Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 692

protokols Nr. 30, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655
„Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”:

1. Lēmuma 2.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.1. V.Vītoliņš – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.”.

2. Lēmuma 2.4.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.4. E.Rakiša - Jūrmalas pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja.”

3. Lēmuma 2.5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.5. A.Deičmane – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas vadītāja.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija