Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 21.aprīlīNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos (piedalās no plkst.1000 - 1018)

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1010 līdz 1015), Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns, Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe

Nepiedalās deputāti:

Romualds Ražuks, Marija Vorobjova

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele , Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Agita Bērzupe, Baiba Bondarevska, Dzintars Krūmiņš, Atis Sapronovs, Aleksandrs Ļeonovs, Gunta Ušpele, Igors Strokins

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtības apstiprināšana.

G.Truksnis – noņem no izskatīšanas jautājumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību, jo uzskata, ka vēl būtu nepieciešams izvērtēt nomas maksas ietekmi sakarībā ar jaunā attīstības plāna apstiprināšanu un jaunajiem zonējumiem. Vēlreiz izskatīt darba grupā un finanšu komitejā. Lūdz deputātus atbalstīt jautājuma par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Noderīgas lietas” iekļaušanu darba kārtībā un aicina par to balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Noderīgas lietas” iekļaušanu darba kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, V.Maksimovs, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma jautājumu iekļaut darba kārtībā kā pēdējo darba kārtībā.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par darba kārtību kopumā ar augstāk minētajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par darba kārtību ar minētajām izmaiņām kārtībā („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, V.Maksimovs, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.802 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no amata

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

9.

Par kustamā mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

10.

Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums

11.

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem

12.

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem

14.

Par dzīvokļu jautājumiem

15.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

16.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Buļļupes ielā 9

17.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Baltās kāpas ielā 1304, Buļļupes ielā 1201, Kantora ielā 1201, Kleistes ielā 1304, Baltās kāpas ielā 1201

18.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Sloka 7109

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, R.Blaumaņa ielā 22

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 8 un Turaidas ielā 8a

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”

23.

Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1115 Jūrmalā, Upmalas ielā 30A

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Bražciems 0904

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 7720 Jūrmalā, Viktorijas ielā 7220

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 12 un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vidus prospektā 45/47 un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Vienības prospektā 27A, Jūrmalā un Vienības prospektā 29, Jūrmalā

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.438 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

30.

Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu

31.

Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 1300 900 5107 Jūrmalā, Ievu ielā 6-2 dāvinājuma pieņemšanu

32.

Par pašvaldības nodevu per ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā

33.

Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu

34.

Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu

35.

Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu

36.

Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu

37.

Par pludmales nogabala no Ērģļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu

38.

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Tallinas ielā 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

39.

Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

41.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Noderīgas lietas”

1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā (lēmums Nr.164)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, V.Maksimovs, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā.

Iziet V.Maksimovs

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.802 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.165)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.802 „Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju” (lēmums Nr.166)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , M.Dzenītis, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.167)

Ziņo:

B.Bondarevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, M.Dzenītis, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis V.Maksimovs), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

V.Maksimovs atgriežas.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no amata (lēmums Nr.168)

Ziņo:

B.Bondarevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, M.Dzenītis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka atbrīvošanu no amata.

Iziet M.Dzenītis

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.17 )

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

J.Visockis jautā, kura sporta laukuma seguma remonta darbiem paredzēti Ls 6000.

I.Brača šie līdzekļi paredzēti Slokas stadiona skrejceļa remontam.

Z.Starks jautā vai ir lietderīgi Jūrmalas pilsētas domei izdot grāmatu „Černobiļa arvien mūsu atmiņā”?

I.Brača šī grāmata tiks iepirkta pilsētas skolu un bibliotēku vajadzībām. Grāmata ir paredzēta Latvijā dzīvojošo Černobiļas avārijas seku novēršana dalībnieku pieredzes izklāstīšanai.

G.Truksnis uzskata, ka tā kā jautājums par atomelektrostacijām pēdējā laikā ir kļuvis aktuālas, tad šī grāmata būtu lielisks veids kā informēt sabiedrību par šo tēmu.

I.Ančāns aicina atbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.169)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” (lēmums Nr.170)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”.

9. Par kustamā mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.171)

Ziņo:

I.Strokins

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par kustamā mantas atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.

10. Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums (nolikums Nr.9)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikumu.

11. Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.172)

12. Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.173)

Ziņo:

A.Ļeonovs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem.

2. Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem.

13. Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.174)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumus par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem.

14. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.175)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

G.Truksnis lūdz E.Rakišas paskaidrojumu par piezīmi lēmuma projektā.

E.Rakiša - neatbilst likumam par pašvaldības palīdzību.

Dz.Krūmiņš – līdz šim darbojās Ministru kabineta noteikumi, kas atļāva īrniekiem mainīties ar dzīvojamām platībām.

G.Truksnis – kamēr tiks saņemti juristu skaidrojumi, izņem no lēmuma projekta otrā pielikuma 1. un 3.punktus un balsot par lēmuma projektu kopumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar augstāk minētajiem grozījumiem („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

15. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.176)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Izsakās:

G.Truksnis – ņemot vērā juristu iebildumus svītrot no lēmuma projekta 2.pielikuma 3.punktu un balsot par lēmuma projektu kopumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar augstāk minētajām grozījumiem („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

16. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Buļļupes ielā 9 (lēmums Nr.177)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Buļļupes ielā 9.

17. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Baltās kāpas ielā 1304, Buļļupes ielā 1201, Kantora ielā 1201, Kleistes ielā 1304, Baltās kāpas ielā 1201 (lēmums Nr.178)

Ziņo:

A.Sapronovs

Izsakās:

Z.Starks jautā kādu pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamas šīs ielas? Cik kokus paredzēts izcirst?

A.Sapronovs – ielas nepieciešamas dažādu funkciju veikšanai, piemēram atkritumu izvešanas nodrošināšanai. Projektētāji izcērtamos kokus ir saskaitījuši ļoti precīzi un ir paredzēts izcirst 1932 koku.

Z.Starks aicina neatbalstīt šo lēmuma projektu.

G.Truksnis ierosina no lēmuma projektu svītrot pēdējo teikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Trukšņa priekšlikumu svītrot lēmuma projekta pēdējo teikumu („par” – 8 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 4 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma svītrot lēmuma projekta pēdējo teikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem („par” – 8 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, R . Munkevics), „pret” – 4 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Baltās kāpas ielā 1304, Buļļupes ielā 1201, Kantora ielā 1201, Kleistes ielā 1304, Baltās kāpas ielā 1201.

18. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Sloka 7109 (lēmums Nr.179)

Ziņo:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Sloka 7109.

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a (lēmums Nr.180)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dubultu prospektā 105a.

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, R.Blaumaņa ielā 22 (lēmums Nr.181)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, R.Blaumaņa ielā 22.

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 8 un Turaidas ielā 8a (lēmums Nr.182)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 8 un Turaidas ielā 8a.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

E.Krūmiņš – vai ir pienācīgi izbeigts dāvinājuma līgums par šo ēku?

G.Truksnis – noņem šo jautājumu no izskatīšanas. Juridiskajai nodaļai izvērtēt līguma izpildi.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

23. Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1115 Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (lēmums Nr.183)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1115 Jūrmalā, Upmalas ielā 30A.

24. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Bražciems 0904 (lēmums Nr.184)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā Jūrmalā, Bražciems 0904.

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 7720 Jūrmalā, Viktorijas ielā 7220 (lēmums Nr.185)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 7720 Jūrmalā, Viktorijas ielā 7220.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 12 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.186)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, R . Munkevics, A.Tampe, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 2 (Z.Starks, A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalnu ielā 12 un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vidus prospektā 45/47 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.187)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vidus prospektā 45/47 un adreses piešķiršanu.

28. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Vienības prospektā 27A, Jūrmalā un Vienības prospektā 29, Jūrmalā (lēmums Nr.188)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales un apvienošanas apstiprināšanu Vienības prospektā 27A, Jūrmalā un Vienības prospektā 29, Jūrmalā.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.438 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.189)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.438 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Burtnieku ielā 14 un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

30. Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu (lēmums Nr.190)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks ierosina nebalsot par šī zemesgabala nodošanu atsavināšanai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 3 (R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2b atsavināšanu.

31. Par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 1300 900 5107 Jūrmalā, Ievu ielā 6-2 dāvinājuma pieņemšanu (lēmums Nr.191)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 1300 900 5107 Jūrmalā, Ievu ielā 6-2 dāvinājuma pieņemšanu.

32. Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā.

33. Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.192)

34. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.193)

35. Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.194)

36. Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.195)

37. Par pludmales nogabala no Ērģļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.196)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala no Brīzes ielas ass Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu.

5. Par pludmales nogabala no Ērģļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu.

38. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Tallinas ielā 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.197)

39. Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.198)

Ziņo:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Tallinas ielā 13 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

2. Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Kalnciema ielā 20 pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.199)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, R . Munkevics, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- nav, balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

41. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Noderīgas lietas” (lēmums Nr.200)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks – bija noruna ka šos kioskus uz jomas ielas izvietos tikai uz gadu.

A.Ābelītis - ir izveidota darba grupa Jomas ielas attīstības veicināšanai. Uzskata, ka kioskus vajadzētu novietot citā vietā un tādēļ nevarēs atbalstīt šo lēmuma projektu.

R.Munkevics ierosina noslēgt nomas līgumu uz 5.gadiem.

Z.Starks ierosina neatbalstīt šo lēmumu un atrast citu vietu, kur novietot kioskus.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Munkevica priekšlikumu („par” – 7 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R . Munkevics), „pret” – 4 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, J.Visockis), „atturas”- 1 (A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma noslēgt nomas līgumu uz 5.gadiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumiem („par” – 7 (I.Ančāns, Dz.Homka , V.Maksimovs, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, R . Munkevics), „pret” – 3 (A.Tampe, Z.Starks, J.Visockis), „atturas”- 2 (I.Blaua, A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis M.Dzenītis), nolēma pieņemt lēmumu par Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Majori 2619” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Noderīgas lietas”.

Sēde slēgta plkst.11.05

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 12.maijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2011.gada 2.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF