Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 27.augustāNr.667

protokols Nr.21, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta
lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” 1.punktu un Edmunda Visendorfa iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”, lēmuma 2.5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.5. Agris Andžāns.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.655