Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 3

protokols Nr. 5, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7
„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā
piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”:

1. Nolikuma 12.punktu izteikt šādā redakcijā:

„12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par naudas balvas piešķiršanu sportā izskata Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa un kultūrā – Jūrmalas kultūras centrs”.

2. Nolikuma 13.punktu izteikt šādā redakcijā:

„13. Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļai un Jūrmalas kultūras centram ir pienākums”.

3. Nolikuma 13.2.punktu šādā redakcijā:

„13.2. sniegt attiecīgajai deputātu komitejai ieteikumu par naudas balvas piešķiršanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF