Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2011.gada 21.aprīlīNr. 166

protokols Nr. 8, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1 panta 1.punktu un ņemot vērā Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2011.gada 17.marta vēstuli Nr.2-04-R/253, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju” lēmuma 2.5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.5. Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Jūrmalas biroja vadītāja.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis