Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 17.jūnijāNr.442

protokols Nr.17, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 31.maija lēmumā Nr.412
„Par pašvaldības kontroles komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55 „Pašvaldības kontroles komisijas nolikums” IV nodaļas 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmumu Nr.412 „Par pašvaldības kontroles komisiju” ar 1.4.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„1.4. Dace Pranča.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija