Ls 30

NEATBALSTĀMS

09.510.2122

185

Sakarā ar uzaicinājumu trenerim apmeklēt Čehijas Republikas futbola akadēmiju aviobiļete Ls 185

NEATBALSTĀMS

09.510.2361

2760

Formu iegāde audzēkņiem gan spēlēm, gan treniņiem 30 komplekti x Ls 75= Ls 2250; vārtsargu forma, aizsargi, cimdi 6 komplekti x Ls 85=Ls 510

09.510.2370

950

Mācību līdzekļu iegādei: futbola bumbas nr.3 – 20gb.x Ls 15=Ls 300; futbola bumbas nr.4 – 10gb. x Ls 25=Ls 250; futbola bumbas nr.5 – 10gb. X Ls 35=Ls 350; vingrošanas paklāji 10gb. X Ls 5 = Ls 50

Sākumskola „Ābelīte”

09.210.2232

60

Sastādot budžetu pakalpojuma apmaksas summa tika ieplānota lielāka nekā tika piestādīts rēķinā

09.210.2351

519

Grupās nepieciešams nomainīt apdares dēļus. Garderobē mehānismus bērnu skapjiem. Izgatavot grupā ziņojumu dēļus. Visas esošās konstrukcijas nolietojušās, salauztas, atrodas lietošanā no 1986.gada.

09.210.2262

30

Transporta izdevumus attiecināja uz preci, kura tika piegādāta

09.210.2275

79

Neparedzēti izdevumi gada laikā nav bijuši

09.210.2279

21

Izrakstot rēķinu tika dota atlaide

09.210.2312

7

Izrakstot rēķinu tika dota atlaide

09.210.2353

150

Rezerves daļas elektrotehnikai gada laikā netika mainītas

09.210.2355

172

Veicot remontus, materiāliem tika dotas atlaides

P.i.i. „Saulīte”

09.100.2243

680

Plānotie līdzekļi tehnikas remontam nav nepieciešami

09.100.2312

680

Bērnu krēsli zālē 58 gab. X Ls 11,72. Daļa bērnu krēslu ir salauzti un norakstīti (iegādāti 1994.g.)

P.i.i. „Katrīna”

09.100.2234

104

Medicīniskajām apskatēm nauda līdz septembrim netika iedalīta, tāpēc darbinieki apskati izgāja par saviem līdzekļiem

09.100.2362

104

Pēc MK noteikumiem, ēdienu nedrīkst gatavot alumīnija katlos un tie jānomaina pret nerūsējošu tērauda katliem

09.100.2241

386

Līdzekļu ekonomija, jo tika veikts sanitārā mezgla remonts par ko meistars nepaņēma naudu

09.100.2370

386

Bērnu attīstošās spēles, rotaļlietas, mācību uzskates līdzekļi

09.100.2249

182

Skaldīšana, iekraušana un izkraušana ir iekļauta malkas un ogļu cenā

09.100.2312

182

Divās grupās nepieciešams iegādāties paklājus, lai nomainītu tos, kuri iegādāti 1972. gadā un ir nolietoti un norakstāmi

Jūrmalas tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs

09.510.2122

112

Līdzekļu atlikums, jo pietrūka aviobiļešu apmaksai audzēkņiem

09.510.2312

809

Inventāra iegādei:

Kompresors ar aerogrāfu Ls 310;

Putekļu sūcējs Ls 40;

Figūrzāģis Ls 57;

Akumulatoru urbjmašīna Ls 91;

Kombinētā slīpmašīna Ls 86;

Rokas slīpmašīna Ls 100;

Modeļu radiovadības aparatūra Ls 125

09.510.2221

810

Apkures ekonomija

NEATBALSTĀMS Ls 150, paliek Ls 660

09.510.2370

750

Mācību līdzekļi un materiāli:

Radiovadības iekārtas stūres mašīnītes Ls 60;

Lidmodeļu elektromotora apgriezienu kontrolieris Ls 41;

Līmes pistoles ar stienīšiem Ls 64.

Materiāli kuģu modelistu, lidmodelistu un tehniskās modelēšanas pulciņu darbam:

Putaplasts Ls 28;

3mm saplāksnis Ls 55;

25 mm dēļi Ls 100;

Modeļu elektromotori Ls 60.

