Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 12.maija 204.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 696.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 30.augusta 621.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 17.jūnija 447.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 328.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 1.oktobrīNr.714

protokols Nr.23, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
izglītības sistēmas pilnveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009.gada 28.septembra atzinumu (protokols Nr.1.1-57/03), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas sākumskolu „Zvaniņš” par pirmskolas izglītības iestādi „Zvaniņš”. Noteikt, ka sākumskolā īstenotās pamatizglītības programmas tiek īstenotas Jūrmalas Slokas pamatskolā, pārceļot sākumskolas klases uz Jūrmalas Slokas pamatskolu - līdz 2009.gada 2.novembrim.

2. Reorganizēt Jūrmalas interešu izglītības Futbola skolu, to pievienojot Jūrmalas pilsētas profesionālās ievirzes Peldēšanas skolai – līdz 2009.gada 2.novembrim.

3. Reorganizēt Jūrmalas interešu izglītības Burāšanas skolu un interešu izglītības Jūrmalas Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolu, tās pievienojot Jūrmalas pilsētas profesionālās ievirzes Sporta skolai – līdz 2009.gada 2.novembrim.

4. Reorganizēt Jūrmalas interešu izglītības Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru un Jūrmalas interešu izglītības Jauno dabas draugu centru, tos apvienojot un izveidojot jaunu pašvaldības interešu izglītības iestādi ar nosaukumu „Bērnu un jauniešu interešu centrs”, nosakot iestādes juridisko adresi Zemgales ielā 4, Jūrmalā – līdz 2009.gada 2.novembrim.

5. Likvidēt Jūrmalas skolu psiholoģiskās palīdzības centru – līdz 2009.gada 2.novembrim.

6. Likvidēt Jūrmalas Izglītības pārvaldes struktūrvienību „Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa” – līdz 2009.gada 2.novembrim.

7. Likvidēt Jūrmalas ārpusskolas Bērnu un jauniešu valodu centru – līdz 2010.gada 1.janvārim.

8. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” izveidot 3 pirmsskolas grupas – līdz 2010.gada 1.janvārim.

9. Jūrmalas Vaivaru pamatskolas īstenotās pirmsskolas izglītības programmas īstenot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”, pārceļot pirmsskolas grupas uz Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaniņš” - līdz 2010.gada 1.jūlijam. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 447.lēmumu

10. Jūrmalas Alternatīvo skolu, kā patstāvīgu izglītības iestādi, pārcelt uz Lielupes vidusskolu, nosakot Alternatīvās skolas juridisko adresi Aizputes ielā 1a, Jūrmalā – līdz 2010.gada 1.jūlijam. Grozīts ar domes 2010.gada 30.augusta 621.lēmumu; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 696.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 12.maija 204.lēmumu

11. Jūrmalas Vaivaru pamatskolu, kā patstāvīgu izglītības iestādi, pārcelt uz Slokas pamatskolu, nosakot Vaivaru pamatskolas juridisko adresi Skolas ielā 3, Jūrmalā – līdz 2010.gada 1.jūlijam. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 447.lēmumu

12. Reorganizēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” un „Katrīna” tās apvienojot, un izveidojot jaunu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ar nosaukumu „Priedīte”, nosakot iestādes juridisko adresi Salaspils ielā 4, Jūrmalā. Piedāvāt iespējas apgūt pirmsskolas izglītības programmas Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē „Saulīte”, sākumskolās „Taurenītis”, „Ābelīte” un Majoru pamatskolā (5-6 gadīgiem) – līdz 2010.gada 1.martam. Grozīts ar domes 2010.gada 29.aprīļa 328.lēmumu

13. Ar 2010.gada 1.jūliju uzsākt Jūrmalas Ķemeru vidusskolas reorganizāciju par Jūrmalas Ķemeru pamatskolu, atbrīvojot skolas sākumskolas ēku - līdz 2010.gada 31.augustam. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 447.lēmumu

14. Jūrmalas Kauguru vidusskolas sākumskolas ēkā Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā, īstenot tikai pirmsskolas izglītības programmas. Noteikt, ka Kauguru vidusskolas sākumskolā īstenotās pamatizglītības programmas tiek īstenotas Jūrmalas Kauguru un Mežmalas vidusskolās, pārceļot sākumskolas klases uz Jūrmalas Kauguru un Mežmalas vidusskolu – no 2010.gada 1.septembra. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 447.lēmumu

15. Jūrmalas Mākslas skolu pārcelt uz Jūrmalas pašvaldības valdījumā esošo ēku Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā pēc ēkas remonta, nosakot Jūrmalas Mākslas skolas juridisko adresi Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā.

16. Aktualizēt jautājumu par jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Ķemeros, Tukuma ielā 9, Jūrmalā.

17. Uzdot Jūrmalas sākumskolas „Zvaniņš” vadītājai līdz 2009.gada 16.oktobrim iesniegt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikuma projektu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē.

18. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļai 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā brīdināt par 2., 3. un 7.punktā minēto skolu reorganizāciju un saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu uzteikt darba līgumu:

18.1. Jūrmalas pilsētas Futbola skolas vadītājam Aleksandram Burņinam;

18.2. Jūrmalas Burāšanas skolas vadītājam Jurim Ailim;

18.3. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centra vadītājai Annai Jaucei.

19. Uzdot Jūrmalas Izglītības pārvaldes vadītājam J.Kārkliņam:

19.1. 2 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā brīdināt par 3.punktā minētās izglītības iestādes reorganizāciju un 5.punktā minētās iestādes likvidāciju un saskaņā ar Darba likuma 101.panta 1.daļas 9 .punktu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu uzteikt darba līgumu:

19.1.1. Jūrmalas Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas vadītājai Zaigai Ivanovai;

19.1.2. Jūrmalas skolu psiholoģiskās palīdzības centra vadītājai Airitai Isakovičai;

19.2. 5 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā saskaņot ar biedrību „Priedaines Jahtklubs” šī lēmuma 3.punktā noteikto Jūrmalas Burāšanas skolas reorganizāciju;

19.3. līdz 2010.gada 1.janvārim saskaņot ar Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” šī lēmuma 11.punktā noteikto izglītības iestādes pārcelšanu;

19.4. līdz 2009.gada 15.oktobrim saskaņā ar lēmuma 6.punktu iesniegt Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikuma grozījumu projektu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē;

19.5. 3 darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot izglītības iestāžu reorganizācijas un likvidācijas komisiju 5 cilvēku sastāvā, iekļaujot reorganizējamo un likvidējamo iestāžu vadītājus;

19.6. koordinēt reorganizācijas un likvidācijas komisijas darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu.

20. Šī lēmuma 2., 3, 4., 5., 6., 7.punktā minēto reorganizējamo un likvidējamo iestāžu vadītājiem līdz 2009.gada 16.oktobrim sakārtot visus skolas pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām.

21. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai:

21.1. līdz 2010.gada 1.martam iesniegt nekustamā īpašuma nomas līgumu projektus apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē par Jūrmalas Alternatīvai skolai, Vaivaru pamatskolai šī lēmuma 10., 11.punktā norādīto telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

21.2. līdz 2009.gada 5.oktobrim iesniegt vienošanās projektus apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē par:

21.2.1. nekustamā īpašuma nomas līguma saskaņā ar šī lēmuma 3.punktu noslēgšanu no 2009.gada 2.novembra ar biedrību „Priedaines Jahtklubs”;

21.2.2. nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu saskaņā ar šī lēmuma 7.punktu no 2010.gada 1.janvāra ar Valsts SIA „Bulduru dārzkopības vidusskola”;

21.2.3. nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu saskaņā ar šī lēmuma 10.punktu no 2009.gada 21.oktobra līdz 2010.gada 30.jūnijam ar Valsts SIA „Bulduru dārzkopības vidusskola”;

21.2.4. nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu saskaņā ar šī lēmuma 11.punktu no 2010.gada 1.jūlija ar Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””;

21.3. līdz 2009.gada 16.novembrim iesniegt vienošanās projektus apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē par:

21.3.1. nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu saskaņā ar šī lēmuma 12.punktu no 2010.gada 1.marta ar SIA „Lielais prospekts”;

21.3.2. nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu saskaņā ar šī lēmuma 12.punktu no 2010.gada 1.marta ar SIA „Latvijas Pareizticīgās baznīcas saimnieciskā pārvalde”.

22. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes juridiskai pārvaldei līdz 2010.gada 1.martam iesniegt vienošanās projektu apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē par sadarbības līguma izbeigšanu no 2010.gada 1.jūlija ar Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””.

23. Ar 2009.gada 3.novembri atzīt par spēku zaudējušiem:

23.4. Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.jūlija lēmumu Nr.631 „Par Jūrmalas pilsētas futbola skolas dibināšanu”;

23.4. Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 23.oktobra lēmumu Nr.805 „Par Jūrmalas burāšanas skolas dibināšanu”;

23.4. Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 17.decembra lēmumu Nr.441 „Par Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas izveidošanu”;

23.4. Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 22.septembra lēmumu Nr.275 „Par Jūrmalas skolu psiholoģiskās palīdzības centra izveidošanu”.

24. Ar 2010.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 7.marta lēmuma Nr.138 „Par ārpusklases iestāžu nosaukuma maiņu, nolikuma apstiprināšanu” 1.6.punktu.

25. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam. Grozīts ar domes 2010.gada 17.jūnija 447.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics