Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 655.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 9.aprīļa 240.lēmumu

2008.gada 13.novembrīNr.952

protokols Nr.38, 4. punkts

Par privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt privatizācijas komisiju 11 cilvēku sastāvā:

  1.1. Vladimirs Maksimovs - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.2. Māris Mežapuķe - Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.3. Jānis Kuzins - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītājs;

  1.4. Gatis Truksnis - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

  1.5. Gunta Jubele - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja;

  1.6. Ināra Kundziņa - Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede;

  1.7. Aivars Birze - komisijas loceklis;

  1.8. Velta Krūmiņa - komisijas loceklis;

  1.9. Anita Zeltiņa-komisijas loceklis;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 9.aprīļa 240.lēmumu

  1.10. Māris Upmacis - komisijas loceklis;

  1.11. Ivars Proboks - komisijas loceklis.

 2. Privatizācijas komisijai līdz 2008.gada 30.novembrim ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumu Nr.64 „Par privatizācijas komisiju”.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis