Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr. 57

protokols Nr. 28, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. No Domes rezerves fonda 2010.gadā novirzīt Ls 30 000, t.sk.:

1.1. Jūrmalas pilsētas domei programmas „Kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātes „Lietus ūdens novadsistēmas uzturēšana” īstenošanai Ls 20 000 (klasifikācijas kods 05.200.2244), attiecīgi precizējot 5.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” ēkas Raiņa ielā 62, Jūrmalā pirmā stāva izbūvei un remontam Ls 10 000 (klasifikācijas kods 06.600.5250), lai nodrošinātu cilvēku izmitināšanu projekta „Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana” īstenošanas laikā.

2. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības pamatbudžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs 2010.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, attiecīgi precizējot 5., 15., 19. un 21.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu”.

3. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem par Ls 15 532 (klasifikācijas kods 18.6.9.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 15 532 novirzot Slokas pamatskolai projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” īstenošanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 3 420;

09.210.1210 Ls 824;

09.210.2231 Ls 78;

09.210.2311 Ls 642;

09.210.2312 Ls 380;

09.210.2322 Ls 105;

09.210.2352 Ls 330;

09.210.2355 Ls 268;

09.210.5233 Ls 205;

09.210.5238 Ls 400;

09.210.6242 Ls 8 880.

4. Palielināt 2010.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus maksas pakalpojumos par Ls 11 108, t.sk.:

4.1. Jūrmalas pilsētas muzejam ieņēmumus par projekta realizāciju Ls 160 (klasifikācijas kods 21.3.9.5), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem komandējumu izdevumiem Ls 160 (klasifikācijas kods 08.220.2122);

4.2. pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna” ieņēmumus no vecāku maksām par Ls 10 948 (klasifikācijas kods 21.3.5.2), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 10 948 (klasifikācijas kods 09.100.2363).

5. Samazināt plānoto pamatbudžeta atlikumu maksas pakalpojumiem uz 2011.gada 1.janvāri par Ls 1 342, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 342 novirzot Jūrmalas Mūzikas vidusskolai uzturēšanas izdevumu samaksai un pamatlīdzekļu iegādei:

09.510.1150 Ls -259;

09.510.2231 Ls -381;

09.510.2221 Ls 1 000;

09.510.2370 Ls 125;

09.510.5121 Ls 125;

09.510.2341 Ls 50;

09.510.2243 Ls 100;

09.510.5239 Ls 582.

6. Veikt izmaiņas 2010.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/389, Nr. 1.1-14/395, Nr. 1.1-14/402, Nr. 1.1-14/426, Nr.1.1-14/428 un Nr.1.1-14/429 piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 7 596 apmērā, t.sk.:

7.1. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 1 240 signalizācijas ierīkošanai un abonēšanas maksai objektā Konkordijas ielā 66, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2243 Ls 1 165;

06.600.2244 Ls 75;

7.2. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 355 fotoizstādes „Oda manai pilsētai” organizēšanai Paņevežā (Lietuva), t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 245;

08.220.2279 Ls 110;

7.3. Jūrmalas pilsētas domei Ls 1 061 (klasifikācijas kods 08.300.2231) programmas „Publisko attiecību veicināšanas pasākumi” mērķim „Ārvalstu delegāciju viesu uzņemšanai”, attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7;

7.4. Pašvaldības pamatbudžetam Ls 500 (klasifikācijas kods 04.920.2236) bankas pakalpojumu nomaksai;

7.5. Labklājības pārvaldei Ls 250 (klasifikācijas kods 10.910.2231) delegācijas uzņemšanas izdevumu segšanai starptautiskajā konferencē „ECAD – veidojot labāku pasauli”;

7.6. Jūrmalas pilsētas domei Ls 3 000 (klasifikācijas kods 05.400.2279) programmas „Vides aizsardzības pasākumi” mērķim „Pasākumu sadarbības līguma ar ĶNP ietvaros realizēšana”, attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7;

7.7. Pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte” Ls 500 (klasifikācijas kods 09.100.2243) apkures katla „Viadrus U22” remontam;

7.8. Jūrmalas pilsētas domei Ls 490 (klasifikācijas kods 01.110.2231) starptautiskās konferences „Eiropas pilsētas pret narkotikām – veidojot labāku pasauli” delegācijas izdevumu segšanai”;

7.9. Majoru pamatskolai Ls 200 (klasifikācijas kods 09.210.2231) konferences „Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta” dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai.

8. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2010.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr. 1.1-14/409 un Nr. 1.1-14/427 veiktās izmaiņas tāmēs saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5., 6., 7., 8. un 9.pielikumu.

9. Ņemot vērā, ka nav izdots Ministru kabineta rīkojums, kas noteiktu valsts piešķirtās mērķdotācijas apjomu Jūrmalas pašvaldības pedagogu atalgojuma un sociālās apdrošināšanas iemaksu nomaksai š.g. 4 mēnešiem, lai nodrošinātu likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, Darba likuma un citu normatīvo aktu izpildi, kas saistīti ar atlīdzības izmaksām, pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju veikt budžeta grozījumus, piešķirot budžeta izpildītājiem asignējumus valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai ietvaros.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF