Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 13.augusta 656.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 512.lēmumu

2005.gada 13.oktobrīNr.428

protokols Nr.20, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
bērnu tiesību aizsardzības
komisijas sastāvu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
 2. 1.1. I.Ančāns, Jūrmalas pilsētas domes deputāts;

  1.2. J.Kārkliņš, Izglītības pārvaldes vadītājs;

  1.3. L.Grobiņa, Labklājības pārvaldes vadītāja;

  1.4. B.Spīgule, Bāriņtiesas priekšsēdētāja;

  1.5. I.Drupa, Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja;

  1.6. I.Ludāne, Latvijas Sarkanā Krusta Jūrmalas komitejas vadītāja;

  1.7. V.Barsova, Organizācijas „Glābiet bērnus” Jūrmalas nodaļas vadītāja;

  1.8. M.Linnika, Kauguru policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektore;

  1.9.Izmaiņa ar Domes 2009.gada 09.jūlija 512.lēmumu

  1.10. V.Meiers, Izglītības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs;

  1.11. K.Andersone, Bērnu nama „Sprīdītis” vadītāja;

  1.12. E.Majore, Slokas pamatskolas skolotāja;

  1.13. I.Ručevska, Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības centra sociālā pedagoģe.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumu Nr.270 „Par bērnu tiesību aizsardzības komisiju”.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta