Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 15.oktobrīNr.786

protokols Nr.24, 18. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu, grozījumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā
Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.gada līdz 2021.gadam”
un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā
Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu,
līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” tika uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma laika periodam no 2009.gada līdz 2021.gadam izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” noteikts, ka teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2009.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar 2008.gada 31.oktobrī noslēgto Publisko pakalpojumu līgumu Nr.1.1-16.4.3/1137, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” apņēmusies izstrādāt un līdz 2009.gada 30.novembrim Jūrmalas pilsētas domei nodot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma projekta dokumentāciju. Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Grupa 93” ziņojumu par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un skaidrojumu par atkāpēm no iesniegtā laika grafika.

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Latvijas Republikas Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.panta otrās daļas 9.punktam pašvaldības attīstības plānošanā jāievēro attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips, Teritorijas plānojuma izstrādi veic, pamatojoties uz pilsētas Attīstības stratēģiju. Jūrmalas pilsētai ir izstrādāts Attīstības stratēģijas darba variants, tomēr galīgā redakcija līdz šim brīdim nav apstiprināta, līdz ar to nav iespējams sagatavot Teritorijas plānojumu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 noteiktajā un publiskajā pakalpojumu līgumā Nr.1.1-16.4.3/1137 paredzētajā termiņā.

Spēkā esošā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma (iepriekšējā redakcijā – Attīstības plāns (ģenerālplāns) ar grozījumiem termiņš noteikts līdz 2009.gadam.

Izvērtējot iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma 3.panta un 7.panta sestās daļas 1.punkta un Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007.gada 26.aprīļa spriedumu lietā Nr.2006-38-03, un saskaņā ar 2009.gada 2.septembra Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Turpināt jauna Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem izstrādi.

  2. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” 2.punkta 2.2.apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:

    „2.2. Iesniegt apstiprināšanai domē līguma darbu laika grafiku ar konkursa uzvarētāju, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināšana jāveic līdz 2010.gada 30.septembrim”.

  3. Izslēgt no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.683 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam” 2. un 3.punktu.

  4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot darba grupu teritorijas plānojuma un attīstības stratēģijas izstrādes darba organizēšanai un iecelt darba grupas vadītāju.

  5. Līdz jauna Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanai uzskatīt par spēkā esošu ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par „Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu (iepriekšējā redakcijā – Attīstības plāns (ģenerālplāns)) ar grozījumiem līdz 2009.gadam, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

  6. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.1040
Grozītais lēmums Nr.683