Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 409.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 125.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 652.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 165.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 5.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 692.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 5.augusta 567.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 667.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju
2009.gada 13.augustāNr.655

protokols Nr.20, 53. punkts

Par privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot privatizācijas komisiju 9 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 652.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

 2. Apstiprināt privatizācijas komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors; Grozīts ar domes 2010.gada 5.augusta 567. lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 692.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 652.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 125.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 409.lēmumu

  2.2. Gunta Jubele - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 409.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

  2.3. Ināra Kundziņa - Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

  2.4. Iveta Kravinska; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 692.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

  2.5. Edmunds Visendorfs;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 667.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 692.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

  2.6. Jeļizaveta Krivcova; Grozīts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 165. lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

  2.7. Sannija Klīve; Svītrots ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

  2.8. Arvīds Knislis; Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 5.lēmumu; Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 652.lēmumu

  2.9. Veneranda Bizova. Svītrots ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

 3. Privatizācijas komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju. Svītrots ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.952 „Par privatizācijas komisiju” un 2009.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.240 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952 „Par privatizācijas komisiju””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF