Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 694

protokols Nr. 30, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likuma par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”:

1. Lēmuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Egmonts Krūmiņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs.”

2. Svītrot lēmuma 1.7. un 1.9.punktus.

3. Papildināt lēmumu ar 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„3. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes deputātam Egmontam Krūmiņam savienot Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i. amatu un transporta un komunālo lietu komitejas priekšsēdētāja amatu ar Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija