Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr.25

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs (nepiedalās no plkst.1200-1202), Ilmārs Ančāns, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Hirša (nepiedalās no plkst.1142-1227), Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Zigurds Starks

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Reinholds Pelše

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Agita Bērzupe, Aīda Paipare, Anna Deičmane, Alise Landsberga, Gunta Ušpele, Agita Bērzupe, Andris Jankovs-Priede

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav,) sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

2.

Par Marikas Stepanovas atbrīvošanu no pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas amata

3.

Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam D.Š.

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikumā Nr.44 „Izglītības konsultatīvās padomes nolikums”

5.

Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem”

7.

Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā

8.

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums

9.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” attīstības vidēja termiņa darbības stratēģija 2012.-2014.gadam un 2012.gada darba plāna apstiprināšanu

10.

Par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai

11.

Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības lietošanā palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu sniegšanā

12.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.570 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu atzīšanu par spēku zaudējušu”

13.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

15.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 atsavināšanu

16.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu

17.

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

18.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ilmas aptieka”

19.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG”

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju” (lēmums Nr.566)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

2. Par Marikas Stepanovas atbrīvošanu no pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas amata (lēmums Nr.567)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Marikas Stepanovas atbrīvošanu no pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas amata.

3. Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam D.Š. (lēmums Nr.568)

Ziņotājs:

R.Pelše

Izsakās:

M.Dzenītis izsaka priekšlikumu naudas balvai piemērot nolikuma 9.2.1.punktā noteikto maksimālo summu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu („par” – 1

(M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks)), M.Dzenīša priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam D.Š.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikumā Nr.44 „Izglītības konsultatīvās padomes nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikumā Nr.44 „Izglītības konsultatīvās padomes nolikums”.

5. Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu (lēmums Nr.569)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.570)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Izsakās:

J.Visockis uzskata, ka nepieciešams lēmumprojektu papildināt ar 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Svītrot lēmuma 4.punktu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 „Par maksas pakalpojumiem” ar papildinājumu.

7. Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā (saistošie noteikumi Nr.47)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”.

8. Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums (nolikums Nr.25)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikumu.

9. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” attīstības vidēja termiņa darbības stratēģija 2012.-2014.gadam un 2012.gada darba plāna apstiprināšanu (lēmums Nr.571)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Izsakās:

R.Munkevics izsaka priekšlikumu lēmumprojekta pielikuma 1.tabulā, sadaļā „DRAUDI” svītrot punktus:

· klientu neprognozējama rīcība un neadekvāta uzvedība

· klientu prasību pieaugums

Dz.Hirša uzskata, ka ir nepieciešams lēmumprojektu vispirms rūpīgi rediģēt, jo tajā patlaban ir ļoti daudz neprecizitātes un tehniskas drukas kļūdas. Rodas iespaids, ka tas ir izstrādāts lielā steigā un nevīžīgi.

M.Dzenītis piekrīt Dz.Hiršai un arī uzskata, ka lēmumprojekts ir izstrādāts pavirši un neatbilst stratēģiska dokumenta prasībām, tāpēc to atbalstīt nevar.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” –9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Tampe , Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” attīstības vidēja termiņa darbības stratēģija 2012.-2014.gadam un 2012.gada darba plāna apstiprināšanu ar izmaiņām.

10. Par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai (lēmums Nr.572)

Ziņotājs:

A.Jankovs-Priede ziņo, ka ir nepieciešams sagatavotajā lēmumprojektā veikt šādas izmaiņas: lēmumprojekta 4.punktā svītrot vārdus: „lēmuma 1.punktā minētā”, vārdu „domājamo daļu” vietā rakstīt „dzīvokļu īpašumu” un svītrot lēmumprojekta 5.punktu.

Izsakās:

R.Munkevics neatbalsta citu deputātu viedokli, ka pašvaldībai vajadzētu un arī būtu lētāk iegādāties dzīvokļus, kas tiek piedāvāti nekustamo īpašumu tirgū piedāvātos. Jo uzskata, ka, pirmkārt, šie dzīvokļi ir veci un tiem ir nepieciešama renovācija. Otrkārt, apšauba to, vai pašvaldībai vajag piedalīties nekustamo īpašumu tirgū un par naudu uzpirkt dzīvokļus, kurus kādreiz nodeva privatizācijai un cilvēki tos iegādājās par sertifikātiem. Ir jāsaprot, ka piedāvājums tirgū ir ļoti dažāds un, iespējams, pašvaldībai ieejot tirgū ar šādu piedāvājumu- iegādāties 166 dzīvokļus, dzīvokļu cenas tiks arī paaugstinātas. Tāpēc uzskata, ka nevajag šādas lietas jaukt un pašvaldībai nav jānodarbojas ar uzņēmējdarbību.

A.Tampe izsakās, ka, lai gan sociālās mājas ir nepieciešamas un šobrīd mājokļu programmas īstenošanai arī tiek piešķirti ievērojami pašvaldības līdzekļi, tomēr šo lēmumprojektu atbalstīt nevar. Pirmkārt, tam nav ekonomiskā pamatojuma un neadekvāti lielas ir šī projekta 1m2 izmaksas, kā arī nav izpētīts, kādas ir vidējās būvniecības izmaksas uz 1m2  Latvijā un kāds nekustamo īpašumu tirgū ir dzīvokļu piedāvājums tieši Kauguros un kāpēc ir nepieciešami tieši 166 dzīvokļi. Otrkārt, nav īsti skaidrs, kādas tad ir pilsētas galvenās prioritātes, jo uzskata, ka pilsētai tik pat kā dzīvojamās mājas, ir arī svarīgi citi objekti. Kā, piemēram, jaunas telpas ir nepieciešamas Mākslas skolai, Dubultu bibliotēkai un Mūzikas skolai, kā arī vajadzīga jauna sporta zāle pie Lielupes vidusskolas un jāveic Lielupes vidusskolas renovācija, kā arī nepieciešams uzbūvēt jaunu sporta zāli arī Kauguros vai Slokā. Tāpēc aicina deputātus šo lēmumprojektu neatbalstīt.

A.Ābelītis izsakās, ka nav skaidrs kāpēc tādā steigā ir nepieciešams  realizēt šo projektu un nav arī skaidrības par tā nesamērīgi augstajām būvniecības izmaksām uz 1m2. Tomēr svarīgākais ir tas kā tiek noteiktas galvenās pilsētas prioritātes, kas viņam personīgi, šādā veidā nav pieņemams, jo tiek atbalstīta tikai dzīvokļu būvniecība, bet tai pašā laikā šī deputātu sasaukuma trijos gados pilsētā nav attīstīts neviens kūrorta projekts.

I.Ančāns izsakās, ka šo mājokļu būvniecība ir jāatbalsta un tā būs paliekoša vērtība, jo neviens nevar paredzēt kā pēc dažiem gadiem un iespējams pat tuvākajā laikā var mainīties pasaules ekonomika un arī naudas vērtība. Vērš deputātu uzmanību arī uz to, ka daudzdzīvokļu māju, kas celtas pirms vairākiem desmitiem gadu, būvniecībai tika izmantoti pavisam citi tehniskie risinājumi salīdzinājumā ar šodienu, kas arī ietekmē šo māju tehnisko stāvokli. Uzskata, ka šādu sociālo māju būvniecība ir nepieciešama arī tāpēc, ka šobrīd sabiedrībā valda ļoti liela sociāla spriedze, kā rezultāta cilvēki ir gatavi veikt pat visļaunākos noziegumus pat pret saviem tuvākajiem.

A.Ābelītis uzskata, ka visu kredītsaistību attiecībā uz mājokļu programmas īstenošanu summa ir milzīga un tā uzliks finansiālu slogu vēl arī nākamajiem 2,5 deputātu sasaukumiem.

G.Truksnis izsakās, ka tiekoties un pārrunājot jautājumus ar finanšu ministru, valsts sekretāru un citām valsts amatpersonām, tika secināts, ka Jūrmalas pilsētas situācija finanšu disciplīnas jomā ir labāka kā jebkad un labāka arī salīdzinājumā ar finanšu situāciju citās Latvijas lielpilsētās, kas arī dod iespēju uzņemties kredītsaistības. Runājot par prioritātēm, kā iepriekš tika solīts tiek strādāts pie sporta zāles Lielupē projekta pārveidošanas un nākamajā gadā būtu jāuzsāk arī tās būvniecība. Kā uzskata vairākums, arī mājokļu programmas īstenošana ir pilsētas prioritāte un tāpēc tā arī tiek realizēta. Attiecībā uz šī jautājuma virzību, uzskata, ka šobrīd nepieņemot šo lēmumu, bet tālāk izskatot iespēju par dzīvokļu iegādi nekustamo īpašumu tirgū, kas būtu ilgs un sarežģīts process, ir solis atpakaļ un pretrunā ar jau iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Aicina deputātus atbalstīt lēmumprojektu ar iepriekš nosauktajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” –9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 5 (A.Tampe , Dz.Hirša, I.Blaua, A.Ābelītis, J.Visockis), „atturas” – 1 (Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai ar izmaiņām.

11. Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības lietošanā palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu sniegšanā (lēmums Nr.573)

Ziņotājs:

A.Jankovs-Priede

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis, M.Dzenītis, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (A.Tampe , Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības lietošanā palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu sniegšanā.

Iziet Dz.Homka

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.570 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu atzīšanu par spēku zaudējušu” (lēmums Nr.574)

Ziņotājs:

A.Landsberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.570 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu atzīšanu par spēku zaudējušu”.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16 (lēmums Nr.575)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.48)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”.

Iziet V.Maksimovs

15. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 atsavināšanu (lēmums Nr.576)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.Dzenītis), V.Maksimovs un Dz.Homka izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 atsavināšanu.

Ienāk V.Maksimovs

16. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu (lēmums Nr.577)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu.

17. Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z. (lēmums Nr.578)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, I.Blaua, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

18. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ilmas aptieka” (lēmums Nr.579)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, M.Vorobjova, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua), Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ilmas aptieka”.

Ienāk Dz.Homka

19. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG” (lēmums Nr.580)

Ziņotājs:

G.Jubele izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Noteikt telpu nomas maksu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.”

Izsakās:

Z.Starks aicina deputātus pašreiz šo jautājumu neizskatīt, bet izsaka priekšlikumu par šo sagatavoto lēmumprojektu informēt zemesgabala īpašniekus un rīkot izsoli par šīs ēkas iznomāšanu, piedāvājot tajā piedalīties arī zemesgabala īpašniekiem.

G.Jubele izsakās, ka izsoli par šīs ēkas iznomāšanu varēs tikai rīkot 2014.gadā, kad beigsies šobrīd noslēgtais līgums un arī tikai tad, ja kādu apstākļu tas netiks pagarināts.

A.Tampe nevar atbalstīt šo lēmumprojektu, jo no nomnieka puses netiek pildītas līgumā noslēgtās saistības. Nomniekam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par šo ēku, visticamāk arī, šī ēka nav apdrošināta, kā arī īsti nav zināms kādus tekošos remontdarbus, saskaņā ar līgumu, ir veicis nomnieks. Uzskata, ka biedrībai šis objekts nav vajadzīgs, jo nesakoptā apkārtne ap šo ēku un arī pats ēkas tehniskais stāvoklis neliecina, ka šajā ēka notiktu kāda veida darbība. Ierosina, ņemot vērā biedrības iesniegumā minēto par iespējamām investīcijām šajā objektā, lauzt līgumu ar šo biedrību un izskatīt iespēju par līguma slēgšanu ar iespējamo investoru.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, V.Maksimovs, M.Vorobjova, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 5 (J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „atturas” –2

(A.Ābelītis, M.Dzenītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG”.

Sēde slēgta 12.35

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 26.janvārī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 2.janvārī


Lejupielāde: DOC un PDF