Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 26.janvāra 7.lēmumu, izņemot 38.pielikumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 24.novembra 504.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 10.novembra 495.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 410.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 11.augusta 354.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 323.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 322.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.jūlija 319.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 21.aprīļa 167.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 20.janvāra 16.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 12.novembra 785.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.novembra 739.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 731.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 23.septembra 651.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 10.septembra 644.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 598.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 596.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 18.jūnija 487.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 329.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 29.aprīļa 327.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 244.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 11.marta 211.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2010.gada 15.februāra 180.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2010.gada 28.janvāra 75.lēmumu

2009.gada 03.decembrīNr.911

protokols Nr.27, 3. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas
reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvija Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu un uzlabotu Jūrmalas pašvaldības administrācijas darba organizāciju, tās efektivitāti un kvalitāti, ar mērķi veikt Jūrmalas pašvaldības administrācijas darba optimizāciju samazinātu finanšu līdzekļu ietvaros, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzsākt Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un tās gaitā:

 1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes pārvaldes reorganizāciju:

  1.1. Likvidēt juridisko pārvaldi, izveidojot juridisko nodaļu ar piecām amata vienībām, kas ir juridiskās pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja.

  1.2. Likvidēt finanšu pārvaldi, izveidojot sekojošas patstāvīgas nodaļas:

  1.2.1. nodokļu nodaļa ar sešām amata vienībām, kas ir finanšu pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja;

  1.2.2. budžeta nodaļa ar piecām amata vienībām, kas ir finanšu pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja;

  1.2.3. Noteikt, ka finanšu pārvaldes norēķinu kases funkcijas tiek nodotas centralizētajai grāmatvedībai.

  1.3. Reorganizēt būvvaldi, likvidējot arhitektūras, teritoriālplānošanas, inženierbūvju, būvinspekcijas un kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas, izveidojot pilsētplānošanas nodaļu ar deviņpadsmit amata vienībām, kas ir būvvaldes tiesību un saistību pārņēmēja, un būvvaldi (komisija), kas pašvaldības domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

  1.4. Likvidēt pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldi, izveidojot sekojošas patstāvīgas nodaļas:

  1.4.1. būvniecības nodaļa ar sešām amata vienībām, kas ir pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja;

  1.4.2. pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa ar septiņām amata vienībām, kas ir pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja.

  1.5. Likvidēt transporta nodaļu, tās funkcijas nododot ekonomikas un attīstības nodaļai.

  1.6. Likvidēt administratīvo pārvaldi, izveidojot administratīvo nodaļu ar septiņpadsmit amata vienībām, kas ir administratīvās pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja.

  1.7. Likvidēt kultūras un sporta nodaļu, izveidojot sporta nodaļu ar trim amata vienībām, kas ir kultūras un sporta nodaļas daļēju tiesību un saistību pārņēmēja.

  1.8. Likvidēt Informātikas pārvaldi, izveidojot Informātikas nodaļu ar desmit amata vienībām, kas ir informātikas pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja.

  1.9. Likvidēt Vides aizsardzības nodaļu, tās funkcijas nododot ekonomikas un attīstības nodaļai.

  1.10.Uzdot Jūrmalas pilsētas domes reorganizējamo un likvidējamo struktūrvienību vadītājiem nodot dokumentus un materiālās vērtības saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora norādīto kārtību.

 2. Veikt sekojošu Jūrmalas pašvaldības iestāžu reorganizāciju:

  2.1. Likvidēt Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldi, izveidojot jaunu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību ar astoņām amata vienībām – Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļa, kas ir Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes daļēju tiesību un saistību pārņēmēja.

  2.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos Ilmāram Ančānam, trīs darba dienu laikā, iesniegt tālākai virzībai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes dokumentu un materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas komisijas sastāvu.

  2.3. Reorganizēt Majoru kultūras namu, Bulduru kultūras namu, Kauguru kultūras namu un Jūrmalas teātri, tos apvienojot un izveidojot Jūrmalas pašvaldības iestādi: Jūrmalas kultūras centrs ar sekojošām filiālēm:

  2.3.1. Mākslinieku nams;

  2.3.2. Jūrmalas teātris;

  2.3.3. Kauguru kultūras nams.

  2.4. Noteikt, ka Jūrmalas kultūras centrs ir Majoru kultūras nama, Bulduru kultūras nama, Kauguru kultūras nama, Jūrmalas teātra tiesību un saistību pārņēmējs, un Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas daļēju tiesību un saistību pārņēmējs.

  2.5. Jūrmalas kultūras centra direktoram izveidot lēmuma 2.3.punktā minēto reorganizējamo kultūras iestāžu dokumentu un materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas komisiju, tās sastāvā iekļaujot Majoru kultūras nama, Bulduru kultūras nama, Kauguru kultūras nama un Jūrmalas teātra direktorus.

  2.6. Jūrmalas kultūras centra direktoram, viena mēneša laikā, iesniegt tālākai virzībai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, Jūrmalas kultūras centra nolikumu.

  2.7. Apstiprināt Jūrmalas kultūras centra darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 38.pielikumu, kas stājas spēkā ar 2009. gada 04.decembri.

 3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 39.pielikumu, kas stājas spēkā ar 2010. gada 5.februāri.

 4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Valdim Vītoliņam:

  4.1. uzteikt darba līgumus un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Jūrmalas pilsētas domes darbiniekiem, kurus Jūrmalas pašvaldības reorganizācijas gaitā skars darbinieku skaita samazināšana, Darba likumā noteiktajā kārtībā un termiņos;

  4.2. noteikt Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību amatu darba pienākumu aprakstu izstrādes kārtību, saskaņā ar lēmumā noteikto funkciju pārdali;

  4.3. iesniegt, viena mēneša laikā, tālākai virzībai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas, juridiskās nodaļas, nodokļu nodaļas, budžeta nodaļas, centralizētās grāmatvedības, pilsētplānošanas nodaļas, būvvaldes, ekonomikas un attīstības nodaļas, būvniecības nodaļas, pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas, administratīvās nodaļas, sporta nodaļas, saimniecības nodaļas, informātikas nodaļas nolikumus;

  4.4. nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikuma grozījumu, kas izriet no šī lēmuma, izstrādi un iesniegt tālākai virzībai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam, un noteikt, ka:

  4.4.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks organizē, koordinē un pārrauga sekojošu kultūras iestāžu un struktūrvienību darbu:

  4.4.1.1. Jūrmalas centrālā bibliotēka;

  4.4.1.2. Jūrmalas pilsētas muzejs;

  4.4.1.3. Jūrmalas kultūras centrs;

  4.4.1.4. Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa;

  4.4.1.5. Sporta nodaļa.

  4.4.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos organizē, koordinē un pārrauga sekojošu iestāžu un struktūrvienību darbu:

  4.4.2.1. Izglītības nodaļa;

  4.4.2.2. Izglītības iestādes.

  4.4.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos organizē, koordinē un pārrauga sekojošu struktūrvienību darbu:

  4.4.3.1. Ekonomikas un attīstības nodaļa;

  4.4.3.2. Pilsētplānošanas nodaļa;

  4.4.3.3. Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa;

  4.4.3.4. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa.

 5. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar pielikumiem Nr. 1, 3-6, 9-33, 35, 36, 37, kas stājas spēkā ar 2010. gada 01.februāri.

 6. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar pielikumiem Nr. 2, 34, kas ir spēkā no 2010. gada 01.februāra līdz 2010.gada 01.jūlijam.

 7. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta finansēto iestāžu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar pielikumiem Nr. 7, 8, kas ir spēkā no 2010. gada 01.februāra līdz jaunas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Priedīte” izveidošanai.

 8. Ar 2009.gada 04.decembri atzīt par spēkā neesošiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmuma Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” pielikums Nr.6 , 26 , 30 , 43.

 9. Ar 2010. gada 01.februāri atzīt par spēkā neesošiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmuma Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” pielikums Nr.1-5 , 7-18, 20-25 , 27-29 , 31-42 , 44-47.

 10. Ar 2010. gada 05.februāri atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.71 „Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 19.pielikumu.

 11. Ar 2010.gada 05.febrāri atzīt par spēkā neesošu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.719 ,,Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 ,,Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algas noteikšanu”” 1.2.punktu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikumi:

Pielikumi 01-36 XLS,

Pielikums 37 XLS,

Pielikums 38 XLS,

Pielikums 39 XLS,