Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 575

protokols Nr. 18, 70. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (turpmāk – lēmums Nr.1040) ir noteiktas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas neapbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai.

Zemes vienība Jaunķemeri 1120, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 025 1120, ar kopējo platību 1971 m2 (turpmāk – zemes vienība) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atradās dabas pamatnes teritorijā. Zemes vienībai ar lēmumu Nr.1040 noteikta pašvaldības funkcija – ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienībai ir izmainīts zonējums uz apstādījumu un atpūtas teritoriju (14D3), Jūrmalas pilsētas domes Darba grupa pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2014.gada 10.oktobra sēdē (1.pielikums protokolam Nr.8.2-15/1) ir mainījusi noteikto pašvaldības autonomo funkciju zemes vienībai uz parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1999.gada 29.oktobra lēmumu Nr.1826 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Turaidas ielā 114” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Turaidas ielā 114, Jūrmalā, ar kopējo platību 25077 m2.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Turaidas ielā 114, Jūrmalā, 2000.gada 31.martā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5962. 2005.gada 15.februārī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/179 starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Beteks NK”.

Ar Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2012.gada 22.novembra spriedumu lietā Nr.C04327208, PAC – 0497 (stājies spēkā 2013.gada 8.janvārī) (turpmāk – spriedums) ir atzīts par spēkā neesošu 2005.gada 15.februārī noslēgtais zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/179 starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Beteks NK”, un nolemts dzēst Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5962 visus ierakstus.

Pamatojoties uz spriedumu 2014.gada 25.septembrī īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz zemesgabalu Turaidas ielā 114, Jūrmalā, dzēstas un Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.5962 slēgts.

Zemes vienība Turaidas ielā 114, Jūrmalā, nav bijusi iekļauta un izvērtēta Jūrmalas pilsētas domes Darba grupā pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos. Jūrmalas pilsētas domes Darba grupa pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2014.gada 10.oktobra sēdē (protokols Nr.8.2-15/1, 1.pielikums) ir noteikusi pašvaldības autonomās funkcijas zemes vienībai Turaidas ielā 114, Jūrmalā, - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, lai nodrošinātu to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un to izmantotu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 41.panta otrās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Darba grupas pašvaldības funkciju noteikšanai apbūvētos un neapbūvētos zemesgabalos 2014.gada 10.oktobra sēdes 1.pielikumu protokolam Nr.8.2-15/1, Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” pielikumā šādus grozījumus:

1. 73.punktu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Papildināt ar 174.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.575

(protokols Nr.18, 70.punkts)

N.p.k.

Adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, m²

ZK lēmums, atzinums

NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis

Zonējums Teritorijas plānojumā

Darba grupas priekšlikums

Piezīmes

73.

Jaunķemeri 1120

1300 025 1120

1971

Zemes komisijas 05.11.2004. lēmums Nr.406

0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas

14D3 Apstādījumu un atpūtas teritorija

likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

Ar 17.12.2009. lēmumu Nr.1040 bija noteikta - ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana

174.

Turaidas iela 114 (pēc izskatīšanas Zemes komisijā iespējama nosaukuma maiņa uz Majori ...)

1300 009 8702

25077

-

0801 - Komercdarbības objektu apbūve

5D3 apstādījumu un atpūtas teritorija;

5Ū Ūdensmala

likums „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana

-


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF