Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.nolikumu

2010.gada 21.oktobrīNr. 69

protokols Nr. 30, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27
„Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

Izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 30.panta 6.daļu un 31.pantu
un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma„Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septīto nodaļu

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 3.2.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„3.2.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieci pilsētsaimniecības jautājumos;”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF