Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 17.maijāNr. 264

protokols Nr. 9, 3. punkts

Par Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikuma Nr.2 “Pumpuru vidusskolas nolikums” 53.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Pumpuru vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. No lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātas budžeta iestādes, kurām nodotas telpas bezatlīdzības lietošanā, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Pumpuru vidusskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.819 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā”.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 17.maija lēmumam Nr.264

(protokols Nr.9, 3.punkts)

Pumpuru vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Telpu noma:

1.1.

Sporta zāle (615,8 m2 )

1 stunda

26,76

1.2.

Aktu zāle (221,4 m2 )

1 stunda

12,08

1.3.

Telpa, vid. (49 m2 )

1 stunda

2,30

1.4.

Lasītava (83,8 m2 )

1 stunda

4,12

2.

Sporta laukuma noma (1937 m2)

1 stunda

26,62


Lejupielāde: DOC un PDF