Radiodetaļu komplekti – konstruktori radioelektronikas pulciņa darbam:

Komplekts iesācējiem Ls 19;

Infrasarkano staru slēdzis Ls 21;

Skaņas slēdzis Ls 25;

Karaoke konstruktors Ls 14;

Barošanas bloks Ls 44;

FM radio konstruktors Ls 39;

Akumulatoru lādētājs Ls 12;

Apgriezienu regulators kolektormotoram Ls 18

NEATBALSTĀMS Ls 150

09.510.2223

300

Elektroenerģijas ekonomija

09.510.2241

645

Atlikums pēc telpu remonta rēķina apmaksas

09.510.2243

80

Atlikums no kopējamo aparātu apkalpošanas izdevumiem

09.510.2244

457

Ekonomija, jo netika laicīgi ievilkta signalizācija, līdz ar to nebija jāmaksā par tās uzturēšanu

09.510.2262

116

Lapas tika izvestas centralizēti

09.510.2279

12

Ekonomija, sakarā ar avio biļešu cenu starpību

09.510.5231

960

Kartinga dzinējs „Honda” (2gb.xls 480)

09.510.2352

2

Atlikums

09.510.5239

195

Metināšanas aparāts Ls 35 (nepieciešamā atlikusī summa);

Akumulatoru lādētājs Ls 160

09.510.2353

80

Atlikums no kopētāju un aparatūras rezerves daļu iegādes izdevumiem

09.510.2519

5

Atlikums

09.510.5121

95

Atlikums pēc plānoto datorprogrammu iegādes

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

1470

1470

03.110.2279

270

Līdzekļu pārdale no pārējiem iepriekš neklasificētiem pakalpojumu veidiem

03.110.2122

260

Dalības maksa ECAD konferencē Stokholmā

03.110.2322

1200

Ieekonomētie līdzekļi degvielai

03.110.2236

10

Bankas komisija par starptautisko maksājumu par dalības maksu ECAD konferencē Stokholmā

03.110.2221

1200

Siltumenerģijas apmaksai

SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

8061

8061

06.600.1221

1681

Neatbilstoši klasifikācijai ieplānots

06.600.1210

1681

Tika pieprasītas VSAOI

06.600.2241

6380

Pakalpojuma apmaksai kosmētiskā remonta veikšanai

06.600.2351

6380

Remontmateriālu iegādei; pakalpojuma sniedzējs kosmētisko remontu veiks ar komercsabiedrības iegādātajiem remontmateriāliem

Jūrmalas vakara vidusskola

40

40

09.210.2279

40

Līdzekļu ekonomija, jo netika veiktas 2008.gadā ūdens analīzes

09.210.2235

40

Semināra apmaksai direktora vietniekam par metodisko darbību un mācību procesu pārraudzību

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

408

408

09.510.1227

110

Līdzekļi paredzēti darbinieku veselības apdrošināšanai

09.510.1210

110

Neizlietoto summu novirzīt VSAOI

09.510.2212

70

Līdzekļu ekonomija par telefona abonēšanu un sarunu apmaksu

09.510.2370

98

Tenisa bumbu iegādei

09.510.2239

20

Sakarā ar publisko iepirkuma procedūru, sludinājuma ievietošanai netika izlietoti līdzekļi

09.510.5239

200

Televizora iegādei

09.510.2244

130

Līdzekļu ekonomija par ēku un telpu uzturēšanu

09.510.2243

78

Neizlietoti līdzekļi par kārtridžu uzpildīšanu kopētājam un printerim

Sākumskola „Taurenītis”

3498

3498

09.210.2222

1800

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem

09.210.2221

1000

Papildus līdzekļi apkures izdevumu segšanai

09.210.2275

103

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

09.210.2235

50

SIA „Ekspresdruka” par 28.10.08. semināra apmeklējumu „Publisko iepirkumu likuma piemērošanas aktualitātes”

09.210.1227

1595

Līdzekļu ekonomija slimības lapu apmaksām

09.210.5239

750

Interaktīvās tāfeles funkcionēšanai nepieciešams projektors

09.210.2370

103

Bērnu mūzikas instrumentu iegādei, jo esošie ir 15 gadus veci, nolietojušies, zudusi skaņas kvalitāte, bojātas sīkās detaļas

09.210.1221

1595

Līdzekļi nepieciešami vienreizējiem sociāla rakstura pabalstiem, kam šogad veiktas operācijas un turpinās ārstēšanās

PI „Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs”

344

344

09.510.2111

5

Netika izmaksāta iekšzemes komandējumu nauda 2008.gadā

09.510.2213

35

Papildus līdzekļi interneta pakalpojumu apmaksai

09.510.2212

120

Lielākā daļa skolēnu ir sazvanāmi tikai uz mobilo tālruni, tāpēc līdzekļu ekonomija fiksētā telefona izmaksām

09.510.2214

18

Papildus līdzekļi mobilo sarunu apmaksām

09.510.2222

13

Telefoniska informācija no Bulduru dārzkopības vidusskolas par komunālo maksājumu apmēru līdz 2008.gada beigām

09.510.2223

140

Papildus līdzekļi elektroenerģijas apmaksai līdz gada beigām

09.510.2279

38

Līdzekļi līdz gada beigām par pakalpojumiem netiks tērēta

09.510.2224

23

Parāda summa SIA „Jūrmalas ATU” par atkritumu izvešanu

09.510.2355

40

Līdzekļu ekonomija, jo par datoru uzturēšanas materiāliem tika maksāts no maksas pakalpojumiem

09.510.2370

48

Mācību līdzekļu iegādei franču valodas klasei

09.510.5238

80

Līdzekļu ekonomija pēc datora iegādes

NEATBALSTĀMS

09.510.2311

80

Jaunu mapīšu iegādei mācību līdzekļu glabāšanai franču valodas klasei

NEATBALSTĀMS

09.510.2235

48

Līdz gada beigām līdzekļi par semināriem un kursiem vairs netiks izlietoti

Majoru kultūras nams

950

950

08.230.2221

100

Līdzekļu ekonomija remonta laikā apkures izdevumiem

NEATBALSTĀMS

08.230.2352

100

Papildus līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

08.230.2222

200

Līdzekļu ekonomija remonta laikā ūdens un kanalizācijas izdevumiem

NEATBALSTĀMS

08.230.2390

700

Afišu, cienastu, ziedu un dažādu mākslinieciskā noformējuma materiālu iegādei

NEATBALSTĀMS

08.230.2244

500

Līdzekļu ekonomija remonta laikā apsardzes un telpu uzkopšanas izdevumiem

NEATBALSTĀMS

08.230.2311

150

Papildus līdzekļi kancelejas preču iegādei

NEATBALSTĀMS Ls 100

08.230.2262

150

Līdzekļi nav nepieciešami, jo tiek izmantoti maksas pakalpojumu ieņēmumi

Jūrmalas pilsētas muzejs

215

215

08.220.2243

75

Līdzekļu ekonomija par iekārtu un inventāra tehnisko apkalpošanu un remontu

08.220.2222

140

Papildus līdzekļi par ūdens un kanalizācijas izdevumiem

08.220.2353

140

Līdzekļu ekonomija par elektroiekārtu remontu un uzturēšanas materiāliem

08.220.2352

75

Lai nodrošinātu muzeja un filiāļu uzturēšanas izdevumus decembrī, papildus saimniecības materiālu iegādei

Labklājības pārvalde

8238

8238

10.910.2232

426

Iepirkuma procedūras rezultātā, izvērtējot piedāvājumus, ir noslēgts līgums par mazāku summu kā plānots - līgums nr.35 (13.10.2008.) ar SIA „Socioloģisko pētījumu institūts” – par pētījuma „Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu" – kopējā līguma summa Ls 3180,10; anketu izgatavošana saskaņā ar pētījuma veikšanu – Rīgas Atkarības profilakses centra rēķins Nr.80051 (22.10.2008.) par summu Ls 116,13

10.910.2239

130

Sakarā ar Karaļavota ūdens cenas pieaugumu no maija par 20%, nepieciešams papildus finansējums ūdens iegādei (Labklājības pārvaldes krāna ūdens, saskaņā ar laboratorijas slēdzienu, dzeršanai nav lietojams)

10.910.2223

300

Elektrības izdevumi ir lielāki nekā bija plānots sākot 2008.gadu (elektrības cenas pieauguma dēļ)

10.910.2122

50

Komandējumu laikā netika iztērēts plānotais finansējums viesnīcu apmaksām

10.910.2121

50

Vadītājas komandējuma izdevumi – dienas nauda, piedaloties Veselīgo pilsētu Konferencē Zagrebā domes delegācijas sastāvā 14.10.2008. – 19.10.2008.

10.910.2212

150

Ekonomija uz telefonu sarunu rēķina

10.910.2214

27

Mobilā telefona izmaksas, sakarā ar vadītājas komandējumiem ir lielākas (Ls 12), kā arī nepieciešams nopirkt O’kartes sociālajiem darbiniekiem apsekošanas vajadzībām (Ls 3 x 5 = 15)

10.910.2321

500

Ietaupīts uz pārvaldes apkures (dīzeļdegvielas) rēķina

10.910.2244

206

Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un uzpilde -neapmaksāts rēķins Nr.ADJ 250013 Ls 56;

notekcauruļu tīrīšanai Ls 150 - tīrīšana nepieciešama, jo notekcaurules ir aizsērējušas un, ja netiks veikta to iztīrīšana, tiks sabojātas mājas sienas ar notekūdeņiem;

2008.gadā izlietots - apkures katla un apkures sistēmas remontdarbi un tīrīšanai - Ls 1062,53;skursteņa tīrīšana – Ls 74,34; telefona un interneta instalēšanas darbiem III stāva darbiniekiem – Ls 162,23; paklāju izgatavošanai zem darbinieku biroja krēsliem – (mīkstais grīdas segums 10 gadu laikā ir izdilis) Ls 23,06; inventāra un pamatlīdzekļu apdrošināšana – Ls 211,93; kā arī ikmēneša maksājumi par apsardzi (līgums ar EVOR par ugunsdrošību un apsardzes pakalpojumiem) – Ls 50 mēnesī; paklāju maiņu, asenizācijas pakalpojumi

10.910.2235

150

Supervīzija, saskaņā ar Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu, nepieciešama sociālā darba veicējiem (20 darbinieki) darba slodzes un negatīvās darba specifikas radītās psiholoģiskās spriedzes mazināšanai

10.910.1221

712

Darbinieku maiņas dēļ ir ekonomija pabalstos

10.910.1210

975

Nepieciešams darba devēja VSAA iemaksām

10.400.6237

3000

Programma „Pabalsts audžu ģimenēm’’ no 2008.gada 10.jūnija Brūveru audžuģimenē 2 audžubērnu uzturēšanās ir beigusies (Jūrmalas bāriņtiesas 2008.gada 10.jūnija lēmums Nr.1-6/115 ); no 2008.gada 13.maija Cvetkovu audžuģimenē audžubērna uzturēšanās ir beigusies (Jūrmalas bāriņtiesas 2008.gada 13.maija lēmums Nr.1-6/91 ); no 2008.gada 27.jūnija Kraujas audžuģimenē audžubērna uzturēšanās ir beigusies (Jūrmalas bāriņtiesas 2008.gada 17.jūnija lēmums Nr.1-6/126 ); no 2008.gada 1.augusta Jefremovu audžuģimene audžubērnu uzturēšanai finansējumu nesaņem – audžubērni ir pilngadīgi;

10.400.3246

3000

Ikgadējam Ziemassvētku pasākumam bērniem no audžuģimenēm, aizbildnībā esošiem bērniem un Bērnu dienas centra redzeslokā esošiem bērniem – teātra izrādes apmeklējums un dāvana - saldumu paciņa.

07.620.2231

106

Programmai „Konference „Veselīga novecošana”” (15.pielikums) izdevumu atlikums

07.220.3246

3400

Programmai ‘’ Bērnu ortodontijai un sakodiena anomāliju izdevumu segšanai’’ (15.pielikums) Saskaņā ar veikto iepirkumu – Publisko iepirkumu likuma B daļas (CPV kods 85131100-7) iepirkums ar identifikācijas Nr.LP 2008/7 un noslēgto līgumu (2008.gada 20.maijs Nr.29 ar SIA’’Medinteks”) par ortodontijas pakalpojumu veikšanu, nepieciešams papildus finansējums IV ceturksnī sniegto pakalpojumu apmaksai (pielikumā vēstules kopija no SIA „Medinteks”)

07.620.3246

2400

Programmai „Diennakts aptiekas darba nodrošināšanai’’ (15.pielikums) Diennakts aptiekai vasarā no pašvaldības netika veikti maksājumi, jo bija pārtraukums iepirkuma procedūras laikā

10.120.6299

894

Programmai „Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem” (21.pielikums) finansējums netiks apgūts

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

6974

6974

10.200.1119

1294

Līdzekļu pārdale no darba samaksas

10.200.1147

650

Piemaksa par darbu svētku dienās

10.200.2363

5000

Samazināti izdevumi ēdināšanai centra iemītniekiem

10.200.1221

500

Papildus izmaksas darbinieku slimības naudai

10.200.2241

300

Samazināti izdevumi telpu remontam dienas centram

10.200.2112

144

Mēnešbiļetes mājas aprūpes darbiniekiem

10.200.2390

380

Samazināti izdevumi pārējām precēm dienas centram

10.200.2221

5000

Papildus izdevumi par apkuri

10.200.1150

300

Darba samaksa fiziskai personai par telpu remontu dienas centram

10.200.2312

380

Palielināti izdevumi inventāra iegādei

PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

134

134

03.200.2222

56

Par ūdeni un kanalizāciju apmaksa tiks veikta janvārī

03.120.1119

134

Algas fonda palielināšanai – papildus nostrādāto stundu apmaksai

03.200.2224

17

Par atkritumu izvešanu apmaksa tiks veikta janvārī

03.200.2245

61

OCTA tiks iegādāta janvārī

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde ‘Sprīdītis”

5151

5151

10.700.2261

100

Ēku un telpu īre samazināta pēc faktiskā izlietojuma

10.700.2213

153

Interneta sniedzēju apmaksa, līgums Nr.11275899, ikmēneša maksājums Ls 50,24x12=Ls 602,88. 2008.gadā apstiprināti Ls 450, papildus nepieciešami līdzekļi oktobra, novembra un decembra rēķiniem

10.700.2244

53

Ēku un telpu uzturēšana samazināta pēc faktiskā izlietojuma

10.700.1227

4998

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde – līdzekļu pārdale

10.700.2234

210

Izdevumi par medicīnas grāmatiņām, saskaņā ar klāt pievienotajiem čekiem

10.700.1148

4788

Prēmijām un naudas balvām, ņemot vērā, ka darbinieki šos līdzekļus izlietos veselības uzlabošanai


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.93

(protokols Nr.39, 2.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Vaivaru pamatskola

450

450

09.210.2214

150

Līdzekļu korekcija no mobilā telefona izmaksām

09.210.2213

150

Interneta pakalpojumu apmaksai

09.210.2269

300

Līdzekļu ekonomija, jo netika apstiprināts iesniegtais projekts

09.210.5121

300

Sakarā ar datora iegādi, nepieciešami līdzekļi datorprogrammas iegādei

Majoru pamatskola

521

521

09.210.2235

171

Līdzekļu ekonomija no semināru, kursu un konferenču apmaksas

09.210.2223

521

Papildus līdzekļi elektroenerģijas apmaksai

09.210.2322

100

Līdzekļu ekonomija no degvielas iegādes

09.210.2362

250

Līdzekļu ekonomija no virtuves inventāra, trauku un galda piederumu iegādēm

Kauguru kultūras nams

210

210

08.230.1227

60

Līdzekļu pārdale darba devēja veselības izdevumiem, jo netika iegādāta apdrošināšanas polise darbiniekiem

08.230.1119

35

Darbinieku darba samaksai

08.230.2311

150

Līdzekļu ekonomija biroja preču iegādēm

08.230.1210

25

VSAOIe

08.230.2352

150

Sakarā ar pasākumu (īpaši jauniešiem un bērniem), līdz ar to apmeklētāju skaita pieaugumu, palielinājušies izdevumi saimniecības vajadzībām (tualetes papīrs, roku dvieļi, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

250

250

09.210.2420

250

Līdzekļu pārdale no izdevumiem par pārējām grāmatām un žurnāliem

09.210.2262

250

Autotransporta noma skolotāju mācību pieredzes braucienam (Rēķ.nr. 15 no 22.09.08.)

Jūrmalas bibliotēku apvienība

998

998

08.210.2214

298

Līdzekļu ekonomija mobilā telefona sarunām

08.210.2311

360

Papildus līdzekļi biroja preču iegādei

08.210.2259

700

Līdzekļu pārdale uz valsts publisko bibliotēku projekta ietvaros saņemto 10 multi funkcionālo iekārtu uzturēšanai

08.210.2352

158

Papildus līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

08.210.2355

480

Jaunu toneru iegādei

PI „Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs”

380

380

09.510.2351

380

Līdzekļu ekonomija remontmateriālu iegādēm

09.510.2322

380

Sakarā ar straujo degvielas kāpumu, papildus līdzekļi nepieciešami degvielas apmaksai

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

2391

2391

09.510.2243

645

Iekārtu un inventāra remonta ekonomija

09.510.2312

1381

Mazvērtīgā inventāra iegādei:

Metronomi 4gb.x30=Ls 120;

Nošu lampas 10gb.x10=Ls 100;

Informatīvās plāksnes

pie klasēm 25gb.x7=Ls 175;

galda lampas 2gb.x10=Ls 20;

pults ērģelēm Ls 25;

kastes ugunsdz. aparātiem 8gb.x7=Ls 56;

galdi gaiteņiem 10gb.x34,54=Ls 345,40

kāju paliktņi klavierēm 30gb.x6,90=Ls 206,98

nošu pultis 10gb.x33,26=Ls 332,62

09.510.2121

634

Dienas naudas ekonomija ārvalstu komandējumiem

09.510.2390

50

Ziemassvētku pasākuma nodrošināšanai skolas kolektīvam

09.510.2122

1081

Ārvalstu komandējumu izdevumu ekonomija

09.510.2370

200

Mācību līdzekļu – nošu iegādei:

Solfedžo 32gb.x 3.10=Ls 99;

Ritma etīdes 36gb.x 2.80=Ls 101.

09.510.2212

31

Vietējo telefonu sarunu apmaksu ekonomija

09.510.2352

200

Saimniecības materiālu iegādei – papīra dvieļi, tualetes papīrs, atkritumu maisi, elektrospuldzes, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

09.510.2221

560

Papildus līdzekļi apkures izdevumiem


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.93

(protokols Nr.39, 2.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju mērķdotāciju tāmēs

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

Mērķdotācijas

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

(VFK.EKK)

Pumpuru vidusskola

9300

9300

09.210.1149

9000

Piemaksu ekonomija

09.210.1148

9000

Naudas balva Ls 6050 (55 pedag.xLs110); prēmiju izmaksām Ls 2950

09.210.1228

300

Darba devēja sociālo ar nodokļiem neapliekamo pabalstu ekonomija

09.210.1221

300

Ar nodokli neapliekamo pabalstu izmaksai

Jūrmalas mūzikas vidusskola

1660

1660

09.510.1119

1360

Darba algas ekonomija

09.510.1148

1660

Naudas balva

09.510.1149

147

Piemaksa par darba kvalitāti ekonomija

09.510.1221

153

Slimības naudu ekonomija

Jūrmalas vakara vidusskola

4000

4000

09.210.1210

4000

Ieekonomēti līdzekļi valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās pensionēto darba ņēmēju nomaksās

09.210.1149

4000

Pedagogu piemaksām par darba kvalitāti

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

2090

2090

09.210.1210

2090

Līdzekļu ekonomija – pensionāriem tiek pielietota cita sociālā nodokļa likme

09.210.1149

2090

Piemaksa par kvalitāti

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

1650

1650

09.210.1119

1650

Pārējo darbinieku darba samaksa

09.210.1221

1500

Nepietiekami finanšu līdzekļi darba devēja sociāla rakstura pabalsti – slimības nauda

09.210.1228

150

Pabalsts skolotājai L.Koziorovai, sakarā ar tēva nāvi

Majoru pamatskola

1064

1064

09.210.1221

1064

Līdzekļi no darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām līdz gada beigām netiks izmantoti . Slimības naudas tika iedalītas no EKK 1119

09.210.1119

1064

Darbinieku amatalga

Sākumskola „Atvase”

5700

5700

09.210.1119

5700

Līdzekļu ekonomija amatalgām

09.210.1148

5700

Naudas balva pedagogiem

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

735

735

09.210.1119

300

Darba algas ekonomija

09.210.1228

300

Līdzekļi nepieciešami bēru pabalstiem 2 pedagogiem

09.210.1221

435

Ietaupījums darba nespējas lapu aprēķinos un izmaksās

09.210.1210

435

VSAOI

Vaivaru pamatskola

150

150

09.210.1210

75

Līdzekļu ekonomija VSAOI

09.210.1228

150

Nepieciešami līdzekļi pabalstam vecāku nāves gadījumā

09.210.1221

75

Līdzekļu ekonomija no darba devēja sociāla rakstura pabalstiem

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

1350

1350

09.210.1221

1200

Izdevumi mazāki kā plānots sociāla rakstura pabalstiem

09.210.1149

1350

Pedagogiem par papildus darbu

09.210.1228

150

Izdevumi mazāki kā plānots pabalstiem, no kuriem neaprēķina nodokli

Zaigas Jansones – Ivanovas tenisa skola

50

50

09.510.1221

50

Līdzekļi līdz gada beigām no sociāla rakstura pabalstiem netiks izmantoti

09.510.1210

50

VSAOI

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvalde

7856

7856

09.210.1149

6250

Līdzekļu ekonomija, jo, stādot 2008.gada budžetu, tika plānotas algas grāmatvežiem un kasierei tā, ka būs atdalīšanās no centralizētās grāmatvedības. Bet grāmatvedība joprojām notiek centralizēti, tādēļ rodas līdzekļu ekonomija kodā 1119, bet programma „Ozols” atvaļinājuma naudu darbiniekiem aprēķina tikai no koda 1119, tad rodas ekonomija kodā 1149

09.210.2235

28

Par kursiem iestāžu bibliotekāriem

09.210.1210

1505

Līdzekļu ekonomija VSAOI

09.210.2243

200

Līdzekļi ledusskapja, veļas mašīnas un elektriskās plīts remontiem

09.210.2367

101

Līdzekļu ekonomija kabatas naudām, jo jūnija mēnesī tika likvidēta skolas patversmes grupa un bāreņi tika ievietoti „Sprīdītī”

09.210.2244

300

Apsargājamo telpu skaita palielinājums. Tika ieviesta ugunsdrošības signalizācija skolas internātā

(Ls 42,86*7 mēneši)

09.210.2279

900

Papildus līdzekļi sabiedriskā transporta biļetēm, veļas mazgāšanai un apģērba tīrīšanas pakalpojumiem

09.210.2321

3500

Papildus līdzekļi gāzes apkurei, sakarā ar padārdzinājumu

09.210.2351

1000

Papildus līdzekļi skolas telpu remontiem

09.210.2370

500

Izdota dabas burtnīca un mācību materiāli speciālās izglītības iestādēm

09.210.2410

200

Jaunizdotu mācību grāmatu speciālajām skolām iegādes

09.210.5239

1228

Jaunu mēbeļu un elektriskās plīts skolas ēdināšanas blokam iegādes


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada

27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.93

(protokols Nr.39, 2.punkts)

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju PRIVATIZĀCIJAS FONDA tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

PRIVATIZĀCIJAS FONDS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=2 440

(VFK.EKK)

=2 440

Jūrmalas pilsētas dome

06.600.5250

2 440

Programma: „Kapitālais un kārtējais remonts” (5. un 6.pielikums).

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”.

Paskaidrojums: EEK precizēšana.

06.600.2312

2 440

Programma: „ Kapitālais un kārtējais remonts” (5. un 6.pielikums).

Mērķis: „ Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”.

Paskaidrojums: Līdzekļi nepieciešami zīmju uzstādīšanai, kas norāda uz aizliegumu bērnu laukumos ieiet ar suņiem.

Izmaiņas 2008.gadā kredītrīkotāju AUTOCEĻU FONDA tāmē

(Budžeta veids)

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

AUTOCEĻU FONDS

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

=1 000

(VFK.EKK)

=1 000

Jūrmalas pilsētas dome

04.510.5250

1 000

Sadaļa: „Ceļu uzturēšana” (3. un 9.pielikums)

Mērķis: „Satiksmes drošības uzlabošana”.

Paskaidrojums: 2008.gadā plānots līdzekļu atlikums

04.510.2279

1 000

Sadaļa: „Ceļu uzturēšana” (3. un 9.pielikums)

Mērķis: „Barjeru remonts”.

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi barjeru remontam Talsu šosejā.


Lejupielāde: DOC un PDF