Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2009.gada 01.oktobrīNr.61

Protokols Nr.23, 6.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

1.      Samazināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no zemes īpašuma pārdošanas par Ls 142984 (klasifikācijas kods 13.2.1.0).

2.      Samazināt 2009.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus par Ls 191261, novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, t.sk.:

2.1.     budžeta izpildītājiem par Ls 153544 saskaņā ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu;

2.2.     Jūrmalas pilsētas domei par Ls 37717, t.sk.:

2.2.1.     aktivitātei „Skolu avārijas remontdarbi” par Ls 34789 (klasifikācijas kods 09.210.2241), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu;

2.2.2.     dalības maksu nomaksai Latvijas Pašvaldību savienībā Ls 2928 (klasifikācijas kods 01.110.2279).

3.      Veikt izmaiņas 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā, samazinot asignējumus Jūrmalas pilsētas domei, kas paredzēti deputāta personīgā transporta līdzekļa nomas maksai un degvielas izmantošanai dienesta vajadzībām par Ls 301, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2262                            Ls 133;

01.110.2322                            Ls 168,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Labklājības pārvaldei speciāli pielāgota autotransporta degvielas iegādes apmaksai Ls 301 (klasifikācijas kods 10.120.6470), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 21.pielikumu.

4.      Piešķirt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžetā no ieņēmuma pārsnieguma pār izdevumiem Ls 48277, t.sk.:

4.1.     Jūrmalas mūzikas vidusskolai profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanai Ls 33375, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119                            Ls 26896;

09.510.1210              Ls 6479;

4.2.     Jūrmalas mākslas skolai profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu finansēšanai Ls 4652, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119                            Ls 3749;

09.510.1210              Ls 903;

4.3.     Jūrmalas pilsētas domei Ls 10250, t.sk.:

4.3.1.     dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu nodrošināšanai Ls 10000 (klasifikācijas kods 06.100.6440);

4.3.2.     aktivitātei „Jūrmalas sakoptākais īpašums” Ls 250 (klasifikācijas kods 08.620.2262), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 18.pielikumu.

5.      Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta transfertiem par Ls 840902, t.sk.:

5.1.     no mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par Ls 691092 (klasifikācijas kods 18.6.2.4.);

5.2.     no mērķdotācijas izglītības pasākumiem par Ls 113886 (klasifikācijas kods 18.6.2.1.);

5.3.     Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 10224 (klasifikācijas kods 18.6.1.6.),

5.4.     no Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītās dotācijas pašvaldības pamatbudžetam par Ls 25700 (klasifikācijas kods 18.6.1.7.),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar 7.pielikumu.

6.      Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 2212 (klasifikācijas kods 21.1.9.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai Comenius partnerībai Mūžizglītības programmas ietvaros projekta „Atale of Six Countries” īstenošanai Ls 2212, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121                            Ls 560;

09.210.2122                            Ls 1652.

7.      Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 69268 (klasifikācijas kods 18.8.1.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs īstenošanai” Ls 69268, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.5250                            Ls 20916;

09.210.5232                            Ls 48352.

8.      Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 139999 (klasifikācijas kods 18.8.1.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija” īstenošanai Ls 139999 (klasifikācijas kods 08.110.5250), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

9.      Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus valsts budžeta transfertiem Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai par Ls 31920, t.sk.:

9.1.     Palielināt ieņēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājumu daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 1683 (klasifikācijas kods 18.8.2.2);

9.2.      Palielināt ieņēmumus no kapitālo izdevumu transfertiem pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 30237 (klasifikācijas kods 18.8.1.2);

9.3.     Novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 31920 Jūrmalas pilsētas domei projekta „Veloceliņa Dubulti – Vaivari attīstībai” īstenošanai (klasifikācijas kods 04.510.5240), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6.pielikumu.

10. Palielināt 2009.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus – pārējās dotācijas par Ls 1000 (klasifikācijas kods 18.6.1.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra attīstībai Ls 1000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311                            Ls 265;

09.210.2355                            Ls 75;

09.210.2390                            Ls 620;

09.210.2279              Ls 40.

11. Veikt izmaiņas pašvaldības konsolidētā budžeta kredītrīkotāju tāmēs 2009.gadā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 5., 6., 7., 10., 16. un 18.pielikumu.

12. Samazināt 2009.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri par Ls 1233, t.sk.:

12.1.       Jūrmalas valsts ģimnāzijai par Ls 955, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1148                Ls -342;

09.210.2354              Ls -460;

09.210.2244              Ls 200;

09.210.2222              Ls 714;

09.210.2351              Ls 100;

09.210.2352              Ls 360;

09.210.2219              Ls 71;

09.210.2243              Ls 125;

09.210.2311              Ls 127;

09.210.2353              Ls 60.

12.2.       Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija par Ls 278, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem komandējuma izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem;

03.110.2121                            Ls 50;

03.110.2122                            Ls 176;

03.110.2322              Ls 52.

13. Pamatojoties uz VAS „Latvijas valsts ceļi” 2009.gada 11.augusta vēstuli Nr.1.3/2492 „Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2009.gada 2.pusgadā” pieņemt zināšanai, ka noslēgto pakalpojumu līgumu finanšu saistības no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām 2009.gadā netiks segtas par Ls 137671.

14. Samazināt 2009.gadā plānoto speciālā budžeta sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodevas atlikumu uz 2010.gada 1.janvāri par Ls 2993, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatoram darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai, atlaišanas pabalstu izmaksām un kompensāciju izmaksām par neizmantotajiem atvaļinājumiem, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

04.111.1210                            Ls 2777;

04.111.1221              Ls 667;

04.111.1147              Ls -451.

15. Pamatojoties uz LR likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 6.panta 3.daļu, neatbalstīt Jūrmalas sabiedrisko pakalpojumu regulatora izmaiņu pieprasījumu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

16. Pieņemt zināšanai, ka:

16.1.       pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai sākot ar 2010.gadu būs nepieciešams aizņēmums Ls 6108029 apjomā, t.sk.:

16.1.1.      projektam „Veloceliņa Dubulti – Vaivari attīstība” Ls 821033;

16.1.2.       projektam „Ķemeru parka ar parka arhitektūru rekonstrukcija un renovācija” Ls 2643792;

16.1.3.      projektam „Ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārta” Ls 2643204;

16.2.       saskaņā ar pašvaldības pārskatu uz 2009.gada 1.septembri, uzņemtās pašvaldības saistības 2010.gadā sastāda 22.95% no 2009.gada vērtētajiem ieņēmumiem.

17. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/421 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Jūrmalas pilsētas domei Ls 100 (klasifikācijas kods 08.620.2279) aktivitātei „Konkursam „Slavas minūte”.

18. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2009.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/373, Nr.1.1-14/374, Nr.1.1-14/384, Nr.1.1-14/391 un Nr.1.1-14/405 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

- mērķdotāciju tāmēs:

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221

Ls -4930;

 

09.210.1119

Ls 4930.

 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1210

Ls -680;

 

09.210.1149

Ls -3820;

 

09.210.1221

Ls -1130;

 

09.210.1119

Ls 5630.

 

Jūrmalas mākslas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1149

Ls -890;

 

09.510.1210

Ls -190;

 

09.510.1221

Ls -1161;

 

09.510.1119

Ls 2241.

 

Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2362

Ls -169;

 

09.210.2515

Ls 169.

 

Pumpuru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1210

Ls -3340;

 

09.210.1119

Ls 3340.

 

- pamatbudžeta tāmēs:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1119

Ls -353

 

03.110.1142

Ls 353.

 

03.110.2275

Ls -5000;

 

03.110.2279

Ls 5000.

 

Zaigas Jansones–Ivanovas tenisa skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2243

Ls -6;

 

09.510.2279

Ls 6;

 

09.510.2261

Ls -1;

 

09.510.2243

Ls 1.

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2212

Ls -5;

 

09.210.2223

Ls -10;

 

09.210.2279

Ls 15.

 

Majoru pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1149

Ls -1100;

 

09.210.1119

Ls 1100;

 

09.210.1210

Ls -119;

 

09.210.1149

Ls 119.

 

Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.330.2276

Ls -1442;

 

01.330.2519

Ls 1442;

 

09.100.5250

Ls -1

Objekts „P.i.i. „Lācītis”„ (6.pielikums);

09.100.5250

Ls 1

Objekts „P.i.i. „Bitīte”„ (6.pielikums).

Vaivaru pamatskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1147

Ls -104;

 

09.210.1149

Ls 2952;

 

09.210.1119

Ls 3056;

 

09.210.2214

Ls -11;

 

09.210.2213

Ls 11.

 

Majoru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1221

Ls -18;

 

08.230.1150

Ls 18.

 

Bulduru kultūras namam, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.230.2223

Ls -25;

 

08.230.2322

Ls 20;

 

08.230.2355

Ls 5;

 

08.620.2390

Ls -25

Pasākumam „Izstādes (mākslinieki, bērni)” (19.pielikums);

08.620.2279

Ls 25

AKKA/LAA pakalpojumu apmaksa (19.pielikums).

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2223

Ls -37;

 

09.210.2410

Ls 37;

 

09.810.2223

Ls -68;

 

09.810.2224

Ls 68.

 

 

- maksas pakalpojumu tāmē:

Jūrmalas mākslas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2312

Ls -600;

 

09.510.2262

Ls 400;

 

09.510.2261

Ls 200.

 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2311

Ls -21;

 

09.210.2235

Ls 21.

 

- speciālā budžeta ziedojumu tāmē:

Jūrmalas mākslas skolai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2279

Ls -1000;

 

09.510.2351

Ls 1000.

 

- speciālā budžeta Autoceļu fonda izlietojuma programmas tāmē

Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.510.5250

Ls -1

Objekts „Dubultu satiksmes mezgla rekonstrukcija” (3., 6.pielikums);

04.510.5250

Ls 1

Objekts „Tallinas, Satiksmes un Artilērijas ielu rekonstrukcija” (3., 6.pielikums).

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics

 

 1.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

Pamatbudžeta samazinājums ekonomiskās klasifikācijas kodiem (Ls)

 

Iestāde

VFK

EKK 1119

EKK 1210

EKK 1150

EKK 2322

EKK2363

EKK 2390

EKK 4250

EKK 2261

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.

-168

-40

-457

-227

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

09.210.

-112

-27

-234

-268

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-10 502

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

09.210.

-165

-40

-245

-234

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-2 479

 

 

 

Pumpuru vidusskola

 

09.210.

508

122

-288

-114

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-3 475

 

 

 

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.

-424

-102

-288

-205

 

 

 

 

Majoru pamatskola

 

09.210.

1533

369

-268

-140

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-10 132

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

 

09.210.

46

11

-191

 

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-2 843

 

 

 

Slokas pamatskola

 

09.210.

-665

-160

-347

-108

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-3 499

 

 

 

Jūrmalas Alternatīvā skola

 

09.210.

-756

-182

-235

-184

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-4 979

 

 

 

Vaivaru pamatskola

 

09.210.

-2279

-549

-288

-89

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-2 401

 

 

 

Sākumskola "Atvase"

 

09.210.

-312

-75

-240

-234

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-12 583

 

 

 

Izglītības pārvalde, t.sk.:

 

09.210.

-1270

-306

-572

-572

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-9 896

 

 

 

Sākumskola "Zvaniņš"

09.210.

900

217

 

 

 

 

 

 

Sākumskola "Ābelīte"

09.210.

-1764

-425

 

 

 

 

 

 

Ķemeru vidusskola

09.210.

-406

-98

 

 

 

 

 

 

Izglītības pārvalde

09.510.

-182

-44

 

 

 

 

-1300

 

Izglītības pārvalde

09.810.

-3875

-933

 

 

 

 

 

 

Izglītības pārvalde, t.sk.:

09.100.

-38215

-9204

 

 

 

 

 

-8800

P.i.i. "Namiņš"

09.100.

-3301

-795

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Pienenīte"

09.100.

-1204

-290

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Katrīna"

09.100.

-1089

-262

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Rūķītis"

09.100.

-1953

-470

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Mārīte"

09.100.

-4382

-1056

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Saulīte"

09.100.

-7361

-1773

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Bitīte"

09.100.

-6734

-1622

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Lācītis"

09.100.

-7536

-1815

 

 

 

 

 

 

P.i.i. "Madara"

09.100.

-4655

-1121

 

 

 

 

 

 

Jūrmalas mākslas skola

09.510.

3570

860

 

 

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

 

09.210.

-4

-1

 

 

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-5 600

 

 

 

Jūrmalas peldēšanas skola

09.510.

-2100

-506

 

 

 

 

 

 

Sākumskola "Taurenītis"

 

09.210.

-2821

-680

 

 

 

 

 

 

09.600.

 

 

 

 

-5 913

 

 

 

Majoru kultūras nams

08.620.

 

 

 

 

 

-887

 

 

Bulduru kultūras nams

08.620.

 

 

 

 

 

-431

 

 

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.

 

 

 

 

 

-540

 

 

Jūrmalas teātris

08.240.

 

 

 

 

 

-1 105

 

 

Kauguru kultūras nams

08.620.

 

 

 

 

 

-973

 

 

Kopā samazinājums pa EKK (Ls) :

 

-47691

-11487

-3653

-2375

-74302

-3936

-1300

-8800

Kopā samazinājums (Ls) :

-153544

 2.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju tāmēs

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 

Klasif. Kods

 

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

 

(VFK.EKK)

 

(VFK.EKK)

 

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

 

220

 

 

220

 

 

 

03.312.1228

150

2009.gadā darbiniekiem netiks izmaksāti sociāla rakstura pabalsti – līdzekļu pārdale

03.312.1221

150

Papildus finansējums darba nespējas laika apmaksai

 

 

03.312.2354

30

Līdzekļu pārdale no transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriāliem, jo izdevumi, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja detaļas un materiālus, tiek apmaksāti kopā ar pakalpojumu

03.312.2242

70

Transportlīdzekļa uzturēšanas un remonta izdevumiem (servisā)

 

 

03.312.2224

40

Līdzekļu ekonomija par atkritumu izvešanu

 

 

 

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

 

484

 

 

484

 

 

 

09.210.2221

384

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem

09.210.2222

184

Izdevumu apmaksai par ūdeni un kanalizāciju

 

 

 

 

 

09.210.2370

200

Mācību līdzekļu iegādei

 

 

09.210.2234

100

Līdzekļu ekonomija  darba devēja normatīvajos aktos noteiktajos veselības izdevumos

09.210.2244

100

Apsardzes EVOR izdevumu apmaksai

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

 

846

 

 

846

 

 

 

03.110.2213

2

Līdzekļu ekonomija no elektronisko sakaru pakalpojumiem

03.110.2239

201

Veidlapu „Protokols” un „Naudas soda kvīts” izgatavošanas izdevumi

 

 

03.110.2224

56

Līdzekļu ekonomija no atkritumu izvešanas pakalpojumiem

03.110.2242

495

Operatīvā un dienesta autotransporta ekspluatācijas remontu un uzturēšanas izdevumi

 

 

03.110.2245

123

Līdzekļu ekonomija no OCTA pakalpojumiem

03.110.2243

150

LION alkometru (3gb.) verifikācija un kalibrēšana

 

 

03.110.2390

17

Līdzekļu ekonomija no reprezentācijas materiālu iegādēm

 

 

 

 

 

03.110.2249

15

Līdzekļu ekonomija no apģērbu ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumiem

 

 

 

 

 

03.110.2354

303

Līdzekļu ekonomija no transportlīdzekļu materiālu iegādēm

 

 

 

 

 

03.110.2519

80

Līdzekļu ekonomija no nodokļu un valsts nodevas nomaksas

 

 

 

 

 

03.110.2234

250

Līdzekļu ekonomija no ikgadējām obligātajām veselības pārbaudēm

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas dome

 

172 968

 

 

172 968

 

 

LV84PARX0002484572001

08.120.2231

59

Programma: VIEGLATLĒTIKA

Mērķis: Pludmales skrējiens "Bruņurupucis 2009" (16.pielikums)

08.120.2223

59

Programma: VIEGLATLĒTIKA

Mērķis: Pludmales skrējiens "Bruņurupucis 2009” (16.pielikums)

Paskaidrojums: elektrības apmaksas

 

 

08.120.2341

40

Programma: CITI

Mērķis: Latvijas čempionāta posms Veikbordā (16.pielikums)

08.120.2279

40

Programma: CITI

Mērķis Latvijas čempionāta posms Veikbordā (16.pielikums)

Paskaidrojums: medicīnas pakalpojumi

 

 

08.120.2279

12

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Pasaules kausa sacensības pludmales volejbolā (16.pielikums)

08.120.2261

1

Programma: Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ (Bauska) (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2262

1

Programma: Jūrmalas pilsētas sporta pasākumi

Mērķis: Jūrmalas izlases dalība Latvijas OLIMPIĀDĒ (Bauska) (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2390

1

Programma: FUTBOLS

Mērķis: Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts pieaugušiem (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2390

1

Programma: FUTBOLS

Mērķis: Jūrmalas Domes kauss futbolā (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2390

1

Programma: FUTBOLS

Mērķis: Jūrmalas pilsētas ziemas čempionāts futbolā pieaugušajiem (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2390

1

Programma: AIRĒŠANA

Mērķis: Jūrmalas čempionāts akadēmiskā airēšanā (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2390

1

Programma: MĀKSLAS VINGROŠANA

Mērķis: Jūrmalas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2363

1

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles (16.pielikums)

 

 

 

 

 

 

08.120.2261

1

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2262

1

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Latvijas Veterānu sporta spēles (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2279

1

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: GTK "Sloka" veterānu sacensības (16.pielikums)

 

 

 

 

 

08.120.2390

1

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Jūrmalas Karsējmeiteņu komandai (16.pielikums)

 

 

08.120.6470

1000

Programma: Jūrmalas pilsētas finansētie sporta klubu komandu piedalīšanās izdevumi starptautiskās sacensībās un Latvijas čempionātu sacensībās 2009.g.

Mērķis: Sportistu naudas prēmijas (16.pielikums)

 

08.120.2231

1000

Programma: Ūdensslēpošana

Mērķis: „Jūrmalas kauss 2009” ūdensslēpošanā

Paskaidrojums: organizatoriskie izdevumi 01.08.2009. (16.pielikums)

 

Konta Nr. LV93TREL9800377130000

 

 

05.100.2232

194

Mērķis: Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (7.pielikums)

05.100.2279

116

Projekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā”

Mērķis: pārējie pakalpojumi (7.pielikums)

 

 

 

 

05.100.2322

78

Projekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā”

Mērķis: degviela (7.pielikums)

 

 

 

 

05.100.2390

1989

Projekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā”

Mērķis: Reklāma (7.pielikums)

 

 

 

 

 

05.100.2232

1435

Projekts „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas jūras reģionā”

Mērķis: Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (projekta vadības vienība) (7.pielikums)

Konta Nr. LV14TREL980037D130000

 

 

05.100.2121

500

Mērķis: komandējumu dienas nauda (7.pielikums)

05.100.1150

820

Projekts „Dziedošie kaimiņi („Singing Neighbours”)” (7.pielikums)

Mērķis: Dziesmu grāmatas sastādīšana, skolēnu koru nometnes organizēšana, repertuāra sastādīšana

 

 

05.100.2122

705

Mērķis: komandējumu pārējie izdevumi (7.pielikums)

05.100.1210

250

Projekts „Dziedošie kaimiņi („Singing Neighbours”)” (7.pielikums)

Mērķis: VSAOIe

 

 

05.100.2232

868

Mērķis: Pieaicināto ekspertu izdevumi (7.pielikums)

05.100.2231

1003

Projekts „Dziedošie kaimiņi („Singing Neighbours”)” (7.pielikums)

Mērķis: organizatoriskie izdevumi

 

LV84PARX0002484572001

04.510.2246

80000

Mērķis; „Ceļu seguma remonts, t.sk. bedrīšu remonts” (6.pielikums)

 

 

 

 

 

LV35PARX0002484575114

 

 

 

04.510.2246

80000

Mērķis; „Ceļu seguma remonts, t.sk. bedrīšu remonts” (3. un 6.pielikums)

 

LV84PARX0002484572001

06.600.2239

1

Līdzekļu pārdale no sludinājumu apmaksām

 

04.920.2519

1

Nodeva 2% - trūkstošie līdzekļi

 

 

06.600.2279

200

Mērķis: Uzmērījumi objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Paskaidrojums: Līdzekļu ekonomija (9.pielikums)

06.600.2519

200

Mērķis: Nodokļu un nodevu maksājumi – kancelejas nodevas par objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Paskaidrojums: Nepieciešami naudas līdzekļi nodevu apmaksai (9.pielikums)

 

 

08.620.2279

700

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: VI Starptautiskais senioru radošo kolektīvu festivāls (18.pielikums)

08.620.2231

700

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Garīgās mūzikas festivāls "Vox angelica" (18.pielikums)

 

 

08.620.2231

169

Programma: Kultūras darbinieku un pašdarbības kolektīvu pieredzes apmaiņa, papildizglītība, konkursi un skates.

Mērķis: Kultūras darbinieku gada noslēguma pasākums „Gada balva kultūrā ” (18.pielikums)

08.620.1150

169

Programma: Tradicionālie svētki Jūrmalā

Mērķis: Jauno Belvederas operas un operetes solistu atlases kārta Jūrmalā (18.pielikums)

 

 

04.730.2122

176

Programma: Vizītes

Mērķis: Vizīte uz Teračīnu, Anādiju

Paskaidrojums: Jāprecizē pozīcija, lai var apmaksāt komandējuma izdevumus dalībai darba seminārā Maskavā (10.pielikums)

04.730.7712

40

Programma: Darba tūrisma izstādēs un gadatirgos

Mērķis: Dalība tūrisma gadatirgū Maskavā, Krievijā- MITT (10.pielikums)

 

 

04.730.7712

238

Programma: Vizītes

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs Paskaidrojums : Jānomaina kodi, lai var apmaksāt komandējuma izdevumus dalībai darba seminārā Maskavā (10.pielikums)

04.730.2121

50

  Programma: Vizītes (10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba  grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt dienas naudas izdevumus dalībai tūrisma darba seminārā Maskavā

 

 

04.730.2512

110

Programma: Pārējie pakalpojumi

Mērķis: PVN no maksas pakalpojumiem

04.730.2122

430

Programma: Vizītes (10.pielikums)

  Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba  grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Jānomaina pozīcija, lai var apmaksāt komandējuma izdevumus dalībai tūrisma darba seminārā Maskavā

 

 

 

 

 

 

04.730.2122

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (10.pielikums)

Mērķis: Dalība tūrisma gadatirgū Helsinkos, Somijā - MATKA Paskaidrojums: Nekorekti veiktie grozījumi

 

 

 

 

 

04.730.2231

1

Programma: Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos (10.pielikums)

Mērķis: Dalība tūrisma izstādē Rīgā, Latvijā – BALTTOUR

Paskaidrojums: Nekorekti veiktie grozījumi

 

 

 

 

 

04.730.2122

1

Programma: Vizītes (10.pielikums)

Mērķis: Vīzu pakalpojumi

Paskaidrojums: Nekorekti veiktie grozījumi

 

 

 

 

 

04.730.2122

1

Programma: Vizītes (10.pielikums)

Mērķis: Dalība tūrisma darba semināros un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Francija, Baltkrievija, Ukraina), darba grupās, konferencēs

Paskaidrojums: Nekorekti veiktie grozījumi

 

 

 

01.320.2239

387

7.pielikums

Mērķis: Poligrāfiskie izdevumi

01.320.2390

387

7.pielikums

Mērķis: Poligrāfiskie izdevumi

Paskaidrojums: Nekorekti ieplānots EKK

 

 

01.320.2275

14399

7.pielikums

Mērķis: Līdzekļi ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanai

01.320.5239

973

7.pielikums

Mērķis: Informatīvo plākšņu izgatavošana

 

 

01.320.2390

250

 7.pielikums

Mērķis: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem

01.320.2239

10000

7.pielikums

Mērķis: Energo audita un Tehnisko specifikāciju izstrādāšana 12 Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm

 

 

 

 

 

 

01.320.2279

1

7.pielikums

Mērķis: Statistikas iepirkšana

Pamatojums: Nekorekti veiktie grozījumi

 

 

 

 

 

01.320.2231

1

7.pielikums

Mērķis: Izdevumi izglītības pasākumiem

Pamatojums: Nekorekti veiktie grozījumi

 

 

 

 

 

01.320.2279

250

7.pielikums

Mērķis: Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem

 

 

09.100.2241

2600

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „P.i.i. „Bitīte” kapitālais un kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: Līdzekļu atlikums, jo plānotie kanalizācijas remonta darbi veikti kā avārijas remonta darbi no avāriju remonta darbiem paredzētiem līdzekļiem

 

09.210.2241

3200

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Lielupes vidusskolas kapitālais un kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: Orientējoši nepieciešamie līdzekļi mācību klašu un gaiteņa remonta darbu veikšanai

 

 

09.210.5250

694

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Sākumskolas „Taurenītis” kapitālais un kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: Izveidojusies līdzekļu ekonomija pēc 2009.g. plānoto stāvvietas bruģēšanas darbu pabeigšanas

 

09.210.5250

1466

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Slokas pamatskolas ēkas rekonstrukcija”.

Paskaidrojums: Iztrūkstošie līdzekļi ēkas inventarizācijas lietas apmaksai

 

 

09.210.2241

1405

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Skolu avārijas remonta darbi”

09.210.5250

31

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Kauguru vidusskolas kapitālais un kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi inventarizācijas lietas kopēšanai, kas nepieciešama ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekta izstrādei

 

 

 

 

 

 

09.510.2241

1

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Interešu izglītības iestāžu avārijas remonta darbi”.

Paskaidrojums: nepieciešama budžeta korekcija, jo interešu izglītības iestāžu avārijas remonta darbu apmaksai trūkst Ls 0,28

 

 

 

 

 

09.510.2243

1

Programma: „Izglītība” (6.pielikums).

Mērķis: „Peldēšanas skolas kapitālais un kārtējais remonts”.

Paskaidrojums: nepieciešama budžeta korekcija, jo baseina hlorēšanas un koagulācijas remonta darbu apmaksai trūkst Ls 0,22

 

 

06.600.5250

323

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (6.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts”.

Paskaidrojums: Neprecīzi ieplānots EKK

06.600.2241

108

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (6.pielikums).

Mērķis: „Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts”.

Paskaidrojums: Iztrūkstošie līdzekļi sprieguma padeves apmaksai Raiņa ielā 62

 

 

 

 

 

06.600.2244

215

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanai”.

Paskaidrojums: Nepieciešamie līdzekļi apmaksai par uzstādīto zīmi „Jaunais vilnis” Turaidas ielā pie jūras

 

 

08.110.5240

1166

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums).

Mērķis: „Dzintaru meža parka būvniecība”

08.110.2243

1166

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (6.pielikums).

Mērķis: „Dzintaru meža parka remonts” .

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi Dzintaru meža parka solu remontam

 

 

06.600.2244

99

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (6.pielikums).

Mērķis: „Elektro pieslēguma apmaksa K.Zolta ielā „Lauku labumu tirdziņa” nodrošināšanai”.

Paskaidrojums: Mērķa precizēšana

06.600.2244

99

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanai”.

Paskaidrojums: iztrūkstošie līdzekļi Ls 99, lai apmaksātu „Lauku labumu tirdziņa” pasākuma nodrošināšanu ar pagaidu elektro pieslēgumu Kauguros šā gada maija mēnesī

 

 

08.230.5250

Privatizācijas fonds

 

230

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums)

Mērķis: „Kultūras, izklaides un sporta iestāžu remonts”

08.290.2249

Privatizācijas fonds

230

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (5. un 6.pielikums)

Mērķis: „Pieminekļu remonts”

Paskaidrojums: nepieciešamie līdzekļi Lāčplēša pieminekļa remontam skvērā pretī Majoru stacijai

 

 

06.600.2244

Dabas resursu nodoklis

3355

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (11.pielikums)

Mērķis: „Novadgrāvja izbūves turpināšana gar dzelzceļu no kadiķu ielas līdz bērzu ielai”

05.100.2244

Dabas resursu nodoklis

1997

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums)

Mērķis: „20 atkritumu urnu apsaimniekošana Jūras un Raiņa ielās”

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi 20 atkritumu urnu apsaimniekošanai

 

 

 

 

 

05.100.2244

Dabas resursu nodoklis

1358

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums)

Mērķis: „Sabiedriskās tualetes Jomas ielā 35”

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi Sabiedriskās tualetes Jomas ielā 35 apsaimniekošanai.

 

 

06.600.5250

Privatizācijas fonds

12

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (5. un 11.pielikums)

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”

06.600.2244

Privatizācijas fonds

12

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (5. un 11.pielikums)

Mērķis: „Konteinera apkopei un skeitparka uzraudzīšanai”

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi skeitparka apsaimniekošanai

 

LV57PARX0002484572002

01.110.1119

10000

Līdzekļu pārdale no darbinieku mēneša amatalgas

01.110.1221

10000

Slimības lapu apmaksām

 

LV57PARX0002484572002

01.110.2279

1

Līdzekļu pārdale no pakalpojumu apmaksām

01.110.2269

1

Telpaugu noma

 

LV84PARX0002484572001

08.300.2213

1500

Programma: Interneta pakalpojumi

Mērķis: Sadarbība ar interneta portāliem (17.pielikums)

08.300.2239

1500

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbībai ar nacionālajiem preses izdevumi (17.pielikums)

 

 

08.300.2279

1

Programma: Publisko attiecību veicināšanas pasākumi

Mērķis: Iekšējās komunikācijas semināri (17.pielikums)

08.300.2279

1

Programma: Publisko attiecību veicināšanas pasākumi

Mērķis: Komunikācijas pilnveidošanas konsultācijas (17.pielikums)

 

 

08.300.2213

80

Programma: Interneta pakalpojumi

Mērķis: LURSOFT pakalpojumu apmaksa (17.pielikums)

08.300.2239

80

Programma: Periodikas pasūtīšana

Mērķis: Laikrakstu, žurnālu abonements (17.pielikums)

 

 

08.300.2279

90

Programma: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija

Mērķis: Sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansējums (17.pielikums)

08.300.2279

90

Programma: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija

Mērķis: Sabiedrības integrācijas projekta "Vēstures lapaspuses šķirstot atceramies - lai neaizmirst" (17.pielikums)

 

 

08.300.2279

283

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Līdzfinansējums pašvaldības atbalstītu  projektu realizācijai (17.pielikums)

08.300.2390

283

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Grāmatu un informatīvu materiālu iegāde (17.pielikums)

 

 

08.300.2239

400

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Nacionālie un valsts svētku pasākumi (18.pielikums)

08.300.2231

2933

Programma: Citi pakalpojumi

Mērķis: Apspriežu, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumi (17.pielikums)

 

 

08.300.2239

600

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Dažādi kultūras pasākumi (18.pielikums)

08.300.2239

1

Mērķis: Informācijas izvietošana laikrakstā "Jūrmalas ziņas" latviešu un krievu valodā (17.pielikums)

 

 

08.300.2239

250

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Mākslas pasākumi (18.pielikums)

08.300.2239

3715

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem (17.pielikums)

 

 

 

08.300.2239

609

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Tradicionālie pilsētas pasākumi (18.pielikums)

 

08.300.2231

3858

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums)

 

 

08.300.2239

400

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Festivāls "Summertime - aicina Inese Galante (18.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2239

25

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Gada balva kultūrā (18.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2239

650

Programma: Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem

Mērķis: Jūrmalas iedzīvotāju simpātijas balva festivālā "Jaunais Vilnis" (18.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2239

3715

Programma: Sadarbība ar masu medijiem

Mērķis: Sadarbībai ar "Radio Jūrmala" (17.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2223

50

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2390

2543

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2239

1

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums)

 

 

 

 

 

08.300.2279

1264

Programma: Publisko attiecību kampaņas (17.pielikums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.100.2244

6000

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums).

Mērķis: „Sakopšanas darbi pilsētu organizētos kultūras pasākumos”

05.100.2244

4291

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums).

Mērķis: „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, izeju uz jūru tīrīšana, solu un konteineru izvietošana”

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi pludmales sakopšanai.

 

 

 

05.100.2244

255

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums).

Mērķis: „Lielupes tauvas joslas sakopšana”

05.100.2244

20000

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums).

Mērķis: „Dzintaru meža parka kopšana”.

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi dzintaru meža parka kopšanai

 

 

 

05.100.2244

70

Programma: „Vides aizsardzība” (11.pielikums).

Mērķis: „Pilsētas sabiedrisko tualešu tīrīšana”

06.600.2244

3794

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Konteinera apkopei un skeitparka uzraudzīšanai”.

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi skeitparka apsaimniekošanai

 

 

 

06.600.5250

28566

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai”

06.600.2244

75

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Viengadīgo puķu stādu kopšana piramīdās, viengadīgo puķu stādījumos un puķu traukos”.

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi viengadīgo puķu stādu kopšanai piramīdās

 

 

06.600.2390

1967

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Viengadīgo puķu stādi”

06.600.2243

187

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Autobusu pieturu nojumju un atkritumu urnu krāsošana”

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi autobusu pieturu remontam

 

 

06.600.2312

14

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Autobusu pieturu aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana (uzstādīt 35 soliņus un atkritumu urnas)”

Paskaidrojums: nekorekti ieplānots EKK

08.110.2244

8888

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums).

Mērķis: „Skeitparka teritorijas aprīkojuma apsardze Ventspils šosejā 37”.

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi skeitparka apsardzei

 

 

06.600.5239

173

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Autobusu pieturu nojumju izgatavošana un uzstādīšana (uzstādīt 4 jaunas nojumes)”

08.110.2244

1209

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums).

Mērķis: „Turaidas ielas strūklakas apkope un ieziemošana”.

Paskaidrojums: No jauna izveidotas strūklakas apkopei un ieziemošanai.

 

 

06.600.2312

1399

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu izgatavošana”

 

 

 

 

 

01.330.2239

500

Līdzekļu pārdale no sludinājumu apmaksām

06.600.2279

200

Zvērināto tiesu izpildītāju pakalpojumi (Administratīvā komisija)

 

 

 

 

 

06.600.2519

300

Valsts nodevas (Administratīvā komisija)

 

 

06.600.2239

268

Līdzekļu pārdale no sludinājumu apmaksām

06.600.2279

268

Īpašumu apdrošināšana (Priedaine, Lienes iela 5)

 

 

06.600.2244

797

Programma: „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” (11.pielikums).

Mērķis: „Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā”

08.110.2243

797

Programma: „Atpūta, kultūra un reliģija” (11.pielikums).

Mērķis: „Pludmales labiekārtošana tai skaitā: rotaļu laukumi, sporta aprīkojums, informatīvās norādes un koka laipas”.

Paskaidrojums: trūkstošie līdzekļi pārģērbšanās kabīņu novešanai no pludmales.

 

 

 

04.510.3300

605

Mērķis: Braukšanas maksas atlaides un zaudējumu kompensēšana nerentablajos (23.pielikums)

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi revīzijas pakalpojumu apmaksai.

 

04.510.2232

605

Mērķis: Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi (23.pielikums)

Paskaidrojums: Nepieciešamie naudas līdzekļi revīzijas pakalpojumu apmaksai.

 

Labklājības pārvalde

 

10343

 

 

10343

 

 

 

10.910.2354

70

Izdevumi par transporta rezerves daļām tiek novirzīti uz 2242 kodu, jo automašīna tiek labota autoservisā

10.910.2242

70

Automašīnai autoservisa pakalpojumiem

 

 

10.200.6252

7000

Veselības aprūpes pabalstu saņem mazāk personu nekā paredzēts

10.700.6252

7000

Veselības aprūpes pabalstu saņem vairāk personu nekā plānots

 

 

07.410.1150

2400

Atkarības profilakses punkta darbinieku darba samaksa tiek novirzīta uz iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju

10.910.2236

20

Bankas pakalpojumiem rēķinu ārzemju valūtā apmaksai

 

 

07.410.1210

578

Atkarības profilakses punkta darbinieku sociālais nodoklis tiek novirzīta uz iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju

 

10.910.2279

10

Kavēto rēķinu soda naudas apmaksai

 

 

07.410.2261

295

Atkarības profilakses punkta telpu īres izdevumi ir mazāki kā plānots

10.910.2121

50

Dienas nauda vadītājas komandējumam uz Tallinu

 

 

 

 

 

10.910.2122

215

Ls 40 transporta izdevumiem, Ls 120 viesnīcas izdevumi, reģistrācijas maksa EUR 50

 

 

 

 

 

07.410.3262

2978

Atkarības profilakses punkta darbinieku darba samaksa un sociālais nodoklis tiek novirzīts uz iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju

 

 

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

 

4474

 

 

4474

 

 

 

09.210.1147

585

Programmā „Ozols” atvaļinājumu nauda tiek aprēķināta no ekonomiskās klasifikācijas koda 1119

09.210.1119.

4474

Darba algas apmaksai

 

 

09.210.1149

2239

Programmā „Ozols” atvaļinājumu nauda tiek aprēķināta no ekonomiskās klasifikācijas koda 1119

 

 

 

 

 

09.210.1221

1650

Vairāk ieplānoti līdzekļi slimības pabalstiem

 

 

 

 

 

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

 

150

 

 

150

 

 

 

09.520.1119

150

Izmaiņās sakarā ar pabalstu nāves gadījumā

 

09.520.1228

150

Pabalsts sakarā ar nāves gadījumu

 

Pašvaldības SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

 

726

 

 

726

 

 

 

03.200.1210

600

Ekonomija valsts sociālās apdrošināšanas iemaksās

03.200.2322

726

Degvielai

 

 

03.200.2252

75

Ekonomija informācijas sistēmas licenču nomā

 

 

 

 

 

03.200.2262

51

Ekonomija transportlīdzekļu nomā

 

 

 

 

 

Majoru kultūras nams

 

126

 

 

126

 

 

 

08.230.2312

75

Ekonomija inventāra iegādei

08.230.2311

75

Nepieciešami līdzekļi kancelejas preču iegādei

 

 

08.230.2351

51

Ekonomijas remontmateriālu iegādē

08.230.2352

51

Nepieciešami līdzekļi saimniecības materiālu iegādei

 

 


 

 


3.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju maksas pakalpojumu tāmēs

                                                                                                                                              (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 

Maksas pakalpojumi

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

 

(VFK.EKK)

 

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

 

 

21

 

 

 

21

 

 

09.210.2311

21

Līdzekļu pārdale no biroja preču iegādēm

09.210.2235

21

Semināru apmaksai

Jūrmalas pilsētas dome

 

10000

 

 

10000

 

 

01.110.2221

4000

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem

01.110.2212

2500

Telefona abonēšanas un sarunu apmaksām

 

01.110.2223

6000

Līdzekļu pārdale no elektroenerģijas izdevumiem

01.110.2214

6000

Mobilā telefona abonēšanas un sarunu apmaksām

 

 

 

 

01.110.2222

170

Ūdens un kanalizācijas apmaksai

 

 

 

 

01.110.2312

130

Inventāra iegādei

 

 

 

 

01.110.2322

1200

Maksai par degvielu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


4.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

 

Izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju Valsts budžeta transfertu tāmēs

                                                                                                                                           (Budžeta veids)

 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 

Valsts budžeta transferti

(Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

 

(VFK.EKK)

 

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

 

 

4030

 

 

 

4030

 

 

09.210.1149

800

Līdzekļu pārdale no piemaksām pie valdības līgumiem un pārējām piemaksām

09.210.1119

4030

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

 

09.210.1210

1730

Darba devēja VSAOI – līdzekļu pārdale

 

 

 

 

09.210.1221

1500

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas – līdzekļu pārdale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

1.klases skolēnu ēdināšanai (09.600) un 2.-5.klases maznodrošināto skolēnu ēdināšanai (10.400) nepieciešamais

finansējums no pašvaldības līdzekļiem

(no 01.09.09. līdz 31.12.09.)

 

Kredītrīkotājs

Plāns pēc samazinājuma

Atlikums pēc izpildes uz 01.09.09.

1.kl. skolēnu ēdināšanai nepieciešamie līdzekļi

Atbrīvotie līdzekļi

2.-5.kl. maznodrošināto skolēnu brīvpusdienas

Izmaiņas 2.-5.kl. maznodrošināto skolēnu brīvpusdienu apmaksas nodrošināšanai

Klasifikācijas kods

09.600.2363

09.600.2363

09.600.2363

09.600.2363

10.400.2363

09.600.2363

10.400.2363

1

2

3

5

6

7

 

 

Pavisam kopā

296936

138399

13789

124610

50308

-50308

50308

Kauguru vidusskola

45119

20453

1781

18672

8170

-8170

8170

Jaundubultu vidusskola

14086

6229

497

5732

3253

-3253

3253

Mežmalas vidusskola

30478

14477

1694

12783

7183

-7183

7183

Pumpuru vidusskola

28815

12535

1110

11425

7950

-7950

7950

Majoru pamatskola

35397

16089

1577

14512

4380

-4380

4380

Lielupes vidusskola

11888

5413

730

4683

1840

-1840

1840

Slokas pamatskola

21751

11599

1518

10081

6582

-6582

6582

Vaivaru pamatskola

10262

4199

438

3761

1360

-1360

1360

Alternatīvā skola

13237

6380

526

5854

875

-875

875

Sākumskola "Taurenītis"

16372

7553

1202

6351

438

-438

438

Sākumskola "Atvase"

39989

18145

1577

16568

3985

-3985

3985

Izglītības pārvalde

29542

15327

1139

14188

4292

-4292

4292

 


 

 

 


6.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

Neatbalstāmās izmaiņas 2009.gadā kredītrīkotāju tāmēs

                                                                                                                                                                 

Budžeta

finansētas

institūcijas

nosaukums

 (Budžeta veids)

Klasif. kods

„-”

Paskaidrojums

Klasif. kods

„+”

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

 

(VFK.EKK)

 

Jūrmalas vakara vidusskola

 

320

 

 

320

 

 

 

09.210.2370

320

Līdzekļu pārdale no mācību līdzekļu un materiālu iegādēm

09.210.5238

320

Projektora iegāde tālmācības programmas attīstībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.pielikums Jūrmalas pilsētas dome s2009.gada

1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61

(protokols Nr.23, 6.punkts)

 

 

 

 


Lejupielāde: DOC un PDF