Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 9.septembrīNr. 55

protokols Nr. 25, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 12.un 59.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikuma Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” 1.un 54.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.augusta lēmumu Nr.621 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

No Domes rezerves fonda 2010.gadā piešķirt Jūrmalas Alternatīvajai skolai Ls 5887 (klasifikācijas kods 09.210.2261) telpu nomas izdevumu segšanai Jūrmalā, Viesturu ielā 6, lit.067 par reāli izmantotajām telpām laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 25.oktobrim.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Lejupielāde: DOC un PDF