Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.nolikumu

2011.gada 6.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27
„Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

Izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Republikas
Būvniecības likuma 30.panta 6.daļu un 31.pantu un
Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma
„Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septīto nodaļu

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” grozījumu un izteikt nolikuma 3.2.1.punktu sekojošā redakcijā:

„3.2.1. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF