Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 409.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 125.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 652.lēmumu
Grozīts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 165.lēmumu
Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 5.lēmumu
Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 692.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2009.gada 27.augusta 667.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju
2009.gada 13.augustāNr.655

protokols Nr.20, 53. punkts

Par privatizācijas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot privatizācijas komisiju 6 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

 2. Apstiprināt privatizācijas komisiju sekojošā sastāvā:

  2.1. A.Grants – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i., Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 409.lēmumu

  2.2. I.Dreika - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

  2.3. I.Kundziņa – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

  2.4. I.Zeļenkova - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriskonsulte; Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

  2.5. S.Brauere - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente; Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

  2.6. V.Zvejniece – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

  2.7. Svītrots ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

  2.8. Svītrots ar domes 2012.gada 20.decembra 652.lēmumu

  2.9. Svītrots ar domes 2013.gada 12.decembra 699.lēmumu

 3. Svītrots ar domes 2016.gada 14.jūlija 344.lēmumu

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.952 „Par privatizācijas komisiju” un 2009.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.240 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952 „Par privatizācijas komisiju””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics