Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 711

protokols Nr. 30, 32. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040
„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma
apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumu Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” noteikts, ka teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2009.gada 31.decembrim.

2009.gada 15.oktobrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.786 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu, grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.gada līdz 2021.gadam” un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.- 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”, ar kuru tika mainīts teritorijas plānojuma izstrādes termiņš, nosakot, ka tā izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2010.gada 30.septembrim.

Pašlaik norisinās teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde, kas atbilstoši procedūrai jānodod sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām. No teritorijas plānojuma izstrādātājas SIA „Grupa 93” ir saņemts priekšlikums darbu izpildes laika grafikam, saskaņā ar kuru teritorijas plānojuma spēkā stāšanās galīgais termiņš tiek piedāvāts 2011.gada jūnijs, ar nosacījumu, ka pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas posms tiek uzsākts ne vēlāk kā 2010.gada decembra sākumā.

Izvērtējot iepriekš minēto un saskaņā ar 2010.gada 8.oktobra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” 2.punkta 2.2.apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2.2. Iesniegt apstiprināšanai domē līguma darbu laika grafiku ar konkursa uzvarētāju, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2011.gada 30.jūnijam”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija