Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2010.gada 25.februārīNr.6

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja 1.vietniece

Larisa Loskutova

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos

Ilmārs Ančāns

priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Romualds Ražuks

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1220-1228), Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Juris Visockis, Marija Vorobjova, Aigars Tampe, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Māris Dzenītis(nepiedalās no plkst.1220-1221)

Nepiedalās deputāti:

Raimonds Munkevics

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja p.i

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i

Evija Rakiša

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Inese Auniņa

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja p.i

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Ruanete Meža, Gunta Jubele, Māris Demme, Anna Deičmane, Jānis Skuja, Ģirts Brambergs, K.M., Vilis Dubrovskis

Piedalās:

 pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

L.Loskutova ierosina noņemt no sēdes darba kārtības sekojošus jautājumus:

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”, jo ir iespējama nomas maksas pārmaksa, kura jāatgriež nomniekiem, jānoskaidro ietekme uz budžetu. Jautājums nav skaņots ar pilsētplānošanas nodaļu.

·              Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Bulduri 4250. Lēmumprojekts nav saskaņots ar domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražuku, kurš iebilst, ka uz transporta un komunālo jautājumu komiteju šim lēmumprojektam bija pievienota Būvvaldes nesaskaņota projekta Bulduru prosp. 36 skiču stadijās versija un uzskata, ka nepieciešams komitejā pieņemt lēmumu par papildus nosacījumiem transporta kustības organizācijai.

Un iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-009

·              Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Kāpu ielā 49A un Melluži 0505

Balsošanas rezultātā par L.Loskutovas ierosinātajām izmaiņām („par” – 14 (A.Ābelītis, L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, E.Krūmiņš, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, I.Blaua, M.Dzenītis, G.Truksnis, Z.Starks)), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

Darba kārtība:

 

1.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.9 „Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums”

3.   

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

4.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15

5.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Rubeņu ielā 31

6.   

Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Otīlijas ielā 5

7.   

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 23 un adreses piešķiršanu

8.   

Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju

9.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

10.  

Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

11.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.25 sadales projekta apstiprināšanu

12.  

Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 100

13.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Jomas ielā 2619

14.  

Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

15.  

Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi

16.  

Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība

17.  

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 īres līguma noslēgšanu ar K.S.

18.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

19.  

Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

20.  

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šos.5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inese un E”

21.  

Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma noslēgšanu ar E.K.

22.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar V.S.

23.  

Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar S.S.

24.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas pr.11

25.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-009

26.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49A un Melluži 0505

 

1.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.181)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.9„Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums” (nolikums Nr.34)

Ziņo:

J.Skuja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.9„Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums”.

 

3.          Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.182)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

 

4.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 (lēmums Nr.183)

5.          Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Rubeņu ielā 31

(lēmums Nr.184)

6.          Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Otīlijas ielā 5 (lēmums Nr.185)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu dzīvojamai ēkai Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15.

2.          Par adreses noteikšanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Jūrmalā, Rubeņu ielā 31.

3.  Par adreses noteikšanu dzīvojamām ēkām Jūrmalā, Otīlijas ielā 5.

 

7.          Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 23 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.186)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems 23 un adreses piešķiršanu.

 

8.          Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju (lēmums Nr.187)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju.

 

9.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47„Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņo:

Ģ.Brambergs ziņo, ka nepieciešams saistošo noteikumu projekta 3.punktu precizēt sekojošā redakcijā: „Saistošo noteikumu 9.punktā vārdus „Būvvaldes kancelejā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar  precizējumu („par” – 13 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47„Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

 

10. Par sadzīves atkritumu kompostēšanu metāntenkos un biogāzes ražošanas rekonstrukciju Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Mežmalas ielā 43, Jūrmalā

Ziņo:

Ģ.Brambergs

K.M. (SIA „Zaļās tehnoloģijas” pārstāvis)

Vilis Dubrovskis

Izsakās:

J.Visockis jautā par saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu?

V.Vītoliņš atbild, ka saistošie noteikumi ir izstrādāti un tiek gaidīti pēdējie atzinumi.

E.Krūmiņš iebilst, ka materiāliem nav pievienots šī projekta tehniski ekonomiskais pamatojums.

G.Truksnis izsakās, ka nevar atbalstīt šo lēmumprojektu, jo:

1) nav pieņemti saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu;

2) noslēgtajā Nodomu protokolā ar SIA „AAS „Piejūra”” vienojas tikai par dūņu pārstrādi un to parakstījusi tikai valdes priekšsēdētāja. Uzskata, ka atkritumu pārstrādi Jūrmalas pilsētā jāveic tikai SIA „AAS „Piejūra””;

3) realizējot šo projektu, tiks ievesti atkritumi arī no citām pilsētām, kas nav pareizs risinājums Jūrmalai kā kūrortpilsētai.

Uzskata, ka svarīgs ir jautājums par dūņu pārstrādi, bet to tik pat labi varētu veikt arī SIA „AAS „Piejūra”” uzstādot nepieciešamās iekārtas. Tādējādi samazinot izvedamo atkritumu daudzumus un nodrošinot SIA „AAS „Piejūra”” tarifu samazināšanos.

Izsakās, ka vēl ir pietiekoši daudz jautājumu un neskaidrību. Tas nav saskaņots ar atkritumu apsaimniekošanas koncepciju un SIA „AAS „Piejūra”” koncepciju.

J.Visockis izsakās, ka atbalsta šo ideju , bet neatbalsta šo lēmumprojektu, jo ir daudz neskaidrību par šo projektu un tas nav pietiekami sagatavots. Iebilst, ka šobrīd vēl nav pieņemti saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu. Ierosina steidzami pieņemt šos noteikumus.

M.Dzenītis uzskata, ka SIA „Zaļās tehnoloģijas” piedāvā progresīvu redzējumu degradētā pilsētas teritorijā. Izsakās, ka, ja šis projekts tiks noraidīts, tad ir bezjēdzīgi runāt par investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības atbalstu. Uzskata, ka šis projekts ir izdevīgs un vajadzīgs Jūrmalas pilsētai.

Z.Starks izsakās, ka šī projekta ideja ir laba, taču šis projekts nav pietiekami izskatīts. Uzskata, ka SIA „Zaļās tehnoloģijas” vajadzētu izskatīt iespēju uzstādīt iekārtas ar daudz mazākām jaudām, kas pārstrādātu tikai Jūrmalā esošos atkritumus, tai skaitā dūņas. Izsakās, ka balsojumā atturēsies.

I.Ančāns uzskata, ka šī tehnoloģija ir laba, bet nepieciešams izstrādāt tādu projektu, kurā paredzēts pārstrādāt tikai Jūrmalas pilsētā esošo atkritumu apjomus. Šobrīd šo lēmumprojektu neatbalstīs.

V.Vītoliņš izsakās, ka domes lēmums ir viens no noteikumiem, lai gatavotu pieprasījumu ES fonda finansējumam un nav garantiju, ka šis finansējums tiks piešķirts. Tas ir uzņēmēju risks. Ja finansējums tiek piešķirts, tad ir valsts atbalsts, subsidētais elektrības iepirkums un projekts ir dzīvotspējīgs.

R.Ražuks izsakās, ka ir iepazinies ar šo projektu un tā paredzēto atrašanās vietu apmeklējis. Protams, loģiskākais risinājums būtu nelielas biogāzes ražošanas iekārtu uzstādīšana jau esošajās attīrīšanas iekārtās, kas pārstrādātu iegūtās dūņas. Uzskata, ka „SIA „Zaļās tehnoloģijas” projektu tiešā veidā nav jānoraida. Optimālākais variants būtu, ja SIA „AAS „Piejūra”” iesniegtu priekšlikumus par ūdens attīrīšanās iekārtās iegūto dūņu izmantošanu, piesaistot „SIA „Zaļās tehnoloģijas” vai citu uzņēmumu šī jautājuma risināšanā. Lēmuma projektā vajadzētu norādīt uz tiem veicamajiem darbiem, kas sniegtu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

M.Dzenītis izsakās, ka iesniegums par šo projektu tika iesniegts pagājušā gada augustā, domei ir bijis laiks, lai ar to iepazītos. Aicina deputātus atbalstīt šo projektu.

J.Visockis izsakās, ka neatbalstīs šo lēmumprojektu, jo tas nav pietiekami sagatavots un izsaka priekšlikumu uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam mēneša laikā sagatavot visus izteiktos priekšlikumus un izskatīt tos apvienotajā komitejā.

G.Truksnis aicina atbalstīt priekšlikumu nevis noraidīt lēmumprojektu pēc būtības, bet izvērtēt iespēju atkārtoti iesniegt pārstrādātu lēmumprojektu,  paredzot pārstrādāt tikai Jūrmalas pilsētā esošos atkritumus.

R.Ražuks atbalsta J.Visocka priekšlikumu.

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu atlikt šo jautājumu uz 2 mēnešiem.

L.Loskutova izsakās, ka Jūrmala ir kūrortpilsēta, tāpēc ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šāda uzņēmuma izveidošanas atbalstīšana. Piekrīt visiem, kas izteica priekšlikumu ražošanu veikt pārstrādājot tikai Jūrmalas pilsētā esošos atkritumus. Uzskata, ka šis lēmumprojekts nav pietiekami sagatavots un izsaka priekšlikumu to atlikt un veikt šādus uzdevumus:

1) jāsaņem ekonomikas un attīstības jautājumu nodaļas vides speciālista atzinums par šo projektu;

2) jāsaņem juridiskās nodaļas atzinums, vai sagatavotais lēmumprojekts atbilst LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta 2.punktam;

3) SIA „AAS „Piejūra”” sagatavot nevis Nodomu protokolu ar valdes priekšsēdētājas parakstu, bet valdes lēmumu atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas plānam;

4) ņemot vērā, ka Jūrmala ir kūrortpilsēta un Eiropas kūrortasociācijas locekle, šis projekts jāsaskaņo ar tūrisma un ārējo sakaru nodaļu par šāda uzņēmuma izvietošanu Jūrmalas pilsētā un jāizvērtē, vai nav pretrunu ar kūrortasociācijas vadlīnijām un kūrortkoncepciju;

5) pēc tam šo jautājumu jāizskata transporta un komunālo jautājumu komitejā;

6) „SIA „Zaļās tehnoloģijas” lēmumprojektam jāpievieno tehniski ekonomiskais pamatojums;

Izsakās, ka tuvākajā laikā jāpieņem saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu, un projektu būtu nepieciešams saskaņot arī ar šiem noteikumiem.

7) saņemot visus iepriekš minētos atzinumus, pirms virzīšanas uz domes sēdi, atkārtoti šo jautājumu novirzīt izskatīšanai attīstības un vides jautājumu komitejā.

L.Loskutova aicina deputātus atbalstīt šos priekšlikumus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumiem („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks,), „pret” –nav, „atturas”- 1 (M.Dzenītis), A.Ābelītis nebalso), nolēma atbalstīt L.Loskutovas priekšlikumu.

 

Pārtraukums 11.40-12.20

 

11. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.25 sadales projekta apstiprināšanu (lēmums Nr.188)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis un E.Krūmiņš nav atgriezušies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.25 sadales projekta apstiprināšanu.

 

Ienāk E.Krūmiņš un M.Dzenītis

 

12. Par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 100 (lēmums Nr.189)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka šim zemesgabalam nav nepieciešams veikt lietošanas mērķa maiņu un jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā šo zemesgabalu jānosaka par dabas pamatni.

A.Deičmane informē, ka saskaņā ar likumu, šo zemesgabalu nav iespējams izņemt no kompensācijas zemju fonda.

Z.Starks izsaka priekšlikumu šo zemesgabalu saglabāt kompensācijas zemju fondā kā dabas pamatni.

I.Ančāns atbalsta Z.Starka priekšlikumu šo zemesgabalu saglabāt kā dabas pamatni.

G.Truksnis izsakās, ka, saskaņā ar esošo teritorijas plānojumu, šis zemesgabals atrodas teritorijā „priežu parka rajons ar apbūvi” un katrs gadījums par zemes lietošanas mērķa maiņu ir jāizskata atsevišķi pēc loģikas un samērības principa. Šo zemesgabalu nepieciešams sadalīt 4 zemesgabalos un neizšķērdējot pašvaldības līdzekļus, maksājot lielas zemesgabalu nomas maksas, šos zemesgabalus piešķirt kā kompensējamos zemesgabalus.

M.Dzenītis daļēji piekrīt Z.Starka un G.Trukšņa teiktajam, taču nebalsos un aicina arī citus deputātus nebalsot par šo lēmumprojektu, jo uzskata, ka domes darbinieki nav atbilstoši sagatavojuši dokumentus.

L.Loskutova uzskata, ka zemesgabala lietošanas mērķis neatbilst šobrīd spēkā esošajam pilsētas teritorijas plānojumam un aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis), „pret” –nav, „atturas”- 6 (Dz.Homka, I.Ančāns, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, I.Blaua), M.Dzenītis nebalso)), nolēma pieņemt lēmumu par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 100.

 

13. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Jomas ielā 2619

(lēmums Nr.190)

Ziņo:

A.Deičmane

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka balsojumā atturēsies, jo jau pagājušajā domes sēdē viņaprāt tika pieņemts aplams lēmums par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Noderīgas lietas”, pēc kura sekojoši ar šo lēmuma projektu zemesgabala lietošanas mērķis tiek mainīts uz komercdarbības objektu apbūvi.

G.Truksnis aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, jo lietošanas mērķis tiek noteikts kadastrālās vērtības noteikšanas vajadzībām un neatbilstošai nomas maksai. Uzdod pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai kopā ar citām domes attiecīgajām struktūrvienībām izvērtēt arī citu objektu Jomas ielā atrašanās vietas, to platību, lietošanas mērķi un noteiktās nomas maksas.

M.Dzenītis atbalsta G.Trukšņa priekšlikumu un izsakās, ka par šo lēmumprojektu nebalsos, jo nav atbilstoši sagatavoti dokumenti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, G.Truksnis), „pret” –1 (A.Ābelītis), „atturas”- 3 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Jomas ielā 2619.

 

14. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.191)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai.

 

15. Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumiem.

 

16. Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība (lēmums Nr.192)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis iebilst, ka nav ievērota konsekvence nosakot pludmales nogabalu nomas maksas.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu iznomāšanas kārtību.

 

17. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 īres līguma noslēgšanu ar K.S. (lēmums Nr.193)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 īres līguma noslēgšanu ar K.S.

 

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

(lēmums Nr.194)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 2 (Dz.Homka, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.

 

19. Par zemesgabala Jūrmalā, Silu ielā 28 daļas nomāšanu no R.S.

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu šo jautājumu atlikt, pārvērtēt un noteikt tādu nomas maksas procentu, lai pašvaldībai negūtu zaudējumus.

L.Loskutova aicina deputātus balsot par G.Trukšņa priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma šī jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

20. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inese un E” (lēmums Nr.195)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- 3 (Dz.Homka, Z.Starks, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Inese un E”.

 

21. Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma noslēgšanu ar E.K. (lēmums Nr.196)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka pēc iespējas ātrāk jāpieņem saistošie noteikumi par nomas maksas apmēra noteikšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Gulbju ielā 44 nomas līguma noslēgšanu ar E.K.

 

22. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar V.S. (lēmums Nr.197)

23. Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar S.S. (lēmums Nr.198)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

G.Truksnis izsakās, ka atkārtoti iebilst pret to, ka pašvaldība nodod šīs telpas nomā, bet samaksu par to saņem PSIA „Kauguru veselības centrs”. Tāpēc balsos pret un aicina arī citus deputātus neatbalstīt sagatavotos lēmumprojektus un risināt jautājumu par PSIA „Kauguru veselības centrs” privatizāciju.

I.Ančāns izsaka priekšlikumu šos jautājumus atlikt un risināt jautājumu par to, lai PSIA „Kauguru veselības centrs” atgrieztos ārsti, kuri pilda funkcijas, kam tieši paredzēta šī ēka.

Dz.Homka aicina deputātus atbalstīt šos lēmumprojektus, bet risināt jautājumu par šīs ēkas īpašuma tiesībām.

I.Ančāns uzskata, ka šobrīd, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, nevajadzētu risināt jautājumu par šīs ēkas īpašuma tiesībām.

M.Vorobjova izsaka priekšlikumu noslēgt nomas līgumus uz 1 gadu un risināt jautājumu par PSIA „Kauguru veselības centrs” privatizāciju.

J.Visockis izsakās, ka nepieciešams pēc iespējas ātrāk izskatīt jautājumu par PSIA „Kauguru veselības centrs” privatizāciju.

L.Loskutova aicina deputātus balsot par sagatavotajiem lēmumprojektiem ar M.Vorobjovas izteikto priekšlikumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar M.Vorobjovas izteikto priekšlikumu („par” – 10 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, A.Ābelītis), „pret” –1 (G.Truksnis), „atturas”- 3 ( Z.Starks, M.Dzenītis, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar V.S.

2.          Par piekrišanu noslēgt Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līgumu ar S.S.

 

 

24. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas pr.11

(lēmums Nr.199)

25. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-009

(lēmums Nr.200)

26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49A un Melluži 0505 (lēmums Nr.201)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (L.Loskutova, M.Vorobjova, R.Ražuks, V.Maksimovs, I.Ančāns, I.Blaua, Dz.Homka, J.Visockis, E.Krūmiņš, M.Dzenītis, A.Tampe, G.Truksnis, Z.Starks, A.Ābelītis), „pret” –nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Edinburgas pr.11.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Drosmes ielā 5-009.

3.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kāpu ielā 49A un Melluži 0505.

 

Sēde slēgta plkst. 13.30

Nākošā sēde 2010.gada 11.martā plkst.10.00

 

Domes priekšsēdētājs 1.vietniece

L.Loskutova

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2010.gada 3.martā.


Lejupielāde: DOC un PDF