Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 8.jūlijāNr.495

protokols Nr.19, 1. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 11.jūnija vēstuli Nr.1.1-19/3721, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”:

  1. Lēmuma 1.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1.1. Romualds Ražuks, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs”.

  2. Lēmuma 1.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1.2. Edvīns Kāpostiņš, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas telpiskās plānošanas departamenta, zemes politikas nodaļas vadītājs.”

  3. Lēmuma 1.6.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1.6. Māris Dzenītis, Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija