Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 18.decembrīNr.29

Piektdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.14. 10

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Vija Terentjeva

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietniece

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Māris Dzenītis, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1502-1503), Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Aigars Tampe, Gatis Truksnis, Juris Visockis, Marija Vorobjova

Nepiedalās deputāti: Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Agnis Kristvalds

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, Guntis Grūba

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Darba kārtība:

1.   

Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā

2.   

Par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu

1.          Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā

Ziņo:

E.Rakiša

Izsakās:

R.Munkevics izsakās, ka lēmuma projektā jāparedz termiņš pieteikuma par lietas ierosināšanu sagatavošanai domes juridiskajai pārvaldei - 2 mēneši.

J.Visockis izsakās par E.Zalāna rīkojuma tekstu, kur minēts, ka noteikumi nepilnvaro pašvaldības domi izdot saistošos noteikumus par nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētā.

E.Rakiša atbild, ka Satversmes tiesa pateiks, vai ministrs ir pareizi interpretējis tiesību normas.

Pašvaldība var uzlikt nodevu par iebraukšanu īpaša režīma zonā. 2009.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi MK noteikumos par to, ka šī zona jāiezīmē teritorijas plānojumā, uz ko balstās E.Zalāna viedoklis, ka pēc 1.jūlija pašvaldība nebija tiesīga veikt grozījumus. Pašvaldība uzskata, ka šim normatīvam aktam nav atpakaļejoša spēka un tas neietekmē to tiesisko regulējumu, kas tika nodibināts pirms.

L.Loskutova izsakās, ka uzskata par primāru MK 1996.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.161, kuri netika atcelti. To apstiprina E.Rakiša.

I.Ančāns izsakās, ka E.Zalāna rīkojuma traktējums ir juridiski nekorekts. Uzskata , ka pieteikums Satversmes tiesai ir pamatots.

J.Visockis piedāvā noņemt jautājumu no dienas kārtības un vēlreiz ar ministrijas ierēdņiem pārrunāt šo jautājumu un atkārtoti izskatīt 28.12.2009.

A.Tampe izsakās, ka neatbalsta caurlaižu nodevas paaugstināšanu no Ls 1 uz Ls 2, jo tas atstās negatīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, tūrismu un kūrorta attīstību. Nodevas paaugstināšanai nebija nekāda ekonomiska pamatojuma. Piekrīt J.Visockim. Izsakās, ka sagatavoto lēmuma projektu neatbalstīs.

G.Truksnis izsakās, ka līdz ar prasības iesniegumu Satversmes tiesā ir sperts solis, lai saprastu, kā tiek traktētas tiesību normas. Satversmes tiesas skaidrojums ir pamats tiesiskas valsts būvēšanai nākotnē. Prasības iesniegšana nodrošinās domes pieņemto lēmumu pēctecību. Balsos par sagatavoto lēmuma projektu.

G.Grūba aicina deputātus vērsties Satversmes tiesā, jo ir būtiski noskaidrot tiesību normu interpretāciju.

M.Dzenītis izsakās, ka ir pret iebraukšanas maksu pilsētā. Jūrmalas uzņēmēju biedrība un uzņēmēju konsultatīvā padome ir lēmusi pret maksa palielināšanu. Uzskata, ka iebraukšanas maksas palielināšana ir domes vadības vēlme palielināt budžeta ieņēmumus, bez analīzes, ko tas var dot pilsētai. Lēmums par iebraukšanas maksas dubultošanu vistiešākā mērā attiecās uz uzņēmējiem. Uzskata, ka lēmuma projekts nav jāatbalsta un nav jāiesniedz Satversmes tiesā.

 Jāizstrādā jauns lēmuma projekts par 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā” atcelšanu.

G.Truksnis izsakās, ka neiesniedzot Satversmes tiesā pieprasījumu, mēs neuzzināsim, kāda drīkst būt prakse, vai arī nākotnē varēvarēsim juridiski pieņemt šādu lēmumu vai nē. Lai noskaidrotu šo jautājumu, balsos par sagatavoto lēmuma projektu.

L.Loskutova izsakās, ka piekrīt G.Truksnim. Satversmes tiesa vērtēs ministrijas lēmumu par saistošo lēmumu apturēšanu. Balsos par sagatavoto lēmuma projektu.

R.Ražuks izsakās, ka 4 mēnešu laikā Satversmes tiesa var nesagatavot šo procesu. 1.jūlijā mainoties tiesiskiem apstākļiem, šī lieta zaudēs aktualitāti. Pieteikuma iesniegšana ir pēctecības un mūsu principialitātes jautājums. Vai pašvaldībai būs vieglāk sastādīt budžetu, runāt par kredītiem, ja ir saspīlētas attiecības ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Noskaidrojot šos aspektus, būs gatavs lemt par lēmuma projektu 28.12.2009.

Dz.Homka izsakās, ka piekrīt R.Ražuka kungam.

G.Grūba izsakās, ka Satversmes tiesas spriedumi ir saistoši, tiem ir likuma spēks un tiesību normu interpretācija, kas pausta Satversmes tiesas spriedumā, būs nozīmīga darbam pašvaldībā izstrādājot citus saistošos noteikumus.

R.Munkevics izsakās, ka pieteikuma iesniegšana Satversmes tiesā ir nepieciešama, lai noskaidrotu patiesību par iebraukšanas maksu. Atliekot jautājuma izskatīšanu līdz 28.12.20009., nekas būtiski nemainīsies. Jāpieņem viens no diviem lēmumiem: par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā vai par noteikumu atcelšanu.

Tika izteikts priekšlikums balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu līdz 28.12.2009.

E.Rakiša izsakās, ka procesuāli iespējams pārtraukt sēdi līdz 28.12.2009. vai balsot par lēmuma projekta izskatīšanas atlikšanu līdz 28.12.2009.

R.Munkevics izsaka priekšlikumu balsot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz 28.12.2009. sasaucot ārkārtas domes sēdi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma izskatīšanas pārcelšanu uz 28.12.2009. sasaucot ārkārtas domes sēdi („par” – 5 (Dz.Homka, A.Ābelītis, R.Munkevics, R.Ražuks, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas”- 9 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Ančāns, Z.Starks, A.Tampe M.Dzenītis) priekšlikums par jautājuma izskatīšanas pārcelšanu uz 28.12.2009. nav pieņemts.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu. („par” – 7 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns) „pret” – 3 (A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- 4 (A.Ābelītis, Dz.Homka, R.Ražuks, Z.Starks) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums„ 116.punktu izdarāma pārbalsošana

Pārbalsojot ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu. („par” – 7 (V.Maksimovs, E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns) „pret” – 3 (A.Tampe, M.Dzenītis, J.Visockis), „atturas”- 4 (A.Ābelītis, Dz.Homka, R.Ražuks, Z.Starks) lēmums nav pieņemts.

 

 

2.          Par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu (nolikums Nr.28)

Ziņo:

A.Kristvalds

Izsakās:

A.Tampe izsakās, ka punktā 1.8. struktūrvienību apvienošanā nav minēts Majoru kultūras nams.

M.Dzenītis izsakās, ka struktūrvienība ar atsevišķu bilanci ir jāuzrāda, kur Majoru kultūras nams paliek?

R.Munkevics izsakās, ka Majoru kultūras nams ir reorganizēts, tas  minēts iepriekšējā lēmumā.

A.Kristvalds atbild, ka Jūrmalas kultūras centra nolikums neparedz iekļaut veco nosaukumu.

L.Loskutova izsakās, ka dokuments ir jaunas struktūras nolikums. Par Majoru kultūras nama transformāciju ir atrunāts lēmumā par reorganizāciju.

M.Dzenītis izsakās, punktā 1.6. nekorekts ir izglītības un kultūras jautājumu komitejas nosaukums, kā arī tas, ka komitejas kontrolē nevar būt Kultūras centrs.

A.Tampe izsaka priekšlikumu punktā 2.2.1. precizēt: (..) „Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus”(..).

G.Truksnis izsaka priekšlikumu punktā 3.5.2. svītrot „Nolikuma 3.7.punktā noteiktajā kārtībā” un svītrot punktu 3.7.

R.Munkevics aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar iepriekšmin\etajām izmaiņām

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (Dz.Homka, A.Ābelītis, Dz.Homka, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, M.Vorobjova, G.Truksnis, L.Loskutova, R.Munkevics, I.Ančāns, R.Ražuks, M.Dzenītis, J.Visockis), „pret” – 1 (A.Tampe), „atturas”- 1 (Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu ar veiktajiem labojumiem par Jūrmalas Kultūras centra nolikumu.

 

Sēde slēgta plkst. 15.35

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

V.Terentjeva

2009.gada 18.decembrī


Lejupielāde: DOC un PDF