Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2020.gada 18.jūnija 275.lēmumu

2011.gada 31.martāNr. 137

protokols Nr. 7, 10. punkts

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums” 58.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 15.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” vienam bērnam Ls 1,30 (viens lats 30 santīmi) dienā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.aprīli.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītājai Ludmilai Vahabovai.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta 7.apakšpunktu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis