Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 260.lēmumu

2009.gada 1.oktobrīNr.721

protokols Nr.23, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā”, aizstājot 1.punkta pielikuma 2. un 3.punktā skaitli „7.00” ar skaitli „5.00”.

  2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

  3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pilsētas laikrakstā.

  4. Lēmumu izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam izglītības jautājumos I.Ančānam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics