Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Jūrmalā

2010.gada 5.augustāNr.45

Protokols Nr.21, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7

"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu""

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Samazināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 210966, t.sk.:

2.1. pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis” uzturēšanas izdevumus par Ls 3102, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.2212 Ls 10;

09.100.2213 Ls 85;

09.100.2214 Ls 34;

09.100.2222 Ls 50;

09.100.2224    Ls 51;

09.100.2244     Ls 48;

09.100.2261     Ls 2725;

09.100.2279     Ls 5;

09.100.2341     Ls 6;

09.100.2513     Ls 88;

2.2. pašvaldības pamatbudžetam iestāžu PVN maksājumiem par Ls 80000 (klasifikācijas kods 01.330.2512);

2.3. pašvaldības pamatbudžetam kredītprocentu nomaksai par saņemtajiem aizdevumiem par Ls 40000 (klasifikācijas kods 01.720.4311);

2.4. pamatkapitāla palielināšanai paredzētajiem izdevumiem SIA „Jūrmalas attīstības projekti” par Ls 70000 (klasifikācijas kods F5501000);

2.5. Labklājības pārvaldei Ls 17864, t.sk.:

2.5.1. programmas „Komercsabiedrības un biedrības” mērķim „Sabiedrības integrācijas programmas realizācija” par Ls 7000 (klasifikācijas kods 08.300.2279), attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.5.2. zemes nomas maksājumus par Ls 10864 (klasifikācijas kods 10.910.2263)

3. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem 2010.gadā piešķirt Ls 702484, t.sk.:

3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 315118, t.sk.:

3.1.1. savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām par bērniem, kuri deklarēti Jūrmalā, bet mācās citās pašvaldībās, izglītošanu Ls 170000 (klasifikācijas kods 01.830.7210);

3.1.2. projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” rekonstrukcija” būvniecības darbu pabeigšanai Ls 58727 (klasifikācijas kods 09.100.5240);

3.1.3. programmas „Kapitālā celtniecība” projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” realizācijai         Ls 23000, attiecīgi papildinot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1150 Ls 3230;

09.100.1210 Ls 778;

09.210.1150 Ls 2465;

09.210.1210 Ls 594;

09.510.1150 Ls 605;

09.510.1210 Ls 146;

09.100.5250 Ls 7821;

09.210.5250 Ls 5892;

09.510.5250 Ls 1469;

3.1.4. programmas „Izglītība” mērķim „P.i.i. „Pienenīte” tehniskā projekta izstrāde” Ls 3000 (klasifikācijas kods 09.100.5240), attiecīgi papildinot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.5. programmas „Sabiedriskā kārtība” mērķim „Jūrmalas policijas pārvaldes jumta remonta darbi Dubultu prospektā 17” Ls 11127 (klasifikācijas kods 03.110.5250), attiecīgi papildinot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.6. grāmatvedības sistēmas papildus izstrādes pakalpojumiem Ls 3000 (klasifikācijas kods 04.910.2251);

3.1.7. apsardzes pakalpojumu apmaksai Ls 5842 (klasifikācijas kods 06.600.2244);

3.1.8. programmas „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” mērķim „Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā” Ls 332 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.9. programmas „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” mērķim „Jūrmalas sakoptākais īpašums” Ls 339 (klasifikācijas kods 06.600.2390), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.10. programmas „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” mērķim „Klejojošu dzīvnieku izķeršana” Ls 3000 (klasifikācijas kods 06.600.2279), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.11. programmas „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” mērķim „Dzīvnieku izolatora uzturēšanas izmaksas” Ls 3000 (klasifikācijas kods 06.600.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.12. programmas „Mežsaimniecība” mērķim „Atvasāju nopļaušana mežos”        Ls 10000 (klasifikācijas kods 04.220.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.1.13. programmai „Pašvaldības juridiskās pārstāvniecības izdevumi” Ls 13000, attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

01.330.2276 Ls 4500 mērķim „Juridiskie pakalpojumi”;

01.330.2239 Ls 4500 mērķim „Tiesas spriedumu izpilde”;

01.330.2519 Ls 4000 mērķim „Nodevas un nodokļi”;

3.1.14. programmas „Vides aizsardzība” mērķim „Pludmales sakopšana (pludmales tīrīšana, izeju uz jūru tīrīšana, solu un konteineru izvietošana)” Ls 10751 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 8.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

3.2. pašvaldības pamatbudžetam domes rezerves fondam Ls 30000 (klasifikācijas kods 01.890.2275)

3.3. Jūrmalas Alternatīvajai skolai izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem 2010.gada 2.pusgadā Ls 45203, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 21360;

09.210.1141 Ls 665;

09.210.1149 Ls 240;

09.210.1210 Ls 5415;

09.210.1221 Ls 300;

09.210.2212 Ls 120;

09.210.2214 Ls 90;

09.210.2221 Ls 7370;

09.210.2222 Ls 800;

09.210.2223 Ls 5316;

09.210.2243 Ls 150;

09.210.2244 Ls 260;

09.210.2261 Ls 1905;

09.210.2311 Ls 100;

09.210.2312 Ls 50;

09.210.2321 Ls 962;

09.210.2351 Ls 100;

3.4. Vaivaru pamatskolai izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem 2010.gada 2.pusgadā Ls 38586, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 22170;

09.210.1141 Ls 950;

09.210.1149 Ls 150;

09.210.1210 Ls 5606;

09.210.2221 Ls 8000;

09.210.2222 Ls 950;

09.210.2223 Ls 1100;

09.210.2244 Ls 200;

09.210.2249 Ls 250;

09.210.2312  Ls 180;

09.210.2361 Ls 130;

09.210.2262   Ls -1100.

3.5. Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” atalgojuma nodrošināšanai Ls 38419, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 30736;

09.100.1210 Ls 7683;

3.6. Jūrmalas Kultūras centram Ls 15084, t.sk.:

3.6.1. apkures izdevumu segšanai Ls 8000 (klasifikācijas kods 08.230.2221);

3.6.2. pasākumu nodrošināšanai Ls 5744, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

08.620.2279 Ls 2244 mērķim „Kultūras nodaļas parādsaistības uz 01.01.2010. par 2009.gada pasākumiem”;

08.620.2231 Ls 1258 pasākumam „Latvijas Ordeņu brālības ikgadējais salidojums Jūrmalā”;

08.620.2262 Ls 242 pasākumam „Latvijas Ordeņu brālības ikgadējais salidojums Jūrmalā”;

08.620.2279 Ls 2000 pasākumam „Festivāls „Summertime – aicina I.Galante””;

3.6.3. sabiedrības integrācijas projektu realizācijai Ls 1340, attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

08.620.1150 Ls 341 projektam „Dziedam Jūrmalā”;

08.620.2231 Ls 130 projektam „Dziedam Jūrmalā”;

08.620.2390 Ls 129 projektam „Dziedam Jūrmalā”;

08.620.1150 Ls 240 projektam „Jomas ielas svētku multikulturālā skatuve”;

08.620.2264 Ls 250 projektam „Jomas ielas svētku multikulturālā skatuve”;

08.620.2279 Ls 250 projektam „Jomas ielas svētku multikulturālā skatuve”;

3.7. Jūrmalas pilsētas muzejam apkures izdevumu segšanai Ls 5300, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2221 Ls 5000;

08.220.2321 Ls 300;

3.8. Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 4100, t.sk.:

3.8.1. zupas virtuves nodrošināšanai Ls 3400, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.1147 Ls 1013;

10.700.1210 Ls 245;

10.700.2223 Ls 136;

10.700.2322 Ls 231;

10.700.2352 Ls 21;

10.700.2362 Ls 54;

10.700.2363 Ls 1700;

3.8.2. integrācijas projekta „Radošā darba un sporta nometne Jūrmalā pensijas vecuma cilvēkiem un citiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” realizācijai Ls 700, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.1150 Ls 380;

10.200.1210 Ls 92;

10.200.2390 Ls 54;

10.200.2312 Ls 117;

10.200.2352  Ls 57;

3.9. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 70519, t.sk.:

3.9.1. sporta laukuma tribīņu renovācijas darbiem Majoru pamatskolā Ls 31389 (klasifikācijas kods 09.210.5250);

3.9.2. siltummezgla rekonstrukcijas remonta darbiem un elektroinstalācijas pārbūvei ar individuālās uzskaites uzstādīšanu Raiņa ielā 62 Ls 39130 (klasifikācijas kods 06.600.5250);

3.10. Ķemeru vidusskolai vispārizglītojošā virziena izglītības programmas pedagogu darba samaksai Ls 5840, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 4707;

09.210.1210 Ls 1133;

3.11. Labklājības pārvaldei Ls 64360, t.sk.:

3.11.1. sociālās palīdzības pabalstiem Ls 59400, attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

10.700.6254 Ls 2000 Programmas „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” mērķim „Vienreizējie pabalsti krīzes situācijās, kā arī stihiskas nelaimes gadījumos un ugunsgrēka gadījumos”;

10.600.6255 Ls 2350 Programmas „Mājokļa atbalsts” mērķim „Īres maksa par īrētiem dzīvokļiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz pašvaldība nodrošina ar dzīvojamo platību””;

10.700.6255 Ls 7000 Programmas „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” mērķim „Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izglītības ieguves laikā”;

10.200.6252 Ls 1050 Programmas „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” mērķim „Veselības aprūpes pabalsts”;

10.400.6252 Ls 10750 Programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” mērķim „Veselības aprūpes pabalsts”;

10.700.6252 Ls 6250 Programmas „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” mērķim „Veselības aprūpes pabalsts”;

10.400.6260 Ls 7000 Programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” mērķim „Pabalsts garantētā minimālā ienākuma GMI līmeņa nodrošināšanai”;

10.700.6260 Ls 23000 Programmas „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” mērķim „Pabalsts garantētā minimālā ienākuma GMI līmeņa nodrošināšanai”;

3.11.2. sekojošām biedrībām sabiedrības integrācijas projektu realizācijai Ls 4960, attiecīgi precizējot 18.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

3.11.2.1. Latvijas Poļu savienībai Ls 700 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.11.2.2. Jūrmalas invalīdu biedrībai „Anima” Ls 500 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.11.2.3. Vecāki Jūrmalai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.11.2.4. Jaunatnes atturības federācijai Ls 700 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.11.2.5. Latvijas Samariešu savienībai Ls 700 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.11.2.6. Latvijas krievu kultūras un izglītības centram Ls 500 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.11.2.7. Jūrmalas Diabētu biedrībai Ls 860 (klasifikācijas kods 08.300.3263);

3.12. Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm papildus iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 69955, saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Noteikt, ka ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem Ls 27985 apjomā tiek novirzīts Jūrmalas pilsētas projektu ieviešanas nodrošināšanas fondam pēc tā nolikuma apstiprināšanas domē.

5. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs 2010.gadam saskaņā ar 3.,4.,5. un 6.pielikumiem, attiecīgi precizējot 8.,15.,16. un 19.pielikumus 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

6. Palielināt 2010.gadā Vaivaru pamatskolai pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumu ieņēmumiem - citi ieņēmumi par Ls 3040 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 3040 iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1150 Ls 950;

09.210.1210 Ls 230;

09.210.2222 Ls 600;

09.210.2223 Ls 600;

09.210.2224 Ls 50;

09.210.2249 Ls 200;

09.210.2263 Ls 150;

09.210.2351 Ls 100;

09.210.2352 Ls 120;

09.210.2312 Ls 40.

7. Palielināt 2010.gadā Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem (klasifikācijas kods 18.6.9.0.) par Ls 678, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 678 prakses vadītāja atalgojuma nodrošināšanai, t.sk.pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 546;

09.510.1210  Ls 132.

8. Samazināt 2010.gadā pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 8476, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 8476 aģentūras uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2353 Ls 200;

10.200.2362 Ls 200;

10.200.2366 Ls 1000;

10.200.2367 Ls 200;

10.200.2519 Ls 100;

10.200.2121 Ls 256;

10.200.2122 Ls 700;

10.200.2236 Ls 20;

10.200.2312 Ls 800;

10.200.2341 Ls 1000;

10.200.2389 Ls 1000;

10.200.2351 Ls 1000;

10.200.5232  Ls 2000.

9. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu, attiecīgi precizējot 3. un 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

10. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/343 un Nr. 1.1-14/360 veiktās izmaiņas tāmēs, t.sk.:

10.1. pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” mērķdotāciju tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1221        Ls -150;

09.100.1119        Ls 150;

10.2. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmēs, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

01.110.2219        Ls -300                       programmas „Nodokļu nodaļa”`mērķim „Nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumi”;

01.110.2239        Ls 300                        programmas „Nodokļu nodaļa” mērķim „Piespiedu spriedumu izpildes izdevumu apmaksai”;

03.600.2311        Ls -4020                    programmas „Caurlaižu nodevas iekasēšana”, mērķim „Vienreizējo čeku iegāde”;

03.600.2223        Ls 4020                      programmas „Caurlaižu nodevas iekasēšana” mērķim „Līdzekļi elektrības apmaksai”;

10.3. Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2223        Ls -250;

09.510.2279        Ls 250;

10.4. Vaivaru pamatskolai pamatbudžeta tāmē, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119        Ls 1140;

09.210.1221        Ls -1140.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Pielikumi Nr.1 - 7 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF