Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 656.lēmumu

2009.gada 09.jūlijāNr.512

protokols Nr.15, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428
„Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību
aizsardzības komisijas sastāvu”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” un ņemot vērā Diānas Garozas iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”, svītrojot lēmuma 1.9.punktu.

Priekšsēdētājs

Ģ.Trencis


Grozītais lēmums Nr.428