Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 26.oktobra 75.nolikumu

2010.gada 28.janvārīNr.17

Protokols Nr.2, 75.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1
„Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

Izdots saskaņā ar
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 1. Visā nolikuma tekstā vārdus „Jūrmalas bibliotēku apvienība” (attiecīgā locījumā un saīsinājumos) aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas Centrālā bibliotēka” (attiecīgā locījumā un saīsinājumos).

 2. Nolikuma 4.4. punktu izteikt šādā redakcijā:

  „4.4. JCB ir sekojošas struktūrvienības:

  · Centrālā bibliotēka - tās apakšstruktūrvienības –

  Komplektēšanas un apstrādes nodaļa,

  Lasītāju apkalpošanas nodaļa;

  · Asaru bibliotēka;

  · Bulduru bibliotēka;

  · Alberta. Kronenberga Slokas bibliotēka;

  · Ķemeru bibliotēka;

  · Kauguru bibliotēka;

  · Dubultu bērnu bibliotēka.”

 3. Šie grozījumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.februāri.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics