Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 25. jūnijāNr.14

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Žanna Kupčika, Agris Kalnciems (nepiedalās no plkst.1205-1208), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1205 līdz sēdes beigām), Māris Mežapuķe, Zigurds Starks, Andrejs Kondratjuks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics (nepiedalās no plkst.1115-1135 un no plkst.1205-1207), Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1205-1215), Jānis Kuzins

Nepiedalās deputāti: Dainis Urbanovičs, Vladimirs Maksimovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere, Rita Kņūtiņa, Anna Deičmane, Ināra Kundziņa, Iveta Petrovska, Māris Demme, Vija Jansone, Ivars Proboks

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu no sēdes darba kārtības noņemt jautājumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53, jo nav beidzies tiesas procesa noilgums saistībā ar šo adresi.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 3 (I.Aizstrauta, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas”- 10 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, J.Griķis, A.Kalnciems, I.Dreija), I.Ančāna priekšlikums tika noraidīts.

 

Balsošanas rezultātā par sēdes darba kārtību („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Ančāns), nolēma apstiprināt darba kārtību.

 

Darba kārtība:

 

1.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”

2.   

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13 daļas nomas maksu

3.   

Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

4.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu””

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”

6.   

Par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumu

7.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 79

8.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53

9.   

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 40

10.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Peldu ielā 4

11.  

Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50

12.  

Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, Dubulti 1915, Jūrmalā, Pūpolu ielā 1911, Jūrmalā, Emelīnas ielā 1913 un Jūrmalā, Emelīnas ielā 1912

13.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157

14.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.942 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20

15.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16

16.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

17.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

18.  

Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

19.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 galīgās redakcijas apstiprināšanu

20.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

21.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu

22.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

23.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu

24.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

25.  

Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

26.  

Par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu

27.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielais Prospekts”

28.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.B.

29.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.S

30.  

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit. 3 īres līguma noslēgšanu ar K.M.

31.  

Par būves 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”

32.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Mērsraga ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar AGĪKS „Jūrmalas stūre”

33.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 64 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Maira G.”

34.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumā Nr.516 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari””

35.  

Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2501”apsaimniekošanas līguma pārtraukšanu ar SIA „Jūrmalas ATU”

36.  

Par zemes Jūrmalā, Buļļuciems 2302 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.F.

37.  

Par 2006.gada 28.augusta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/829 pārjaunošanu ar SIA „Lielupes lasis”

38.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

39.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu

40.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 32/34 atsavināšanu

41.  

Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 5327 Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 izsoles organizēšanu

42.  

Par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu

43.  

Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic”

44.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera ielā 11

1.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju” (lēmums Nr.475)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 „Par sociālās palīdzības komisiju”.

 

2.          Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13 daļas nomas maksu (lēmums Nr.476)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 13 daļas nomas maksu.

 

3.          Par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.477)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par 2009.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

 

4.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu””.

 

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” (saistošie noteikumi Nr.49)

Ziņo:

V.Jansone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”.

 

6.          Par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumu (lēmums Nr.478)

Ziņo:

I.Proboks

Piedalās „RE& RE” pārstāvis

Izsakās:

Z.Starks aicina atbalstīt šo lēmumprojektu.

R.Munkevics izsakās, ka balsošanā nepiedalīsies, jo šis lēmumprojekts netiek saskaņots un tiek pārkāpts likums.

I.Ančāns uzskata, kas šis jautājums jāatliek izskatīšanai jaunajai domei un ņemot vērā finanšu pārvaldes ieteikumus, pārskatīt jautājumu par jauna konkursa rīkošanu, ņemot vērā būvniecības izmaksu samazināšanos, tāpēc balsojumā nepiedalīsies.

Ģ.Trencis aicina atbalstīt šo lēmumprojektu, tādējādi risinot mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalas pilsētā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Ančāns un R.Munkevics nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumu.

 

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 79 (lēmums Nr.479)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, R.Munkevics, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 79.

 

Iziet R.Munkevics

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53 (lēmums Nr.480)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns ierosina šo lēmumprojektu noraidīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Aizstrauta), I.Ančāns nebalso, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53.

 

9.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 40 (lēmums Nr.481)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 40.

 

10. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Peldu ielā 4 (lēmums Nr.482)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Peldu ielā 4.

 

11. Par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50 (lēmums Nr.483)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 002 rekonstrukciju zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8308 Jūrmalā, Leona Paegles ielā 50.

 

12. Par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, Dubulti 1915, Jūrmalā, Pūpolu ielā 1911, Jūrmalā, Emelīnas ielā 1913 un Jūrmalā, Emelīnas ielā 1912 (lēmums Nr.484)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, Dubulti 1915, Jūrmalā, Pūpolu ielā 1911, Jūrmalā, Emelīnas ielā 1913 un Jūrmalā, Emelīnas ielā 1912.

 

13. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 (lēmums Nr.485)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-nav, R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, kadastrālās vērtēšanas un privatizācijas vajadzībām zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157.

 

14. Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.942 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 (lēmums Nr.486)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –nav, „atturas”-2 (M.Mežapuķe, I.Ančāns), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.942 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20.

 

15. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 (lēmums Nr.487)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-1(I.Ančāns), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16.

 

16. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.488)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”-1(I.Ančāns), R.Munkevics izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

17. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

18. Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Tampe atturēsies, jo nav skaidrs, kas ir bioloģiski vērtīgs blakus esošajās teritorijās.

M.Mežapuķe lēmumprojektu neatbalstīs, jo ir daudz neskaidrības par šo detālplānojumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 2 (Ž.Kupčika, I.Dreija), „pret” –nav „atturas”- 10 (I.Ančāns, Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, M.Mežapuķe), R.Munkevics izgājis), lēmuma un saistošo noteikumu projekts tika noraidīts.

19. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.489)

20. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.50)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 12 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas”-nav, R.Munkevics izgājis, nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

21. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.490)

22. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija, M.Mežapuķe), „pret” –nav „atturas”-1 (I.Ančāns), R.Munkevics izgājis, nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

23. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu (lēmums Nr.491)

24. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Mežapuķe izsaka priekšlikumu šo detālplānojumu neatbalstīt, jo skicē ir uzrādīta vēl neesoša iela un nav zināms, kas to izbūvēs. Ierosina šajā zemesgabalā paredzēt tikai vienu vai divas ēkas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe, I.Dreija), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-1 (I.Ančāns), R.Munkevics izgājis, nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma Jūrmalā, Zemgales ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma Jūrmalā, Zemgales ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

Pārtraukums 11.35-12.05

 

25. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.492)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas”-nav, R.Munkevics, J.Griķis, A.Kalnciems un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai.

 

26. Par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu (lēmums Nr.493)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas”-nav, R.Munkevics, J.Griķis, A.Kalnciems un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu.

 

Ienāk R.Munkevics

27. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielais Prospekts” (lēmums Nr.494)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

Ģ.Trencis ierosina līgumā iestrādāt punktu par iespēju lauzt arī ātrāk nomas līgumu, ja tas ir nepieciešams.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas”-1 (R.Munkevics), J.Griķis, A.Kalnciems un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lielajā prospektā 7 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielais Prospekts”.

 

Ienāk A.Kalnciems

28. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.B. (lēmums Nr.495)

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.S. (lēmums Nr.496)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kalnciems, R.Munkevics), „pret” –nav „atturas”-nav), J.Griķis un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.B.

2.Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.S.

 

30. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit. 3 īres līguma noslēgšanu ar K.M. (lēmums Nr.497)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kalnciems, R.Munkevics), „pret” –nav „atturas”-nav, J.Griķis un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 ēkas lit. 3 īres līguma noslēgšanu ar K.M.

 

31. Par būves 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss” (lēmums Nr.498)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kalnciems, R.Munkevics), „pret” –nav „atturas”-nav, J.Griķis un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par būves 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS „Fēnikss”.

 

32. Par zemesgabala Jūrmalā, Mērsraga ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar AGĪKS „Jūrmalas stūre” (lēmums Nr.499)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kalnciems, R.Munkevics), „pret” –nav „atturas”-nav, J.Griķis un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Mērsraga ielā 13 nomas līguma noslēgšanu ar AGĪKS „Jūrmalas stūre”.

 

33. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 64 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Maira G.” (lēmums Nr.500)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Tampe, M.Mežapuķe, I.Ančāns, A.Kalnciems, R.Munkevics), „pret” –nav „atturas”-nav, J.Griķis un I.Dreija nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 64 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Maira G.”.

 

 Ienāk J.Griķis

 

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumā Nr.516 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari”” (lēmums Nr.501)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” –nav „atturas”-2 (J.Griķis, A.Tampe),  I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra lēmumā Nr.516 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8920 nomas līguma noslēgšanu ar DKS „Dzintari””.

 

35. Par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2501”apsaimniekošanas līguma pārtraukšanu ar SIA „Jūrmalas ATU” (lēmums Nr.502)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

M.Mežapuķe ierosina lēmumprojektu papildināt ar punktu, kurā noteikt, ka pēc izgāztuves rekultivācijas sākt kartinga un skeitinga trases projektēšanu un ierīkošanu, kas ir paredzēts saskaņā ar Investīciju plānu.

Balsošanas rezultātā par M.Mežapuķes priekšlikumu („par” – 1 (M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-10 (I.Ančāns Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, Ž.Kupčika, A.Tampe), R.Munkevics nebalso, I.Dreija nav atgriezies), M.Mežapuķes priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), „pret” –1 (M.Mežapuķe), „atturas”-2 (R.Munkevics, I.Aizstrauta), I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2501”apsaimniekošanas līguma pārtraukšanu ar SIA „Jūrmalas ATU”.

 

36. Par zemes Jūrmalā, Buļļuciems 2302 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.F.

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –nav, „pret” –nav, „atturas”-12 (R.Munkevics, I.Aizstrauta Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), I.Dreija nav atgriezies), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

37. Par 2006.gada 28.augusta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/829 pārjaunošanu ar SIA „Lielupes lasis” (lēmums Nr.503)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

I.Ančāns ierosina šo jautājumu atlikt un sakārtot jautājumu par malu zvejniecības uzraudzību.

J.Griķis izsakās, ka jau ir pieņemts domes lēmums par sadarbības līgumu zivju resursu aizsargāšanā un uzraudzībā ar Jūrmalas makšķernieku biedrību.

Z.Starks aicina atbalstīt šo lēmumprojektu.

J.Griķis neatbalsta tauvas joslas iznomāšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –  9(Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-3 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe), I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par 2006.gada 28.augusta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/829 pārjaunošanu ar SIA „Lielupes lasis”.

 

38. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.504)

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.505)

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

I.Ančāns izsakās, ka šobrīd nav sakārtots jautājums par šo zemesgabalu iepriekš noslēgto nomas līguma laušanu, tāpēc ierosina šos jautājumus atlikt.

Ģ.Trencis aicina atbalstīt sagatavotos lēmumu projektus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 8 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe), „pret” –1(I.Ančāns), „atturas”-3 (R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe), I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumus:

1.   Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

2. Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 38b iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu.

 

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 32/34 atsavināšanu

Ziņo:

S.Brauere

Izsakās:

I.Aizstrauta uzskata, ka ņemot vērā patreizējās nekustamo īpašumu cenas, šo zemesgabalu nevajadzētu pārdot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –nav, „pret” –nav, „atturas”-12 (R.Munkevics, I.Aizstrauta Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, M.Mežapuķe, A.Kalnciems, J.Griķis, A.Tampe, I.Ančāns), I.Dreija nav atgriezies), lēmuma projekts tika noraidīts.

 

41. Par atkārtotas dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 5327 Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.506)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Ančāns, R.Munkevics, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.1300 900 5327 Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 izsoles organizēšanu.

 

42. Par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu (lēmums Nr.507)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, M.Mežapuķe, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-1 (R.Munkevics), I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par atkārtotas dzīvojamās ēkas lit.2 un zemesgabala (kadastra Nr.1300 015 2304) 37/100 domājamo daļu, Piekrastes ielā 19 izsoles organizēšanu.

 

43. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic” (lēmums Nr.508)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe), I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BP Baltic”.

 

44. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera ielā 11

(lēmums Nr.509)

Ziņo:

S.Brauere

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, Z.Starks, Ž.Kupčika, A.Kalnciems, I.Aizstrauta, R.Munkevics, I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, M.Mežapuķe), „pret” –nav, „atturas”-nav, I.Dreija nav atgriezies), nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pētera ielā 11.

 

Sēde slēgta plkst. 13.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 27.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF