Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 21.oktobra 688.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 17.jūnija 442.lēmumu

2010.gada 31.maijāNr.412

protokols Nr.15, 3. punkts

Par pašvaldības kontroles komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55 „Pašvaldības kontroles komisijas nolikums” IV nodaļas 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt pašvaldības kontroles komisiju sekojošā sastāvā:

    1.1. Komisijas priekšsēdētāja: Marija Vorobjova, Jūrmalas pilsētas domes deputāte.

    1.2. Vilmārs Freimanis, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pienākumu izpildītājs;

    1.3. Evija Rakiša, Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja.

    1.4. Dace Pranča. Papildināts ar domes 2010.gada 11.marta 442.lēmumu

  2. Pašvaldības kontroles komisijai prioritāri veikt revīziju un auditu pašvaldības kapitālsabiedrībās.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks