Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 17.maija 264.lēmumu

2010.gada 16.decembrīNr. 819

protokols Nr. 36, 9. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.12 „Pumpuru vidusskolas nolikums” 81.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Iegūtos līdzekļus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Pumpuru vidusskolas direktori I.Kausinieci slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1. un 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmumu Nr.1064 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.819 (Protokols Nr.36, 9.punkts)

Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (latos)

1.

Telpu noma:

1.1.

sporta zāle (619 m2)

1 stunda

12,15

1.2.

aktu zāle (223 m2)

1 stunda

6,30

1.3.

klases telpa (vid.49 m2)

1 stunda

1,23

2.

Sporta laukuma noma (1937 m2)

1 stunda

11,40


Lejupielāde: DOC un PDF