Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2010.gada 21.oktobrīNr. 693

protokols Nr. 30, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta
lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmuma Nr.666 „Par zemes komisiju” 2.2.punktu sekojošā redakcijā:

„2.2. Māris Dzenītis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis