Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 655.lēmumu

2009.gada 9.aprīlīNr.240

protokols Nr.7, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952
„Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” un ņemot vērā J.Slapiņa un A.Zeltiņas iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmuma Nr.952 „Par privatizācijas komisiju” 1.9.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

„1.9. Anita Zeltiņa-komisijas loceklis”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.952