Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2010.gada 11.februārīNr.120

protokols Nr.4, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666
„Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2010.gada 19.janvāra vēstuli Nr.2-04-R/125 „Par Valsts zemes dienesta pārstāvi Jūrmalas pilsētas zemes komisijā” un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 2.1pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmuma Nr.666 „Par zemes komisiju” punktus 2.3., 2.4. un 2.5. sekojošā redakcijā:

  1. „2.3. Andris Bērziņš – pilsētplānošanas nodaļas arhitekts”;

  2. „2.4. Rita Ansule – pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja”;

  3. „2.5. Ģirts Ruģelis – Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja vadošais speciālists”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics