Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 28.janvārīNr.2

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Larisa Loskutova

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1052-1104), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst. 1332 līdz sēdes beigām), Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Māris Dzenītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece

Anita Lindermane

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Māris Demme, Jānis Artemjevs, Zinaīda Tarasenko, Irēna Drupa, Anna Deičmane, Aivars Kamarūts

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

R.Munkevics ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi 2004.gada 22.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā”

·              Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

·              Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

Balsošanas rezultātā par R.Munkevica ierosinātajām izmaiņām („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis), „pret” – nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.           

Grozījumi 2004.gada 22.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā”

2.           

Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

3.           

Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

4.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Z.)

5.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.B.)

6.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Š.)

7.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

8.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.R.)

9.           

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.R.)

10.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.R.)

11.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.O.)

12.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā („Crossinvest Limited”)

13.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Celtic Real”)

14.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.L.)

15.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.N.)

16.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.V.)

17.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.N.T.)

18.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.)

19.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.)

20.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.P.)

21.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.J.)

22.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.K.)

23.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.)

24.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.)

25.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.A.)

26.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.)

27.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.L.)

28.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.F.)

29.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.D.)

30.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

31.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.R.)

32.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.G.)

33.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (B.M.)

34.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.P.)

35.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.S.)

36.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Š.)

37.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.G.)

38.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.)

39.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.K.)

40.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.)

41.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.S.)

42.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.P.)

43.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

44.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.A.)

45.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (L.O.)

46.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.G.)

47.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.K.)

48.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.S.)

49.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.K.)

50.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.B.)

51.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.I.)

52.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (IK „Ihtiandrs”)

53.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.)

54.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.R.)

55.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.)

56.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (L.P.)

57.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.T.)

58.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.K.)

59.  

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

60.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.412 „Par iestāšanos starptautiskā Pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon (KIMO)”

61.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

62.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums

63.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikums

64.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums

65.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums

66.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums

67.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums

68.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums

69.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums

70.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums

71.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums

72.  

Jūrmalas sākumskolas „Ābelīte” nolikums

73.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

74.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”

75.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1„Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

76.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kr.Barona ielā 20

77.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Blaumaņa ielā 15

78.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 76

79.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jasmīnu ielā 14

80.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 4A

81.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 9

82.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 64

83.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 38A

84.  

Par adreses noteikšanu rindu mājai – kotedžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 47

85.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 43 (korpuss 1)

86.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Grāvju ielā 9/11/13

87.  

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B

88.  

Par dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2707 001) Jūrmalā, Jomas ielā 43 konservāciju

89.  

Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā

90.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Žubītes ielā 48 un adreses piešķiršanu

91.  

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes ielā 1 un Kleistes ielā 3

92.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmumā Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” un darba uzdevuma precizēšanu

93.  

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

94.  

Par detālplānojuma grozījumu teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

95.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 apstiprināšanu

96.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

97.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 apstiprināšanu

98.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

99.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumā f586 „Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

100.           

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Bulduru prospektā 25

101.           

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18

102.           

Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Stirnu ielā 11

103.           

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250

104.           

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 28

105.           

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 1A

106.           

Par neapdzīvojamo telpu 601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 izsoles atzīšanu par nenotikušu

107.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b izsoles atzīšanu par nenotikušu

108.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Viņķu ielā 16 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar T.D.

109.           

Par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar A/S „Fēnikss”

110.           

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.B. un I.Z.

111.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.M.

112.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar E.B.

113.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar Ē.B.

114.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar A.E.

115.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar M.B.

116.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar S.Ļ.

117.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar S.O.

118.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.L.

119.           

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pārtraukšanu E.B. un noslēgšanu ar J.S.

120.           

Par 2000.gada 1.novembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.652/1-3 pārjaunošanu ar IK „Alses”

121.           

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 49

122.           

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 33

1.          Grozījumi 2004.gada 22.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.119)

Ziņo:

A.Kamarūts

Izsakās:

R.Ražuksizsaka priekšlikumu jautājumunovirzīt izskatīšanai finanšu komitejā.

M.Dzenītisuzskata, ka šis jautājums nav viennozīmīgs un ir diskutējams, tāpēc izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai transporta un komunālo jautājumu komitejā.

R.Ražuks izsakās, ka līguma 2.1., 2.2. un 2.3. punkti neatbilst realitātei, un par tajos noteiktajām saistībām ir paredzams, ka saskaņā ar ES direktīvām un MK noteikumiem, līdz 2011.gadam tās netiks izpildītas. Tāpēc šie punkti ir jāformulē citādi, jo pretējā gadījumā jebkurš iedzīvotājs var vērsties tiesā par šo saistību nepildīšanu.

J.Visockis uzskata, ka veicot labojumus līgumā, lēmumprojekts ir jāatbalsta.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu līguma 1.2. punktu izteikt šādā redakcijā: „Pašvaldība piešķir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, saskaņā ar līguma nosacījumiem”.

J.Visockis aicina noskaidrot terminu „ekskluzīvas tiesības” un „īpašas tiesības” nozīmi.

R.Munkevics ierosina šī jautājuma izskatīšanu pārcelt uz sēdes beigām, precizējot terminu nozīmi un uzaicinot SIA „Jūrmalas ūdens” vadību.

 

2.          Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.21)

3.          Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

(lēmums Nr.22)

Ziņo:

O.H.Koziorova

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

2.Par politiski represētā personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu.

 

O.H.Koziorova lūdz domes priekšsēdētāju un domes deputātus iedziļināties likumā par dzīves vietas deklarāciju, sevišķu uzmanību pievēršot punktam par papildus un pamata dzīves vietas deklarāciju.

Iziet E.Krūmiņš

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Z.) (lēmums Nr.23)

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.B.)

(lēmums Nr.24)

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Š.)

(lēmums 25)

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

(lēmums Nr.26)

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.R.)

(lēmums Nr.27)

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.R.)

(lēmums Nr.28)

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.R.)

(lēmums Nr.29)

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.O.)

(lēmums Nr.30)

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā („Crossinvest Limited”) (lēmums Nr.31)

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Celtic Real”) (lēmums Nr.32)

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.L.)

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.N.) (lēmums Nr.33)

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.V.)

(lēmums Nr.34)

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.N.T.)

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.) (lēmums Nr.35)

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.) (lēmums Nr.36)

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.P.) (lēmums Nr.37)

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.J.) (lēmums Nr.38)

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.K.)

(lēmums Nr.39)

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.)

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.)

(lēmums Nr.40)

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.A.)

(lēmums Nr.41)

26. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.) (lēmums Nr.42)

27. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.L.) (lēmums Nr.43)

28. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.F.) (lēmums Nr.44)

29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.D.)

(lēmums Nr.45)

30. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.)

(lēmums Nr.46)

31. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.R.)

(lēmums Nr.47)

32. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.G.) (lēmums Nr.48)

33. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (B.M.) (lēmums Nr.49)

34. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.P.) (lēmums Nr.50)

35. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.S.) (lēmums Nr.51)

36. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Š.)

(lēmums Nr.52)

37. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.G.)

38. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.)

(lēmums Nr.53)

39. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.K.)

(lēmums Nr.54)

40. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K.) (lēmums Nr.55)

41. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.S.) (lēmums Nr.56)

42. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.P.) (lēmums Nr.57)

43. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.) (lēmums Nr.58)

44. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.A.)

(lēmums Nr.59)

45. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (L.O.)

(lēmums Nr.60)

46. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (T.G.)

47. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.K.)

(lēmums Nr.61)

48. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.S.)

(lēmums Nr.62)

49. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.K.) (lēmums Nr.63)

50. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.B.)

(lēmums Nr.64)

51. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.I.)

(lēmums Nr.65)

52. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (IK „Ihtiandrs”) (lēmums Nr.66)

53. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P.)

(lēmums Nr.67)

54. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.R.)

(lēmums Nr.68)

55. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.)

(lēmums Nr.69)

56. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (L.P.) (lēmums Nr.70)

57. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.T.)

(lēmums Nr.71)

58. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.K.) (lēmums Nr.72)

Ziņo:

A.Lindermane ziņo, ka noizskatīšanas jānoņem lēmumprojektus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldībasbudžetā no S.L., E.N.T., I.P., ž.G. un T.G., jo šīs personas parādu ir samaksājušas.

R.Munkevics lūdz A.Lindermani pārskatīt jautājumu par iespēju pilnvarot kādu no amatpersonām pieņemt šādus lēmumus, izvērtējot arī citu pašvaldību pieredzi.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Z.).

2.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.B.).

3.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.Š.).

4.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.).

5.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.R.).

6.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.R.).

7.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.R.).

8.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.O.).

9.          Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā („Crossinvest Limited”).

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (SIA „Celtic Real”).

11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.N.).

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.V.).

13. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.).

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (E.K.).

15. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.P.).

16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.J.).

17. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Ž.K.).

18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K.).

19. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (D.A.).

20. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.S.).

21. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Z.L.).

22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (G.F.).

23. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.D.).

24. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B.).

25. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.R).

26. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (V.G).

27. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (B.M).

28. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.P).

29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.S).

30. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Š).

31. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K).

32. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.K).

33. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.K).

34. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (M.S).

35. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.P).

36. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.B).

37. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.A).

38. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (L.O).

39. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (K.K).

40. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (R.S).

41. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.K).

42. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (Dz.B).

43. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (O.I).

44. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (IK „Ihtiandrs”).

45. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.P).

46. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (S.R).

47. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (J.K).

48. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (L.P).

49. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (A.Trenčs).

50. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (I.K).

 

59. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē

(lēmums Nr.73)

Ziņo:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, A.Tampe nebalso, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu sadali Rīgas jūras līča piekrastē.

 

60. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā lēmums Nr.412„Par iestāšanos starptautiskā Pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon (KIMO)” (lēmums Nr.74)

Ziņo:

J.Artemjevs

Izsakās:

L.Loskutova lūdz J.Artemjevu precizēt, vai 2010.gada dalības maksa šajā organizācijā ir tāda pati kā iepriekš.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, G.Truksnis, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā lēmums Nr.71 „Par iestāšanos starptautiskā Pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljoeorganisasjon (KIMO)”.

 

61. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā lēmums Nr.4„Jūrmalas Sporta skolas nolikums”(nolikums Nr.4)

Ziņo:

R.Kraukste

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, Z.Starks, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 1 (G.Truksnis), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā lēmums Nr.4„Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

 

Ienāk E.Krūmiņš

62. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums (nolikumsNr.5)

63. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikums (nolikumsNr.6)

64. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums (nnolikumsNr.7)

65. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums (nolikumsNr.8)

66. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums (nolikumsNr.9)

67. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums (nolikumsNr.10)

68. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums (nolikumsNr.11)

69. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums (nolikumsNr.12)

70. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums(nolikumsNr.13)

71. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums(nolikumsNr.14)

72. Jūrmalas sākumskolas „Ābelīte” nolikums (nolikumsNr.15)

Ziņo:

I.Drupa

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu precizēt Jūrmalas sākumskolas „Ābelīte” nolikuma projekta 6.punktu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem ar precizējumu Jūrmalas sākumskolas „Ābelīte” nolikuma projekta 6.punktā („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, A.Ābelītis, G.Truksnis, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Tampe, E.Krūmiņš), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt nolikumus:

1.           Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums.

2.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikums.

3.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums.

4.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums.

5.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums.

6.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums.

7.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums.

8.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums.

9.          Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums.

10. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums.

11. Jūrmalas sākumskolas „Ābelīte” nolikums, ar precizējumu nolikuma 6.punktā.

 

73. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (Nr.21)

Ziņo:

Z.Tarasenko

I.Drupa

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka lēmumprojekts nav pārskatāms, ar svītrojumiem un tiek izskatīts steidzamā kārtā, neskatot to iepriekš izglītības jautājumu komitejā. Turpretī citi lēmumprojekti, kurus pieņemot kāda no skolām varētu saņemt līdzekļus no Sorosa fonda, netiek izskatīti steidzami. Tādēļ sagatavoto lēmumprojektu neatbalstīs.

A.Tampe izsakās, ka balsojumā par šo lēmumprojektu atturēsies. Uzskata, ka šī izglītības sistēmas reforma ir neveiksmīgs eksperiments un sagatavotie grozījumi bija jāapspriež jau ātrāk.

I.Blaua izsakās, ka šis jautājums tika apspriests skolu direktoriem vienojoties. Uzskata, ka vajadzēja ievērot konsekvenci un sasaukt izglītības jautājumu komiteju par šī jautājuma izskatīšanu.

I.Ančāns izsakās, ka tā kā šis jautājums vēl nebija līdz galam precizēts, tas izglītības jautājumu komitejā tika skatīts kā informācija un skolu vadītāji to ir atbalstījuši.  

Z.Starks iebilst, ka lēmumprojekts ir ar svītrojumiem. Uzskata, ka ņemot vērā arī Izglītības un zinātnes ministrijas iebildumus, izmaiņas izglītības sistēmā nav veiktas profesionāli, jo uzskata, ka pašlaik ir redzams tas, ka notiek darbinieku samazināšana, nevis izglītības kvalitātes uzlabošana.

M.Dzenītis pievienojas G.Trukšņa un I.Blauas teiktajam un ierosina šo jautājumu novirzīt izskatīšanai izglītības jautājumu komitejā.

R.Munkevics izsakās, ka ņemot vērā, ka šos grozījumus atbalsta arī paši pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.  

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš), „pret” –nav, „atturas”- 5 (G.Truksnis, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

 

74. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņo:

U.Klemperis

75. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā nolikums Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums” (nolikums Nr.17)

Ziņo:

S.Brence

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- 3 (G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt nolikumus:

1.Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 „Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”.

 

A.Ābelītis izsakās, ka ņemot vērā pašreizējo pieredzi saistībā ar domes lēmumu par 3 pirmsskolas grupu izveidošanu bērnudārzā „Zvaniņš” ar šī gada 1.janvāri, apšauba arī paredzēto ekonomisko izdevīgumu reorganizējot Ķemeru vidusskolu.

 

Pārtraukums 12.00-12.30

 

76. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kr.Barona ielā 20

(lēmums Nr.76)

77. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Blaumaņa ielā 15

(lēmums Nr.77)

78. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 76

(lēmums Nr.78)

79. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jasmīnu ielā 14

(lēmums Nr.79)

80. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 4A

(lēmums Nr.80)

81. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 9

(lēmums Nr.81)

82. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 64

(lēmums Nr.82)

83. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 38A

(lēmums Nr.83)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21„Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kr.Barona ielā 20.

2.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Blaumaņa ielā 15.

3.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 76.

4.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jasmīnu ielā 14.

5.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Liepu ielā 4A.

6.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stūrmaņu ielā 9.

7.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 64.

8.          Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 38A.

 

84. Par adreses noteikšanu rindu mājai – kotedžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 47

(lēmums Nr.84)

85. Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 43 (korpuss 1) (lēmums Nr.85)

86. Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Grāvju ielā 9/11/13

(lēmums Nr.86)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu rindu mājai – kotedžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 47.

2.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 43 (korpuss 1).

3.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Grāvju ielā 9/11/13.

 

87. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B (lēmums Nr.87)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3618 Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B.

 

88. Par dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2707 001) Jūrmalā, Jomas ielā 43 konservāciju (lēmums Nr.88)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojekts ir jāpapildina ar punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Uzdot nekustamā īpašuma Jomas ielā 43, Jūrmalā īpašniekiem A.M. un V.I. līdz 2010.gada 15.martam veikt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2707 001) Jūrmalā, Jomas ielā 43 vizuālo un tehnisko apsekošanu un izstrādāt būves konservācijas projektu.”

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu un G.Trukšņa izteikto priekšlikumu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 2707 001) Jūrmalā, Jomas ielā 43 konservāciju, ar papildinājumu un G.Trukšņa izteikto priekšlikumu.

 

89. Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā

(lēmums Nr.89)

Ziņo:

V.Zvejniece ziņo, ka lēmumprojekts jāpapildina ar 3.punktu, ka lēmums stājas spēkā 2010.gada 5.februārī.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā. Papildinot lēmumu ar 3.punktu.

 

90. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Žubītes ielā 48 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.90)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Žubītes ielā 48 un adreses piešķiršanu.

 

91. Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes ielā 1 un Kleistes ielā 3 (lēmums Nr.91)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks), „pret” –nav, „atturas”- 2 (A.Ābelītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumu par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 22, Vārnukroga ceļš 20, Kleistes ielā 1 un Kleistes ielā 3.

 

92. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmumā Nr.4„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” un darba uzdevuma precizēšanu (lēmums Nr.92)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe), „pret” –nav, „atturas”- nav, L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmumā lēmums Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” un darba uzdevuma precizēšanu.

 

93. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.93)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav, L.Loskutova nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

94. Par detālplānojuma grozījumu teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.94)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

95. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 apstiprināšanu (lēmums Nr.95)

96. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.          Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 apstiprināšanu.

2.          Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

97. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 apstiprināšanu (lēmums Nr.96)

98. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1.Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 apstiprināšanu.

2.Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

 

99. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmumā Nr.586 „Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt, jo šie grozījumi sagatavoti pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, kuri vēl nav apstiprināti.

 

100.    Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Bulduru prospektā 25

(lēmums Nr.97 )

101.    Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18

 (lēmums Nr.98

102.    Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Stirnu ielā 11 (lēmums Nr.99 )

Ziņo:

A.Deičmane

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu 21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Bulduru prospektā 25.

2.Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18.

3. Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Stirnu ielā 11.

 

103.    Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

R.Ražuks izsaka priekšlikumu šo jautājumu skatīt transporta un komunālo jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, E.Krūmiņš, G.Truksnis, L.Loskutova), „pret” –1 (J.Visockis), „atturas”- 7 (A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Ražuks, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, A.Tampe)), lēmums tika noraidīts.

 

R.Munkevics, pēc deputātu ierosinājuma,novirza jautājumu izskatīšanaitransporta un komunālo jautājumu komitejā.

 

104.    Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 28 (lēmums Nr.100 )

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, E.Krūmiņš, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks), „pret” –1 (M.Dzenītis), „atturas”- 6 (A.Ābelītis, G.Truksnis, Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 28.

 

105.    Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 1A

(lēmums Nr.101 )

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis, Z.Starks, L.Loskutova)), „pret” –nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, A.Tampe, M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 1A.

 

106.    Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.102 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.601 un zemes 3618/70585 domājamo daļu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19 izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

107.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.103 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis, A.Tampe, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b izsoles atzīšanu par nenotikušu.

 

Iziet Z.Starks

108.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Viņķu ielā 16 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar T.D. (lēmums Nr.104)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (M.Vorobjova, R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova), „pret” –nav, „atturas”- 4 (G.Truksnis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Viņķu ielā 16 daļas nomas līgumu noslēgšanu ar T.D.

 

109.    Par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar A/S „Fēnikss” (lēmums Nr.105)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 ((R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Vorobjova), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar A/S „Fēnikss”.

 

110.    Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.B. un I.Z. (lēmums Nr.106 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 ((R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.B. un I.Z.

 

111.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.M. (lēmums Nr.107 )

112.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar E.B. (lēmums Nr.108 )

113.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar Ē.B. (lēmums Nr.109 )

114.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar A.E. (lēmums Nr.110 )

115.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar M.B. (lēmums Nr.111 )

116.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar S.Ļ. (lēmums Nr.112 )

117.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar S.O. (lēmums Nr.113 )

118.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.L. (lēmums Nr.114 )

119.    Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pārtraukšanu E.B. un noslēgšanu ar J.S. (lēmums Nr.115 )

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, G.Truksnis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”-nav, L.Loskutova nebalso, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.M.

2.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar E.B.

3.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar Ē.B.

4.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar A.E.

5.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar M.B.

6.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar S.Ļ.

7.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar S.O.

8.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L.L.

9.          Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 daļas nomas līguma pārtraukšanu E.B. un noslēgšanu ar J.S.

 

120.    Par 2000.gada 1.novembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.652/1-3 pārjaunošanu ar IK „Alses” (lēmums Nr.116 )

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 ((R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par 2000.gada 1.novembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.652/1-3 pārjaunošanu ar IK „Alses”.

 

121.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 49 (lēmums Nr.117)

122.    Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 33

(lēmums Nr.118)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 ((R.Ražuks, R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Tampe, M.Dzenītis, I.Blaua, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”-nav, Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kalēju ielā 49.

2.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 33.

 

1.Grozījumi 2004.gada 22.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā” (lēmums Nr.119)

Ziņo:

A.Kamarūts sniedz terminu „ekskluzīvas tiesības” un „īpašas tiesības” skaidrojumu, kā arī ierosina, pēc R.Ražuka iepriekš izteiktā priekšlikuma, līguma 2.1., 2.2. un 2.3 punktus papildināt ar šādu tekstu: „izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA inženierkomunikācijas”.

Izsakās:

R.Ražuks izsaka priekšlikumu līgumā noteikt „īpaša tiesības”, dodot iespēju šādu pakalpojumu sniegt vēl kādam uzņēmumam.

I.Ančāns izsakās, ka ir jāatbalsta sagatavotais lēmumprojekts, tādējādi dodot iespēju PSIA „Jūrmalas ūdens”, kas ir pašvaldības uzņēmums un vienīgais, kurš sniedz šādu pakalpojumu Jūrmalas pilsētā, pretendēt uz ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

R.Ražuks izsakās, ka „Jūrmalas ūdens” nespēj un nespēs izpildīt ES direktīvās un MK noteikumos noteikto – līdz 2011.gada beigām ūdensapgādes un kanalizācijas ūdeņu novadīšanas sistēmas pakalpojumu sniegšanu visā Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tāpēc uzskata, ka nosakot „īpašas tiesības” ir iespēja rast citus risinājumu veidus šīs problēmas risināšanā.

R.Munkevics aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu ar A.Kamarūta ierosinātajām izmaiņām līguma 2.1., 2.2. un 2.3 punktos, lai nodrošinātu iespēju saņemt līdzfinansējumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar ierosinātajām izmaiņām („par” – 12 (R.Munkevics, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Tampe, I.Blaua, M.Vorobjova), „pret” –nav, „atturas”-2 (R.Ražuks, M.Dzenītis), Z.Starks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2004.gada 22.aprīļa līgumā Nr.1.1-16.9/440 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētā”, papildinot līguma 2.1., 2.2. un 2.3 punktus.

 

Sēde slēgta plkst. 14.00

Nākošā sēde 2010.gada 11.februārī plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs

R.Munkevics

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 3.februārī.